50 Verantwoordelijkheden van de man en de vrouw

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 50 Responsibilities Of Husband And Wife

Wij zullen in dit deel nog dieper ingaan op Gods werkwijze om te komen tot een uitstekend huwelijk. Wanneer u hier zorgvuldig aandacht aan besteed, dan geloof ik dat het uw leven kan veranderen.

In de laatste studie hebben wij kunnen zien dat God in het huwelijk de verbindende schakel tussen de man en de vrouw moet zijn; alleen God kan hen hun hele aardse leven lang samenbinden, omdat God de grootste bindende kracht is in het universum. Wanneer er iets anders tussen het echtpaar in komt te staan zoals geld, ouders, baan, kinderen of iets anders, dan ontstaat er verwarring. Moet u uw ouders eren? Jazeker, maar zorg ervoor dat zij niet tussen u en uw huwelijkspartner in komen te staan. Moet u voor uw kinderen zorgen? Ja, u moet offers brengen voor uw kinderen, veel voor uw kinderen over hebben, maar houdt niet meer van uw kinderen dan u van uw partner houdt. Dat is de wil van God. Veel ouders houden meer van hun kinderen dan dat zij van elkaar als huwelijkspartner houden. Zij zijn hierdoor God ongehoorzaam. Ik spreek hier over gelovigen.

Er wordt in de hele Bijbel nergens over een band gesproken, die zo hecht is, als die tussen een man en een vrouw in het huwelijk. U kent waarschijnlijk het voorbeeld wat gebruikt wordt in Efeziërs 5, dat de man het hoofd is van de vrouw, maar in welke vorm is dat? Niet zoals het hoofd (leiding) van een organisatie of bedrijf. Weet u wat het verschil is tussen het hoofd van een organisatie en het hoofd van een fysiek lichaam? Het hoofd van een organisatie is waarschijnlijk niet zo bekend met en geïnteresseerd in de leden van de organisatie, maar het hoofd van ons fysieke lichaam heeft een levende interesse in alle delen van ons fysieke lichaam, ieder onderdeel ervan. Dat is hoe God het bedoeld.

Dus de relatie tussen de man en de vrouw binnen het huwelijk wordt in Efeziërs 5 uitgebeeld als een nauw verbonden en intieme relatie, vergelijkbaar met de relatie tussen ons fysieke hoofd en de rest van ons lichaam. Kunt u zich een nauwere band voorstellen dan deze? Uw fysieke lichaam en uw fysieke hoofd? Dit is de nauwste en meest intieme relatie die men zich kan voorstellen. Zelfs een vader en zoon worden in de Bijbel niet omschreven als hoofd en lichaam. Moeder en dochter worden niet op een dusdanige wijze omschreven. Ouders en kinderen worden niet op die wijze omschreven. Dit is de meest nauwe band waarvan God vindt waarbinnen man en vrouw binnen het huwelijk moeten leven. Met andere woorden: U moet elkaar als man en vrouw meer liefhebben dan ieder andere relatie. Wanneer u meer van uw kinderen houdt, dan maakt u uw huwelijk kapot. Wanneer u meer van de ouders houdt, dan maakt dat uw relatie kapot. Wanneer u meer van uw bedrijf of baan houdt, dan maakt dat uw relatie kapot.

Zelfs wanneer u uw bediening of uw gemeente meer liefhebt, dan maakt dat uw relatie kapot. Wanneer ik tegen u zeg dat u de Heere op de eerste plaats moet zetten, begrijp dan dat hiermee niet bedoeld wordt het werk voor de Heere. Er is namelijk een groot verschil tussen de Heere en het werk voor de Heere. Er zijn velen die hier een verkeerd beeld van hebben. Mensen die hun echtgenotes negeren en zeggen: "Ik werk voor de Heere". Wat is het gevolg? Hun huwelijk wordt kapot gemaakt, wat uiteindelijk tot gevolg heeft dat hun zogenaamde werk voor de Heere ook vernietigd wordt, en dat is niet Gods bedoeling. Hoe moet ons geestelijke leven er dan wel uitzien?

Laat ik het voorbeeld gebruiken van een huis met drie verdiepingen. Veronderstel dat u een huis bouwt met een begane grond (1e verdieping), een 2e verdieping en een 3e verdieping. Het eerste dat u bouwt is de fundering en de fundering is Gods volmaakte liefde die voor ons is geopenbaard in Jezus Christus. Op die fundering moeten wij verder bouwen. Er is geen andere fundering. Op die fundering bouwen wij als eerste de begane grond (1e verdieping). De begane grond is onze persoonlijke wandel met God. Dat betekent uw relatie met God, waar u in het licht wandelt, uw geweten zuiver houdt en luistert naar de stem van de Heilige Geest, die u vertelt waar u uzelf van de vuilheid van het vlees en wereldse geest moet reinigen. Dat is de begane grond. Of u getrouwd bent of niet, dat is de verdieping die u het eerst moet bouwen. Wanneer de 1e verdieping (begane grond) klaar hebt, of nog aan het afwerken bent, gaat u beginnen aan de 2e verdieping. Wat is de 2e verdieping? Wanneer u getrouwd bent is de 2e verdieping de relatie met uw vrouw. Dus nadat wij een relatie opgebouwd hebben met de Heere, gaan wij de relatie met onze vrouwen opbouwen. Dat is de 2e verdieping, de relatie in ons gezin. Ten slotte komen wij bij het bouwen van de 3e verdieping en dat is onze bediening, ons werk in de gemeente bijvoorbeeld.

Wanneer u een oudste bent in een gemeente, dan weet u misschien wat er in 1 Timotheüs 3 staat, wat één van de voorwaarden is? Hij moet een goed thuis hebben. Hij moet de man van één vrouw zijn en zijn kinderen goed opgevoed hebben. Waarom die voorwaarden? Laten wij daarvoor eens goed lezen wat er in 1 Timotheüs 3:5 geschreven staat: " Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen "? Dus wat komt eerst, het gezin of de gemeente. Dit Bijbelvers geeft dat duidelijk aan - uw gezin komt eerst. U moet in de eerste plaats voor uw gezin kunnen zorgen (letterlijk: leiden of besturen), daarna bent u in staat om voor de gemeente te zorgen. Wanneer u niet goed voor uw gezin kunt zorgen dan kunt u ook niet voor de gemeente zorg dragen. Dus de bediening komt na uw gezin. Dit is Gods Woord. God komt eerst, daarna mijn gezin en dan het werk voor God. Dan heb ik een basis waarop ik Gods werk kan doen.

Dit is waar de duivel veel mensen te gronde heeft gericht en nog doet. Hij heeft hen laten concentreren op het werk voor de Heere, en wat is het resultaat? Hun kinderen zijn niet bekeerd en dwalen helemaal af. Zij vechten en maken ruzie met hun vrouwen in hun gezinnen en zijn tussentijds bezig in een bediening voor God. Het is een schande. Ik ben ervan overtuigd dat zulke mensen zich terug moeten trekken uit Gods werk, thuis moeten gaan zitten en eerst een goede bijbelse relatie moeten overdenken en opbouwen met hun echtgenotes en hun kinderen. Ik zeg hierbij niet dat uw vrouw geestelijk moet zijn voordat u de Heere kunt dienen. Er zijn velen geweest die de Heere dienden en die ongeestelijke (vleselijke) echtgenotes hadden, met inbegrip van bijvoorbeeld John Wesley, die een door en door vleselijke vrouw had die hoogstwaarschijnlijk niet eens bekeerd was. Maar met betrekking tot uw houding naar uw vrouw bent u degene die daar de controle over heeft. Het moet een houding zijn van volmaakte liefde, zelfs wanneer zij de meest kwaadaardige persoon in de wereld is. Wanneer uw houding ten opzichte van uw vrouw er niet een is die door liefde is gedreven, dan kunt u geen werk voor God doen.

Of u nu een goede relatie hebt of niet, toch is het altijd een wederkerige relatie. En wanneer er geen samenwerking is tussen beide partijen, dan is de kans groot dat u geen goede relatie heeft met uw vrouw. Dat is één kant van de medaille. Maar van de andere kant moet u altijd bereid zijn om uzelf te vernederen, altijd bereid zijn om haar "voeten te wassen".

De Bijbel zegt dat de man de vrouw moet liefhebben, zoals Christus de gemeente lief heeft. Wat moet de man dan doen? Bereid zijn om de voeten van zijn vrouw te wassen. Met andere woorden: Bereid zijn om de lelijke en vieze klusjes voor haar te doen. Dat is wat Jezus deed voor de gemeente. Hoe vaak vergeeft Jezus de gemeente? - Miljoenen en miljoenen maal. Hoe vaak denkt u dat een man zijn vrouw moet vergeven? - Miljoenen en miljoenen maal. Oneindig vaak dus! Dat is het wat het betekent om uw vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft. Wanneer u een gelukkig huwelijk wilt hebben, volg dan deMakers instructies op in Efeziërs 5:22-33.

Wat zegt de Bijbel over de vrouw? In feite gaat de opdracht aan de vrouw vooraf aan die van de man. Wat zegt God dat u moet doen wanneer u een vrouw bent? Lees dit zorgvuldig: "Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig" ( Efeziërs 5:22). Vers 24 vertelt u hoe u zich naar uw man kunt voegen. Dit is zeer interessant namelijk: "Z oals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn ". Op welke wijze is de gemeente gehoorzaam aan Christus? Door niet te argumenteren, twisten en onwillig zijn, maar vol van vreugde in alles doen wat God van ons vraagt. Dus, tenzij uw echtgenoot zegt dat u iets moet doen wat tegen Gods Woord ingaat, waarbij u God moet gehoorzamen en niet uw man, moet u uw man op alle terreinen gehoorzaam zijn. Dat is wat Gods Woord leert.

Ik wil hier een waarschuwing aan toevoegen. Het grote gevaar bestaat, zelfs onder christelijke echtparen en gezinnen, dat de man deze regel letterlijk als een geschreven wet gaat toepassen en het tegen hun vrouw gaan gebruiken als een hamer haar ermee op haar hoofd te slaan. Zij blijven dan letterlijk op dat standpunt staan door te zeggen: "Zie je wat de Bijbel zegt! - jij moet ondergeschikt zijn aan mij!" Mannen, let nu goed op, de Bijbel zegt niet: " Mannen, zorg dat jullie vrouwen zich aan jullie onderwerpen ". Nee, het is uw opdracht mannen om uw vrouwen lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft (Efeziërs 5:25). Dat is alles. Laat ik ook iets zeggen tegen de vrouwen: "Er staat geen enkele tekst in de Bijbel waar staat, ' vrouwen, zorg ervoor dat uw mannen u net zo lief hebben als Christus de gemeente lief heeft' . Dit is wel de wijze waarop veel mannen en vrouwen dit op die wijze interpreteren. Zij gaan naar een Bijbelpassage als deze waarin deman gaat lezen wat de vrouw moet doen, in plaats van wat hijzelf moet doen en gaat de vrouw lezen wat de man moet doen in plaats van wat zijzelf moet doen. Dan ontstaat er absoluut verwarring, net zoals in het hof van Eden. Adam begon met de vinger naar Eva te wijzen. God vroeg (geparafraseerd) "Waar licht de oorzaak van het probleem"? Adam wijst hierna met de vinger naar Eva en zegt: "Zij veroorzaakt het probleem". Ziet u dat het met de vinger naar de vrouw - een ander - wijzen al begint in Genesis 3, waarbij bij wijze van spreken gezegd wordt dat het hele probleem bij haar begonnen is en hierbij indirect de schuld aan God gegeven wordt: " U heeft deze vrouw aan mij gegeven, wat kan ik daar aan doen"? Daarna vroeg God aan de vrouw: "Wat is de oorzaak van het probleem?" Zij wees met de vinger naar de slang en zei: " Dat is de oorzaak van het probleem, de duivel. Wat ik bedoel is, het is niet mijn schuld maar de duivel deed iets ".

Ik wil één ding tegen u zeggen beste vrienden, zo lang jullie elkaar de schuld blijven geven en u de duivel de schuld geeft, wordt u uit het paradijs gegooid. Dat is wat er met Adam en Eva gebeurde. God stuurde hen beiden uit het paradijs omdat zij niet zelf de schuld op zich wilden nemen. Hebben zij gezondigd? Wat was de zonde van Adam? Hij nam niet de plaats in als hoofd van het gezin. Toen Eva bezig was om van het fruit te eten had hij haar moeten stoppen en zeggen: "Dat is verkeerd wat jij doet". Maar hij bleef daar stilzwijgend staan kijken. De allereerste echtgenoot was een weke echtgenoot. Hij kon niet op de juiste wijze zijn plaats als hoofd van het gezin innemen. Wanneer mannen hun plaats als hoofd van het gezin niet innemen, dan is er verwarring. Wanneer vrouwen hun plaats als helper in het gezin niet innemen, maar het leiderschap gaan overnemen, zoals Eva dat deed in de hof van Eden, dan dringt de duivel binnen en maakt gebruik van de verwarring die hieruit ontstaat.

Wij moeten ermee stoppen om elkaar de schuld te geven. Wanneer u de man in het gezin bent zeg dan: "Heere, het is niet mijn opdracht om uit te zoeken wat mijn vrouw moet doen. Het is mijn opdracht om haar lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft". Wanneer u de vrouw in het gezin bent zeg dan: "Het isniet mijn opdracht om uit te zoeken wat mijn man moet doen om hem onderdanig te zijn". Wanneer eenieder van jullie doet wat God wil dat jullie doen, in plaats van een bemoeial te zijn en de fouten bij uw partner probeert bloot te leggen door te zeggen: "Hij doet niet wat God wil dat hij of zij moet doen", dan kan er vrede in uw relatie en uw gezin zijn. Dan is er geen verwarring. Waarom begint u er nu niet mee om de schuld bij uzelf te zoeken, door vandaag al nederig te zijn en dat fantastische huwelijk te ervaren wat God u wil geven.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)