42 De Liefde Van Jezus Is Te Zien In Zijn Sterven

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 42 Jesus’ Gentleness and Goodness

Wij willen in dit deel nog dieper ingaan op de betekenis van ' liefde', een woord wat meestal niet juist begrepen wordt. Wij kunnen het echter zeer goed begrijpen wanneer wij naar het leven van Jezus kijken, en kunnen zien dat wij in ons leven dezelfde liefde voor andere mensen kunnen hebben.

Ons kenmerk van liefde is vriendelijkheid. Jezus was vriendelijk ten opzichte van iedereen, in het bijzonder tegenover hen die beschadigd waren door de problemen in hun leven. Jezus hield in het bijzonder van hen die diep in zonde gevallen waren. Hij kwam zulke mensen te hulp omdat zei door iedereen afgewezen werden. De vrouw die betrapt was bij overspel, de dief aan het kruis, afgewezen criminelen; Jezus kwam, hielp hen overeind en bemoedigde hen. Hij zag de goede eigenschappen in deze zwakke, beschadigde en zondige mensen en Hij wenste ieder van hen het beste toe. Weet u, Jezus was Iemand waar anderen graag bij in de buurt wilden zijn omdat Hij zo begripvol en vriendelijk was. Wie waren dan de mensen die Hem probeerden te mijden? Dat waren de trotsen en hypocrieten en zij die verborgen zonden hadden, waarvan zij bang waren dat ze in de openbaarheid zouden komen.

In Mattheüs 12:20 lezen wij: " Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven". Een rietstengel heeft weinig waarde. Wanneer het beschadigd is gooit men het weg en neemt een nieuwe omdat het zo goedkoop is. Jezus deed dat niet. En de pit van een olielamp die walmt en niet goed brand zal Jezus weer volop laten branden. Dat is wat er in de tekst hiervoor staat. Hij zal een zwak brandende lont niet doven. Wanneer u ervaart dat u een gehavende rietstengel bent - zwak, de meeste dingen in uw leven afgebroken, dan zorgt Jezus voor u. Hij kan u terug doen keren in Zijn volmaakte plan voor uw leven, zelfs wanneer u lijkt op een gebroken rietstengel, of een walmende pit van een olielamp, op een vlammetje dat op het punt staat om helemaal uit te gaan.

Jezus zag het goede in de mens. Hij hoopte altijd op het beste. Zijn liefde was niet sentimenteel. Hij zocht altijd naar het hoogste goed in de mens. Dat is de reden waarom Hij Petrus met krachtige woorden terecht wees. U kunt andere mensen niet terechtwijzen tenzij u hen liefhebt. Toen Jakobus en Johannes op zoek waren naar ereplaatsen, wees Jezus hen terecht. Toen zij vuur uit de hemel wilden laten neerdalen op de Samaritanen, wees Hij hen terecht. Hij berispte Zijn discipelen zeven keer om hun ongeloof. Waarom? Omdat hij van hen hield. Wanneer Hij niet in hen geïnteresseerd zou zijn geweest, dan zou Hij hen niet eens gecorrigeerd hebben. Het zou Jezus dan niets uitgemaakt hebben of zij naar de hel, of ergens anders naar toe zouden gaan.

Wij kunnen dus vaststellen dat Jezus niet bang was om de waarheid te spreken, zelfs niet wanneer het anderen pijn deed, omdat Hij van hen hield. Hij was betrokken bij hun eeuwige welzijn. Hij was niet op zoek naar een "goede" naam om als een aardig persoon bekend te staan. Hij maakte zich er geen zorgen om dat Hij Zijn goede naam zou kwijtraken, wanneer Hij krachtige woorden sprak. Nee, Hij hield meer van anderen dan van Zichzelf. Hij was dus bereid om Zijn reputatie op te offeren door anderen te helpen. Hij sprak de waarheid met pittige woorden omdat Hij niet wilde dat de mens eeuwig verloren zou gaan. Uiteindelijk kunnen wij in één zin zeggen dat het eeuwige welzijn van de mens voor Jezus meer betekende dan de mening die zijn toehoorders over Hem hadden.

Een oprecht christen moet ook een dergelijke instelling hebben dat wanneer hij of zij andere mensen ontmoet, hun eeuwige toekomst meer voor hen betekent dan de mening die anderen over hem hebben. Op een dag toen Petrus in het huis van Cornelius was, sprak hij tegen hen over de bediening van Jezus. Hij vatte in één zin de hele bediening van Jezus samen: " Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden " (Handelingen 10:38 HB). Ziet u wat de bediening van Jezus was? Veel goeds doen en niet alleen preken. Niet alleen mooie woorden spreken, maar oprecht goed doen voor de mensen en hen bevrijden van de macht van satan. Hij wilde niet alleen hun ziel winnen. Hij hield van de totale mens - zowel geestelijk als fysiek.

Hij was ook begaan met de fysieke behoeften van de mens. Er was een moment dat er meer dan 4000 mensen, die meer dan drie dagen met Hem samen waren geweest. In Mattheüs 15 kunnen wij lezen dat zij drie dagen niets gegeten hadden. Jezus had medelijden met hen en zei "Wij kunnen hen niet met een lege maag laten vertrekken want dan zouden ze onderweg kunnen bezwijken". Hij was begaan met de fysieke behoefte van de mens, daarom heeft Hij ons geleerd om " Geef ons heden ons dagelijks brood" te bidden. Waar Hij ook kwam deed Hij niet alleen goed voor de zielen van mensen, maar ook voor hun lichaam. Hij was begaan met hen die ziek waren en moesten lijden. Hij was zo enorm begaan met de ergste zondaren, dat zijn vijanden hem belachelijk maakten door te zeggen: "Hij is een vriend van belastinginners en zondaren". Ja, dat was Hij. Hij was een vriend van de meest verachtte mensen in de samenleving, en een ware man Gods is dat ook.

Weet u, u kunt dat ook zijn. Wat houdt u tegen om van mensen te houden die door anderen veracht worden; om mensen lief te hebben die "laag" op de sociale ladder staan? Is het uw eigenwaarde wat u tegenhoudt? U wilt niet zijn als Jezus? Wilt u een respectvol christen zijn, met mensen om u heen die gerespecteerd worden en die u respecteren? Nee, het is niet normaal voor een mens om vrienden te worden met het uitschot van de samenleving zoals leprozen, armoezaaiers en dergelijke. Of wel soms? Jezus deed dat wel! Weet u, wij gaan graag op zoek naar vrienden die ons aardig vinden en van wie wij kunnen profiteren. Onze liefde is egoïstisch. De liefde van Jezus was onbaatzuchtig; het was zuivere liefde. Het is niet door alle culturele zuiveringen en mooie woorden waarin het karakter van Jezus gemanifesteerd wordt, het is door liefde - Een liefde dat het goede in anderen zoekt. Een liefde die ons in staat stelt om, net als Jezus, in dienst van de ander te staan. Jezus waste hun voeten, niet om indruk op hen te maken met Zijn nederigheid, maar omdat Hij hen liefhad.

Weet u, iedere keer wanneer Jezus goed deed aan iemand, had Hij nooit de minste verwachting dat Hij er iets voor terug zou krijgen. Jezus gebruikte hierbij de zon als voorbeeld. " Hij (God) laat Zijn zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen ". zei Hij in Mattheüs 5:45. Wat verwacht de zon hiervoor terug van al deze mensen? Niets. Hoe zit het met de regen? Hij gebruikte in hetzelfde bijbelvers ook de regen als voorbeeld. Hij zei: "De regen valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen". Wat verwacht de regen als reactie? Niets, zelfs geen woord van dank! Er is niemand die naar de zon kijkt en zegt, "dank je dat je vanmorgen bent opgekomen en op ons schijnt en ons licht geeft". De zon maakt zich hier niet druk over. Ondanks dat niemand de zon hiervoor dankt, komt hij de volgende morgen gewoon weer op. Jezus zei: "Wees ook zo. Wees als onze hemelse Vader die zonlicht geeft, of wij Hem nu hiervoor danken of niet". Er is niemand die zich tot God richt en zegt: "Dank u Heer voor het zonlicht dat u mij deze morgen geeft".

Maar desondanks doet Hij het toch; ieder dag opnieuw. Jezus was er niet in geïnteresseerd of Hij iets terug zou ontvangen.

Ziet u, het is Gods karakter om te geven, te geven, te geven en nog eens te geven. Dit is voor God net zo natuurlijk als het is voor de zon om iedere dag opnieuw te schijnen, te schijnen en te schijnen. Jezus kwam naar aarde om dat karakter van God te laten zien, te zoeken waar Hij goed kon doen, te dienen, te helpen en om overal waar Hij kwam de mens tot zegen te zijn. Of de mensen het nu op prijs stelden, of zij Hem hiervoor nu dankbaar waren of niet, het maakte voor Hem geen verschil. Het is niet gemakkelijk om van dit soort liefde blijk te geven. Menselijke liefde is egoïstisch. Wanneer die ander, als reactie, mij lief heeft, dan kan ik hem ook blijven liefhebben. Dit is hoe wij het verschil kunnen zien tussen menselijke en goddelijke liefde. Er zijn veel verschillen tussen de twee. Bij goddelijke liefde maakt het voor ons niet uit of de ander onze liefde beantwoordt of niet; wij gaan gewoon door met liefhebben.

Kijk eens hoe Jezus met geld omging. In Johannes 13:29 kunnen wij zien dat Jezus hoofdzakelijk geld uit gaf aan twee dingen, namelijk om te kopen wat nodig was en om aan de armen te geven. Jezus was geen rijke miljonair, maar Hij vond altijd wel wat geld om aan de armen te geven. Hij leerde de mensen dat er meer zegen rustte op geven dan om te ontvangen. Gods liefde leerde Hem dat, welke positie God Hem ook gaf in deze wereld, het een plek was om anderen tot zegen te zijn. Hoeveel van ons zijn er die dat begrijpen? Hoeveel christenen zijn er in de wereld die begrijpen dat God ons in materiële zaken voorziet om anderen tot zegen te kunnen zijn ; het te gebruiken en in te zetten om anderen te dienen? Dát is liefde, wanneer wij leren om de medemens lief te hebben en het geld en middelen die ons gegeven zijn in te zetten om tot zegen voor anderen te zijn.

Laat ik nog iets anders verwoorden over Zijn prediking. In Lukas 19:41 lezen wij over de gebeurtenis dat Jezus huilde om Jeruzalem. Waarom huilde Hij om Jeruzalem? Hij gebruikte zulke krachtige woorden wanneer Hij predikte en een stukje verder kunnen wij lezen in hetzelfde hoofdstuk in vers 45, dat Hij een zweep gebruikte. Voor dat Hij echter de zweep gebruikte huilde Hij. Hierin kunnen wij een evenwicht zien.

Ik wil u nog een ander aspect van de liefde van Jezus laten zien, en dat is dat u niet via een secretaresse hoefde te gaan om Jezus te kunnen ontmoeten. Wanneer u in de hedendaagse wereld een belangrijk persoon wilt spreken, dan moet u eerst een afspraak via zijn of haar secretaresse maken. Wie was de secretaresse van Jezus? Niemand, iedereen kon zonder omwegen bij Hem terecht. Nikodemus kon zelfs in het midden van de nacht naar Jezus toe gaan, Hem wakker maken en tegen Hem spreken waarbij Jezus Nikodemus te woord stond. Op een bepaald moment was Jezus zo druk in het te woord staan van mensen ( Markus 3:20-21) dat Hij niet eens voldoende tijd had om te eten. Hij had niemand die Zijn afspraken in goede banen kon leiden door te zeggen: "U kunt nu niet naar Hem toe, maar misschien dat het op een later tijdstip beter uitkomt". Weet u, wanneer u het zo druk krijgt dat u niet meer de mogelijkheid hebt om met alledaagse mensen om te gaan, dan bent u drukker dan Jezus Christus was. Wanneer u een secretaresse nodig hebt om te voorkomen dat anderen tepas en te onpas u willen spreken, dan bent u geen dienaar van God meer. Dan bent u alleen nog maar een zakenman. Dan runt u een bedrijf en geen christelijke gemeente.

De bekenden van Jezus dachten dat Hij waanzinnig was door zo veel van Zijn tijd door anderen in beslag te laten innemen, maar Hij deed dat omdat Hij hen liefhad. Jezus was zonder problemen voor iedereen bereikbaar. Op een keer brachten mensen, tegen zonsondergang, zieken bij Hem. In Lukas 4:40 lezen wij hierover dat Jezus de hele avond, tot in de nacht, voor hen bad, hen de handen oplegde, hen genas. Hij ervoer niet dat Zijn tijd aan Hem toebehoorde. Zijn tijd was er voor anderen. Hij leefde om Gods wil te doen, de mensen te genezen, hen tot zegen te zijn en Hij was bereid om de ongemakken die hierdoor ontstonden te dragen. Dit komt allemaal omdat de machtige gaven van de Geest door Jezus gemanifesteerd werden.

Weet u, wonderen kunnen gevaarlijk zijn wanneer zij niet uit liefde plaatsvinden. Dit is de liefde waarmee God ons hart wil doen overstromen. Deze liefde van God was zodanig dat het, zelfs op het allerlaatste ogenblik, de dief in Gods koninkrijk bracht. Wanneer de wereld om ons heen een dergelijke liefde ziet, dan worden zij tot Jezus aangetrokken. Laten wij God vragen om ons hart te vullen met díe liefde.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)