44 God kan u wijsheid geven

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 44 God Can Give You Wisdom

In de laatste studie hebben wij nagedacht over hoe wij onze zekerheid kunnen vinden in God als een Vader. Wij zullen hier iets dieper op ingaan, want ik geloof dat wanneer wij het probleem van het vinden van zekerheid hebben opgelost, er veel problemen die wij in ons leven tegenkomen worden opgelost.

Het is prachtig om te zien hoe God een voorziening heeft getroffen voor iedere aparte behoefte die wij hebben. Weet u, toen God Adam schiep gaf Hij hem bepaalde verlangens, legitieme verlangens en zondige verlangens. Neem bijvoorbeeld de behoefte aan eten, het gevolg hiervan was dat Adam honger had en hij had behoefte aan drinken wanneer hij dorst had. Kunt u zich voorstellen dat, toen God het verlangen naar voedsel en water had gecreëerd, en Hij niet voorzien zou hebben in voedsel en water, hoe verschrikkelijk dat geweest zou zijn? Het leven van Adam zou een marteling geweest zijn; honger en niets te eten, dorst en niets te drinken.

Maar ziet u dat toen God het verlangen in Adam gelegd had, Hij buiten in de wereld in voedsel en drinken voorzag. Er daar is het in overvloed aanwezig, voor ons allemaal. Hetzelfde geldt voor slapen - het verlangen om uit te rusten, iets wat wij allemaal nodig hebben. Om die reden heeft God de zon gecreëerd, de aarde die beweegt, die om zijn as draait en de zon die opkomt en onder gaat, waardoor wij dag en nacht hebben en de mens kan slapen en rusten. God heeft hierin voorzien. Onze lichamen willen automatisch slapen wanneer wij moe zijn. Ditzelfde geldt ook voor seksuele verlangens. Wanneer God de man met een enorme seksuele drive zou hebben geschapen, zonder hem een vrouw te geven, wat zou er dan met Adam gebeurd zijn? Hij zou volslagen gefrustreerd geraakt zijn. Dus, toen God Adam schiep met een dergelijk verlangen, toen gaf Hij ook een vrouw aan Adam. Wat kunnen wij hiervan leren? Dat is dat wanneer God een verlangen in hart ons gelegd heeft wat niet beantwoord wordt, er dan op de een of andere manier wel een voorziening hiervoor komt.

Geestelijk is dat ook zo. Er zijn in ons hart verlangens die wij voor God hebben, en Hij wil ons deze ten volle in vervulling doen gaan. Eén van de grootste verlangens die wij hebben is het vinden van zekerheid in ons leven, vrij van eenzaamheid, vrij van het verloren voelen en alleen in de wereld staan. Het is niet moeilijk om eenzaamheid te ervaren. U kunt in een huis wonen met veel kinderen en uzelf toch eenzaam voelen. U kunt in een grote gemeente zijn en u toch eenzaam voelen. In feite is het zo dat er vele gelovigen zijn die in kleine huisgemeentes van 5-6 personen samenkomen en zich minder eenzaam voelen dan zij die een dienst meemaken waar 3000 mensen aanwezig zijn. Het zijn niet de grote mensenmenigtes om ons heen die eenzaamheid uit ons leven doen verdwijnen.

Ik kan u vertellen dat wanneer u antwoorden wilt vinden met betrekking tot uw eenzaamheid, door vrienden te vinden onder die mensen dan zullen die nooit aan uw vraag kunnen beantwoorden. Dan zult u op een dag teleurgesteld worden. U zult eerst uw antwoord moeten vinden in uw eenzaamheid in God, in Jezus. De Bijbel zegt dat er een vriend is die dichter bij u staat dan een broer, en dat is Jezus Christus. Dus, wanneer wij God kennen als een Vader die om ons geeft, dan zijn wij geen wezen meer.

Een wees is iemand die geen vader en moeder heeft. Wanneer hij plotseling iets nodig heeft, waar kan hij dan terecht? Hij kan hiervoor naar een of andere oom of tante gaan, maar zal zich als een bedelaar voelen. Hij is er namelijk niet van overtuigd dat de oom of tante hem zal helpen. De kans bestaat dat zij hem slecht zullen behandelen. Maar wanneer hij een vader heeft dan zal die hem niet als een bedelaar behandelen. Hij kan zijn vader alles vragen, elk geldbedrag en hij kan zijn vader, als het ware overal vragen, maar hij zal zijn twijfels hebben wanneer hij een oom of tante of iemand anders moet vragen. Wanneer hij een vader heeft, dan heeft hij zekerheid. Wanneer hij een probleem heeft waar hij geen antwoord op heeft, dan kan hij dat met zijn vader bespreken. Wanneer hij ergens ver van huis is, dan kan hij zijn vader hierover bellen. Het is fantastisch om een aardse vader te hebben en geestelijk is dit precies hetzelfde.

Wanneer u God ontdekt hebt als uw hemelse Vader, dan kunt u zich nooit meer eenzaam voelen. Het is onmogelijk, omdat de telefoonlijn altijd open staat. U kunt Hem altijd opbellen; u kunt Hem, waar u ook bent, altijd bellen. U kunt iedere behoefte die u hebt met Hem bespreken. In feite kent God uw behoefte al voordat u Hem hierover vertelt. Hij heeft een antwoord op elke probleem wat u ooit in uw leven tegen zult komen. Laat mij u daarvan verzekeren dat dat zo is. Ik hoop dat u dat gelooft. Het maakt niet u wat voor een probleem het is. Het maakt niet uit hoe serieus dit probleem is. Ik zal u, in de naam van Jezus, zeggen dat God er een oplossing voor heeft. Wanner u Hem in geloof vraagt, als aan een Vader, die het verlangen heeft om te helpen, zal Hij u niet weg sturen.

Ik wil een prachtige belofte uit het Woord van God delen, uit de brief van Jakobus, zodat uw geloof niet gebaseerd is op mijn woorden. Geloof komt door het Woord van God. Ik kan u, in deze studies mooie dingen vertellen, maar hoe weet u dat ik de waarheid spreek? Het zou kunnen dat ik alleen mooie psychologische woorden weergeef zodat u zich prettig voelt, maar dat zullen woorden zijn die verdampen. Wanneer dit zou gebeuren dan zult u zich een paar minuten goed voelen of zelfs enkele uren en dan, wanneer u geconfronteerd wordt met de realiteit van het leven, komt u muurvast te zitten. U moet dit dan opnieuw lezen om te kalmeren. Het is niet de bedoeling van deze serie aan studies om u psychologisch tevreden te stellen.

Dit zijn daadwerkelijke antwoorden op de echte problemen in en van het leven. Dit is wat Gods Woord zegt: " En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden " (Jakobus 1:5 HSV). "Als iemand van u in wijsheid tekortschiet". Wat is wijsheid? Er is een verschil tussen wijsheid en kennis. Kennis houdt het bestuderen van een bepaald onderwerp in. Dat kan een scheikundig onderwerp zijn, een wiskundig onderwerp, of zelfs een Bijbels onderwerp. Ondanks kennis over een scheikundig onderwerp kunt u nog steeds een probleem hebben. Met Bijbelkennis kunt u ook nog steeds een probleem hebben wat niet is opgelost. Het scheikundige kennis helpt u niet bij het specifieke probleem in uw leven. Zo helpt kennis van de Bijbel u niet bij een praktisch probleem in uw leven. Er zijn zo veel mensen met veel Bijbelkennis die nog steeds angstig, bezorgd, gespannen zijn en vechtend, ruzie makend, onzeker, jaloers, vergelijkend en wat zo al niet meer, door het leven gaan. Hun Bijbelkennis is niet meer waard dan de kennis van wis-, of natuurkunde.

Maar wat is dan wijsheid? Wijsheid is de kennis van God, die ons helpt om een praktische oplossing te vinden. Niet een oplossing die niet werkt, want dat is slechts een theoretische oplossing, maar een praktische oplossing voor het probleem waar wij mee geconfronteerd worden, dat is wijsheid, niet de wijsheid uit een boek, maar wijsheid van God. Wist u dat er een groot verschil is tussen het kennen van de Bijbel en het kennen van God?

Stelt u zich eens voor dat u vanaf uw kinderjaren gescheiden geweest bent van uw vader en 25 jaar lang in een ander land geleefd hebt, ver bij uw vader vandaan. En u leest een heel gedetailleerd boek over het leven van uw vader. U weet nu over het leven van uw vader doordat u het boek leest, maar kent u uw vader nu ook. U hebt hem in deze 25 jaar nooit gesproken. Een ander kind echter, die 5 a 6 jaar opgegroeid is met deze vader, maar die nooit het boek gelezen heeft, kent de vader beter dan u. Er zijn heel veel mensen die de Bijbel lezen. Het is net als het lezen van een biografie over uw vader, maar zij kennen uw vader niet persoonlijk.

Wijsheid is het kennen van God als een Vader, en op die manier een oplossing te vinden voor welk probleem dan ook waarmee u geconfronteerd wordt. Het maakt niet uit wat voor een probleem het is. Het kan een familieprobleem zijn, een financieel probleem, een huwelijksprobleem, een probleem met één van uw kinderen die wil gaan trouwen, opleidingsproblemen van uw kinderen, of het vinden van een baan door één van hen, of het vinden van een woning, enz. 'Wanneer iemand (letterlijk " wie dan ook") in wijsheid tekort schiet ,' Herkent u zich als één van hen? Heeft u gebrek aan wijsheid? Dat betekent: "Ontbreekt het u aan een oplossing van het probleem waarmee u geconfronteerd wordt"? Wat moet u dan doen? Rent u in het rond en vraagt u iedereen die u kent voor een oplossing, maar uw probleem is niet opgelost. Waarom doet u dan niet iets anders namelijk: " Laat hij of zij het aan God vragen." God hoort u op dit moment, waar u ook bent. Wanneer u op dit moment naar Hem roept, dan hoort Hij u. Zal Hij het aan u geven? Jazeker, Hij is een Vader. Hij is geen oom. Hij is geen buurman. Zelfs een goede buur zou ons kunnen helpen, maar een vader veel beter. Hij is de beste Vader van allemaal, en Hij zal u het beste geven.

Jezus sprak op een keer de woorden: " Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden "? Wanneer uw zoon om brood vraagt, geeft u hem dan een steen? Nee. En wanneer hij om een ei vraagt, geeft u hem dan een schorpioen? Zult u hem iets geven wat hem zal beschadigen? Nee, u zult hem precies datgene geven wat hij nodig heeft. Dat is nu precies hoe God is. Hij geeft ons exact wat wij nodig hebben. Jakobus zegt hierover: "Hij geeft ons overvloedig". Dat is wat het vers in Jakobus 1:5 verwoord. Niet een paar druppels. Wanneer u een lepel vol vraagt, dan krijgt u een emmer vol. U vraagt misschien maar een lepel vol wijsheid, maar Hij geeft u een emmer vol, overvloedig. Zo is God!

Iets anders wat in deze tekst staat is " zonder voorbehoud en zonder verwijt". Weet u, vaders willen hun kinderen nog weleens iets verwijten wanneer zij iets vragen, zoals: "och dwaze jongen, weet jij het antwoord hier dan niet op? God zal ons nooit enige verwijt maken. Onthoud dit: God zal ons nooit iets verwijten. Hij zal nooit zeggen: "Waarom weet jij het antwoord daar niet op"? Het wordt u gewoon gegeven. Er is slechts één voorwaarde. Ik vraag even jullie aandacht voor deze voorwaarde: "U moet dit vragen in geloof". Dat is wat er staat inJakobus 1:5. De tekst gaat verder namelijk vers 6 en 7, waar staat: " Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen…. Immers, wie twijfelt…. moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere ".

Het kan zijn dat u wijsheid wilt ontvangen en God zou het aan u kunnen geven. De behoefte is er. De oplossing is er, maar u ontvangt het niet omdat, wanneer u erom vraagt, u niet gelooft dat u het zult ontvangen. Het is heel simpel. Misschien is dat de reden dat u nu nog geen oplossing hebt gevonden voor uw problemen. Waarom beslist u vanaf nu niet om Gods openbaring, die door Jezus gebracht werd, te geloven? God als Vader, die al uw noden kent. Het is mogelijk dat het een lichamelijke nood vanwege uw gezondheid is. Misschien is het een geestelijke nood, wat dat dan ook is. Het kan om een oplossing voor een familie of gezinsprobleem gaan, wat zich al jaren voortsleept. U kunt misschien niet het hele probleem oplossen, maar wel het gedeelte wat u dwars zit.

Vraag in geloof en zeg: "Heere vandaag ga ik geloven. Ik wil geloven dat u mijn probleem zult oplossen. Waarom geloof ik dat? Omdat u mijn Vader bent. Omdat Jezus van mij houdt, Hij stierf voor mij, ik ben gereinigd door Zijn bloed, Ik ben Uw zoon, ik ben Uw dochter. Ik heb het recht om u dit te vragen. U bent mijn Vader". Waarom vraagt u dit niet direct; op dit moment. Benoem het probleem, wees specifiek en niet algemeen. Wees specifiek en zeg: "ik leg dit specifieke probleem van ……… aan U voor. Ik vertrouw erop dat U mij antwoord zult geven"; En ik ben er zeker van dat God u overvloedig zal geven zonder verwijten te maken en dat God hierdoor verheerlijkt zal worden. Wees er zeker van dat u Hem de eer en glorie geeft wanneer het antwoord komt.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)