62. Haat

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 62 Hatred

Wij gaan in deze studie verder met het onderwerp, één van de meest gevaarlijke en verwoestende dingen in ons leven, namelijk "zonde"; iets dat erger is dan welke ziekte dan ook. Wij hebben ons de laatste paar studies in dit onderwerp verdiept en willen er in dit deel verder op in gaan. In dit deel willen wij het over nog een zonde hebben waar Jezus over sprak en wat door een groot deel van de mensen in de wereld niet gezien wordt als zonde, zelfs niet door een groot deel van gelovigen. Zoals u zich kunt herinneren hebben wij de laatste drie studies gekeken naar zonden die Jezus het meest haatte. Tot nu toe zagen wij er drie: huichelarij, hoogmoed/trots en egoïsme/ik-gerichtheid. In de wereld wordt huichelarij, trots en egoïsme niet verafschuwd. Iedereen gaat ervan uit dat dit niet zo ernstig is. Iemand denkt dat hij belangrijk is, wat dan nog? Of iemand nu egoïstisch is of trots; iedereen is toch zo, zegt men. Zo lang men zich maar aan de tien geboden houdt, een zichtbaar goed leven leidt, dan is men toch goed bezig? Veel gelovigen denken jammer genoeg niet anders.

Het gevolg is dat de levenswijze van veel gelovigen alleen aan de buitenkant zichtbaar is. Niets laat hun hartsgesteldheid zien. Zij zijn alleen bevrijd van de zonden die zichtbaar zijn; die dingen waar onder de wet, voor de komst van Jezus, men ook al van bevrijd kon worden. Onder de wet konden de mensen gered van moord en overspel door de tien geboden, maar door de wet kon men niet gered worden van innerlijk zonden, de ernstige zonden die ons kapot maken, ons vernietigen. Op de eerste pagina van het Nieuwe Testament, zoals wij dat het hebben kunnen lezen in Mattheüs 1:21, zien wij datJezus redder betekent; een Persoon die ons zal redden van onze zonden. Wanneer u dus, zoals ik al eerder omschreef, niet goed begrijpt wat zonde is, dan zult u nooit kunnen begrijpen waar Jezus u van wil redden en bevrijden. Hij is gekomen om ons te redden van zonde, maar wat is zonde? Wij kunnen dat nu iets duidelijker zien. Hypocriet zijn is zonde; Hij is gekomen om ons daarvan te bevrijden. Trots is zonde: Jezus is gekomen om ons van elke type van trots te bevrijden, trots zijn op ons lichaam, geestelijke trots, intellectuele trots. Jezus is gekomen om ons te bevrijden van egoïsme - bevrijden van ik-gerichtheid - het alleen maar aan onszelf denken.

In dit deel willen wij aandacht besteden aan 'haat'. Heel veel mensen zien 'haat' niet als zonde. Het Nieuwe Testament zegt dat "ieder die zijn broeder haat, een moordenaar is" ( 1 Johannes 3:15). Zo ernstig is dat. Wanneer u iemand haat, dan staat dat gelijk aan dat u hem of haar vermoord hebt. Misschien bent u niet in de omstandigheid om hem te kunnen vermoorden. Misschien bent u bang om opgepakt te worden wanneer u hem vermoord. U vindt het niet erg wanneer iemand anders hem of haar vermoord of dat deze persoon iets ernstigs overkomt? Dit is hoe u kunt weten of u iemand haat of niet. Wij kunnen soms wel zeggen, "ik haat niet echt iemand", maar stel uzelf dan eens de vraag dat wanneer iemand u iets heeft aangedaan, of uw gezin, misschien heeft een kennis u bedrogen, misschien heeft iemand u of uw gezin ernstige schade toegebracht, misschien heeft een kennis u bedrogen, misschien heeft een bepaald persoon u ernstige schade berokkend, misschien heeft iemand uw reputatie beschadigd of er voor gezorgd dat u gedegradeerd bent in uw functie, misschien door uw chef, of landheer, of iemand heeft u beschadigd en dat u dan zegt: "Ja hoor, ik heb hem vergeven". Maar, wanneer u daarna te horen krijgt dat deze persoon iets ernstigs is overkomen, geeft u dat dan een beetje een goed gevoel? Wanneer u zich daar goed bij voelt, weet u wat dat betekent? Dat geeft aan dat u deze persoon nog haat! U zult zich nooit blij voelen wanneer er iets ernstigs gebeurt met uw zoon of dochter, of iemand anders waar u van houdt. U kunt nooit gelukkig zijn wanneer iemand, waar u van houdt, iets ernstigs overkomt of een ongeluk krijgt - of wel soms?

Waarom bent u blij wanneer iemand iets overkomt, waarvan u zegt dat u deze persoon vergeven heeft? Het bewijst dat u deze persoon haat. Dit kan ook nog op een andere manier gebeuren. Wanneer u hoort dat hem iets goeds is overkomen, dat hij op de een of andere manier is gezegend, dat hij promotie gekregen heeft of dat iets anders positiefs in zijn leven gebeurt en u zich hierdoor niet al te blij voelt, wat toont dat aan? Dat laat zien dat u deze persoon echt haat. Zou u zich ongelukkig voelen wanneer uw zoon of dochter iets moois overkomt? Wanneer uw zoon de beste is van de klas, wordt u daar dan ongelukkig van? U zou zich ongelukkig voelen wanneer de zoon van iemand anders de beste van de klas is. Dus wanneer u zich niet blij voelt wanneer iemand anders gezegend wordt of erg fortuinlijk is, dan geeft dat in werkelijk aan dat u die ander niet liefhebt, maar dat u deze persoon haat. Hierin kunt u zien dat haat diep geworteld kan zijn in ons hart en wij misleiden onszelf wanneer wij zeggen dat dit niet zo is. U zegt misschien dat u geen bitterheid ervaart tegenover een persoon, maar de test hiervoor is als volgt: Ervaart u een vorm van vreugde wanneer hem iets slechts overkomt? Bent u ongelukkig wanneer iets goeds hem overkomt? Dan bent u bitter. Het is beter voor u wanneer u dat onder ogen ziet.

Dit lijkt net of er aan de hand van de Bijbel een scan van uw hart gemaakt wordt. In het ziekenhuis neemt men tegenwoordig een scan of röntgenfoto om te kunnen zien wat er binnen in uw lichaam zit en wat aan de buitenkant niet te zien is. Wanneer de arts naar de scan of foto kijkt en hij dan zegt: "Luister, er is met u iets niet in orde, er zit een tumor, waarschijnlijk is het kanker". Zelfs dan kunt u nog zeggen: "Ik voel mij in orde, ik heb niet de indruk dat er iets mis is". Misschien merkt u het nog niet, maar de scan laat zien dat er een tumor zit en u kunt het beter laten verwijderen, of u zich nu goed voelt of niet, anders wordt het uw dood. Ik wil tegen u zeggen dat hetzelfde geld voor de scan en conditie van uw hart. Wanneer u zich verkneutert over iemands tegenslag, dan zegt de geestelijke scan van uw hart dat u een tumor hebt. U kunt dat beter verwijderen. De tumor heeft de naam "bitterheid" en "onvergevingsgezindheid". Dit zijn kinderen van de haat. Haat heeft veel kinderen: bitterheid, jaloezie, boosheid, dit zijn allemaal kinderen die voortkomen uit de moeder met de naam 'haat', en een 'onvergevingsgezinde' houding. Zoals ik al eerder zei komt dit tot uiting in het blije gevoel wanneer iemand, waar u iets tegen heeft, iets negatiefs overkomt of dat u zich ongelukkig voelt wanneer deze persoon zegen en voorspoed ervaart. Wij moeten hier ontvankelijk en fijngevoelig in worden. Jezus is gekomen om ons hiervan te bevrijden.

God is liefde. De Bijbel zegt dit keer op keer. Wanneer God liefde is, kunt u dan antwoord geven op de vraag: "Wat satan is"? Zelfs een kind weet het antwoord op die vraag. Wat is het tegenovergestelde van liefde? Dat is háát! Wanneer God vol van liefde is, wat is satan dan: Vol van haat! Hoe kunt u weten of u haatgevoelens in uw hart draagt? Dit zijn de kinderen die hier bij u uit geboren: bitterheid, jaloezie en onvergevingsgezindheid. Wat bewijst dat? Het bewijst dat u gemeenschap heeft met satan, of u zich dat nu beseft of niet. Deze dingen zitten zo diep in ons geworteld dat het onmogelijk voor ons is om hier van bevrijd te worden, tenzij Jezus ons hiervan bevrijdt. Weet u dat het niet mogelijk is om gered te worden van haat? U kunt uw boosheid, woede en bitterheid in bedwang houden en het binnen in u verbergen, maar dat is net of u verstopt zit (obstipatie). U heeft al dat vuil binnen in u, maar u raakt het niet kwijt. Wat is het nut van het binnenhouden van woede en er niet van gereinigd te worden? Of jaloersheid binnen in u houden en zeggen: 'Nou ja, ik laat het in ieder geval niet merken'. Het zit er echter nog steeds. Wanneer een ziekte van binnen aanwezig is, dan zal dat uiteindelijk de dood tot gevolg hebben, zelfs wanneer er aan de buitenkant geen symptomen zijn en er aan de buitenkant niets van te merken valt. Wie weet wat er van binnen wel of niet zit? U bent zelf degene die dat weet. Er is waarschijnlijk niemand die weet wat er zich wel of niet in uw binnenste afspeelt, maar u weet des te beter of er binnen in u iets niet goed zit.

Daarom moeten wij extreem voorzichtig zijn wanneer wij een verkeerde houding ten opzichte van iemand anders in ons hart waarnemen. Meestal is dat ten opzichte van personen die ons in het verleden, op de één of andere wijze, iets hebben aangedaan. Jezus sprak in een gelijkenis over de man die iemand anders bij de 'strot' pakte, omdat deze hem nog een heel klein beetje geld verschuldigd was, terwijl de koning hem zo veel had kwijtgescholden. Hij had zich niet gereinigd van de verkeerde hartsgesteldheid. Het gevolg was dat hij in de gevangenis belandde en hij aan de koning de hele schuld alsnog moest voldoen. Jezus leert ons hier dat wij voorzichtig moeten zijn in het hebben van een, zelfs kleine, verkeerde houding ten opzichte van iemand anders. Heeft u de instelling om iemand bij de strot te grijpen omdat u het gevoel hebt dat hij u iets schuldig is? Wees daar dan heel voorzichtig mee. Het is niet een kwestie van het wegnemen van de verkeerde vrucht; het is de vraag hoe de kwaliteit van de boom is. U weet waarschijnlijk wat Jezus zei om ervoor te zorgen dat de boom goed is. Haal dus niet de verkeerde vruchten uit de boom om er goede vruchten voor in de plaats te hangen en daarmee anderen voor de gek te houden dat u zo'n welschapen persoon bent.

Herinner uzelf eraan wat Jezus zei in Mattheüs 15:18: " Uit het innerlijk komen slechte gedachten voort". Wat zijn de dingen die uit het hart voortkomen: " Kwaadaardige overwegingen, moord, enz., deze dingen zijn het die de mens verontreinigen " (Mattheüs 15:19). U moet uw hart reinigen. Met andere woorden: De wortel van de ziekte, de wortel van bitterheid, de wortel van jaloezie, de wortel van onvergevingsgezindheid ten opzichte van anderen, dat is wat gereinigd moet worden wanneer u rein wilt zijn. Dat is waar Jezus voor gekomen is om ons van te bevrijden. Zoals ik eerder zei is dit voor ons onmogelijk om dit zelf te doen, maar Jezus kan dat voor ons doen. Hij is gekomen om datgene te doen wat menselijk gesproken onmogelijk is. Hij is gekomen om ons te bevrijden van de zonde van haat.

In de eerste plaats moeten wij belijden: "Heere ik dacht dat ik hem vergeven had, maar dat heb ik niet echt gedaan. Ik had nog steeds haat in mijn hart tegenover anderen, maar dat realiseer ik mij nu. Ik wil echt vrij hiervan zijn. Ik wil deelhebben aan Gods natuur, een natuur die vol is van liefde. Ik wil dat mijn hart gereinigd is van elk stukje haat en alle kinderen van haat: bitterheid, jaloezie, en alles wat daarmee verband houdt. Ik wil Gods karakter van liefde binnen in mij, overlopend in goedheid, het goede verlangend, het beste verlangend voor andere mensen".

In de Bergrede staat een Bijbelvers waar Jezus zegt: " Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden ". Zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Wanneer u een enorm verlangen in uw hart heeft dat Gods leven in u zichtbaar wordt, om lief te hebben en totaal vrij te zijn van haat, dan zal God u antwoord geven op uw gebed. Het is afhankelijk van uw hartsverlangen en alleen een zwak gebed is niet voldoende. Niet zoiets als: "Ja Heere ik voelde mij vandaag door Uw woorden een beetje aangesproken, en ja, ik weet dat mijn houding tegenover die en die persoon niet zo goed is". Dat is niet genoeg. Daardoor wordt u niet vrij. U wordt alleen vrij wanneer u een ontzettend diep verlangen hebt om hiervan bevrijd te worden. 'Heere, dit is zo'n boosaardig ding'. Veronderstel maar eens dat u zojuist ontdekt hebt dat u aids of lepra heeft en hoe graag u daarvan verlost wilt zijn. U gaat van de ene naar de andere arts, van ziekenhuis naar ziekenhuis, wanhopig zoekend om hiervan te genezen. Wanneer u die wijze van wanhoop heeft om bevrijd te worden van de zonde van haat en alles wat het gevolg daarvan is, dan zal Jezus u vrijmaken.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)