27 Lofprijzing verdrijft satan

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 27 Praise Drives Satan Out

God is een goede God. Alles wat Hij doet en toestaat wat in ons leven gebeurt is tot iets goeds bedoeld. Sommige dingen die gebeuren mogen dan pijnlijk zijn en begrijpen wij ze niet, toch zijn ze bedoeld om iets goeds in ons te bewerken. Het is net als bij kinderen die soms bepaalde dingen ook niet begrijpen die goed voor hen zijn. Wanneer u uw kind van 5-7 jaar op maandagmorgen naar school stuurt, dan begrijpt een kind op die leeftijd de noodzaak hiervan nog niet. Uw kind zal waarschijnlijk liever thuisblijven om te spelen, maar het begrijpt niet waarom u er op aandringt dat het beter is wanneer het naar school gaat. Er kunnen in het leven veel omstandigheden zijn die God toelaat die wij niet begrijpen, dat komt vaak omdat wij nog niet "volwassen" zijn. Ze zijn echter voorbestemd tot iets goeds. Alleen de duivel is er op uit om ons kapot te maken.

Jezus kwam naar de aarde en openbaarde twee dingen. In de eerste plaats liet Hij de enorme goedheid van onze hemelse Vader zien en ten tweede gaf Hij het karakter van de duivel, die ons op zo veel manieren wil misleiden, bloot. In Jesaja 61 staat een vers dat aangeeft welke bediening Jezus kwam om te vervullen. Om precies te zijn, Jezus gaf zelf dit vers weer in Lukas 4:18, in de eerste prediking die Hij gaf in de synagoge in Nazareth, waar Hij zegt: "De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft". Waarvoor heeft de Heere - de Vader - Jezus gezalfd om te doen? "Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis" (Jesaja 61:1)

Weet u, Jezus kwam om de mensen vrijheid te geven. De duivel is naar de aarde gekomen om de mensen in gevangenschap te brengen, maar Jezus kwam om de mensen vrijheid te geven. Hij is ook gekomen om "aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest" (Jesaja 61:3). Jezus is gekomen om ons vreugdeolie en een mantel van lofprijzing te geven - een gewaad van lofprijs en lofprijzing in plaats van een geest van zwaarmoedigheid en depressie.

Wist u dat een geest van zwaarmoedigheid niet van God afkomstig is? Het is iets wat de duivel als een mantel (cape, als beeldvorming) om ons heen probeert te leggen. U moet het van u afschudden. U moet zeggen: " In de naam van Jezus, ik weersta jou satan. Jij kunt mij niet in een depressie brengen. Ik weersta jou. Ik ben met Christus gekruisigd. Mijn vroegere leven is compleet gereinigd door het bloed van Jezus. Mijn schuld is weg. Jij kunt mij niet meer beschuldigen, satan ". Spreek de duivel aan met deze woorden en weiger in te gaan op iedere geest van zwaarmoedigheid en depressie die satan op u probeert te leggen. Jezus is gekomen om die geest compleet en voor altijd uit uw leven te verwijderen, niet om hem uit te drijven om u daarna naakt achter te laten. Wanneer Hij u naakt achter zou laten, dan kan die mantel van depressie en zwaarmoedigheid weer terugkomen. Nee, in plaats daarvan kleed Hij u met een gewaad van lofprijzing. Dat is wat in de Bijbeltekst bedoeld wordt: Een mantel van lofprijs in plaats van de geest van zwaarmoedigheid. Is dat niet fantastisch? Wanneer u dit kunt geloven, dan is het werkelijk waar. Het is niet Gods wil dat u, op geen enkel moment, depressief, ontmoedigd of in een slecht humeur bent. Het kan u overvallen als een verzoeking, maar wanneer u het van u afschudt dan zal God ons helpen om het ook af te kunnen schudden.

Wat de Bijbel zegt in 1 Johannes 2:6 is daarbij erg belangrijk. Ik weet niet hoeveel van u dit weten. "Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft." Met andere woorden, "wanneer u zegt dat u christen bent", dan moet u, zoals Het Boek het zegt,


"leven zoals Hij leefde". Dat is onze roeping; te leven zoals Hij leefde; te wandelen zoals Hij wandelde. Was Jezus ooit depressief? Was Hij ooit ontmoedigd of had Hij af en toe een slecht humeur? Nee, nooit. Maar een ding in het leven van Jezus was dat Hij het kruis opnam. Iedere dag nam Hij Zijn kruis op en volgde Hij de wil van Zijn Vader. Wanneer wij hier voor kiezen dan zal dit Bijbelvers ook in ons leven vervuld worden. Niet af en toe, maar iedere dag; een mantel van lofprijs in plaats van een geest van zwaarmoedigheid; olie van vreugde in plaats van rouw. Dit is een prachtig leven.

Laten wij nog naar een Psalm kijken. In Psalm 8:2 kunnen wij een verklaring lezen die Jezus eens citeerde in de tempel toen de kinderen met luide stem God prezen. Wij kunnen dit lezen in Mattheüs 21:15-16, in de tijd dat de mensen met de palmtakken zwaaiden, hun mantels op de grond legden, op de weg die Jezus ging op de ezel, bij de intocht in Jeruzalem. Toen Jezus de tempel binnen ging zag Hij de kinderen die met luide stem riepen: "Hosanna, de Zoon van David"! De overpriesters vonden al die herrie en drukte maar niets. Zij geloofden dat men in stilte en in een begrafenisstemming God moest aanbidden. Er zijn vandaag de dag ook mensen die denken dat de enige goede manier waarop men God kan aanbidden in stilte is, alleen en alsof men bij een begrafenis aanwezig is.

Ik geloof met heel mijn hart dat er ook een manier kan zijn om God in stilte te loven en te prijzen. Maar er is ook lofprijs die voor God acceptabel is, die uitmond in een gejuich van vreugde. De Bijbel zegt:"Juich voor de HEERE, … breek uit in gejuich". Wij prijzen God in gejuich en ook in afgezonderde stilte. Het is niet altijd het een of het ander. Hier was het echter absoluut juist voor de kinderen om opgewonden te zijn en God te loven. Heeft u wel eens toeschouwers gezien die in gejuich uitbarstten omdat er een voetbalwedstrijd is gewonnen? Stel u voor dat er een wedstrijd wordt gespeeld tussen Nederland en Duitsland en dat Nederland wint. Kunt u zich voorstellen hoe het stadion "ontploft" in gejuich? Waarom is het dan dat christenen niet opgewonden kunnen zijn en moeite hebben met juichen over het feit dat Jezus hun zonden heeft vergeven, dat Jezus de duivel heeft verslagen, dat Jezus aan het kruis alles overwon, dat Jezus eens zal terugkeren in glorie en Hij Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen?

De mens zit vaak met een lang gezicht in Gods tegenwoordigheid. Jezus was verrukt wanneer hij het geluid van lofprijzing hoorde, dus toen de overpriesters de kinderen bekritiseerden die God aan het loven waren, citeerde Jezus Psalm 8:2. Hij zij: ' Hebt u nooit gelezen…." U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal uw vijanden en hun die op wraak zinnen, beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen"! Dus wat lezen wij daar? Lofprijs wordt door God gebruikt om de vijand de mond te snoeren. Het is voor ons erg belangrijk dat wij dat begrijpen. Het is door lofprijzing dat de mond van de duivel gesnoerd wordt. Heel vaak kunt u in uw leven of thuis de mond van de duivel niet snoeren omdat u God niet looft en prijst.

De duivel haat lofprijs, dat kan ik u verzekeren. Hij haat lofprijzing thuis, hij haat lofprijzing in uw leven en hij haat lofprijzing in de gemeente. Dat is de reden waarom hij mensen het grootste deel van hun tijd doet morren, mopperen, klagen en met een lang gezicht doet rondlopen, omdat hij regeert in hun leven en in hun huizen. Satan kan een oprecht uitroepen van lofprijs aan God niet uitstaan. Daarom kan hij ook niet in de hemel verblijven, omdat in de hemel iedere engel met luide stem God looft en prijst. Hoe zou de duivel daar stand kunnen houden? En hij kan ook niet aanwezig zijn in een gemeente waar iedereen God in gejuich looft, prijst en dankt; hij kan dat niet. Hij kan niet aanwezig zijn in een huis waar de mensen God


prijzen. Hij kan niet aanwezig zijn in een leven of in harten van mensen die God loven, prijzen en dankzeggen.

Jezus was enorm geraakt toen Hij zag hoe de kinderen God prezen. Het herinnerde Hem aan Zijn thuis, de hemel. Jezus was gewend om in alle eeuwigheid in de hemel te leven, waar Hij hoorde hoe de engelen met luide stem God loofden en prezen, met een geluid als luid gedonder. Toen Jezus naar de aarde kwam en in Nazareth woonde, zag Hij veel mensen die mopperden, klaagden en met een lang gezicht rondliepen en voelde Hij zich verdrietig. Maar toen Hij een omstandigheid zag als omschreven, waar Hij de kinderen hoorde juichen en God loofden en prezen, herinnerde dit Hem aan Zijn hemelse thuis. De religieuze mensen konden dit echter niet begrijpen. Zij konden die wijze van lofprijzing niet waarderen. Wat bewijst dat eigenlijk? Eigenlijk waren zij in gemeenschap met de duivel. De duivel haat lofprijzing en de religieuze mensen haatten ook die manier van lofprijzing. Hoe staat het met uw leven? Heeft u de duivel ruimte gegeven door de geest van klagen en mopperen? Dat de uiting van lofprijs, dat uit de mond van kinderen komt, er voor mag zorgen dat de mond van de vijand gesnoerd wordt en een wraakzuchtig iemand een halt wordt toe geroepen.

Wanneer wij vandaag naar christenen kijken, dan kunnen wij vaststellen hoe satan overal succes heeft. Het doet dit op de meeste plaatsen op twee manieren: Hij stopt het gejuich van lofprijs totaal, en dat is wat hij in veel gezinnen, gemeentes en levens doet; er is geen gejuich van lofprijzing meer te horen. Wanneer dat niet lukt dan heeft hij een tweede tactiek en dat is, daar waar mensen God loven, maakt hij hen huichelachtig. Dat houdt in dat zij het met hun mond uitspreken, maar dat het in hun hart geen waarheid is en dat het niet wordt geleefd. Dus heeft hij succes op beide fronten. Dus kunt u sommige gemeentes vinden waar helemaal niet aan loven en prijzen van God gedaan wordt en andere gemeentes waar het alleen een ritueel is; iets wat niet dagelijks oprecht is in hun wijze van leven, maar die God alleen loven en prijzen op zondagmorgen. De duivel heeft in beide gemeentes succes. Maar waar is God eigenlijk naar op zoek? Hij zoekt gemeentes, gezinnen en mensen als u, die vast besloten zijn om de duivel regelrecht uit hun leven, hun gezin en uit hun gemeente te verdrijven door oprechte lofprijs en lofprijzing.

Waarom haat satan oprechte lofprijzing en lofprijs van God zo intens? Dat is omdat - zoals wij dat konden lezen in Psalm 8 - dit de manier is waarop hij zijn macht over u kwijt raakt. Loos geschreeuw van lofprijzing dat niet voort komt uit een heilig leven, dat niet voort komt uit een oprecht hart, heeft geen enkele kracht. Nee, maar wanneer het voortkomt uit een hart dat echt is toegewijd aan God, dan heeft het een enorme kracht in zich.

U weet waarschijnlijk hoe de Israëlieten het gouden kalf aanbaden en hethun god noemden. Het volk schreeuwde zo luid tegen deze nieuwe god dat Mozes en Jozua dit op grote afstand konden horen, maar het was geen echte lofprijs. Het was leeg, het was hol. In het midden van die lofprijs was er een immoraliteit die wij vandaag de dag ook tegenkomen. De mens kan God uit volle borst loven en prijzen en toch kan er immoraliteit zijn midden tussen hun lofprijs van Jezus. Daar echter, waar het voortkomt uit oprechtheid kunt u er verzekerd van zijn dat het voldoende kracht heeft om de duivel te verdrijven. Waarom brengt u dat vanaf vandaag niet in praktijk?

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)