12 Gods woord vernieuwd ons denken

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 12 God-s Word Renews Our Mind

Zou het niet fantastisch zijn wanneer wij Gods gedachten, met betrekking tot welk probleem dan ook en de oplossing voor welk probleem dan ook, zouden kennen.

Laten wij naar het Woord van God gaan in Romeinen 12:2. Hier spreekt de Heilige Geest tot ons hart en ik vraag u om erg goed behoedzaam te luisteren. God probeert jouw hart aan te spreken: "En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is". Wij zien hier dat God wil dat wij van binnen veranderen. Hij spreekt hier van het vernieuwen van ons denken.

Wij hebben in een eerdere studie gezien, waar gesproken werd over Genesis 1, hoe het Woord van God en de Heilige Geest over de chaotische wereld zweefde, en hoe er uit deze chaos, orde, vorm, schoonheid, licht en ieder goed ding ontstond, totdat God Zelf, aan het eind kon zeggen: "Dit is uitstekend, dit is erg goed" (Genesis 1:26)

Weet u dat dit een afspiegeling is van wat God ook in ons leven wil doen; ons chaotische, vormeloze en donkere leven te nemen en deHeilige Geest toestaan om in ons te werken. Het Woord van God in ons te laten inwerken en ons zodanig te veranderen dat Hij aan het eind ons leven overziet en kan zeggen: " Uitstekend". Met andere woorden, wij, die zo slecht, verdorven en zondige schepsels waren, vol van bitterheid, jaloersheid en kwaad in vele vormen, ons zo radicaal te veranderen door het Woord van God en de Heilige Geest, dat wij de natuur van Christus zelf, door onze wijze van leven, laten zien. Dat is het wat wordt bedoeld met de vernieuwing van ons denken. Of anders gezegd, God wil dat wij beginnen te denken op de wijze zoals Hij denkt.

Wanneer ons denken niet vernieuwd is, zelfs wanneer wij opnieuw (wederom) geboren zijn en onze zonden zijn vergeven, dan kunnen wij nog steeds denken zoals wereldse mensen. Dit is helaas bij veel gelovigen het geval omdat zij niet groeien. Hun "denken" is nog hetzelfde als dat van de mensen in de wereld wat betreft geld, mooie vrouwen, huizen, positie en eer, de wijze waarop zij met hun vijanden omgaan en wat al niet meer. God gebruikt deze dingen echter op een andere manier.

Wat betekent dan "vernieuwd zijn"? Het betekent veranderd zijn in het beeld van Christus. Waar gebeurt dat dan? Het gebeurt niet in onze fysieke uitstraling. Het is niet Gods werk om ons er uit te laten zien als Jezus. Dat zou van geen nut zijn. Het is wel Zijn doel om ons innerlijke karakter en leven te veranderen naar het beeld van Christus. Hoe gebeurt dit dan? Hij doet dit door ons denken te vernieuwen - door onze manier van denken te veranderen. Het zorgt dat wij, door het Woord van God, gaan denken zoals Hij.

In de Bijbel zien wij Gods manier van denken. Wanneer u wilt weten hoe God denkt, dan moet u de Bijbel lezen. Wanneer u wilt weten hoe God denkt over geld, hoe God denkt over overspel, diefstal, anderen bedriegen, jaloersheid, egoïsme of onzelfzuchtigheid, nederigheid of hoogmoed, of wat dan ook, lees de Bijbel! Het antwoord is daar te vinden.

Toen Jezus naar de aarde kwam werd Hij hetWoord van God genoemd. Er wordt ons gezegd dat het Woord, vlees werd. Dat betekent dat wanneer u wilt weten hoe God over wat dan ook denkt, over welk onderwerp dan ook, dat u moet kijken naar het leven van Jezus en u krijgt het antwoord.

Hier zien wij dat het Woord van God niet alleen gepresenteerd wordt in een geschreven vorm maar ook geopenbaard in een menselijke vorm. Dit is het verschil tussen het oude en het nieuwe Testament. In het oude Testament had men Gods Woord in een geschreven vorm. Er waren de tien geboden, geschreven op twee stenen tafelen en er was de wet die geschreven was op vele boekrollen van


perkament of in boekvorm. Maar toen Jezus kwam, toen kregen wij het Woord van God in menselijke vorm. Het is veel gemakkelijker om het Woord van God in een menselijke vorm te lezen dan Gods Woord te lezen in een geschreven vorm op een rol perkament of in een boek.

God wil een ieder van ons tot een levend bewijs maken van het Woord van God in een menselijke vorm. Hoe gebeurt zoiets? Doordat God onze manier van denken vernieuwt, zodat wij gaan denken zoals Hij denkt. Wanneer wij beginnen te denken zoals Hij denkt, dan beginnen wij, als gevolg daarvan, ook te handelen zoals Hij zou handelen. Ziet u dat ons innerlijke leven zich dan laat zien in ons uiterlijke gedrag en dat is het waarom Gods Woord zegt: "Wordt niet gelijk aan de wereld"

Wanneer wij als baby's geboren worden in deze wereld, dan hebben wij geen speciale manieren van denken. Een pas geboren baby is niet werelds omdat het nog geen wereldse manier van denken heeft

- het is net geboren. Maar zodra het opgroeit, wordt zijn karakter ontwikkeld. De kwaadaardige verdorven natuur, die het heeft geërfd van Adam, begint zich te ontwikkeling onder invloed van de wereld om het kind heen. Door de egoïstische manier van leven; de manier waarop mensen liegen. Wanneer de baby opgroeit wordt zijn manier van denken precies zo als dat van ieder ander mens in de wereld om hem heen: egoïstisch, ik-gericht, trots, arrogant, jaloers op anderen die het beter hebben en zo veel andere kwalijke dingen. Daardoor schaadt het anderen en doet het anderen pijn.

Maar wanneer Jezus binnenkomt, dan is het Zijn verlangen om bij de wedergeboren mens dit alles te veranderen. Wedergeboren worden is, net als in de onschuld van een baby opnieuw geboren worden. Nu moeten wij toestaan dat dit nieuwe leven zich ontwikkelt en onze manier van denken overneemt, zodat wij beginnen te denken zoals God denkt. Langzamerhand, wanneer wij toestaan dat ons denken

- de wijze van denken - verandert, zullen wij ontdekken dat, wanneer wij bepaalde levenssituaties tegenkomen, wij Gods antwoord ontdekken voor deze situaties of problemen.

Wanneer u dus in uw leven in een crisissituatie belandt: "Oh God wat moet ik doen, ik wil Uw wil weten", dan bent aangekomen op een kruispunt in uw leven. U moet dit of dat besluit nemen, maar u weet niet wat u moet doen. In Romeinen 12:2 staat dat wij Gods wil in een dergelijke situatie kunnen weten. Wanneer u nu, in de jaren voorafgaande aan dit kruispunt of crisis in uw leven, deHeilige Geest had toegestaan om door Gods Woord uw manier van denken te veranderen, dan had u op dit huidige kruispunt of deze huidige crisis, "kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is"(Romeinen 12:2).

Maar, wanneer u echter een nonchalante christen bent geweest en er niet op gelet hebt om God uw manier van denken te laten veranderen, dan komt u nu op dit kruispunt of in deze crisis en weet u niet wat u moet doen. U zult dan naar een oudere godvruchtige broeder moeten rennen om hem om advies te vragen, waarbij hij misschien een goed advies aan u kan geven.

Weet u dat dit laatste de weg van het oude Testament is? De enige persoon die Gods wil kende was de profeet, wanneer hij een ware profeet was. Deze waren erg zeldzaam en soms, zelfs gedurende eeuwen aan het einde van de oud Testamentische tijd, was er geen ware profeet. Wanneer er echter wel een ware profeet was, dan moest men naar hem toegaan en hem vragen wat men in een bepaalde situatie moest doen. Zelfs koningen moesten naar de profeet gaan. De profeet moest Gods wil zoeken en deze doorgeven aan de koning of aan u, wanneer het verzoek van u kwam.

De Bijbel zegt in het nieuwe Testament: "En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen." (Hebreeën 8:11). Dus een van de privileges die wij hebben - omdat de Heilige Geest, God zelf, nu in ons hart woont - is, dat wij van binnen uit Gods gedachten kunnen weten zonder dat wij naar een profeet hoeven te gaan. U hoeft nu niet meer naar een pastoor, priester, profeet, oudste of voorganger te gaan om Gods wil te weten te komen. Wij zien in Romeinen 12:2 dat,


"wanneer ons denken vernieuwd is, wij kunnen onderscheiden (beproeven, toetsen, keuren) wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." Dit is toch fantastisch. U kunt een directe hotline met God hebben - een directe verbinding met God zelf.

Het is erg belangrijk dat u niet wacht totdat de crisis er is voordat u God begint te zoeken. Sommige gelovigen gaan alleen naar God wanneer zij in een crisissituatie zitten. En wanneer alles weer zijn gangetje gaat, vergeten zij om dicht bij God te blijven wandelen, totdat de volgende crisis zich aan dient. Dan pas zoeken zij God opnieuw. Zulke gelovigen zullen niet groeien in hun geloof. Of er nu een crisis is of niet, of er nu problemen zijn of niet, wij moeten ons de gewoonte aanleren om ons denken te openen door de invloed van het onderwijs uit Gods Woord, in het bijzonder van het Nieuwe Testament. Dan gaan wij Gods manier van denken begrijpen, wat Gods houding is ten aanzien van allerlei verschillende dingen, omstandigheden en aangelegenheden.

De Bijbel zegt zelf dat wij Zijn Woord moeten overdenken. Wij moeten ook kijken naar het leven van Jezus Christus, Die het Woord van God in een menselijke vorm laat zien. Wanneer wij bereidt zijn om de Heilige Geest, vanuit de Bijbel, de schoonheid en glorie van Jezus en de wijze waarop Hij op aarde leefde aan ons te laten zien, dan kunnen wij begrijpen hoe God is. De Bijbel zegt dat één van de bedoelingen van de komst van Jezus Christus naar de aarde was, dat Hij ons wil laten zien wie de Vader is (Johannes 1:18). Wanneer u dus naar het leven van Jezus kijkt, dan weet u hoe God de Vader is. Wanneer u de Bijbel leest dan laat de Heilige Geest ons zien hoe Jezus leefde, hoe Jezus op problemen reageerde, hoe Jezus zich in bepaalde omstandigheden gedroeg en wordt er langzaam maar zeker in ons denken uitgelegd hoe God is. Op deze manier verandert de Heilige Geest ons denken, wanneer wij ons aan Hem overgeven.

Gaande weg wordt de zondige persoon, die u en ik zijn, verandert zo dat wij gaan lijken op Christus. Dan, op een dag wanneer wij in een crisis terecht komen, wanneer wij met een speciaal probleem geconfronteerd worden, dan weten wij bijna onmiddellijk hoe Jezus gereageerd zou hebben, hoe Jezus gehandeld zou hebben en welke beslissing Jezus genomen zou hebben. Dan kunnen wij dezelfde beslissing nemen en komt het goed. Ik wil u uitnodigen, wanneer u dat nog nooit gedaan hebt, om vanaf vandaag er de gewoonte van te maken om bij het lezen van Gods Woord en bij het overdenken, de Heilige Geest uw denken toe te staan zich te openen om u de glorie van Jezus in de Bijbel te laten zien. Hierdoor zult u in staat zijn om te zien hoe Hij in bepaalde situaties reageerde, hoe Hij ten opzichte van Zijn vijanden reageerde, hoe Hij naar anderen mensen toe reageerde, hoe Hij Zelf optrad onder verschillende omstandigheden. Biddend: "Geest van God, verander mij in Zijn evenbeeld". Dan zult u Gods wil vinden in verschillende situaties zonder dat u naar een profeet, pastor, oudste, pastoor, priester of voorganger hoeft te gaan.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)