49 God verbindt man en vrouw in het huwelijk

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 49 God Binds Husband And Wife Together

In dit deel van het fundament willen wij stil staan bij iets wat erg belangrijk en cruciaal is, namelijk Gods plan om te komen tot een uitstekend huwelijk. Ik geloof dat dit van levensbelang is in de dagen waarin wij nu leven.

In Mattheüs 19 kunnen wij lezen dat de farizeeërs op een dag bij Jezus kwamen om Hem te testten en vroegen aan Hem in vers 3: " Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten"? Jezus reageerde hierop met de woorden: " Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft". En Hij ging verder door te zeggen, " en die twee zullen tot één vlees zijn". De consequentie is dat zij niet meer twee, maar één zijn, " Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden" .

De opmerking die ik hier wil maken is dat, ondanks dat onder het Oude Testament Mozes echtscheiding had toegestaan, zoals door de farizeeërs in Mattheüs 19:7 werd opgemerkt, dit slechts een tijdelijke regeling was. Jezus zei hierover in vers 4 " maar van het begin af is het zo niet geweest". M.a.w.: "Wanneer jullie Gods volmaakte plan willen weten, dan moeten jullie teruggaan naar hoe het begon". Dat is wat Jezus hier zegt: " Van het begin af". Dus wanneer wij willen begrijpen wat Gods wil is voor een man en een vrouw dan moeten wij teruggaan naarGenesis 2. Dat is wat Jezus hier, in Mattheus 19:5 verwoordt: " Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn ". Dat is de reden, zegt Hij, waarom er van een scheiding geen sprake kan zijn.

Jammer genoeg is het zo dat zelfs onder christenen, van wie verwacht mag worden dat zij het licht in de wereld zijn, er veel huwelijken ongelukkig zijn. Zij zijn dan wel niet gescheiden in de zin van uit elkaar in aparte woningen leven, maar er is een scheiding in de geest. Zij zijn fysiek niet gescheiden maar geestelijk. U kunt 20 jaar samen in één en hetzelfde huis leven en toch als twee eenzame individuen samen zijn. U voldoet hiermee dan niet aan Gods doel met uw huwelijk, want het is Gods bedoeling dat de twee één zullen zijn. Dat is Gods bedoeling, twee zullen één worden. Het is noodzakelijk dat wij gaan zien waarom twee, niet één worden.

Wanneer wij teruggaan naar het begin (Genesis 2), dan lezen wij dat het niet Adam was die tegen God zei: "Heere, ik voel mij zo alleen, kunt u mij alstublieft een vrouw geven". Is dat niet interessant, dat God Diegene was die, toen Hij naar de man keek, zei ( Genesis 2:18): " Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem pas " (NBV). Nu rijst de vraag: "Waarom maakte God Adam en Eva niet gelijktijdig, op hetzelfde moment?" Hij had dat heel gemakkelijk kunnen doen. Er staat geschreven dat God stof van de aarde nam en Adam hiervan schiep. Op datzelfde ogenblik had Hij Eva kunnen schapen en in hun beiden de levensadem kunnen blazen, zodat zij, zodra zij hun ogen zouden openen elkaar hadden kunnen zien. Waarom schiep God Adam als eerste alleen en bracht Hij hem een poosje later in een diepe slaap, een rib uit hem weg nam en hiervan de vrouw maakte?

Daar is een goede reden voor. Er is iets geestelijks in wat God aan Adam en Eva duidelijk wilde maken, wat het geheim is van hoe twee, één kunnen worden. Wat is dan dat geheim? Toen God Adam geschapen had, wie was op dat moment de eerste die hij zag, toen het leven in hem geblazen werd en hij zijn ogen opende? U weet het antwoord. God! Hij ontmoette God. Hij sprak met God. Hij had geen vrouw. Hij was alleen met God. Hij kreeg pas veel later een vrouw. Wat was het dat God hiermee aan Adam duidelijk wilde maken? God probeerde hiermee aan Adam een eenvoudige les te leren namelijk: " Ik moet altijd op de eerste plaats komen in jouw leven. Voordat jij een vrouw ziet, moet jij Mij zien. Jij moet Mij hoger achten dan jouw vrouw ". Dat is waarom God alleen Adam schiep en omgang (gemeenschap) met hem had voordat een vrouw zelfs bestond.

Wat moeten wij hiervan leren? Dat, gedurende uw leven, zelfs wanneer u 50 of 75 jaar getrouwd bent, God iedere dag de eerste plaats in uw leven moet hebben. Velen mannen beginnen, nadat zij verliefd op elkaar en getrouwd zijn, hun vrouw op de eerste plaats te zetten. In sommige gevallen is het zelfs de ouders die op de eerste plaats komen, maar hier kom ik later nog op terug. Laat ik het vervolgens hebben over de schepping van Eva. God bracht Adam in slaap, een diepe slaap wordt er gezegd (Genesis 2:21), zodat hij zelfs niet wakker kon worden. Toen nam Hij één van zijn ribben, sloot de plek met vlees en schiep een vrouw uit die rib. Zodra God een vrouw uit die rib geschapen had, toen God de levensadem in Eva geblazen had, toen er leven in haar was en zij de ogen opende, wie zag zij toen als eerste? Dat was niet Adam.

Zij wist nog niet eens van het bestaan van Adam. Zij zal gedacht hebben dat zij als enige geschapen was. Zij wist niets van Adam. Haar ogen werden geopend en zij zag God, net als Adam toen hij geschapen was. Adam was ergens anders in de tuin en lag in een diepe slaap. Hij wist nog niets van haar bestaan en zij wist nog niets van zijn bestaan. Zij ontmoette God. God was de eerste Persoon die tegen haar sprak en Hij bracht haar veel later bij Adam. Wat was God Eva aan het leren? Dezelfde les die Hij geprobeerd had om aan Adam te leren: " Ik moet de eerste plaats in jouw leven zijn. Jij moet een omgang met mij hebben voordat jij omgang hebt met jouw echtgenoot".

Begrijpt u nu wat Gods plan is voor een uitstekend huwelijk? Adam had omgang met God voordat hij omgang had met Eva en Eva had omgang met God voordat zij omgang had met Adam. Het staat er allemaal geschreven. Dit is hoe God, vanaf het begin, het huwelijk bedoeld heeft. Wanneer God Zelf de verbinding is tussen de man en de vrouw, daar waar ieder persoon en hun partner in een huwelijk God op de eerste plaats in hun persoonlijke leven zetten, weet u wat er dan gebeurd. Dan worden zij met elkaar verlijmd. God is grote verbindende kracht in het universum. Wanneer Hij twee mensen samenbindt, dan is het voor iedereen onmogelijk om hen te scheiden, de duivel niet, demonen niet, omstandigheden niet, armoede niet, de wereld niet, zelfs de dood kan hen niet scheiden.

Wanneer God mensen niet samenbindt, dan zijn er andere krachten waardoor zij bij elkaar gehouden worden. Maar die andere krachten zijn lang niet zo sterk. Ik weet niet of u wel eens de reclame heeft gezien van een lijm met de naam Fevicol. Eén advertentie die ik gezien heb, is er een waarvan de afbeelding ook op een van de flacons staat, waar de dingen met elkaar verlijmd zijn en er aan elke kant een olifant staat die probeert het gelijmde van elkaar te trekken, wat zij niet voor elkaar krijgen. Wanneer een man en een vrouw door God met elkaar verbonden zijn, dan is de kracht ervan nog groter. Geen olifant kan hen van elkaar scheiden. Geen demonen kunnen hen van elkaar scheiden. Mensen kunnen hen niet van elkaar scheiden. Zij moeten er echter wel voor blijven zorgen dat God hun middelpunt is. God is een betere samen-binder dan Fevicol, Pattex, Bisonkit of welke superlijm dan ook. Met God in uw midden, de verbinding tussen u en uw echtgenoot, bent u op een dusdanige wijze met elkaar verbonden dat niets jullie kan scheiden.

U zult dus heel oplettend moeten zijn dat er niets tussen jullie beiden, als man en vrouw of vrouw en man in komt te staan, niets behalve God. Wat is tegenwoordig meestal de verbindende kracht in veel huwelijken van jonge mensen? Heel vaak is dat de uitstraling. Een jongen "valt" heel vaak op een meisje vanwege haar uiterlijk. Alleen een goed uiterlijk is niet voldoende om een huwelijk 50 jaar in stand te houden. Kijk maar eens naar al de huwelijken waar men om de goede uitstraling met elkaar trouwde en waar het paar na drie maanden met elkaar aan het "vechten" zijn. Dat houdt geen stand. Wij hebben niets tegen een goed uiterlijk. Trouw zonder problemen met een knappe jonge vrouw, maar dat moet niet het hoofdmotief zijn. Het zal een huwelijk niet in stand kunnen houden. Om wat voor redenen kiezen veel meisjes een jongen? Goede baan, goede afkomst, goede familie en veel geld. Denkt u dat dit alles een huwelijk in stand kan houden? Nooit. In India trouwen sommige jongens met een meisje om een grote bruidsschat te kunnen krijgen. Dat zal een huwelijk nooit in stand kunnen houden. Onmogelijk.

De wijze waarop God het vanaf het begin gedaan heeft is de manier om een huwelijk in stand te kunnen houden, daar waar God op de eerste plaats komt en waar beide partners een relatie met God hebben die boven hun onderlinge relatie uitstijgt. Met andere woorden, wanneer u de echtgenoot bent, dat moet u niet als eerste op zoek gaan naar de genegenheid van uw vrouw. De Heer moet de eerste zijn in haar genegenheid. Wanneer u een echtgenote bent, dan moet de Heere de eerste zijn voor wie uw man genegenheid koestert en komt u op de tweede plaats. Zij die de Heere de eerste plaats in hun leven geven en in het licht wandelen - zoals de Bijbel het zegt in1 Johannes 1:7: " Als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is", dan hebben zij gemeenschap met elkaar. En worden de twee bij elkaar gehouden.

Wat zijn de twee dingen die in het huwelijk tussen een man en een vrouw in kunnen komen te staan? Het kunnen ouders zijn. In Genesis 2:24 staat: " Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten ". Alleen op die wijze kunnen zij één vlees worden. Let nog eens even op wat er in het vers gezegd wordt: " U moet iets verlaten en daarna kunt u hechten". Wanneer u probeert om te hechten zonder te verlaten, dan wordt u nooit één. Is dat niet verbazingwekkend? Dit is het enige gebod wat in Gods Woord staat dat gegeven is voordat de zonde in de wereld kwam - Verlaat uw vader en moeder. Ik wil aan u die getrouwd zijn vragen: "Heeft u uw vader en moeder verlaten"? Ik bedoel dat niet fysiek. Zorg voor hen, zorg voor hen tot hun dood. Dat is wat wij moeten doen. Wij moeten onze ouders eren, maar laat hen niet tussen u en uw getrouwde leven in komen te staan. Verlaat hen in emotionele zin. Zij hebben u vele jaren opgevoed en dat is goed. Maar nu u getrouwd bent, moet u hen verlaten. Omdat veel echtgenoten hun emotionele band met hun ouders niet verlaten hebben, is er veel verwarring in hun huwelijksleven. Veel vrouwen hebben hun emotionele band met hun ouders niet kunnen verbreken en zijn daardoor met hun mannen geen eenheid. Dit is een grote tragedie.

De Heere is niet de eerste en de ouders staan tussen hen in en zijn de storende factor in hun huwelijksleven. Soms is het een baan die in een huwelijk tussen beiden in staat. Het kan van alles zijn, behalve God, wat in uw huwelijk tussen jullie in staat. Het kan geld zijn, schulden, of andere dingen die u bezighouden, zoals kinderen die in het huwelijk tussen jullie in staan. Dit alles mag nooit het geval zijn. Wat is het antwoord op een gelukkig huwelijk? Hier is het antwoord. Zet de Heere God op de eerste plaats, wandel in het licht, beoordeel u zelf en u zult de bindende kracht vinden tussen u en uw huwelijkspartner die niemand kan verbreken.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)