58 Bidden voor onze geestelijke behoeften en noden

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 58 Praying For Our Spiritual Needs

In deze studie willen wij kijken hoe God in onze geestelijke noden en behoeften voorziet wanneer wij Hem in gebed hierom vragen, en hoe Hij ons kan bevrijden van iedere boosaardige invloed en elke vorm van kwaad in ons leven.

In het gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde om te bidden, in Mattheüs 6:9-13, zien wij dat Jezus Zijn discipelen leerde om God op de eerste plaats te zetten; Gods naam, Gods koninkrijk en Gods wil. Daarna leerde Hij hen om te bidden voor hun eigen dagelijkse behoeften, in de eerste plaats hun fysieke en materiele behoeften. Er is niets ongeestelijks aan om hiervoor te bidden, want wanneer wij fysiek niet levend zijn, hoe kunnen wij dan iets doen. Het is dus sowieso belangrijk om lichamelijk levend te zijn om Gods wil te kunnen doen. Dus leerde Jezus ons om te bidden: " Geef ons vandaag ons dagelijkse voedsel" - de noodzakelijk dingen om te kunnen leven. Dit is wat wij in de vorige studie besproken hebben.

Wij gaan nu verder met het tweede verzoek voor onszelf en dat is " Vergeef ons onze zonden" en daarna het derde verzoek voor onszelf, "verlos ons van de kwade machten". Ziet u dat wij als mens twee problemen hebben - de één houdt verband met onsverleden en de ander houdt verband met de toekomst. Wij kunnen het ook zo verwoorden: In het verleden hebben wij zo veel verkeerde dingen gedaan en daarvoor hebben wij vergeving nodig. In de toekomst, omdat wij van nature slecht zijn, is het nog steeds mogelijk dat wij veel slechte dingen doen. Vanwege dit gevaar hebben wij Gods hulp nodig om in staat te zijn om dit kwaad in onze natuur te overwinnen, zodat wij in de toekomst geen slechte dingen meer doen. Wij kunnen dus stellen dat het eerste verzoek betrekking heeft op het verleden en het tweede op de toekomst. Dit zijn de enige twee keerzijden van het leven - het verleden en de toekomst.

Het eerste verzoek heeft dus betrekking op het verleden. 'Heere, ik heb zo veel zondige dingen gedaan, vergeef mij alstublieft al mijn zonden'. U hoeft geen lijst te maken van al uw zonden, ik denk dat het onmogelijk is voor ook maar iemand om een lijst te maken met de miljoenen zonden die hij in zijn leven gedaan heeft. Wij erkennen dat wij zondaars zijn en dat wij zo veel dingen gedaan hebben die niet goed waren in Gods ogen en wij vragen Hem hiervoor vergeving, zoals ook wij hen vergeven die ons iets aangedaan hebben. Dat is de enige voorwaarde. Wanneer wij naar de Heere toegaan en Hem vragen om ons te vergeven, dan is het belangrijk dat wij anderen vergeven hebben die ons iets hebben aangedaan. Het is niet meer dan rechtvaardig van God wanneer Hij dat van ons verlangt?

Jezus vertelde een keer een verhaal over een koning die iemand vergaf. Zijn knecht had een enorme schuld van, laten wij eens aannemen € 100.000, =. Deze knecht had zo'n grote schuld en toch schold de koning hem de schuld kwijt. Om van een schuld van € 100.000, = bevrijd te worden is een fantastische ervaring, lijkt mij. Iemand die dit meemaakt moet wel een gat in de lucht springen van blijdschap dat hem zoveel kwijtgescholden is. Jezus zei dan ook dat de man, dansend van vreugde de straat op ging, waar hij een collega tegenkwam, die hem minder dan € 10, = schuldig was. Hij pakte deze andere persoon in de nek en zei: "je kunt mij beter direct de € 10, = betalen die jij mij schuldig bent, anders laat ik jou in de gevangenis opsluiten". Hij bracht hierop de man voor de € 10, = voor de rechtbank en deze werd vervolgens opgesloten in de gevangenis. Weet u nog wat de koning deed nadat hij hiervan hoorde? Hij liet de eerste knecht bij zich roepen en zei tegen hem: "Heb ik jouw niet een schuld van € 100.000, = kwijtgescholden en jij kon niet eens iemand die jouw € 10, = schuldig was dit kwijtschelden? Waarom deed jij dat? U hebt nu een les geleerd op basis van deze gelijkenis, namelijk dat wanneer u anderen niet vergeeft, dan kan Ik u niet vergeven. U gaat de gevangenis in samen met de ander, en u moet uw € 100.000, = betalen en hij zijn € 10, = aan u". De conclusie van deze gelijkenis die Jezus vertelde is: "Mijn hemelse Vader zal met u net zo doen, wanneer u anderen niet vergeeft".

Ik wil tegen u zeggen, beste vrienden, dat één van de grootste zonden die vandaag de dag over de hele wereld onder christenen voorkomt, is de zonde van een niet vergevingsgezinde geest, een onvergevende houding. Wanneer dat, ten opzichte van iemand anders bij u het geval is, dan is dat iets waarvan Jezus zegt dat ook uw zonden niet vergeven zullen worden. En zelfs wanneer uw zonden in eerste instantie wel vergeven zijn, dan zal God de vergeving die u ontvangen had, intrekken en u niet vergeven . Heeft u ooit van vergeving gehoord? Ja, dat heeft u vast en zeker. Hier trekt God de vergeving in die u al had ontvangen. Dat wordt bedoeld met de gelijkenis in Mattheüs 18. De koning had zijn knecht vergeven - zijn schuld kwijtgescholden - en trekt dit later weer in. Jezus zei hierover: " Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen".

Ziet u dat het niet vergeven van iemand anders zo'n ernstig vergrijp is in Gods ogen, dat van alle zes verzoeken in het gebed (Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, geef ons heden ons dagelijks voedsel, vergeef ons onze zonden, verlos ons van de kwade machten), Jezus er één tussen uit nam en deze benadrukte aan het eind van het gebed. Weet u welke dat was? Het is die met betrekking tot het vergeven van anderen. Jezus herhaalde dit als volgt in Mattheüs 6:14-15: " Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven " (HSV).

Denk daar eens een ogenblik over na. Is er iemand in de wereld die u niet vergeven heeft, dan zal uw hemelse Vader u ook niet vergeven. Dat is onvoorstelbaar! U zult niet naar de hemel gaan wanneer u niet iedereen op aarde, waar u een probleem mee heeft of hebt gehad, vergeven heeft. Onthoudt dat alstublieft. Er is geen toegang in Gods koninkrijk zonder vergeving van zonden door de dood van Jezus Christus. Maar die vergeving zal u niet gegeven worden wanneer er ook maar één persoon is die u niet vergeven heeft. Laten wij dus de Heere vragen om ons te vergeven en laten wij elk individueel persoon, die ons ooit iets in ons leven heeft aangedaan, vergeven en hen de vrijheid geven - hen loslaten. Het is niet erg wanneer u het kwaad niet kunt vergeten. God vraagt niet van u om te vergeten wat mensen u hebben aangedaan. Hij vraagt alleen om hen te vergeven. Een eenvoudig woord wat u tegen de Heere kunt uitspreken is: "Heer ik vergeef die en die persoon, ik vergeef hem, ik vergeef haar. Ik reken het hen niet meer aan wat zij mij ook aangedaan hebben".

Hierna gaan wij naar het volgende gebed, " Laat ons niet in verleiding komen, maar verlos ons van de kwade machten "(HB). "Heere help ons om verleidingen te ontvluchten. Geef mij kracht". Beste vriend en vriendin, probeer niet te doen alsof u een braaf iemand bent. De Bijbel zegt dat wij afgoderij moeten ontvluchten, dat wij moeten vluchten voor begeertes uit onze jeugd. Zorg ervoor dat u niet in een omgeving komt waar u onnodig in verleiding kunt komen. Ontvlucht dat soort omstandigheden. "Heere, help mij alstublieft; leidt mij niet in situaties waar ik geconfronteerd wordt met dingen die voor mij teveel zijn om mee om te kunnen gaan. Heere bevrijdt mij van ieder soort verkeerde dingen, speciaal het kwaad van zonde. Verlos mij van mijn verdorven natuur Heere, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid". Hiermee sluit Jezus het gebed af en zegt AMEN - zo is het.

Laten wij nog een keer naar het laatste verzoek kijken - "verlos ons van de kwade machten". Ook hier zien wij weer dat het niet alleen om onszelf gaat. Het gaat om mij en mijn medegelovigen. Verlos ons van de kwade machten, ter wille van Uw koninkrijk, ter wille van Uw glorie. Heer uw naam wordt ontheiligd wanneer christenen, die uw naam dragen, kwaad begaan. Dus Heere verlos ons van het kwade; verlos ons van alles wat Uw naam onteerd. Ziet u dat hier ook een bevestiging is dat ik mijzelf niet kan verlossen, net zoals ik geen vergeving kan verdienen. God is degene die mij moet vergeven. Ik kan mijzelf niet verlossen door zelfbeheersing, zelfcontrole, vastberadenheid of wat dan ook. Ik vraag God, die de enige is die de kracht heeft om mij te verlossen, "verlos ons van de kwade machten. Wij erkennen dat U de enige bent die de kracht heeft om ons te verlossen. De duivel is te sterk, de vleselijke verlangens zijn te groot, de verlangens van wat ik zie zijn te sterk en mijn tong is zo onbeheersbaar, de boosheid is te sterk. Verlos ons daarom van boosheid, verlos ons van de verlangens met onze ogen, verlos ons van bitterheid en verkeerde houdingen en liegen thuis of op onze werkplek. Heere al is de druk soms ook nog zo groot, verlos ons. Uw kracht is in staat om dat te doen".

Dan eindigt Jezus het gebed op de wijze zoals Hij begon, namelijk met God. De Bijbel zegt dat God de eerste en dat Hij de laatste is. In dit gebed leert Jezus ons dat wij moeten concluderen en erkennen dat het Koninkrijk van God is, dat de kracht van God komt, en dat de heerlijkheid van God is. Het is het gebed van een nederig mens die erkent dat God alles is en hijzelf niets. "Oh God, van U is het koninkrijk, van U is de kracht en van U is de heerlijkheid dat ervoor kan zorgen dat wij leven zoals wij moeten leven". Met andere woorden: 'Wanneer U deze dingen gedaan hebt en onze gebeden verhoord hebt, dan zullen wij ons niet op de borst slaan, niet denken dat wij dit zelf gedaan hebben. U was het die het gedaan heeft en U geven wij hiervoor alle eer en glorie. Het is alles van U.

Dan het laatste woord van het gebed: "AMEN". Dit is een Hebreeuws woord en betekent, "zo is het". Het is een uiting van geloof. Net zoals het gebed begon met geloof door te bidden: "Onze Vader die van ons houdt, Die in de hemel is, almachtige en soevereine Koning, Heerser van het universum", wordt het ook afgesloten met een uitdrukking van geloof. Amen betekent: "Heere, ik geloof dat alles wat ik gebeden heb zo zal zijn. Het zal gebeuren zoals ik gevraagd heb en ik geloof dat Uw naam geheiligd wordt, dat Uw koninkrijk zal komen en Uw wil gedaan wordt op aarde zoals in de hemel, dat U ons voorziet in de dingen die wij nodig hebben, dat U ons onze schulden vergeeft, dat U ons zult verlossen van al het kwaad en dat Uw naam wordt verhoogd".

Wanneer wij dus een gebed eindigen met het woord "amen", dan betekent dat meer dan een signaal aan anderen dat ons gebed afgelopen is. Het is een erg betekenisvolle getuigenis. Wij zeggen daarmee: "Ik geloof dat het zo zal zijn, precies zoals deze broeder het gebeden heeft. Ik zeg daarop dat het zo zal zijn". Het is een uitdrukking van geloof. Het is niet zo dat wij dit gebed, iedere keer wanneer wij bidden moeten herhalen omdat Jezus in Mattheüs 6:9 zei dat wij op die manier moeten bidden, maar het betekent dat in al onze gebeden God centraal moet staan, dat het een uitdrukking van geloof moet zijn en dat wij afsluiten met Gods naam die verhoogd wordt en dat het een uitdrukking van geloof moet zijn dat God ons gebed verhoort. Dat al onze gebeden in de toekomst zo mogen zijn.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)