56 Bidden - met God als het middelpunt

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 56 Praying About God's Interests

Wij hebben de laatste delen de juiste manier van bidden bestudeerd, oftewel praten met God, want wanneer wij op de juiste wijze bidden, dan kunnen onze gebeden verhoord worden. Er zijn veel gebeden die niet verhoord worden omdat er op een verkeerde manier gebeden wordt.

Let alstublieft goed op wanneer wij verder gaan met dit onderwijs. Toen Jezus Zijn discipelen leerde hoe zij moesten bidden zei Hij in Mattheüs 6:9: 'Onze Vader die in de hemel is.' Hierbij denken wij aan God als een liefhebbende Vader en denken aan Hem als een Almachtige Heerser in de hemel die ieder gebed kan verhoren, die kan voldoen aan elke behoefte, elk probleem kan oplossen, u uit ieder gat kan halen waarin u ingevallen bent, iedere puinhoop ontrafelen die u van uw leven gemaakt hebt en er is niets wat Hij niet kan doen. Hij houdt voldoende van u om te helpen, Hij is krachtig genoeg om uw problemen op te lossen en u te beschermen tegen uw vijanden. 'Onze vader die in de hemel is' - wij zijn geen wezen, wij zijn kinderen van God. Daarom kunnen wij bidden ' Onze Vader die in de hemel is.'

Daarna zei Jezus: "Wanneer u met God wilt communiceren, dan moet u zich ontdoen van iedere ik-gerichte (egoïstische) houding". Jezus kwam om ons te bevrijden van zonde, en de kern van zonde is dat ik egoïstisch (ik-gericht, zelfzuchtig) ben. Ik denk bij alles aan mijzelf - wat voor voordeel ik erbij heb. Wat levert het mij op? Wat voor voordeel levert de ander mij op? Wanneer die houding in uw leven niet is veranderd, dan is er iets niet in orde. De oorzaak van al onze problemen is dat wij egoïstisch zijn en Jezus zei hierover: "Stap daar uit en maak God tot het middelpunt van uw leven". Dat is hoe het bedoeld is. Wist u dat de mens duizenden jaren lang gedacht heeft dat de aarde het middelpunt van het universum was. Al uw astronomische berekeningen zullen in duigen vallen wanneer u denkt dat de aarde het middelpunt van het universum is. De aarde is alleen maar een klein stofdeeltje dat in de ruimte zweeft. Men had het wetenschappelijk bij het rechte eind toen men ontdekte dat de aarde niet het centrum was van het universum, zelfs niet het middelpunt van het zonnestelsel, maar dat de zon het middelpunt is. Hetzelfde geldt voor spiritualiteit, waarbij wij moeten erkennen dat God ons niet geschapen heeft om het middelpunt van onszelf te zijn en daarbij denken welk voordeel wij erbij hebben of welke voordelen ons gezin erdoor kan krijgen. Zo lang u op deze wijze denkt leeft u in zonde.

Jezus is gekomen om ons te bevrijden van die zonde en Hij wil ons leren hoe wij God het middelpunt van ons gebedsleven kunnen maken, waarbij wij deelgenoot zijn in wat Zijn verlangens zijn in Zijn koninkrijk, in Zijn naam, en alle overige dingen zullen in ons leven op zijn plaats vallen. Wanneer u problemen ervaart op dit gebied, overweeg dan bij uzelf of de oorzaak hiervan ligt in het feit dat u, in al uw gebeden, alleen maar denkt aan uw eigen behoeften of die van uw gezin. Verander die houding, verander het met ingang van vandaag. Ik zeg hierbij niet dat u niet voor uzelf en uw gezin moet bidden. Natuurlijk met u dat wel doen. Het is in feite een verantwoordelijkheid voor ouders om iedere dag in het bijzonder voor hun kinderen te bidden. Dat is erg belangrijk en dat moet u blijven doen. Ik zeg dan ook niet dat u daarmee moet stoppen, maar doe dit met God als uw middelpunt. Wanneer u voor hen bidt, bidt dan niet dat zij veel geld mogen verdienen, maar bidt dat zij God zullen eren en eerst Zijn koninkrijk zullen zoeken. Dat bedoel ik met, God als middelpunt en centrum maken van uw gebed. Centreer alles in God, in termen waarin Gods naam wordt verheerlijkt: 'Uw Naam worde geheiligd' is wat Jezus ons leerde bidden.

Het allereerste verzoek dat wij doen moet is: "Heere dat Uw naam verheerlijkt wordt". Laat de mensen die naam respecteren en ontzag hebben voor die naam. De naam van Jezus Christus is de naam die God heeft gegeven waardoor alle mensen gered kunnen worden . Alleen door die naam kunnen wij antwoorden krijgen op onze gebeden. Wanneer wij naar God toegaan, dan doen wij dat in de naam van Jezus Christus, Zijn zoon. Wij moeten bidden dat de naam van de Heere Jezus in de hele wereld en in ons land geëerd wordt. Niet eren in de zin van respect voor Hem hebben als een belangrijk mens. Dat is niet de manier van eren zoals God bedoelt. De wijze waarop de naam van Jezus Christus geëerd moet worden is dat de mens zich in totale overgave buigt voor de heerschappij van Christus in hun leven.

Om met christenen te beginnen - zij die er zich op beroepen dat zij christen zijn - zij moeten Jezus Christus geheel en al de eerste plaats geven in hun leven. Het eerste wat Jezus zei is dat wij grote waarde moeten hechten aan de naam van God. Het is niet voldoende om alleen met onze lippen deze gebeden te bidden, maar zij moeten uit het hart komen: 'Uw naam worde geheiligd. Heere, de grootste last die ik op mijn hart heb is dat Uw naam wordt verheerlijkt in mijn leven, in mijn gezin, bij mijn kinderen, in de gemeente en in ons land.' Dat moet de last zijn die wij in ons hart meedragen. Wanneer wij deze last niet in ons hart hebben, dan moeten wij God vragen of Hij ons innerlijk wil veranderen. "Heere, verander mij zodanig dat mijn grootste last aller tijden zal zijn dat uw naam verheerlijkt wordt. Dat zelfs wanneer ik moeilijke tijden moet doormaken, Uw naam verheerlijkt wordt."

Toen Jezus op aarde was, was er een tijd dat Hij onder grote druk stond, vlak voordat Hij naar het kruis ging. Hij was oprecht en zei inJohannes 12:27: " Mijn ziel is in beroering, wat zal Ik zeggen"? Denk maar aan dit bijbelvers wanneer u in een moeilijke situatie zit en uw ziel onrustig is. Wat gaat u dan zeggen? Jezus zei: " Moet Ik zeggen, 'Vader, bevrijd Mij van wat Mij te wachten staat? " Nee, dat zal ik niet zeggen, ik zal zeggen: " Vader, verheerlijk Uw Naam"! (Johannes 12:28) .

Ziet u dat toen Jezus in een moeilijke situatie zat, toen zijn ziel onder enorme druk stond en Hij in de verleiding gebracht werd om te bidden, ''Vader, bevrijd Mij van wat Mij te wachten staat", toen zei Hij, 'Dat ga ik niet bidden'. Hij bad datgene wat juist was, zelfs al betekende dat pijn en lijden en uiteindelijk de dood aan het kruis - "Vader verheerlijk Uw naam". Dat was vlak voor hij naar het kruis ging. Hij had kunnen bidden: "Vader, bevrijdt Mij alstublieft van wat Mij te wachten staat', en Hij had zo, zonder aan het kruis gehangen te hebben en gestorven te zijn, naar de hemel kunnen gaan en dan zouden wij in onze zonden verloren geweest zijn. Is het niet een fantastisch gegeven dat Jezus er niet naar gezocht heeft om Zichzelf te redden, maar dat Hij de verheerlijking van de Vader gezocht heeft? Dat leert ons dat wanneer wij de verheerlijking van de Vader zoeken en niet ons eigen comfort en welzijn, ons leven een geweldige zegen voor anderen kan zijn. Dus laten wij, zelfs wanneer wij onder druk staan, het voorbeeld van Jezus volgen die ons geleerd heeft om te bidden: "Uw naam worde geheiligd".

Van daaruit gaan wij naar: "Uw koninkrijk kome". Ziet u dat het volgende verzoek niets te maken heeft met onze problemen of die van ons gezin, maar dat wij zeggen: "Heere, op dit moment worden de regeringen van deze wereld geregeerd door de duivel en zijn trawanten, maar ik wil dat Uw koninkrijk op aarde gevestigd wordt - een koninkrijk waar rechtvaardigheid heerst. Ik wil dat Uw koninkrijk snel komt". Het woord "koninkrijk" wordt vandaag de dag niet zo op de juiste wijze begrepen, want, behalve bij ons in Nederland en enkele andere landen in de wereld, zijn er bijna geen koninkrijken meer. Een beter woord is dan ook "regering" met zijn regelgeving. " Here laat Uw regering komen". Dat betekent eigenlijk een regering van wie Hij leiding heeft, waarvan Hij de besturing in handen heeft van het universum. Here wij bidden U dat U in de gelegenheid komt om deze wereld te besturen en op precies dezelfde wijze ook deze gemeente en mijn leven' - "Uw koninkrijk kome".

Daarna leerde Jezus ons te bidden: " Laat Uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel". Hier zien wij het verlangen naar Gods naam, Gods koninkrijk en Gods wil die op aarde precies zo gedaan wordt als in de hemel. Jezus zei een keer in Johannes 6:38, dat Hij uit de hemel gekomen was om de wil van Zijn Vader te doen . Hij zei: "Ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van God Die Mij gestuurd heeft ". Zijn hele leven lang heeft Jezus nooit Zijn eigen wil gedaan, maar de wil van Zijn Vader, hoeveel pijn en problemen dat ook met zich meebracht. Jezus leerde ons dan ook als volgt: 'Wanneer u bidt, bidt dan dat in uw hele leven Gods wil gedaan wordt en niet uw eigen wil'.

Alle ellende, leed en problemen zijn in de wereld gekomen omdat de mens altijd al zijn eigen wil heeft willen doen. Wat hij denkt dat goed is; dat wat hem goed van pas komt, dat is wat hij wil doen, maar Jezus leerde ons dat op aarde de wil van de Vader gedaan wordt, zoals dat ook in de hemel gebeurt. In de eerste plaats moet het bij onszelf, in onze eigen levens beginnen. "Laat in mijn leven, Uw wil gedaan worden". Hoe wordt Gods wil in de hemel dan gedaan? Denk eens na hoe de engelen God gehoorzamen. De engelen gehoorzamen God onmiddellijk. Zij wachten wat God tegen hen te zeggen heeft en gehoorzamen Hem onmiddellijk. Zij gehoorzamen Hem vol blijdschap en zij zijn totaal aan Hem gehoorzaam. Wanneer God iets tegen een engel zegt, dan reageert de engel niet met: "Ogenblikje God, wacht even een minuutje, want ik even iets belangrijkers te doen".

De mens gedraagt zich wel op deze wijze. God zegt tegen hem dat hij iets moet doen - iemand excuus aanbieden of gedoopt worden, of iets speciaals doen zoals geld teruggeven dat hij zich onrechtmatig heeft toegeëigend. De mens wacht, wacht en wacht, soms dagen, weken of maanden, voordat hij een beslissing neemt om de daad bij het woord te voegen. Geen engel in de hemel wacht echter zo lang. Zodra God tegen hen zegt om iets te doen, doen zij het onmiddellijk. Het houdt ook in dat zodra u iets in Gods woord leest wat op u betrekking heeft, dat u dat onmiddellijk doet. U wacht dan niet, maar doet het vol blijdschap. De engelen lopen niet rond met een lang gezicht, morrend en klagend dat hun lot in het leven zo zwaar is. Zij zijn blij! Zij zijn gelukkig! Zij zijn God geheel en al gehoorzaam. Jezus leert ons ook hoe wij gehoorzaam moeten zijn - totaal, in alles en in blijdschap. Dat Uw wil op aarde precies zo gedaan wordt als in de hemel. De engelen zijn ons voorbeeld in hoe dat in de hemel gedaan wordt.

Dus wanneer wij dit op orde hebben, n.l. dat wij in al onze gebeden eerst aan Gods naam denken, aan Gods koninkrijk en Gods wil laten gebeuren en dit toepassen op ons eigen leven, dan wordt in ons leven Gods naam verheerlijkt in de wijze waarop wij leven. Dat in ons leven Gods regering of heerschappij zal komen dat Hij ons leven bestuurt. Dat in ons leven Gods wil precies zo gedaan wordt als in de hemel - absoluut, in blijheid, compleet, totaal en in onmiddellijke gehoorzaamheid. Dan kunnen wij zeggen dat wij de juiste prioriteiten hebben. Mijn ik is niet meer het middelpunt. Dan beginnen wij te leren hoe wij op de juiste wijze moeten bidden en zullen wij merken dat onze gebeden verhoord worden.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)