26 Kruisiging en lofprijzing

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 26 Crucifixion And Praise

In deze studie willen wij dieper ingaan op de prachtige sleutel van het loven en prijzen van God, waardoor wij een troon voor God in ons hart kunnen bouwen en waardoor wij kunnen ontsnappen aan elke negatieve omstandigheid waar wij ons in ons leven in bevinden.

In het vorige deel bestudeerden wij deze sleutel die God ons gegeven heeft. Het is net een loper waarmee wij elke deur kunnen openen. Is het niet fantastisch om een sleutel in handen te hebben waarmee u voor uzelf de deur kunt openen en kunt ontsnappen uit elke gevaarlijke situatie of andere verkeerde omstandigheid waarin u zich bevindt? Het kan een problematische omstandigheid zijn, een specifiek probleem, of problematische mensen en dan hebt u een loper om te kunnen ontsnappen uit de situatie. Wat is dan die loper, die sleutel die alle deuren kan openen? God op de troon plaatsen door onze lofprijzing.

Maar het is niet één of andere techniek. Wanneer u dit technisch probeert te doen, dan garandeer ik u dat het niet werkt. Techniek is iets wat wij uit onszelf doen. Wij willen iets en denken dat wanneer wij enkele woorden herhalen, zoals bij een mantra of magie, dat dit zal werken. Het werkt op die manier niet. Ik spreek hier dan ook niet over woorden. Weet u, God is niet geïnteresseerd in woorden wanneer ze niet uit ons hart komen. Ik heb het hier dan ook niet alleen over lofprijs. Ik spreek hier over lofprijs dat uit een hart komt dat in God gelooft, op Hem vertrouwd in Zijn soevereine macht, in Zijn perfecte liefde en Zijn oneindige wijsheid.

Vertrouwen betekent dat u gelooft dat God vol liefde is, vol van wijsheid, vol van kracht en wanneer u dat gelooft dan wilt u gaan zingen tot Zijn eer. In het vorige deel zagen wij dat "God op de troon van loven en prijzen zit" (Psalm 22:3). Psalm 22 echter is een Psalm over het kruis van Golgotha. Het begint met deze woorden: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten." Jezus sprak deze woorden toen Hij aan het kruis hing en daarna spreekt Hij, in vers 3, over "God die troont op de lofzangen van Zijn volk". Dan refereert de psalmist in vers 16 naar Zijn handen en voeten die doorboort zijn. Het is vrij duidelijk dat het hier gaat om een boodschap van het kruis - een Psalm van het kruis.

En wanneer u verder gaat in de Psalm, nodigt Jezus, in Zijn gekruisigde omstandigheid Zijn jongere broeders en zusters, dat zijn u en ik, uit om Hem te vergezellen om een troon van loven en prijzen te bereiden voor de Vader (vers 22); " Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven ". Dat is het vers wat geciteerd wordt in Hebreeën 2:12 met betrekking tot de loven en prijzen van Jezus aan de Vader. Het is heel opmerkelijk om te zien dat dit vers, over lofprijs, in het midden staat van een Psalm die gaat over de kruisiging van Jezus Zijn handen en voeten die doorboord zijn.

De kruisiging van Jezus was het grootste kwaad wat ooit op deze aarde gedaan is. Er is door de mensheid nooit een grotere zonde begaan als deze.

Wat is, het vorige in ogenschouw nemend, het beste wat in de 6000 jaar menselijke historie ooit op deze aarde heeft plaats gevonden? Het antwoord is hetzelfde: De kruisiging van Jezus Christus. Er is nooit iets beters geweest wat op aarde heeft plaats gevonden. Door de


kruisiging van Christus kunnen al onze zonden vergeven worden en kunnen wij in de eeuwigheid bij God zijn.

Het kruisigen van Christus is dus de ergste zonde wat de mens ooit begaan heeft en ook het beste wat de mensheid op aarde ooit is overkomen. Wat laat dit aan ons zien? Juist dat het ergste wat de mens kon doen, door God is omgekeerd tot het beste wat er ooit voor de mens kon gebeuren.

Wanneer u dit begrijpt, dan zult u zich realiseren dat, wat een ander u ook aandoet, het nooit zo erg is als de kruisiging van Jezus. En wanneer God dat vreselijk kwaad in iets goeds heeft kunnen bewerken, vertel mij dan eens wat een ander u kan aandoen wat God niet kan omkeren tot iets goeds. Alles is minder erg dan de kruisiging van Jezus en er is niets zo erg dat God niet kan doen weerkeren tot het allerbeste. Dat laat ons iets zien van Gods macht en kracht. Dat is waarom wij Hem loven en prijzen. Dat is waarom wij in het midden van de Psalm, de Psalm van het kruis, de woorden " U die de HEERE vreest, loof Hem" kunnen lezen.

Hebt u er behoefte aan om God te loven wanneer u gekruisigd wordt? Wat denkt u dat de dieven gedaan hebben die aan het kruis hingen? Zij prezen God niet. Zij waren waarschijnlijk de soldaten aan het vervloeken, uitschelden en aan het bijten toen zij gekruisigd werden. Zij waren totaal niet blij. Kunt u zich er een voorstelling van maken hoe Jezus gekruisigd werd? Hoe Hij de palmen van Zijn handen geopend heeft en heeft meegewerkt toen de spijkers door Zijn handen geslagen werden, hoe zij Zijn voeten de een op de ander gelegd hebben, zodat de spijkers er gemakkelijker doorheen geslagen konden worden. Hij was blij. Waarom was Hij blij? Heeft hij niet geleden? Oh ja, Hij heeft zeer zeker erg geleden. Hij voelde de pijn van het kruisigen net als u en ik dat gevoeld zouden hebben. Waarom was Hij dan blij? Hij was blij omdat Hij de wil van Zijn Vader deed. Weet u, wanneer wij de wil van de Vader doen dan maakt het niet uit of wij moeten lijden. Dan kunnen wij nog steeds blij zijn. Wij kunnen pijn voelen, net zoals Jezus pijn voelde, maar Hij was blij en dat is waarom Hij de Vader kon loven toen Hij aan het kruis hing. Dat is de weg. Dat is het geheim.

`De Bijbel zegt dat niet alleen Jezus degene is die op Golgotha gekruisigd werd. Kent u iemand die aan hetzelfde kruis als Jezus is gekruisigd? Ik bedoel niet aan de beide zijden naast Jezus zoals de dieven. Vertel mij over iemand anders die aan hetzelfde kruis is gekruisigd. Dit is, tussen twee haakjes, onder christenen niet zo algemeen bekend. Iedere christen weet dat Jezus is gestorven aan het kruis, maar wanneer men vraagt wie nog meer aan hetzelfde kruis is gestorven, dan weten de meesten het antwoord niet. Het antwoord wordt ons op twee plaatsen in de Schrift gegeven.

In Romeinen 6:6, kunnen wij lezen, "Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is" en Paulus zegt in Galaten 2:20, waarbij hij het op hemzelf toepast, "Ik ben met Christus gekruisigd". Dus het is niet alleen Jezus die gestorven is aan het kruis. Op een wonderbare wijze wist God dat u en ik op een dag ons leven aan Christus zouden geven (omdat hij de toekomst kent), ons heeft opgetild en in Christus geplaatst heeft en wij zo met Hem gekruisigd zijn. Wij zijn met Christus gestorven.


Het is niet zo dat alleen onze zonden in Christus aan het kruis zijn genageld, maar wij zijn zelf aan dat kruis genageld. Nu wij zelf gekruisigd zijn kunnen wij God loven en prijzen. Ziet u, dat is een andere loven en prijzen dan de lege woorden die door sommigen, door het maken van allerlei geluiden en geschreeuw, als "lofprijs" geuit worden en die geen enkel nut hebben.

Waarom heeft dit geen enkel nut? Lofprijzing is een geest. Het is niet iets dat u op zondagmorgen, twee uur lang kunt inschakelen en daarna weer kunt uitschakelen. Wanneer u, tijdens de samenkomst op een zondagmorgen "halleluja" en "prijs de Heere" roept, naar huis gaat en 's middags tegen uw vrouw schreeuwt, hebt u dan de geest van loven en prijzen? Uiteraard niet! Het is niet iets dat u aan en uit kunt zetten. Dat is geen geest van loven en prijzen, dat is voor de vorm. Dat is een traditie, een gewoonte en dat is alles wat de mens dan heeft. Dat is leeg.

Er is een bijbelvers in het Oude Testament waar God zegt: "Dit volk eert mij alleen met woorden, ze bewijzen mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij". Met hun hart zoeken zij hun eigen eer. Het is dus niet moeilijk om met onze lippen tot God te naderen op een wijze waar God niets om geeft. Naar veel lofprijzingen die op zondagmorgen, in verschillende delen van deze wereld uitgesproken worden luistert Hij niet. Weet u waar Hij wel naar luistert? Hij luistert naar hen die de geest van loven en prijzen hebben en niet alleen de woorden. Woorden kunnen leeg en zonder betekenis zijn. Woorden kunnen een ritueel zijn. Er zijn velen die bij wijze van spreken net zoveel van Jezus houden zoals Judas Iskariot Jezus een kus gaf in Gethsémané. De kus van Judas Iskariot was geen teken van liefde, affectie en vriendschap; hij verraadde Hem ermee. Op dezelfde wijze staan op zondagmorgen veel mensen op, brengen lofprijs aan de Heere, zingen halleluja, maar doen dat niet met hun hart. Wanneer u wilt dat lofprijs uit uw hart komt, dan moet u met Christus gekruisigd zijn. U moet kunnen zeggen "Heere ik sterf aan mijzelf"

Ik wil u nog een Psalm laten zien wat ook een Psalm van het kruis is en datgene bevestigt wat hiervoor geprobeerd is om duidelijk te maken. Weet u, Gods Woord is krachtig en daarom moeten wij keer op keer teruggaan naar Zijn woorden. De woorden van mensen zijn niet zo krachtig als Gods woorden. In Psalm 118:11-14 kunt u lezen: " Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen, …; ik heb hen neergeslagen in de naam van de HEERE ". Het is een Psalm van het kruis en zegt verder in vers 22: " De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden ". Dat zijn de woorden die Jezus sprak in het evangelie. U kunt dat lezen in Mattheüs 21:2 en Markus 12:10-11. Het zijn woorden die Jezus over Hemzelf sprak. Wanneer hebben de bouwlieden de steen verworpen? Dat was op Golgotha; zij zeiden: " Wij willen niet dat Hij over ons regeert. Wij willen niet dat deze Man de baas over ons is. Kruisigt Hem ". En zij verwierpen Hem.

Maar daar, hangend aan het kruis, gekruisigd, zegt de Heere in vers 28: " U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen. Loof de HEERE, want Hij is goed ". En in vers 24: " Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn ". Was de dag waarop Jezus gekruisigd is een dag die de Heere gemaakt heeft? Het is gemakkelijk om te zeggen, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, wanneer u een loonsverhoging, een positieverbetering of een beter baan krijgt, wanneer u gaat trouwen of


een mooier huis krijgt of een ander werelds voordeel. Maar kunnen verklaren dat "dit de dag van de Heere is" wanneer u door iemand gekruisigd wordt, dat vereist geloof. Wat is de dag die de Heere niet gemaakt heeft? Is er één dag in een jaar die de Heere niet gemaakt heeft? Iedere dag is een dag die door de Heer gemaakt is. De duivel maakt geen enkel dag, dat zeg ik u. Wanneer dit de dag is die de Heere gemaakt heeft, dan zijn wij verheugd en blij. Of wij nu een groter voordeel krijgen of wanneer wij gekruisigd worden, dat maakt geen verschil, omdat wij geloven in de soevereiniteit van God. Wij kunnen in beide Psalmen (Psalm 22 en

118 ) ook deze grootse waarheid vinden, namelijk dat alleen wanneer wij aan ons eigen ik willen sterven - het eigen ik wat altijd zijn eigen belang zoekt - dat ik kan binnengaan in een geest van loven en prijzen. Dan krijgt mijn loven en prijzen tot God op zondagmorgen betekenis. Dan komt het uit het hart en leef ik geen dubbelleven waar ik op zondagmorgen een "heilig" iemand ben en mijzelf als de duivel gedraag op zondagavond. Nee, dan kan ik door en door echt zijn. Dus het is niet alleen geloof dat een basis is in het aanbidden van God, maar gekruisigd zijn met Christus staat ook in verband met loven en prijzen. Wij proberen een vaste grond te krijgen zodat ons leven in loven en prijzen is gebaseerd op een solide fundament.


AANVULLING VANUIT TTB pag. 799

Hoe kunnen wij omgaan met zonde?

In Colossenzen 3:3 zegt Paulus, "U bent met Christus gestorven".

Dat is hoe wij met zonde kunnen omgaan. Neem uw positie in als dood met Christus, maar u bent ook met Christus weer opgestaan (3:1). "Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken."

(Romeinen 6:3, "Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?") (Romeinen 6:4, "En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden.")

Dit is de weg naar oprechte heiliging. Niet door zich te houden aan geheiligde dagen, aanbidden van boodschappers, intense lichamelijke training, of gedisciplineerd vasten. Geen van deze dingen kunnen heiliging bewerken. Zelfs al beoefend u uw hele leven deze plichtplegingen dan nog wordt u hierdoor niet heiliger (godvruchtiger). De enige weg tot heiliging is door met Jezus te sterven aan de dingen van de wereld en daarna te leven met Jezus. Het is niet alleen dood. Wanneer u alleen denkt aan het doden van uw eigen ik, dan kunt u misleid worden tot een yoga-achtige manier van heiliging door zelfverloochening, enz. De Heilige Geest echter wil het leven van Christus met u delen (communiceren en het leven van Christus in uw lichaam openbaren. Hij wil het op die wijze voor u mogelijk maken om het leven van Jezus op aarde te leven in Zijn lichaam. Een bewijs daarvoor is dat uw denken gericht gaat worden op de dingen die boven (hemels) zijn (3:2). U houdt u niet meer bezig met het eten dat u eet of andere aardse gewoontes. U zult bezig zijn met de dingen die hemels zijn. Dat is waar oprechte heiliging begint.

Let op de tegenstelling tussen "uw denken" en "uw lichaam " in 2:23. Het is niet zo dat wij door het onderdrukken van onze lichamelijke verlangens en passies heiliging bewerken of heilig worden. Het is doordat ons denken gericht is op de dingen van boven dat wij heilig worden. Het is doordat ons denken gericht is op de hemelse dingen waardoor ons lichaam gehoorzaam is aan de Heilige Geest.

" Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God". (Col. 3:1-3).

Dit is de weg tot heiliging waar Paulus ook in Romeinen 6:3-5 over spreekt: "Ieder die in Christus Jezus gedoopt is, [is] met Hem één is geworden in Zijn dood? En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en leven." (HB)

Laat dit ons loven en prijzen zijn: één geworden met Hem, één in dood en leven."

(HB)

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)