59 Huichelarij

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 59 Hypocrisy

Wat zijn de zonden die Jezus het meest haatte? Wanneer wij zonde als een ziekte zien, zelfs ernstiger dan ziekte, dan leren wij ook om zonde meer te haten dan ziekte. Jezus is gekomen om ons de zonden te laten zien die ons leven kapot maken.

Laten wij beginnen in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs, het eerste boek en de allereerste bladzijde van het nieuwe Testament in Mattheüs 1:21, waarom Jezus, Jezus genoemd werd toen Hij geboren is. " Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden " (NBV). Het woord 'Jezus' betekent 'Redder, Verlosser, Heiland'; Iemand die gekomen is om ons van onze zonden te verlossen. Dus wanneer u wilt weten wat het betekent om van uw zonden verlost te zijn, dan moet u weten wat zonde is. In het denken van veel, ja heel veel mensen is zonde een vaag begrip; het is voor velen niet echt duidelijk wat zonde is. Wanneer tegen u gezegd wordt dat u verlost bent van lepra of tbc, of gered bent uit een gat waarin u gevallen bent, of gered van een fout in uw examen, dan weet u precies wat er met 'gered zijn' bedoeld wordt. Dit zijn dingen die goed begrepen worden.

Maar wat verstaat u onder gered zijn van zonde? Dat hangt af van uw definitie van zonde. Wanneer u denkt dat dronken worden, gokken, geldverspilling of vreemdgaan enz., de definitie van zonde is en u hebt deze grove zonden nooit begaan, dan zult u denken dat u gered bent. Weet u, wanneer u naar de tien geboden kijkt, daar waar grove zonden als moord, overspel, diefstal, het geven van een valse getuigenis in een rechtbank om anderen te beschadigen en vergelijkbare dingen omschreven staan, dan denk ik dat de meeste mensen in de wereld zullen zeggen: "Dat soort dingen hebben wij nooit gedaan. Wij hebben geen redding nodig". Wanneer dit de enige zondige dingen zijn, dan zullen velen zeggen dat zei Jezus helemaal niet nodig hebben. Maar wanneer wij de evangeliën lezen, dan zien wij dat Jezus over specifieke zonden spreekt die helemaal niet in de lijst met de tien geboden voorkomen.

Wanneer wij kijken naar het onderwijs van Jezus, dan zien wij dat zonde in eerste instantie iets is wat niet zichtbaar is. Ik bedoel hiermee dat een mangoboom een mangoboom blijft, ook al zitten er geen mango's aan. Wanneer de boom vruchten levert dan zijn het echter wél mango's. Dan levert de boom geen appels of koksnoten. Op dezelfde wijze lijkt zonde op een boom. Of de vrucht nu voortkomt uit onze manier van leven of niet, dat maakt geen verschil. De zonde is er nog steeds, binnen in ons, in het hart. Jezus zei: Vanuit het hart komt alles voort; slechte gedachten, moord, overspel en wat al niet meer. Dat is waarom Jezus sprak over de zonde van het hart en om daar iets aan te doen, in plaats van te wachten tot er iets ergers uit voort komt. Wanneer wij kijken naar de hele breedte van het onderwijs van Jezus, dan zien wij dat er bepaalde zonden zijn waar Hij over sprak, die door de mens niet al te serieus genomen worden. In Jesaja 55:8-9 zegt God: " Mijn gedachten zijn niet uw gedachten". Dit is op veel terreinen van toepassing.

Gods gedachten over zonde zijn niet hetzelfde als de gedachten van de mens over zonde. De mens neemt zonde niet zo serieus. De mens denkt dat zonde alleen betrekking heeft op de zichtbare dingen, maar God zegt dat er heel veel andere dingen zondig zijn. De nummer één die hieronder valt is huichelarij. In het Oude Testament vindt u bijna geen veroordeling van huichelarij. Dat is zeer zelden. De meeste uitspraken van de profeten waren gericht tegen overspel, afgodendienst, hebzucht, begeren, enz. Dit waren enkele van de hoofdzonden waartegen zij profeteerden. Maar toen Jezus kwam, hoewel Hij ook over deze dingen sprak, sprak Hij veel meer over huichelarij. Toen de vrouw, die betrapt was bij overspel, bij Hem gebracht werd, wilde Hij haar zelfs niet eens laten stenigen. Hij redde haar leven. Er was een dief, bandiet, misschien zelfs een moordenaar, die met Hem aan het kruis hing, die door Jezus vergeven werd en meegenomen naar het paradijs. Maar toen Hij de religieuze leiders, de oudsten, de bisschoppen uit de synagoge in die tijd en de farizeeërs en schriftgeleerden ontmoette, veroordeelde Hij hen ronduit omdat zij huichelaars waren.

Jezus ging door met het veroordelen van de huichelarij dat Hij zag, bijvoorbeeld zoals in Mattheüs 23: " Maar wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars". Wee u betekent: 'Jullie zijn schuldig en straf zal over jullie komen'. Vergelijkbaar met het Oude Testament waar staat dat "een vloek over iemand komt" zegt Jezus hier eigenlijk: "Vervloekt zijn jullie , - schriftgeleerden en farizeeën die de religieuze leiders waren in die tijd, die studeerden in de bijbelscholen en oudsten geworden waren in de synagoge - jullie huichelaars". Wij kunnen lezen dat dit vele malen door Jezus herhaald wordt, namelijk in de verzen 13, 14, 15, 23, 25 en 29. Zo vaak veroordeeld Hij hen om hun huichelarij. Ten slotte noemt Jezus hen in vers 33:' Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen ?'

U zult nergens zien dat Jezus op een dergelijke wijze tegen een prostituee, of een moordenaar spreekt. Wat u wel kunt lezen is dat Jezus op deze wijze spreekt tegen de religieuze mensen uit Zijn tijd, die iedere dag de Bijbel - van Genesis tot Maleachi - lezen en die erg toegewijd waren in het uitoefenen van uiterlijke vroomheid. Wij kunnen dus zien hoe erg Jezus huichelarij haatte, meer dan iets anders. Wanneer er iets was waar Hij op lette om te veroordelen dan was dat huichelarij ( huichelaar is in het Grieks letterlijk 'toneelspeler'). De aanleiding hiertoe omschrijft Jezus in Markus 7:6, " Huichelaars! De profeet Jesaja had gelijk toen hij zei: "Deze mensen kunnen heel mooi over God praten, maar in hun hart moeten zij niets van Hem hebben " (HB). Wat was het dan wat Jezus zo erg verafschuwde? Het waren de prachtige woorden die zij met hun lippen over Hem spraken, maar hun hart was ver van Jezus verwijderd. Zij deden voorkomen of zij toegewijd waren aan de Heere, maar in hun harten waren zij alleen in zichzelf geïnteresseerd in hun geld en andere dingen. Zij zochten overal eigen gewin, maar deden voorkomen of zij vroom waren. Waarin waren de prostituees, dieven en moordenaars dan beter dan de farizeeërs? Nergens in hun zichtbare daden en leven, maar in het feit dat zij eerlijk waren. Zij waren moordenaars en deden niet of zij iemand anders waren. De prostitué erkende dat zij een prostitué was. Zij deed niet alsof zij vroom was.

Jezus haatte schijnwoorden die met de lippen gesproken werden, vrome woorden. Wanneer wij bidden dan kunnen de woorden die wij spreken vroom zijn en erg nederig overkomen. Het kan echter een complete leugen zijn. Huichelaar zijn betekent een toneelspeler zijn. Hierbij geeft men de indruk dat men geestelijk is terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Weet u dat één van de eerste zonden is die kinderen aanleren, de zonde is van liegen. Zij plegen in het begin geen moord of overspel of iets dergelijks, maar wat al heel vroeg gebeurt is het vertellen van een leugen. Vanaf hun eerste begin van hun leven beginnen zij te liegen en hun ouders te misleiden. En wanneer zij/wij opgroeien, ontwikkelt zich het fenomeen van het misleiden van anderen, geven wij anderen een indruk van onszelf die niet echt de waarheid is, houden wij anderen voor de gek. Dan, wanneer u christen wordt, ontwikkelt dit nog steeds iets door, door bij anderen de indruk te wekken dat u erg geestelijk bent om indruk op hen te maken. Dat nu is de zonde die de Heere het meest haat, meer dan wat ook.

Denk aan het verhaal wat Jezus vertelde over de tien maagden die op weg gingen om de bruidegom te ontmoeten. Wat was hier het verschil? Aan de buitenkant waren zij allemaal maagd. Dat betekent dat het zichtbare leven van alle tien goed was. Zij droegen allemaal dezelfde witte jurk, gingen allemaal op weg om de bruidegom te ontmoeten en er was geen verschil in al deze dingen. Zij waren allemaal precies gelijk. Maar van binnen was er een groot verschil. Van binnen - misschien in de zakken van de jurken - hadden vijf van hen extra olie bij zich; extra olie om de lampen bij te kunnen vullen wanneer de vlammen doofden. In het begin branden alle tien lampen, maar toen de lampen begonnen te doven, kunnen wij lezen dat slechts vijf van hen extra olie bij zich hadden. Wat kunnen wij van deze gelijkenis leren? Deze gelijkenis leert ons dat een zichtbaar goed leven alleen, ons niet kan voorbereiden op een ontmoeting met de Heere wanneer Hij komt. Wij moeten ook een verborgen leven hebben. Dat is wat de kruikjes met olie symboliseert - een verborgen leven van onze wandel met God. Deze olie symboliseert de Heilige Geest en onze innerlijke levenswandel met God, waar onze liefde voor de Heere helder, zuiver en vol van hart is, als aanvulling op de lamp die brand. Het is dus niet voldoende om een maagd te zijn - uw uiterlijke leven op orde te hebben. Deze vijf maagden werden buitengesloten toen de bruidegom kwam, omdat zij innerlijk niet de kruikjes olie bij zich hadden.

Wat probeerde Jezus hiermee duidelijk te maken? Dat is dat wanneer u een huichelaar bent, u de wederkomst van de Heere zult mislopen. Wat was de eerste zonde waarover werd geoordeeld in de vroege gemeente? Ananias en Saffira die gestraft werden, niet voor moord of overspel of zoiets, nee, het was huichelarij - zij deden net of zij geestelijk waren, wat niet zo was. Laat dat een les voor ons zijn. Ananias en Saffira hadden niemand bedrogen, zij hadden niemand schade toegebracht, maar zij kwamen naar de gemeente en acteerden alsof zij volledig toegewijd waren aan de Heere, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Kunt u zich voorstellen hoe erg Jezus dit haat? Zij werden gedood. Laten wij hierdoor leren dat Jezus huichelarij meer haat dan wat ook.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)