72 Gods plan voor hen die denken gefaald te hebben

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 72 God's Plan For Those Who Have Failed

In dit laatste deel willen wij een woord ter bemoediging geven voor hen die het gevoel hebben dat hun leven op een mislukking is uitgelopen. Er zijn heel veel mensen die denken dat zij van hun leven zo'n puinhoop hebben gemaakt dat zij zich afvragen: "Wat kan ik nu nog in mijn leven voor God betekenen"?

Voor deze mensen is er een boodschap van hoop in Gods Woord.

Er zijn veel broeders, zusters en gelovigen die denken dat, omdat zij gezondigd hebben en op een bepaald moment zich van God verwijderd hebben, niet meer aan Gods volmaakte plan voor hun leven kunnen beantwoorden. Zij zeggen bij zichzelf, "Het had gekund wanneer ik, toen ik nog jong was, mij volledig zou hebben overgegeven aan God en volkomen naar Zijn wil geleefd zou hebben, maar ik heb zo'n puinhoop van mijn leven gemaakt. Wat kan ik daar nu nog aan veranderen"? Logisch gezien en volgens ons menselijk denken lijkt deze benadering waar. Maar, laten wij eens kijken wat de Bijbel hierover zegt en u zult zien dat Gods gedachten hierover totaal anders zijn; dat Gods wegen totaal anders zijn. Er is hoop, ook voor u!

Let er in de eerste plaats eens op hoe de Bijbel begint. 'In het begin schiep God de hemel en de aarde'. Dit staat in Genesis 1:1. Toen God de hemel en de aarde geschapen had - wanneer God iets maakt dan is dat volmaakt - moet het volmaakt geweest zijn. Hij doet nooit iets wat onvolmaakt is. Sommige engelen echter die Hij geschapen had, zijn afvallig geworden. Dat staat geschreven in Jesaja 14:11-15 en Ezechiël 28:13-18. Toen die afval plaats vond, lezen wij in Genesis 1:2, was de aarde woest en leeg. Er was niets. Wat heeft God hierna gedaan? Hij liet de aarde niet in die conditie. Er staat dat de Geest van God boven het water zweefde en dat God sprak en God de aarde formeerde. Hij werkte aan die vormeloze, donkere en lege massa en maakte uit dit alles zoiets moois dat Hij aan het eind kon zeggen ( Genesis 1:31) dat het erg goed was. Wat is nu de les die wij kunnen leren uit het eerste hoofdstuk in de Bijbel? Dat zelfs wanneer de duivel een puinhoop van uw leven gemaakt heeft, maar u zich overgeeft aan Gods Woord (ziet u hoe "God zei…", "God zei…", "God zei…") en door de Heilige Geest, Hij iets uitstekends van uw leven kan maken, ongeacht hoe erg u gefaald hebt.

God moet, voor de val van Lucifer, een volmaakt plan gehad hebben voor de hemel en de aarde. Toen Lucifer rebelleerde en zondigde, toen moest dat plan op een zijspoor gezet worden. God herschiep de hemel en de aarde en maakte er iets goeds van. Ziet u wat er hierna gebeurde? God schiep man en vrouw en Hij had een volmaakt plan voor Adam en Eva. In Gods volmaakte plan was voor hen echter geen plaats om te eten van de boom die verboden was. Dat was niet naar Gods wil. In feite zei God duidelijk dat zij daar niet van mochten eten. God had dus een plan voor hen, en het was zijn wil dat zij er niet van zouden eten. Maar zij aten wel van de verboden boom en bedierven Gods plan. Wanneer wij logisch redeneren, dan moeten wij vaststellen: 'Nu kunnen zij Gods volmaakte plan niet meer uitvoeren. Nu moeten wij Gods tweede keus accepteren'. Maar wat lezen wij? Wij lezen dat de HEERE nadat zij gezondigd hadden, naar Adam en Eva toegaat en tegen hen zegt: 'Wees niet bezorgt, Ik zal dit probleem oplossen. Ik zal een nakomeling (dit verwijst naar Jezus) geven via de vrouw die de slang - de duivel - zijn kop zal vermorzelen en de macht die hij over u heeft zal vernietigen'. Hij spreekt hier over Christus Zijn dood aan het kruis en de overwinning over satan op Golgotha.

Wat is uw antwoord op de vraag? Was het sterven van Christus een deel van Gods volmaakte plan voor de eeuwigheid of niet? De Bijbel spreekt in Openbaring 13:8 van " het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af ". Dus was dit vanaf de eeuwigheid in Gods gedachten of was dit Gods tweede keus? Wie is er onder jullie die het aandurft om te zeggen dat de dood van Christus op Golgotha Gods tweede keus is? Was het vanaf het begin dan geen volmaakt plan? Dat was het zeker! Wanneer wij echter teruggaan naar Genesis 3 dan kunnen wij logischer wijs zeggen dat Jezus moest sterven omdat Adam en Eva gefaald hebben. Wanneer Adam en Eva niet gezondigd hadden, dan was er in het geheel geen noodzaak geweest dat Jezus moest sterven aan het kruis. Was het dus volgens Gods volmaakte plan, ja of nee? Het is ook zo dat wanneer Adam niet gezondigd zou hebben, wij nooit Gods liefde hadden leren kennen. Dan zou er geen kruis op Golgotha zijn geweest. Wat is het antwoord hierop? Raakt u hierdoor in de war? Ons menselijke verstand kan niet bevatten dat, zelfs wanneer de mens gefaald heeft, God nog steeds in staat is om zijn volmaakte plan ten uitvoer te brengen.

Menselijk logica werkt hier niet meer. Het tart het. Dit is wat de Bijbel zegt in Spreuken 3:5: " Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand "(HB). Wanneer God zou werken volgens wiskundige of natuurkundige logica, dan moeten wij vaststellen dat de komst van Christus naar de aarde, Gods tweede keus was. Maar dat is godslasterend. Het was onderdeel van Gods volmaakte plan. God maakt geen fouten. God, die vanaf het einde begin kent en die in stilte plannen voor ons maakt in liefde, heeft ook een plan voor de fouten die wij maken. Hij weet dat wij zullen falen. Hij staat ons falen toe en heeft ook daarin een volmaakt plan voor ons.

Het was beslist niet Gods volmaakte plan dat Adam zou eten van de boom van kennis van goed en kwaad, maar omdat Hij het einde vanaf het begin al wist; Hij wist dat zij zouden falen. Dus had God al een plan klaarliggen dat rekening hield met een verstoring van Zijn plan. Zo is het ook in ons leven. Er zijn heel veel dingen die wij gedaan hebben die God niet gewild heeft. Maar weet u, Zijn grote liefde voor u en in Zijn volmaakte wijsheid, heeft Hij dat falen geaccepteerd en kan Hij u nog steeds op de weg van Zijn volmaakte plan voor uw leven leiden.

Zijn wegen zijn niet onze wegen. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Zeg dus in uw menselijk logische redenatie niet tegen uzelf: 'Oh! Ik kan nu niet aan Gods volmaakte plan voor mijn leven voldoen'. Gods boodschap aan ons, uit deze eerste pagina's in de Bijbel zijn juist. Hij kan iemand die gefaald heeft tot iets glorieus maken en er voor zorgen dat hij Gods volmaakte plan voor zijn leven kan vervullen. Dat staat op de eerste bladzijde van de Bijbel en dat moeten wij nooit vergeten. Wanneer u denkt dat u een mislukkeling bent, dan pakt God u bij de hand, richt Hij u op en werkt Hij niet Zijn tweede of derde keus uit in uw leven, maar zijn volmaakte eerste plan. Dat is de reden waarom het belangrijk is om de rest van uw leven geheel aan God te wijden. Veel van onze fouten, hoewel zij niet volgens Gods plan zijn, worden door Hem toegestaan zodat wij ervan kunnen leren. Neem bijvoorbeeld nederig zijn; dit zullen wij nooit leren dan door de vele fouten die wij hierin maken.

Wij proberen zo vaak om zonde te overwinnen, maar falen en falen en falen hierin, totdat wij ontdekken dat wij dat niet uit onszelf zonder Gods hulp kunnen bewerken. Dat is zo'n les die wij door mislukkingen leren. Kijk als voorbeeld eens naar Petrus. Een onderdeel van de leerschool van Petrus als leider waren mislukkingen. De Heere kon Petrus niet "breken" door hem te onderwijzen, door hem te instrueren, maar toen hij de Heere driemaal verloochende, wat beslist niet Gods volmaakte plan was, bewerkte God iets in Petrus. Hij werd hierdoor gebroken en het was wel Gods volmaakte wil dat hij gebroken werd. God kan dus onze fouten, onze mislukkingen gebruiken om iets goeds in ons te bewerken. Eén van de grootste problemen die God met ons heeft is ons op een dusdanige wijze te zegenen is dat wij hierdoor niet opgeblazen gaan worden door trots. Weet u dat, wanneer u overwinning krijgt over toorn en daardoor trots gaat worden, dat u dan in een nog diepere put valt dan die van toorn. Het is dus niet alleen belangrijk dat wij overwinning krijgen over zonde, het is belangrijk dat wij ook daarna en tot het eind nederig blijven. Hoe kan dit dan bereikt worden: Alleen wanneer God toestaat dat wij vaak falen. Echte overwinning gaat altijd samen met nederigheid.

Iets anders is dat wanneer wij gefaald hebben, wij nooit iemand anders hier de schuld van kunnen geven, omdat wij beseffen dat wij zelf gefaald hebben. Wij zeggen daarom niet dat iemand maar door moet gaan met zondigen. Paulus zegt hierover in Romeinen 3:7-8: " Maar als God meer eer ontvangt door mijn oneerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar veroordeeld? Sommigen laten ons zeggen: Doe het kwade dan maar, opdat het goede daaruit voortkomt. Deze mensen verdienen het oordeel". Nee, wij kunnen niet zeggen dat wij maar door moeten gaan met zondigen. Wat wij zeggen is dat, wanneer wij gefaald hebben, dit God niet weerhoudt in het volbrengen van Zijn plan met ons leven. Ieder mens die door God is gebruikt heeft fouten gemaakt, heeft op een bepaald moment gefaald. Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, u, ik, iedereen. God heeft geen mensen geroepen die nooit een fout in hun leven gemaakt hebben. Wanneer God Zijn volmaakte plan alleen maar kan waarmaken in de levens van hen die nooit een fout gemaakt hebben, dan moeten wij vaststellen dat Jezus Christus de enige persoon is die ooit Gods volmaakte plan in Zijn leven ten uitvoer gebracht heeft en niemand anders. Veel grote godsmannen zullen nooit over hun mislukkingen iets gezegd hebben, maar zij hebben ook allemaal wel eens gefaald.

De vraag die nu overblijft is: "Gelooft u dat of niet"? Wanneer u dit niet gelooft en zegt: 'Dit is in mijn geval niet mogelijk', dan zal het niet werken. Maar wanneer u kunt en wilt geloven: "Heere voor u is niets onmogelijk, U kunt de puinhoop uit mijn leven verwijderen en nog steeds iets glorieus doen en uw volmaakte plan voor mijn leven in vervulling doen gaan", dan zal het gebeuren naar uw geloof. Denk maar eens aan de verloren zoon die zo veel jaren van zijn leven en het geld van zijn vader verspilde. De Bijbel zegt dat, toen hij terugkwam, hij de mooiste mantel en de beste plaats aan tafel kreeg. Wat betekent dat? Het is een boodschap waarin God zegt dat Hij iemand, die een puinhoop van zijn leven gemaakt heeft, weer kan oprichten en een glorieus leven kan geven. Dat is de betekenis van het verhaal van de verloren zoon. Kijk ook maar eens naar het verhaal van de man die werkers nodig had en inhuurde. Hij ging voor de eerste keer om 6 uur 's morgens en huurde werkers, vervolgens ging hij om 5 uur in de namiddag en huurde opnieuw werkers die maar 1 uur van de normaal 12 uur, konden werken. Met andere woorden, zij hadden 90% van hun werkdag verspeeld - 11 van de 12 uur - Toch gingen zij mee om te werken en kregen na afloop als eerste uitbetaald en net zo veel als de werkers die de hele dag gewerkt hadden. Wat kunnen wij leren van de gelijkenis uit Mattheüs 20? Dat God, voor hen die zelfs 90% van hun leven verspild hebben, iets kan doen.

Er is niemand zo "hopeloos" dat God niets meer voor hem of haar kan doen. Wij lezen in 1 Johannes 2:8 dat " de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken ". Broeder en zuster, Hij kan alle knopen waarmee de duivel u in uw leven heeft vastgebonden ontwarren. Luister niet naar de leugens van de duivel. Wanneer hij zegt dat het niet mogelijk is en u gelooft dat het niet mogelijk is, dan is het onmogelijk. Wanneer u echter God gelooft, die als Pottenbakker een gebroken kruik kan vernieuwen, dan zal dat vervuld worden in uw leven en zal Hij uw leven vernieuwen wat voor blunders en fouten u ook in uw leven gemaakt hebt.

U kunt vandaag een nieuw begin maken en wanneer u al duizend keer opnieuw begonnen bent, dan mag u dat vandaag voor de duizend en eerste keer doen. God kan iets glorieus in uw leven bewerken. Geef God de eer en glorie door te geloven het waar is en op een dag, in de eeuwigheid, zal God u presenteren als iemand die een mislukkeling was, maar in wie Hij in zijn aardse leven iets fantastisch heeft bewerkt.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)