66 Geloof niet in de leugens van satan

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 66 Don't Believe Satan's Lies

In deze studie willen wij kijken naar misleiding. In de vorige studie zagen wij dat liegen en misleiding met elkaar te maken hebben. Wij kunnen in ons leven van veel problemen verlost worden wanneer wij misleidingen van satan kunnen identificeren.

Laten wij Gods Woord eens openen in 2 Thessalonicenzen 2. Wij kunnen hier lezen over de heerser van de wereld die komt om de wereld in de laatste dagen te domineren en die een instrument gaat worden in de handen van satan en die ondersteund gaat worden door de bovennatuurlijke krachten van satan. Wij kunnen hierna lezen hoe heel veel mensen misleid gaan worden. " De 'mens van zeer grote zonde' zal komen en optreden als satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen. In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden. Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren" (2 Thess. 2:9-12 HB). Hier kunnen wij zien hoe satan de mensen gaat misleiden in de laatste dagen. Wij kunnen nog een Bijbelvers hierover lezen, namelijk 1 Timotheüs 4:1: " Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraars gaan volgen, die zich door satan laten leiden ".

Waarom staat God het toe dat misleidende geesten in het midden van Zijn volk komt, tot op het punt zoals hiervoor omschreven staat, namelijk dat zij gaan afvallen van hun geloof? Wij moeten de reden hiervan begrijpen.

De hemel is een plaats van waarheid. Jezus is waarheid. Zijn Geest is de Geest van Waarheid. God is de God van Waarheid. God moet hen die beweren dat zij Zijn kinderen zijn, afscheiden van hen die de waarheid spreken en hen die liegen, of met andere woorden onwaarheden spreken. God gebruikt hiervoor veelverschillende omstandigheden, situaties, maar ook misleidende geesten, om deze twee groepen te scheiden.

Er zijn zogenaamde gelovigen die leugens zullen vertellen wanneer zij daar hun voordeel mee kunnen doen en er profijt van kunnen hebben. Dan zijn er gelovigen die onder geen enkele voorwaarde een leugen vertellen, welke prijs zij hier ook voor moeten betalen. Deze twee groepen kunnen nooit samengaan. Deze zitten misschien samen in een gemeente maar zullen nooit samen in de hemel zijn. God brengt een scheiding aan tussen hen die de waarheid liefhebben en hen die de waarheid geweld aan doen .

Nu is het zo dat men ervan uitgaat dat iemand die zegt christen te zijn, hij de waarheid liefheeft, en dat iemand die vol is van de waarheid, iemand die de waarheid zoekt en liefheeft en rechtschapen is op dit gebied, op elk terrein in zijn leven beschermd zal zijn tegen misleidingen van satan, dé leugenaar. Maar één van de eerste terreinen waarbinnen satan op zoek gaat om iemand te misleiden is te voorkomen dat zij de zekerheid van hun redding hebben. Ik weet vanuit mijn eigen leven hoe het mij een aantal jaren gekost heeft, voordat ik zeker was van mijn behoud. Ik had de Heere Jezus aangenomen als mijn Redder en Hem, tussen mijn 13e en 19e levensjaar misschien wel honderd keer gevraagd om in mijn hart te komen. Ik weet niet meer precies wanneer Hij werkelijk in mijn hart kwam; ik weet niet meer de exacte datum, maar ik was lange tijd onzeker of ik wel of niet gered was. Tot ik op een dag een bijbelvers las in Johannes 6, namelijk vers 6, waar Jezus zegt: "Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen". Of zoals Het Boek het zegt: " als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen". Toen kon ik tegen Hem zeggen: "Heere, ik ben wel honderd keer bij u gekomen, misschien zelfs nog wel vaker. Vanaf vandaag zal ik geloven dat U mij nooit weggestuurd hebt". Dat was waarschijnlijk al heel lang voor die bewuste dag, maar op die dag had ik pas de zekerheid van mijn redding gekregen. Toen ik eenmaal die zekerheid van mijn redding ontvangen had, ben ik het daarna nooit meer kwijt geraakt. Het heeft mij tot op de dag van vandaag niet meer verlaten. Gods woord is de waarheid en ik geloof Gods woord, het bevrijdt mij van alle leugens van satan . Satan heeft heel lang geprobeerd om mij ervan te overtuigen dat ik geen kind van God was, maar Gods Woord en het getuigenis van de Geest in mijn hart hebben mij ervan overtuigd dat het wel zo was.

Het tweede wat satan probeert te bereiken is om u in de leugen te laten geloven dat God de zonden uit uw verleden niet vergeven heeft. Satan misleidt door u te laten geloven dat God misschien de meeste zonden vergeven heeft, maar dat Hij een aantal van de vreselijke dingen die u gedaan heeft, niet vergeven heeft. Er zijn daardoor zo veel gelovigen die onder deze veroordeling leven, omdat zij deze misleiding geloven; de leugen van de duivel. Geloof hem niet, hij is een leugenaar! De Bijbel zegt in 1 Johannes 1:7: " Als wij in het licht van God leven (dat betekent: wanneer wij eerlijk t.o.v. God zijn), wast het bloed van Zijn Zoon, Jezus Christus, ons schoon van al onze zonden . Wanneer wij in het licht komen en onze fouten en zonden erkennen, dan is iedere zonde afgewassen door Zijn bloed.

De derde manier waarop satan probeert te misleiden is door de mens te vertellen dat, ondanks dat God iedere keer vergeeft wanneer Hij Zijn oog op ons gericht heeft, Hij Zich nog steeds alle verschrikkelijke dingen herinnert die wij tegen Hem gedaan hebben. Dat is een andere leugen van hem. U moet satan niet geloven. Hij is een leugenaar. De Heere zegt in Hebreeën 8:12: " Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken" . Ik heb zelf, enige jaren na de verzekering van mijn redding, nog met dit probleem geworsteld. 'Ja, ik weet wel dat God mij vergeven heeft, maar ik ben er niet zeker van of Hij al die dingen die ik verkeerd gedaan heb Zich niet meer herinnert en op een dag tegen mij zal gebruiken'. Tot ik op een dag het gedeelte van het vers inHebreeën 8:12: " Ik zal niet meer aan hun zonden denken", werkelijk geloofde, en tegen de Heere zei: 'Heere, ik geloof dat U Zich niets, maar dan ook niets meer herinnert van alle zonden die ik in mijn leven hiervoor gedaan heb'. Hij rekent ons niets meer aan wat u tegen Hem gedaan hebt. Wanneer Hij naar u kijkt, dan is het net of u nooit gezondigd heeft. Dat geldt uiteraard wanneer u, in de eerste plaats, eerlijk tegen God bent geweest.

Wij kunnen in de Bijbel lezen over satan die Jezus verleidt. Het is verrassend om te zien wanneer dat gebeurt. In Mattheüs 3:17 lezen wij over een stem die uit de hemel kwam, nadat Jezus gedoopt was en die zei: " Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb"! Jezus ging direct hierna naar de woestijn waar de duivel Hem verleidde. Het eerste wat de duivel zei was: "Wanneer U Gods Zoon bent"?, hiermee twijfel brengend of het wel Gods stem was die uit de hemel kwam! De stem die duidelijk zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon", waarop de duivel bij wijze van spreken reageerde met: "Bent U dat werkelijk? - wanneer u dan Gods Zoon bent …". Dit soort misleidingen komen ook bij ons, als kinderen van God, veel voor. De Heilige Geest is gekomen om ons te overtuigen dat wij kinderen van God zijn en wij Hem onze Vader mogen noemen, maar de duivel vraagt ons dan: "Bent u dat werkelijk"? De vraag is wat u gaat geloven; het gevoel wat de duivel u geeft, of het onveranderlijke woord van God . Gevoel komt en gevoel gaat en ieder gevoel is misleidend, maar Gods Woord is onveranderlijk en dat is waar ons geloof op gebaseerd is.

De duivel probeert ons op basis van veel leugens zoals deze te veroordelen. Hij zegt bijvoorbeeld tegen ons dat wij op basis van onze goede werken door God geaccepteerd worden. Dat is zo'n andere leugen. Wij worden niet door God geaccepteerd op basis van onze werken, maar wij zijn geaccepteerd en gerechtvaardigd door ons berouw en onze bekering en door ons geloof in Jezus Christus. Wij zijn in Christus door God geaccepteerd. Wat wil ik hiermee zeggen? Stel dat u op een morgen geen tijd gehad heeft om de Bijbel te lezen omdat u iets verlaat bent en op tijd op uw werk moest zijn, krijgt u daardoor op die dag dan een ongeluk? Dat is wat de duivel u probeert in te fluisteren en waardoor hij angst creëert. Weet u wat dat is: Dat is bijgeloof, het is een leugen. Ik word niet door God geaccepteerd omdat ik 's morgens de Bijbel niet lees. Het enige wat mijn band met God kan verbreken zijn bewuste zonden , waarbij ik opzettelijk God ongehoorzaam ben op terreinen waar Hij mij duidelijk Zijn wil kenbaar heeft gemaakt. Wanneer ik opzettelijk zondig, dan wordt mijn gemeenschap met God verbroken, maar anders niet. Misschien had ik niet voldoende tijd om de Bijbel te lezen of heb ik niet gebeden voordat ik naar mijn werk ging. Wanneer mijn geweten echter zuiver is, dat houdt in dat ik niet bewust zondig, dan is mijn gemeenschap met God helder. Ik kan de Schrift later op de dag lezen en ik zal geen ongeluk krijgen omdat ik 's morgens geen tijd hiervoor gehad heb. Wij moeten geen geloof hechten aan al die leugens waarmee satan ons wil opzadelen.

Denk maar eens aan al de leugens die de duivel ons voorschotelt met betrekking tot onze toekomst. Wat is angst? Angst is het gevolg van alle leugens die de duivel ons voorschotelt die ons nu en in de toekomst zullen overkomen. Ik ben van mening dat 99% van de dingen waar wij bezorgd over zijn, nooit zullen gebeuren . Denk maar eens aan de dingen waar u zich de afgelopen jaar bezorgd over heeft gemaakt. Zij hebben in uw leven niet plaats gevonden of wel soms? U heeft er zich echter wel zorgen om gemaakt, bent er bang voor geweest en u heeft er veel tijd mee verspild, misschien heeft u er slecht door geslapen, maar geen van deze dingen waar u angstig voor bent geweest zijn misschien op 1% na, werkelijk gebeurd. Heeft u zich weleens afgevraagd hoeveel tijd en energie - vooral emotionele energie - u de afgelopen jaren hier mee heeft verspeeld? Uzelf zorgen makend over al de dingen die nooit gebeurd zijn of gaan gebeuren? Wie doet dat eigenlijk? Wat veroorzaakt de angst en zorgen in uw denken? Dat is satan. Hij is de enige die u over dit en over dat wat allemaal kan of zal gebeuren, wat u, uw vrouw of uw kinderen zal overkomen, blijft influisteren.

Laten wij vandaag het besluit nemen dat de duivel ons niet meer in de maling neemt, ons niet meer in verwarring brengt. Wij gaan de waarheid liefhebben en gaan de misleidingen van satan openbaar maken.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)