65 Liegen

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 65 Lying

In deze bijbelstudie willen wij kijken naar een bepaald kenmerk van het menselijk ras wat naar alle waarschijnlijkheid het meest voorkomt en wat heel veel kapot maakt, maar ook heel veel relaties ernstig beschadigt. Het is iets wat wij niet uit onszelf kunnen overwinnen maar alleen met Gods hulp. Ieder mens vervalt in deze zonde en God alleen kan ons hiervan bevrijden.

In Johannes 8:44 zegt de Heere Jezus tegen de joden die in Hem geloven: "U bent uit uw vader de duivel". Het is erg verbazingwekkend om te zien dat Jezus zulke woorden gebruikt tegen mensen die op het eerste gezicht in Hem geloven ( Johannes 8:30-31). Er is een wijze van geloven in Jezus Christus die men als intellectueel kan omschrijven. Het zorgt ervoor dat iemand nog steeds een kind van de duivel blijft. Het is vandaag de dag zo dat een mens niet genoeg durf heeft om tegen anderen te zeggen dat zij kinderen van de duivel zijn, maar Jezus durfde dat wel. Hij zei: " Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil " (NBV). Hij beledigde of vervloekte hen niet. Hij vertelde hen een feit en liet hen zien hoe zij hiervan bevrijd konden worden en kinderen van God konden worden. Zij konden echter hiervan nooit bevrijd worden voordat zij het feit onder ogen zagen wat ze eigenlijk waren. Zolang wij dat niet onder ogen willen zien, kan God ons niet bevrijden.

Verder zegt Jezus in Johannes 8:44: " Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is ". Hier zien wij één van de eigenschappen van satan: Er is totaal geen waarheid in hem en hij hoort niet bij de waarheid. Daarna gaat Jezus verder door te zeggen: " Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen " (NBV). Dus zien wij hier, net als in een eerdere studie, dat God liefde is en dat satan "haat" vertegenwoordigt. Op dezelfde wijze zien wij dat Jezus zegt: "Ik ben de waarheid en de duivel is een leugenaar". De duivel heeft geen waarheid in zich en er is geen waarheid in hem. Iedere keer wanneer hij liegt, dan spreekt hij vanuit zijn eigen karakter. Dat houdt in dat het zijn natuur is om een leugen te vertellen, want hij is de vader van de leugen. Alle leugens vinden zijn oorsprong in satan als de vader. Wanneer u liegt, dan is die leugen geboren uit satan, die de vader is en u de moeder bent . U heeft dan op een bepaald moment uw hart en tong aan satan gegeven om een kind te produceren met de naam leugen. God vertelt nooit leugens. Dat is waarom het zo belangrijk is om, wanneer wij eenmaal christen (gelovige) geworden zijn, altijd de waarheid te vertellen.

Jezus zei met betrekking hierop: " Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad " (Mattheüs 5:37 NBV). Jezus zei ook: "En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren" ( Mattheüs 5:34 NBV). U hoeft geen eed af te leggen, want wanneer een mens een eed aflegt, dan legt hij de hand op de Bijbel of hij zweert bij God, de hemel of iets anders. Wat zegt hij eigenlijk werkelijk mee? 'In de meeste gevallen lieg ik, maar nu, nu vertel ik de waarheid omdat ik zweer'. Jezus zei echter, "Dit moet niet zo zijn. U moet juist de waarheid en altijd niets anders dan de waarheid spreken, zodat het helemaal niet nodig is dat u moet zweren". Geen enkele verklaring die u onder een eed aflegt moet meer waarde hebben dan een verklaring zonder dat er een eed gezworen is. Men moet zich ervoor schamen, want alles wat dit te boven gaat is verkeerd.

Wat is het eerste wat God van ons vraagt wanneer wij tot Hem komen? Dat is niet perfectie, dat is niet reinheid, dat is niet goedheid, dat is niet liefde en geen van deze dingen. Er is slechts één ding wat God van ons vraagt wanneer wij bij Hem komen en dat is oprechtheid en eerlijkheid . In Jeremia 3:13-14 lezen wij wat de HEERE tegen Zijn profeet zegt: " Alleen, erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen de HEERE, uw God, in opstand gekomen. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb u getrouwd. Ik zal u nemen, en Ik zal u naar Sion brengen ". Dat betekent: Ik zal u naar de gemeente brengen, maar alleen dan wanneer u uw ongerechtigheden erkent. Met andere woorden, wees eerlijk. Wat bezat de vrouw die betrapt was op overspel? Eerlijkheid! Een andere deugd had zij niet. Hoe zat het met de dief die aan het kruis hing? Hij zei: 'Ik verdien dit'. Hij erkende dat hij een crimineel was die de dood verdiende. De andere dief was niet bereid om dat te erkennen en zich te bekeren. Hij zei tegen Jezus: 'Zorg maar dat wij van dit kruis afkomen, wij hebben het niet verdiend om te sterven'. Hij ging echter naar de hel, niet omdat hij een crimineel was, maar omdat hij niet eerlijk, niet oprecht was. Degene die aan de andere van Jezus hing was net zo'n crimineel als hij die naar de hel ging, maar hij was oprecht en eerlijk. Hij zei "Ik heb dit verdiend en hij ging naar het paradijs.

Het Paradijs is niet gemaakt voor volmaakte mensen. Het is gemaakt voor eerlijke mensen . Het is gemaakt voor mensen die bereid zijn om de waarheid te spreken. De eerste zonde die in de Bijbel genoemd wordt is liegen. Wij moeten naar Genesis 3 gaan om te kunnen lezen over de eerste zonde die in de Bijbel genoemd wordt, en dat is niet de zonde van Eva door het eten van de boom die God verboden had. Daarvoor staat in Genesis 3 een zonde omschreven die niet gepleegd is door de mens, maar door satan. Toen satan bij Eva kwam en aan haar vroeg: "Heeft God gezegd dat jij niet van die bomen mag eten"?, zei de vrouw: "Nou ja, God heeft gezegd dat wanneer jij eet van de boom die in het midden van de hof staat, dan zul je zeker sterven". Toen zei de slang tegen de vrouw in Genesis 3:4: "U zult zeker niet sterven". En dat was een leugen! Dat is de eerste zonde en de eerste leugen die genoemd wordt in de Schriften; u zult niet sterven, u kunt God ongehoorzaam zijn, maar u zult er door God niet voor gestraft worden, u zult er niet door naar de hel gaan. Zonde kent geen straf. Dat was de leugen waarmee satan Eva misleidde, en sindsdien heeft hij het hele menselijke ras, duizenden jaren lang misleid, tot op de dag van vandaag. Er zijn predikers die zondaren geruststellen in hun zondige daden door te zeggen: "U heeft de Heere aangenomen in uw leven, daardoor gaat u naar de hemel, hoeveel u ook zondigt".

De Bijbel zegt in Prediker 8:11: " Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen ". Omdat God niet onmiddellijk straft, daarom blijven de mensen in zonde leven. Daarom zegt de duivel: "U zult niet gestraft worden. Kijk maar eens naar andere mensen om u heen, kijk naar de zonden die zij doen, kijk naar gelovigen die zo veel verkeerde dingen doen en er mee weg denken te komen". Zij komen er niet mee weg, Zijn straf moet nog komen. Dat is het. Er is dus een leugen waarmee satan de mens overal voor de gek houdt: U kunt zondigen en hoeft er niet onder te lijden. De Bijbel zegt: "Wanneer u naar het vlees leeft, zult u sterven" (Romeinen 8:13). Maar satan zegt: "Nee hoor, u zult niet sterven, God is barmhartig, God is genadig. U heeft Jezus gevraagd om in uw leven te komen, dus, zelfs wanneer u naar het vlees leeft, zult u niet sterven". Dat is misleiding. Wanneer u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Daar is geen twijfel over mogelijk. Wanneer satan een leugenaar is, dan zoekt hij naar allerlei manieren om deze natuur aan zijn kinderen door te geven, en het is erg gemakkelijk voor een gelovige om hiermee geïnfecteerd te raken. Wanneer u een leugen vertelt, dan geeft u zichzelf over aan satan om vader te zijn van weer een kind.

De laatste zonde die in de Bijbel genoemd wordt staat in Openbaring 22:15. Daar staat geschreven over hen die op de laatste dag buitengesloten zullen zijn in Gods stad: " Maar buiten bevinden zich … en ieder die de leugen liefheeft". Is u dit ooit eerder opgevallen dat de eerste zonde en de laatste zonde die vermeld staan in de Bijbel, liegen is? Liegen is een ernstige daad. Liegen tegen God, liegen tegen andere mensen en iedere leugen valt onder het vaderschap van satan. Petrus zei tegen Ananias: " Waarom heeft u gelogen tegen de Heilige Geest"? Daarom werd hij gedood. De eerste zonde waarover geoordeeld werd in de eerste gemeente was liegen. Liegen is een extreme aangelegenheid. Dat is waarom ouders, als één van de belangrijkste dingen die zij aan hun kinderen moeten leren, stoppen met liegen. Onze kinderen worden met ons karakter geboren. Vanaf hun geboorte vertellen zij al leugens. Tenzij wij hen laten zien hoe ernstig dat is, tenzij zij dit door onze wijze van leven kunnen zien dat het niet goed is, zullen zij niet leren om niet te liegen. Zij moeten het kunnen zien dat wij als ouders het spreken van de waarheid zeer serieus nemen. Dat betekent dat, wanneer wij zeggen dat wij iets zullen doen, wij het ook werkelijk doen. Wanneer wij onze kinderen beloofd hebben om voor hen iets te doen, dan betekent dat dat wij ons woord houden of dat wij hen uitleggen dat wij door veranderde omstandigheden gedwongen worden om het anders te doen.

Het vertellen van de waarheid is een goede eigenschap, een deugd. Wij moeten dit met hart en ziel najagen wanneer wij deze deugd ons eigen willen maken. Wanneer u waarheidlievend wilt zijn, dan moet u de Heilige Geest vragen om u ermee te vervullen en de gewoonte van liegen tijdens al uw gesprekken ter dood brengen. Wanneer wij dat doen dan zult u merken dat God ons onderscheidingsvermogen geeft met betrekking tot de leugens waarmee satan ons probeert te misleiden.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)