48 Alles aan God geven

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 48 Giving Everything To God

In deze studie willen wij een Bijbelvers bestuderen dat ons vertelt hoe wij vrij kunnen worden van de macht van mammon en God kunnen dienen met heel ons hart.

Geld is, net als vuur, een goede dienstknecht maar een vreselijke meester. Vuur is iets wat voor ons een prachtig hulpmiddel kan zijn wanneer het, bijvoorbeeld bij een gasfornuis, onder controle gehouden wordt, maar het wordt een vreselijk middel wanneer het huis erdoor afbrand. Jezus zei in Mattheüs 22:21: " Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is ", waarmee Hij ons in de eerste plaats leert om rechtvaardig om te gaan met de financiën en ons in de tweede plaats oproept om trouw te zijn in onze omgang met geldzaken. Rechtvaardig zijn houdt in de eerste plaats in dat wij aan iedereen teruggeven wat hen rechtmatig toebehoort. Wanneer u geld geleend heeft dan moet u dat terugbetalen. Wanneer u iemand bedrogen heeft, dat moet u dat rechtzetten. Wanneer u de belastingdienst benadeeld of bedrogen heeft dan moet u dat terugbetalen. Doet u dat niet dan is het net of u uw leven lang gin de boeien geslagen bent. Ik zeg u dat u dan niet in staat zult zijn om de christelijke wedloop te lopen. Daarom, regel het nu, want het is beter om Gods zegen te ontvangen dan aan geld of goederen vast te zitten wat niet van u is.

Wist u dat zelfs wanneer u € 1, = in uw bezit heeft wat niet van u is, of wat u niet rechtmatig verkregen heeft, dit geld een vloek betekent voor u en uw kinderen. U zult niet gereed zijn voor de wederkomst van de Heere wanneer u deze aardse dingen niet geregeld heeft. Wij moeten niet € 1,- in ons bezit willen hebben wat niet rechtmatig van ons is of wat onrechtvaardig verdiend is. De Bijbel zegt hierover in Romeinen 13:8: "Wees niemand iets schuldig". Wij moeten eigenlijk zo ver mogelijk weg blijven van lenen. Voorkom om in de schulden te raken, schulden hebben is een slechte gewoonte. Wees gelukkig en tevreden met dat wat God u geeft en leef van dat inkomen. Advertenties roepen: Koop nu, betaal later! Dit is de meeste zekere manier om in de schulden te komen. Laat ik u een ander motto geven:Spaar nu en koop later is de meeste zekere manier om niet in de schulden te komen.

Laat ik hierbij toch iets verduidelijken. Er zijn velen die via hun bedrijf of via de bank leningen kunnen krijgen om een auto, motor of hypotheek voor een huis te kunnen krijgen. Er is niets op tegen om hiervoor een lening te nemen omdat er een waarde tegenover staat. M.a.w. zorg ervoor dat de lening de waarde van de aankoop niet overstijgt. Wanneer u namelijk niet in staat bent om, om wat voor reden dan ook, aan uw verplichtingen te kunnen voldoen, dan bent u alsnog in staat om de rest van de lening of hypotheek in te lossen. Wanneer u echter geld leent voor iets wat "verdwijnt" dan bent u daarvan een slaaf geworden. Een serieus voorbeeld is het probleem van de bruidsschat in oosterse landen zoals India. Velen die gaan trouwen, onder hen ook veel christenen, worden als het ware gedwongen om leningen aan te gaan voor een bruidsschat, waar het paar en met name de man, hun hele leven mee opgescheept zitten en daardoor als het ware al vanaf hun huwelijk in een toestand van slavernij aan mammon zijn beland. Het bruidsschat systeem wordt in India dan ook niet alleen toegepast bij ongelovigen, maar ook algemeen onder gelovigen in iedere denominatie en dit is erg triest. Dit is een duidelijk voorbeeld van het dienen van mammon boven het dienen van de Heere, uit naam van een door de seculiere maatschappij ingestelde regelgeving. Het is een schande voor de naam van Jezus Christus. CfC proclameert dan ook om binnen hun gemeenschap op geen enkele wijze een bruidsschat te accepteren wanneer er sprake is van een huwelijk. In geen enkel geval!

Aan de andere kant kennen wij ook het vieren van huwelijken, waarbij kosten nog moeiten gespaard worden. Er is niets verkeerds aan om bij een huwelijk een goede receptie te organiseren, wanneer men zich dat tenminste kan veroorloven. Jezus maakte zelf extra wijn voor de aanwezigen tijdens een huwelijksfeest in Kana! Ik ken echter ook omstandigheden waarbij huwelijksfeesten zo groots opgezet waren dat het paar hiervoor geld moest lenen, waardoor zij jarenlang in de schulden ondergedompeld waren. Is dat geen slechte en dwaze start van een huwelijk. Het is slecht om zoiets te doen. Het is in zo'n geval veel beter om een simpele en betaalbare receptie te houden. Ga niet in competitie met familie, vrienden of kennissen door geld te lenen voor een bruiloftsfeest om anderen te kunnen laten zien hoe groots jullie huwelijksfeest was. Misschien denkt u: "Wat zullen anderen wel niet zeggen wanneer ik zo'n eenvoudige receptie geef? Waarom denkt u in een dergelijke omstandigheid niet: "Wat zal God hiervan zeggen?" Bent u meer bezorgd hoe anderen hierover denken dan hoe God hierover denkt? Denkt u dat u God er een plezier mee doet wanneer u uw huwelijk begint met een schuld vanwege uw huwelijksfeest? Wij mogen nooit de boodschap van Christus in de Zijn gemeente vervalsen om ons gedrag te rechtvaardigen.

Het moet ons uitgangspunt zijn om, voor zover mogelijk, nooit in de schulden te komen. Er kunnen zich natuurlijk in een noodgeval omstandigheden voordoen, waarbij wij genoodzaakt zijn om van iemand iets te moeten lenen. Een noodsituatie waar u geen rekening mee gehouden hebt. Mocht dit gebeuren dan moet u het geleende zo snel mogelijk inlossen. Gods Woord, in Romeinen 13:8 is hier erg duidelijk in: "Wees niemand iets schuldig". Wees tevreden met wat u hebt en ga niet in competitie met andere gelovigen.

Wanneer u eenmaal geleerd hebt om rechtvaardig te handelen in geld en financiële aangelegenheden, dan gaat u verder om trouw hierin te zijn. Wat betekent het om trouw te zijn? Aan God geven wat van God is. Dat is het tweede wat Jezus zei. Wat is dan van God? Er zijn velen die zeggen dat het 10% is. In het Oude Testament was dat inderdaad 10%. In het Nieuwe Testament zegt Jezus hierover: " Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn " (Lukas 14:33 HSV). Hoeveel is alles? Alles betekent 100%. Wanneer Hij zegt, geef aan God wat van God is, dan bedoelt Hij 100%. Wat vindt u van een man die werkt en tegen zijn vrouw zegt: "Ik geef jou 10% van mijn salaris en de rest, de overige 90%, geef ik aan iemand anders". Is dit dan een goede partnerschapsrelatie? Uiteraard niet!

In het Oude Testament waren de mensen met God gehuwd, net als wij met Christus. Zij waren dienstknechten. Dienstknechten kunnen 10% aan hun meester geven; geen probleem. Maar wij zijn geen dienstknechten. Wij zijn de bruid. Wij zijn de vrouw in ondertrouw. Wij hebben een gezamenlijke bankrekening en geen aparte rekeningen. Meesters en bedienden hebben geen gezamenlijke rekeningen Zij hebben aparte rekeningen. Een man en vrouw hebben in een huwelijk meestal een gezamenlijke rekening. Het is zoals Jezus tot de Vader sprak inJohannes 17:10: " Alles wat van Mij is, is van U. En wat van U is, is van Mij". Dat is een gezamenlijke rekening. En dat wat wij als christenen ook uitdragen: "Heer alles wat van mij is, is van U". Niet 10%. Weet u wat Hij dan zegt? "Alles wat van Mij is, is van u". Is dat niet prachtig? Dat u uw dubbeltje aan God geeft, en Hij u Zijn miljoenen geeft. Is het niet fantastisch om een gezamenlijke rekening met God te hebben.

U kunt echter geen gezamenlijke rekening met God hebben wanneer u 10% geeft. U moet daarvoor alles aan Hem geven. U moet zeggen: "Heere, in de eerste plaats is alles wat ik bezit Uw eigendom". In1 Korintiërs 10:26 lezen wij: " De aarde en al haar rijkdom zijn immers van de Here". Heeft u dat gelezen? Alle huizen, al het goud, al het zilver, alles op deze aarde behoort toe aan God. Wanneer u dat gaat zien, dan denkt u niet meer dat u God een gunst bewijst wanneer u Hem niet alles geeft. Nee, u geeft dat wat Hem toebehoort; dat wat al van God is. Heeft u een goed salaris? Heeft God u intelligentie, kundigheid, kwaliteiten, mogelijkheden en talenten gegeven om een goed salaris te kunnen verdienen, of dat nu zakelijk, vakkundig, handmatig of wat dan ook is? Vergeet dan Deuteronomium 8:18 niet: " Vergeet nooit dat de HERE, uw God, u de kracht geeft rijk te worden ". Vergeet dat nooit. Het is de Heere die u de kracht geeft om geld te verdienen. U had verlamd kunnen zijn, psychisch ziek kunnen zijn, of ziek in het algemeen en u zou dan niets kunnen verdienen. U zou een dwaas kunnen zijn en niets verdienen. Vergeet nooit dat al het geld wat u in uw leven verdiend hebt, God eraan meegeholpen heeft om dat te kunnen doen. Dus uw geld is niet van u. Vanuit welk standpunt u het ook bekijkt, het is niet van u.

Dit betekent niet dat u alles wat u aan inkomen verdient aan God moet geven voor Zijn werk. Dat is niet wat ik bedoel. Wij geven in de eerste plaats aan Hem omdat het van God is, en in de tweede plaats omdat wij Hem liefhebben. U zegt dan, "Heere dit is van U, zeg mij hoe ik het aan mijzelf kan besteden". Denk niet dat God niet wil dat u in een fatsoenlijk huis woont. Denkt u dat Hij wil dat u in een krot moet leven? Dat is niet zo. Jezus leefde niet in een krottenwijk, een oude vieze krotwoning. Het huis in Nazareth was geen armoedige krot. God wil ook dat u gezond en goed voedsel eet, goede kleren hebt, een goed huis en goed onderwijs voor uw kinderen. God wil dat u geld uitgeeft voor al deze benodigdheden en dingen. Daar is dus niets mis mee. Dus met het geven van 100% wordt niet bedoeld dat u alles voor het werk van God geeft en zelf op straat moet leven. Het is de bedoeling dat wij erkennen dat wij rentmeesters zijn, dat ik een bedrijfsleider ben die het geld van Iemand anders beheer. Alhoewel u het met werken verdiende, erkent u dat het God toebehoort. Ik wil het trouw gebruiken, erkennende dat het allemaal van God is. Dit is de enige manier om vrij te zijn van een band met mammon. Dat is de enige manier om vrij te zijn van de macht van mammon.

Jezus zei in Lukas 16:11: " Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen "? (HSV) U, die niet trouw bent. Wij hebben het hier niet over rechtvaardigheid. Wij waren al klaar met het rechtvaardig zijn. Trouw zijn betekent dat u kunt zeggen: "Heere God, ik wil geen geld verspillen. Ik wil geen onnodige uitgaven doen ten behoeve van mijzelf. Ik wil wijs zijn in dat wat ik uitgeef. Ik wil niet in luxe leven. Ik wil op een eenvoudige wijze leven zodat ik geld kan besteden voor Uw werk, om U te dienen, om voor U te leven". God geeft ons hiervoor als antwoord: Ware hemelse rijkdom. Openbaring van Zijn Woord. Gelijkenis met Christus, wanneer wij leren om eenvoudig om te gaan met onze uitgaven, voorzichtig zijn om niets te verspillen van wat God ons geeft. Dat deze dingen niet gebeuren komt omdat men niet trouw en rechtvaardig is in de omgang met geld, waardoor velen geestelijk arm zijn.

Bent u bereid om nu de beslissing te nemen en uit te spreken: " Heere, ik wil niet alleen aan de keizer teruggeven wat van de keizer is, maar ik wil ook alles aan U geven wat van U is. Ik wil op elk gebied U op de eerste plaats zetten. Ik wil geen geld meer aan mijzelf verspillen. Ik wil trouw zijn, in de wetenschap dat ik aan U, op zekere dag en voor iedere €, verantwoording moet afleggen" . Sluit een overeenkomst met God en zie voor uzelf of Hij u vanaf vandaag zegent of niet. Ik geloof dat Hij dat zal doen.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)