24 Nog meer redenen waarom wij falen

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 24 More Reasons For Failure

In onze laatste studie zagen wij twee redenen waarom zo veel christenen niet groeien in hun christenleven en niet groeien in het overwinnen van zondig gedrag. Reden nummer één is het gebrek aan respect voor God (vreze des Heeren), en de tweede is het gebrek aan geloof. Geloof is een persoonlijk iets. Wij zagen dat Jezus er voor kan zorgen dat de mens niet in zonde vervalt. Dat is een feit; een intellectueel gegeven waar zelfs de duivel in gelooft. Maar, om persoonlijk te geloven dat Jezus u er van kan weerhouden om in zonde te vervallen wanneer u verleid wordt, die toestand van uw hart die u overwinning kan geven, vindt alleen plaats wanneer u de eerste stap hebt gezet door te geloven wat de Bijbel zegt over de ernst van de zonde. Wanneer u dat gelooft, dan verlangt u er naar om vrij te zijn van deze ellendige ziekte. Dus geloof is een erg belangrijke factor.

De derde reden waarom de mens terugvalt in zonde is omdat zij niet begrepen heeft dat hun eigen "vlees", hun menselijke persoonlijkheid en het zogenaamd "zijn zoals ze nu eenmaal zijn", hun menselijke kracht, totaal onmachtig is om Gods wilt te doen . Wij kunnen, op eigen kracht, nooit de zonde de baas worden. Iedere vorm van vastberadenheid, ieder vorm van eigen discipline, alles wat in onze eigen mogelijkheid ligt, kan de zonde niet overwinnen, omdat de zonde zo diep in onze natuur geworteld zit. Het is te vergelijken met een varken dat schoon wil zijn. Hoe groot is de kans dat dit slaagt. Misschien kunt u er voor zorgen dat een varken door een pak slaag, door lekker voedsel of door het geven van beloningen, een tijdje zichzelf schoon laat houden, maar laat u het varken een poosje begaan, dan het zal terugkeren in zijn oude natuurlijke staat. Het is alleen maar persoonlijke discipline - op zich een goed streven, maar niet wat God aanbiedt. Nee, wij moeten de zwakheid van ons eigen "vlees" erkennen. Onze eigen zwakheid gaan inzien.

Wanneer u zich dat realiseert, dan zijn er twee dingen die u gaat doen. In de eerste plaats zult u verleidingen ontvluchten, u zult uzelf niet aan gevaren bloot stellen. Wie zijn het die zichzelf bloot stellen aan verleiding? Zij die hun eigen zwakheid niet erkennen. Iemand die zijn zwakheid inziet zal wegvluchten. Dat is wat de Bijbel zegt wat wij moeten doen: "Ontvlucht de begeerten van de jeugd", ontvlucht immoraliteit (2 Timotheüs 2:22). Dat is wat wij kunnen lezen wat Paulus zegt tegen een godvruchtige man, Timotheüs, namelijk om onzedelijkheid, de liefde voor geld, overspel en ander onzedelijk gedrag te ontvluchten. Wij kunnen deze vermaningen ook lezen in 1 Timotheüs 6, 1 Korintiërs 6, 1 Korintiërs 10 en 2 Timotheüs 2. Vlucht, vlucht, vlucht hier voor weg. Waarom vluchten wij hier voor? Omdat wij ons realiseren dat wij zwak zijn. Wij kunnen vele zonden overwinnen wanneer wij alleen al gehoorzaam zijn aan deze ene oproep .

Het tweede wat iemand zal doen, die de zwakheid van zijn eigen vlees erkent, is dat hij of zij tot God bidt en oprecht om hulp vraagt. Weet u, gebed is een teken van zwakheid. Wanneer bidden veel mensen, zelfs ongelovigen, meestal? - Wanneer zij echt in de problemen zitten, wanneer niemand anders hen kan helpen. Eén van de dingen die Jezus ons geleerd heeft om te bidden is - "leidt ons niet in verzoeking". Waarom bidden wij dit eigenlijk? - Omdat wij er van overtuigd zijn dat ons vlees, ons eigen-ik, zwak is. Men zou denken dat iemand als Timotheüs, die zo gegroeid was in zijn christenleven, niet in gevaar zou zijn voor "de begeerten van de jeugd", maar zelfs hij moest deze gevaren ontvluchten.

Maar wanneer wij toegeven dat wij zwak zijn, dan zullen wij niet alleen de gevaren ontvluchten,

maar ook bidden: "Heere, help mij. Geef mij de kracht om deze zwakheid te overwinnen". Net


zoals wij de ernst van de zonde onder ogen moeten zien, zo moeten wij de zwakheid van ons vlees erkennen.

Eén van de meest fantastische waarheden in de Bijbel is dat wij kunnen lezen dat "Hij [Christus] dezelfde verleidingen heeft gekend als wij" (Hebreeën 4:15). Hij heeft niet op aarde geleefd zonder te zijn verleid. In Mattheus 4 wordt ons een duidelijk beeld gegeven hoe Jezus in ieder geval op drie terreinen is verleid. In Hebreeën 4:15 wordt echter gezegd dat Hij op elk terrein is verleid zoals wij, maar dat Hij nooit gezondigd heeft.

Wat is de reden dat Jezus nooit gezondigd heeft? Was dat omdat Hij automatisch niet kon zondigen? In ieder geval willen wij niet de natuur van Jezus gaan onderzoeken. Er is veel in onze eigen natuur wat wij zelf niet kunnen begrijpen, laat staan dat er heel veel in het innerlijke leven van Jezus was wat wij niet kunnen begrijpen. Ondanks dat psychologen hun uiterste best doen om e.e.a. te begrijpen, weten zij nog lang niet alles over de menselijke persoonlijkheid en natuur. Het is onmogelijk om te proberen om zelfs maar te peilen wat er in Jezus omging en wij willen daar ook geen enkele poging toe doen. Maar één ding weten wij wel: Jezus bad. Waarom was het voor Jezus nodig om te bidden?

Weet u, hoe sterker wij ons vanuit onszelf voelen, hoe minder wij bidden; hoe meer wij vanuit onszelf tot dingen in staat zijn, hoe minder wij bidden. Het is hij/zij die in alles beseft hoe hulpeloos afhankelijk hij/zij is van de Vader - voor wijsheid, voor kracht, voor leiding - dat is degene die bid. Hij/zij die denkt: "Ik kan het zelf allemaal wel aan, ik heb Gods hulp niet nodig, ik kan het zelf wel uitzoeken, ik kan zelf wel peilen hoe belangrijk bepaalde zaken zijn en mijn eigen beslissingen hierin nemen". Hij/zij is degene die niet bid. Jezus bad echter wel. Hij bad de hele nacht voordat Hij de twaalf apostelen uitkoos. Hij wilde hierbij geen fouten maken.

Deze dingen geven aan dat Jezus kracht ontving van de Vader door gebed. Wij ontvangen niet omdat wij niet genoeg bidden, of omdat wij niet oprecht genoeg bidden . Ons wordt in Hebreeën 5 verteld dat Jezus met luid geroep en onder tranen gebeden heeft en smeekbeden geofferd heeft aan de Vader. Kunt u zich daar een voorstelling van maken? Jezus Christus, de meest perfecte mens die op aarde wandelde, bad onder tranen en smeekbeden? Wanneer heeft u voor het laatst onder tranen en met smeekbeden gebeden? Waarom dit verschil? Denkt u niet dat u en ik het nog meer nodig hebben om zo te bidden dan Jezus? Hij leefde vanaf de eeuwigheid in de nabijheid van de Vader. Hij had geen zondige natuur zoals u en ik die hebben, en toch bad Hij. Hoeveel temeer hebben u en ik het dan nodig om te bidden?

Oprechte nederigheid is het erkennen dat ons vlees zwak is . Ieder mens is zwak, maar niet iedereen is zich op hetzelfde niveau bewust van zijn of haar zwakheid. Degene die zich bewust is van zijn zwakheid zal het gevaar, dat hij op zich af ziet komen, ontvluchten en om hulp roepen. Dit is de derde reden waarom velen in zonde vervallen; zij vluchten niet weg voor verleidingen. Zij stellen zichzelf, dom genoeg, bloot aan verleidingen en vluchten er niet voor weg.

Laat mij u nog een vierde reden geven waarom velen in zonde vervallen. Petrus zegt dat wij ons, in ons denken, moeten wapenen om de verlangens van het vlees te weerstaan. Hij noemt dat lijden in ons vlees, net zoals Jezus leed in het vlees, omdat wanneer wij lijden in het vlees, wij kunnen ophouden met zondigen. (1 Petrus 4: 1-2) Dit vers is niet zo gemakkelijk te begrijpen. Hier wordt niet gesproken over lichamelijk lijden, omdat mensen die lichamelijk lijden niet noodzakelijker wijs hoeven te eindigen in zonde. Dat weten wij omdat anders de ziekenhuizen vol zouden liggen met mensen die eindigen in zonde. Dus gaat het duidelijk niet


over lichamelijk lijden. Wat betekent het dan wanneer er staat: "Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven". Het verwijst naar een houding in ons denken, waar wij liever lijden door vanuit ons denken ons al dingen te ontzeggen, of zoals de Bijbel het verwoordt, door zelfverloochening, dan dat wij zelfs het kleinste beetje plezier beleven aan één enkele zondige gedachte.

Wanneer wij verleidt worden, dan hebben wij allemaal de mogelijkheid om er in mee te gaan en er een beetje plezier aan te beleven, of wij weerstaan het en gaan niet op de verleiding in. Het laatste vraagt van ons een bepaalde vorm van lijden. Dat is het lijden wat in deze tekst bedoeld wordt. Petrus zegt " dat wij ons moeten wapenen voordat zich een conflict voor doet"! Met andere woorden, u moet van te voren al gewapend zijn met de houding in uw denken dat zegt: "Ik lijd liever dan dat ik zelfs voor één ogenblik plezier beleef aan zonde". In Filippenzen 2:8 kunnen wij lezen dat Jezus, "Zichzelf vernederd (heeft) en gehoorzaam is geworden, tot de dood". Dit was de houding van Jezus, namelijk dat Hij liever dood ging dan dat Hij zondigde. Dit is zeker een radicale houding: "Ik ga liever dood dan dat ik mijn Vader, tot in het kleinste detail, ongehoorzaam ben". Maar dit is wel wat er bedoel wordt met: "Hij was gehoorzaam, tot de dood" en Hij roept ons op om Hem in Zijn voetsporen te volgen; om liever te lijden dan om God ongehoorzaam te zijn.

Een vijfde reden waarom christenen geestelijk niet groeien en in zonde terug vallen is omdat zij niet op zoek zijn om " volmaaktheid na te jagen". Zij zijn tevreden met de voortgang die zij tot nu toe bereikt hebben. Wanneer men tevreden is met de tweede klas, dan zal men niet overgaan naar de derde klas. Dat is heel zeker, omdat u van mening bent dat u beter bent dan zij die in de eerste klas of op de peuterschool zitten. Maar wanneer u vastberaden bent om verder te komen en zegt: "Ik heb al het een en ander overwonnen, maar ik wil vooruit, richting het eindpunt, dan zult u vooruitgang boeken en groeien. Paulus zegt in zijn brief aan de Filippenzen: "Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus". (Filippenzen 3:14) , het einddoel om net als Jezus te worden, in elk detail van onze persoonlijkheid. Wat is het gevolg van deze houding van Paulus? Het voorkwam niet alleen een stagnatie in de groei van zijn christenleven, maar het weerhield hem er ook van om door te gaan in zondigen. Paulus zei tegen Timotheüs om niet alleen te vluchten voor verleidingen, maar om "gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na te jagen". (1 Timotheüs 6:11) .

Elk punt waar wij in ons christenleven aanbelanden waar wij tevreden zijn in onze groei, is gevaarlijk. Dat is het moment waarop wij in zonde vervallen. En dat is het punt waar wij onszelf moeten afvragen: Is er bij mij nog groei? Verlang ik er nog naar om net als Jezus te worden? Treur ik elk moment dat ik bij mij iets ontdek wat niet naar het voorbeeld van Christus is? Roep ik het nog uit naar God en zeg ik: "Heere ik vertrouw". Begin er vandaag mee, mijn vriend, om elke keer wanneer u iets onchristelijks bemerkt in uw leven, hierover te treuren. Roep God om hulp en ontdek dat uw leven vanaf deze dag verandert.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)