40 Jezus gehoorzaamde de vader

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 40 Jesus Obeyed The Father

Wij willen samen nog een keer kijken naar het leven van Jezus, speciaal met betrekking tot de heiligheid van Zijn leven. Wij willen nog een ander aspect van Zijn heiligheid bekijken, namelijk Zijn totale gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, wat de consequenties ook zijn. Hoe meer wij kijken naar het leven van Jezus, hoe meer wij zullen begrijpen hoe wij op aarde moeten leven, dan wordt ons leven volkomen, vredig en op orde.

Heeft u ooit nagedacht over de orde die er in het universum is - de sterren en de planeten? Zij bewegen zich op zo'n perfecte ordentelijke manier rond in de ruimte dat wij onze tijd er tot op een duizendste seconde gelijk op kunnen zetten. Zij bewegen al duizenden jaren zo rond en zij zijn de tijd nooit kwijtgeraakt, zelfs niet tot op een fractie van een seconde. U kunt voorspellen waar een bepaalde ster of planeet zich over een jaar zal bevinden, of over twee jaar na heden, of op een bepaalde datum, op een bepaalde tijd omdat het nooit vertraagt, het nooit te snel gaat, het beweegt in zijn eigen zonnestelsel. Het beweegt zich op de manier waarop God het bepaald heeft. Dat is waarom er, wanneer wij naar de hemel kijken, zo'n volkomen orde is. Geen planeten die tegen elkaar aan botsen. Alles beweegt rond op een perfecte manier. Elk geheim gaat hierachter schuil.

Het geheim is om de wil van God volledig te gehoorzamen. Door de hemellichamen krijgen wij een boodschap. U weet dat de Bijbel in Psalm 19:1-4 zegt dat " ondanks dat hun stem niet te horen is, toch hun stem over de hele aarde klinkt" . In principe gaat het hierom: 'Wij hebben een Schepper', dat is wat de sterren en planeten verwoorden, 'en wij gehoorzamen die Schepper volkomen en hebben nooit problemen. Alles loopt dag in dag uit op rolletjes, omdat wij de Schepper volledig gehoorzaam zijn'. Hebt u die boodschap gehoord? Gelooft u dat het waar is?

Waarom is er dan, misschien in uw eigen leven, zoveel chaos en verwarring; in ieder geval is die chaos en verwarring er in de wereld. De oorzaak zit hem in ongehoorzaamheid. De enige Man die op deze aarde rondwandelde, Die altijd in volkomen rust leefde, in vrede en blijdschap, Wiens leven altijd volkomen op orde was, Die Zijn rust nooit liet verstoren door wat anderen deden, of probeerden te doen, het kwaad wat de mensen Hem aandeden, Die zich nooit zorgen maakte of Hij volgelingen had of niet, dat was Jezus Christus. Het geheim van Zijn leven was hetzelfde als dat van de sterren en planeten: Hij gehoorzaamde nauwgezet, totaal en volledig de wil van Zijn Vader in de hemel . Daar waar gehoorzaamheid aan God heerst, daar is volmaaktheid en schoonheid. En daar waar ongehoorzaamheid heerst, daar is chaos en lelijkheid.

Denkt u dat het een zware last is voor de sterren en de planeten om zich in het heelal te bewegen zoals God het voor hen bedoeld heeft? Sommigen van hen zijn zo ver van de zon verwijderd dat zij het hele jaar door bevroren zijn. Andere planeten staan zo dicht bij de zon dat zij het hele jaar door gloeiendheet zijn. Geen enkele van hen klaagt. Zij geloven erin dat God hen geplaatst heeft op de plek die Hij hen toebedeeld heeft; absoluut op de juiste plek. Jezus zijn hele leven leek daar op. Hij had geen behoefte om naar plaatsen te gaan die Zijn Vader niet wilde dat Hij daar heen ging. Zijn hele leven was toonbeeld van de waarheid dat in dit leven en in het volgende leven,


godsvrucht het meest rendabel. Van alle dingen die er zijn, is godsvrucht het meest heilzaam . Niemand kan gelukkiger, vrediger en meer tevreden zijn dan iemand die godvruchtig is.

De Bijbel zegt dat "diep ontzag voor de Heer een bron van leven is." (Spreuken 14:27). Wanneer u diep ontzag ( Vreze des Heeren in oud Nederlands) hebt voor God dan is het of u een fontein van leven in uw binnenste hebt. " Leef voortdurend in diep ontzag voor de HEERE" is waartoe de Bijbel ons oproept in Spreuken 23:17, en Jezus leefde op aarde met dat diepe ontzag. Wij denken weleens dat wat Jezus ook deed, Hij dat deed omdat Hij de Zoon van God is en sommige dingen voor Hem automatisch gebeurden, maar wij lezen in Hebreeën 5:8: " Zo heeft Jezus, ook al was Hij Gods Zoon, geleerd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte Hem lijden en pijn " (BB). Waarom moest Hij leren? In het vers ervoor (Hebreeën 5:7) kunnen wij lezen dat Zijn gebeden werden verhoord, niet omdat Hij de zoon van God is, maar vanwege Zijn vroomheid; omdat Hij diep ontzag voor Zijn Vader had. Het was het diepe ontzag voor Zijn hemelse Vader dat ervoor zorgde dat Zijn gebeden verhoord werden . Dit geldt als een voorbeeld voor ons.

Weet u, op ieder gebied dacht Jezus hoe Hij een voorbeeld voor ons kon zijn. Hoe heiliger ons leven is, hoeveel te meer onze gebeden verhoord zullen worden. Waarom zegt de Bijbel in Jakobus 5:16 en verder dat "Als iemand leeft zoals God het wil [rechtvaardige] , heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat" (BB). Niet ieder gebed is het gebed van een rechtvaardige! Hoe godvruchtiger iemand is, hoeveel meer van zijn gebeden verhoord zullen worden. Waarom werden de gebeden van Jezus verhoord? Omdat Hij een diep ontzag had; vanwege Zijn goddelijk ontzag. Denk u dat uw gebeden verhoord worden, ongeacht hoe u leeft?

Denkt u dat uw gebeden verhoord worden, ongeacht uw levenswijze? Dat is niet zo. David zegt in de Psalmen, " Als mijn hart vol kwaad was geweest, zou de Heer niet naar mij geluisterd hebben ." Een godvruchtig leven is het meest heilzame leven dat een mens ooit kan ervaren. Er kunnen problemen op uw pad komen, maar u kunt ze overwinnen; elk afzonderlijk probleem kunt u overwinnen. Wanneer u 1000 problemen hebt, dan zult u ze allemaal overwinnen. Niet één blijft onopgelost. U kunt elk van de problemen overwinnen wanneer u leeft in godsvrucht omdat God luistert naar de gebeden van hen die diep ontzag voor Hem hebben.

Laat mij u een ander uitvloeisel geven van een godvruchtig leven. De Bijbel zegt in Hebreeën 1:9 (HSV) over Jezus: " Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie." Dat betekent dat Hij voortdurend vernieuwd werd in blijdschap en vreugde. Niet omdat Hij de Zoon van God is, maar omdat Hij " gerechtigheid lief heeft en ongerechtigheid haat." Dat is wat het vers zegt. Hij was gezalfd met vreugdeolie, boven Zijn metgezellen. Dat betekent dat Hij in Zijn leven meer vreugde en blijdschap kende dan alle andere gelovigen, niet omdat Hij de Zoon van God was, maar omdat Hij gerechtigheid lief had, en zonde haatte. Dit geldt ook voor ons. Hoe meer wij gerechtigheid liefhebben en zonde haten, hoeveel temeer de vreugdeolie vanuit ons leven zal stromen . God kan zich alleen maar met iemand verbinden die moreel rechtschapen is. Dit is het geheim achter alle geestelijke gezag. Wanneer u in uw leven gezag over satan, over uw omstandigheden, over uw problemen wilt hebben, zoek dan naar een leven van godsvrucht. Het maakt niet uit wat andere christenen doen, maar houdt uw geweten absoluut rein van alles waar uw geweten u door de


Heilige Geest van overtuigt. Volg uw geweten, zorg dat u volkomen rein blijft en u zult geestelijk gezag ervaren in uw leven.

De religieuze mensen in de tijd van Jezus waren niet zo gesteld op de heiligheid van Jezus. Wist u dat één godvruchtig man een enorm verschil kan maken, zelfs in een stad of dorp. Er is een vers in Jeremia 5:1 dat zegt: " Zoek op de pleinen of u iemand vindt, of er één is die recht doet, één die betrouwbaarheid nastreeft, dan zal Ik Jeruzalem vergeven " (redden van de Babyloniërs). Is dat geen verdrietig gegeven. Jeruzalem had gered kunnen worden door één godvrezende persoon, maar er was er niet één te vinden. Er waren in Sodom en Jeruzalem misschien wel duizend mensen die compromissen sloten, maar zij konden niet helpen. Waar is God naar op zoek? Naar grote aantallen van mensen? Nee, Hij is nooit op zoek geweest naar grote aantallen. 1000 compromitterende mensen konden een stad niet redden, maar één godvrezende man kan dat wel.

Men zou denken dat, terwijl Jezus in Nazareth woonde, dat voor de synagoge daar een enorme zegen zou zijn, maar bij Zijn eerste toespraak die Hij daar hield interrumpeerden zij Hem halverwege. Wij kunnen in Lukas 4 lezen dat zij Hem meenamen naar de heuvel waar de stad op gebouwd was en Hem van een rots naar beneden wilden gooien. Wat kunnen wij daarvan leren? Dat zelfs religieuze mensen pure heiligheid niet op prijs stellen. Zelfs religieuze christenen stellen een boodschap van heiligheid, godsvrucht, overwinning over zonde en gehoorzaamheid aan Gods regels en opdrachten niet op prijs. Waarom haatten zij Jezus zo enorm? Omdat Hij zonder angst hun op hun zonden wees. Hij wees hen op hun liefde voor geld. Hij wees hen op hun liefde om vereerd te worden. Hij wees hen op het feit dat zij egoïstisch waren. Hij wees hen er op dat zij alleen maar geïnteresseerd waren in hun rituelen, hun tradities en het houden van kleinzielige kleine regeltjes, maar zij leefden geen leven in reinheid en compassie voor hen die hulpbehoevend waren. Daarom werd Jezus geconfronteerd met vijandigheid. Hij kreeg te maken met afwijzing, onbegrip, verzet, haat, kritiek, spot, vervolging en werd door de joodse religieuze leiders in de ban gedaan. Hij was hiervoor gewaarschuwd. Hij werd uitgescholden en ten slotte werd Hij door hen gedood omdat Hij heiliging verkondigde.

Ziet u dat door een heilig leven te leven, u dit geen medailles oplevert; u zult waarschijnlijk gekruisigd worden. Zij zouden Hem niet gekruisigd hebben wanneer Hij alleen maar heilig geleefd had en hen niet lastig gevallen had, maar Zijn heiligheid was zodanig dat Zijn licht de duisternis in hen aan het licht bracht en zij vastbesloten waren om Hem de mond te snoeren. Jezus verklaarde dat als volgt in Johannes 3:19-20: " Zo zijn die mensen veroordeeld: de Zoon kwam naar de wereld als het ware licht voor alle mensen, maar de mensen kozen voor het donker. Dat zie je aan hun slechte daden. Iemand die slecht leeft, heeft een hekel aan het licht. Hij vlucht weg van het licht, want hij wil zijn slechte daden verborgen houden " (BGT).

Mijn beste vrienden, de christelijke religieuze wereld is tegenwoordig net zo. Wanneer u echt een heilige levenswandel nastreeft, dan krijgt u geen medaille, maar in plaats daarvan zult u gehaat, afgewezen, onbegrepen, vervolgd en waarschijnlijk gekruisigd letterlijk en/of figuurlijk) worden. Dus voordat u eraan begint om Jezus te volgen, doe dan wat Jezus gezegd heeft: Ga zitten en


denk na wat het u gaat kosten. Is dat het allemaal waard? " Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen " (Hebreeën 13:13 HSV).

  • Omdat Zac Poonen regelmatig een eenvoudige en begrijpbare Engelse vertaling gebruikt wordt er, behalve de HSV, ook regelmatig gebruik gemaakt van Het Boek (vrije hedendaagse vertaling), Bijbel in gewone taal of de Basis Bijbel (herschreven versie van de Staten Vertaling in hedendaags begrijpelijke taal). Dit geld ook voor de delen die hiervoor al vertaald zijn)

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)