71 Respecteren van gezag

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 71 Submission To Authority

Wij willen in deze studie overdenken of het 'respecteren van gezag' in ons gezin, op ons werk of in de gemeente van essentieel belang is; wanneer moeten wij gezag respecteren en wanneer hoeft dat niet. Het is een belangrijk onderwerp in verband met besluiten die wij moeten nemen in ons dagelijks leven.

Wanneer wij kijken naar het ontstaan van zonde (wij hebben hier in één van de eerste studies uitvoerig aandacht aan besteed), dan zien wij dat zonde in het universum ontstond toen een geschapen engel rebelleerde tegen Gods gezag. Lucifer was het hoofd van alle engelen. Hij besloot om het gezag van God als de Schepper niet te accepteren en kwam in opstand tegen Zijn autoriteit. Zodra hij in opstand kwam werd hij uit de hemel verstoten en werd hij de duivel. Dus kunnen wij vaststellen dat de vraag over het respecteren en accepteren van gezag lang geleden, in het beging van de schepping ontstond. Het grote strijdpunt was vanaf dat moment: Respecteer ik gezag of niet! Door de eeuwen heen is dat één van de grootste twistpunten geweest wat op diverse terreinen tot veel problemen heeft geleid. Wanneer het respecteren van gezag van hen die God boven ons geplaatst heeft en wanneer kunnen wij nee zeggen en hoeven wij dat niet te doen? Moeten wij net als slaven geen mening hierover hebben of zijn er dingen die wij uit onszelf kunnen doen? Moeten wij blindelings datgene doen waartoe anderen ons opdracht geven?

Laat ik in de eerste plaats een vers citeren uit Handelingen 5, op het moment dat Petrus en de andere apostelen voor de hogepriester stonden die hen aan het ondervragen was en waar zij in vers 29 het volgende antwoordden: " Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen". Er zitten twee invalshoeken in dit antwoord. In de eerste plaats: 'Moet ik God gehoorzaam zijn of moet ik de mens gehoorzaam zijn'. Het antwoord hierop is duidelijk: 'Ik moet God gehoorzaam zijn'. Dus wanneer iemand mij, in welke vorm dan ook, een opdracht geeft wat tegen Gods Woord ingaat, dan hoef ik niet naar hem te luisteren, zelfs niet wanneer hij een 'meerdere' van mij is in huis, kantoor, mijn werk, in de gemeente, of waar dan ook. Het moet echter wel iets zijn waarover God in Zijn Woord duidelijk gesproken heeft. Neem als voorbeeld dat God zegt dat wij niet voor afgoden zullen buigen of knielen. Wanneer iemand dus tegen u zegt dat u voor een afgod moet buigen dan kunt u zeggen: "Sorry maar dat kan ik niet doen". Of wanneer u een vrouw bent en uw echtgenoot zegt tegen u dat u uw lichaam in overspel aan een ander moet geven, dan kunt u zeggen: "Nee, dat zal ik niet doen, ik respecteer jouw gezag hierover niet. Dit zijn voorbeelden waar een vrouw nee kan zeggen tegen haar echtgenoot. Er zijn zelfs omstandigheden waarbij een kind nee kan zeggen tegen zijn ouders.

Wanneer ik zeg 'wat God tegen u gezegd heeft', dan bedoel ik niet 'wat u voelt of denkt wat God in uw tegen u gezegd heeft'. De reden is dat in sommige omstandigheden en gevallen het alleen maar uw eigen gevoel is. U kunt zeggen: 'God heeft tegen mij gezegd om daar of daar heen te gaan'. Dat staat echter niet in de Schrift. Wanneer er van u gevraagd wordt om iemands gezag waar God u onder heeft geplaatst te respecteren, dan kunt u het beste aan dit gezag gehoor geven. En wanneer hij tegen u zegt om daar of daar niet naar toe te gaan, dan is het beter om dat ook niet te doen, ondanks dat uw gevoel iets anders zegt. Dit is tegengesteld aan wat wij eerder omschreven. Dus, wanneer zo iemand gezag over u heeft, dan moet u zich dat gezag respecteren, zelfs wanneer u er geen behoefte aan heeft en uw gevoel iets anders zegt, dan moet u, wanneer hij gezag over u heeft, dat gezag accepteren.

Toen Jezus naar de aarde kwam om de werken van satan teniet te doen, hield God Hem 30 jaar lang onder het gezag van Jozef en Maria; niet voor 1 of 2 weken, maar 30 jaar lang; als kind, als teenager en als een jonge man van in de twintig. In Lukas 2:51 lezen wij: " Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig ". Dit is hoe dertig jaar van Zijn leven omschreven is. Hij kwam om het werk van satan ongedaan te maken. Satan is de schepper van rebellie. Hij rebelleerde tegen gezag. Hij leert kinderen al heel jong om te rebelleren tegen het gezag van de ouders.

Er zijn in principe drie terreinen waar wij te maken hebben met een gezagsstructuur. De eerste is in ons gezin, waar ouders het gezag hebben over hun kinderen. De anderen zijn in de sociale omgeving, waar wij te maken hebben met overheden, politie of andere seculiere gezagsdragers, en dan is er nog het gezag op ons werk, het gezag van de "directeur" of management. Het is uw plicht deze vormen van gezag te respecteren. Het derde gezag-terrein is de gemeente, waar God oudsten aangesteld heeft waar wij volgens Gods woord aan hebben te gehoorzamen. Het geldt voor alle terreinen waar God gezag over u geplaats heeft dat, wanneer u hiertegen rebelleert, u in gemeenschap bent met satan omdat hij de eerste persoon was die rebelleerde tegen gezag en hij degene is die de mens er ook vandaag de dag ertoe aanzet om tegen het gezag te rebelleren. Hij zet kinderen ertoe aan om te rebelleren tegen hun ouders, studenten tegen hun onderwijzers, werknemers tegen hun bazen en werknemers om vakbonden samen te stellen om op die wijze te kunnen staken en als het ware te vechten tegen bedrijfsleidingen van ondernemingen en nog veel meer van dit soort opstandig gedrag. Het is volkomen terecht om voor uw legitieme rechten als werknemer op te komen, zelfs wanneer hier om gevraagd wordt via een vakbond, maar rebelleren tegen gezag is verkeerd.

Wij moeten dus vaststellen dat rebellie afkomstig is van satan. Wanneer wij zien dat Jezus Zichzelf onderdanig opstelde ten opzichte van Jozef en Maria, dan kunnen wij ons het volgende afvragen: 'Wie was in het huis in Nazareth volmaakt'? Waren Jozef en Maria volmaakt? Nee, geen van hen beiden waren volmaakt! Zij waren net als ieder ander oudtestamentisch echtpaar, die te maken hadden met hun eigen worstelingen en problemen, net als ieder ander getrouwd paar. Jozef en Maria zullen ook af en toe hun geduld ten opzichte van elkaar verloren hebben, net als ieder getrouwd stel. Zij zullen ook meningsverschillen gehad hebben en te maken hebben gehad met spanningen en momenten waarbij zij niet met elkaar gesproken hebben en ga zo maar door. Zij waren verre van volmaakt. Zij waren een oudtestamentisch stel die in een tijd leefden waar overwinning over zonde nog niet beloofd was. Wanneer u vandaag de dag naar nieuwtestamentische echtparen kijkt, de manier waarop zij leven, dan kunt u zich misschien voorstellen hoe een oudtestamentisch echtpaar leefde. Dat was geen volmaakt gezin, verre van dat. Denk niet dat Jozef en Maria heiligen waren. Dat is een waanidee afkomstig van satan. Het waren gewone mensen die net als u en ik een redder nodig hadden.

Jezus was volmaakt. Hij heeft nooit gezondigd. Jozef en Maria zondigden en toch plaatste Jezus zich 30 jaar lang onder hun onvolmaakte gezag. Alles wat zij tegen Hem gezegd hebben en aan Hem gevraagd hebben om te doen was waarschijnlijk beslist niet volmaakt, maar toch deed Hij wat gezegd werd. Wanneer het niet tegen de wil van Zijn Vader inging, heeft Hij het gedaan. Misschien hebben zij Hem iets gevraagd om te doen wanneer Hij erg moe was, dan zal Hij opgestaan zijn en dat toch gedaan hebben. Hij zondigde niet. Hij werd waarschijnlijk, net als alle kinderen verleid. Misschien heeft Hij wel ervaren dat iets niet eerlijk was, maar Hij het toch deed. Hij is op alle terreinen verleid geweest net als wij. Dit was niet toen hij 5 of 6 jaar was, maar Hij deed het tot zijn 30ste , tot het moment dat Hij uit Zijn ouderlijke huis ging.

Ik wil tot de jongeren onder jullie het volgende zeggen: Volg het voorbeeld van Jezus, zo lang jullie in het ouderlijke huis wonen en afhankelijk van jullie ouders zijn. Beter als dat kunt u niet doen. Dit zijn dé stappen op weg naar een geestelijke man of vrouw. Kinderen, eert uw vader en moeder. Gehoorzaam jullie ouders. Doe wat zij tegen u zeggen dat u moet doen en ik zeg tegen jullie dat het jullie goed zal gaan en dat jullie een lang leven op aarde zullen hebben . Jullie voorbeeld is Jezus Zelf. Het maakt niet uit of jullie ouders fouten maken. De aardse ouders van Jezus maakten ook fouten, maar Hij gehoorzaamde hen desondanks. God vraagt niet van ons om ons te onderwerpen aan volmaakt gezag. Er is geen volmaakt gezag in ons gezin, in het dagelijkse leven, in de gemeente of waar dan ook. Iedereen is onvolmaakt, maar Hij stelt onze nederigheid op de proef door ons te vragen om onvolmaakte gezagsdragers te gehoorzamen .

Dit geldt ook voor de samenleving. De Bijbel zegt in Romeinen 13:1-2 (BB): " Iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid. Want de overheid is iets dat door God is bedacht en elke overheid is door God ingesteld. Als je ongehoorzaam bent aan de overheid, ben je dus eigenlijk ongehoorzaam aan God. En het is je eigen schuld als je daarvoor wordt gestraft ". In vers 4 gaat het verder met: " God gebruikt de overheid om te zorgen dat het goed met jullie gaat. ". En verder in vers 6: " Daarom betalen jullie ook belasting. De mensen die voor de overheid werken, zijn eigenlijk dienaren van God". Zij die geen belasting betalen, rebelleren tegen het gezag.

Hetzelfde geldt in de gemeente. In de gemeente heeft God oudsten aangesteld en de Bijbel zegt hierover in Hebreeën 13:17: " Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat zij zeggen. Het is hun taak over u te waken; zij zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat zij hebben gedaan " (HB). Dit betekent niet dat wij ons ondergeschikt moeten maken aan één of andere religieuze leider die in de kerk zit en zichzelf priester, pastor, dominee of geestelijk leider noemt. Dat houdt in dat hij niet degene is die verantwoordelijk is voor het welzijn van onze ziel. Bij ouders heeft u geen keuzemogelijkheid, maar wanneer het aankomt op een gemeente, wanneer u ervaart dat de gemeente waar u naar toe gaat, waar de leiding niet geestelijk is, dan vraagt God niet van u om daar te blijven. U kunt daar weg gaan en een andere gemeente zoeken waar de leiding geestelijk is. Wanneer u echter een dergelijke gemeente gevonden heeft, dan moet u zich onder het gezag van het leidersteam plaatsen. Dit is erg belangrijk.

Jezus Christus heeft laten zien wat het principe van onderwerping aan gezag betekent. Dat is hoe redding is gekomen. Laten wij dat als een les van Hem zien.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)