36 Jezus deed de wil van God

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 36 Jesus Did God-s Will

Wij willen iets dieper ingaan op hoe Jezus Christus ons voorbeeld is in het leven van een heilig leven, zodat u, in uw leven als christen niet meer verslagen hoeft te worden door zonde.

Jezus deed op de avond voor dat Hij gekruisigd werd twee opmerkelijke uitspraken. En Hij meende wat Hij zei. Wanneer wij dat wat Hij zei serieus nemen, zelfs wanneer wij niet goed kunnen begrijpen wat Hij gezegd heeft, dan gaan wij op zoek om het te begrijpen omdat er een hele diepe betekenis achter schuil moet gaan en het erg belangrijk is. Het staat in Johannes 14:12. Jezus begint met " Hij die in Mij gelooft". Dit is van toepassing op iedere gelovige. Hij richtte zich hierbij niet speciaal op Zijn apostelen door tegen hen te zeggen: "Ik geeft deze kracht aan jullie". Nee, er staat " Hij die in mij gelooft". Voor wie is dat van toepassing? Nou, wanneer u één van hen bent die in Hem gelooft, dan geldt dat voor u.

Wat zei Hij dan? " Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen". Met andere woorden: Jezus zegt tegen u (let nu heel goed op) dat u de werken kunt doen die Hij gedaan heeft. Dat is waar, of niet soms? Of Jezus sprak de waarheid of Hij vertelde een leugen. Ik geloof dat Hij de waarheid sprak. Er is nog nooit een leugen uit Zijn mond gekomen. Hij plaagt ons ook niet. Hij meent werkelijk dat de werken die Hij gedaan heeft, wij ook kunnen doen. Verder zei Hij: " en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader ". Wat betekent dat?

Wat waren de werken die Jezus gedaan heeft? Wij denken dan onmiddellijk aan het opwekken van de doden, de wonderbaarlijke spijziging van de 5000, wandelen op het water, enz. Dit waren in ieder geval een aantal van Zijn werken, maar Hij heeft ook veel meer andere werken gedaan, zoals het leggen van een arm om een leproos, mensen bemoedigen die radeloos of die depressief waren, een vrouw vergeven die op overspel betrapt was, hen vergeven die Hem Beëlzebul - de prins van de demonen - noemden. Deze werken lijken dan niet zo spectaculair, maar dit waren ook werken die Hij deed.

Dus nogmaals de vraag: "Wat bedoelde Hij dan met de werken die Hij deed"? Kunnen wij in één korte zin al Zijn werken samenvatten? Ja, dat kunnen wij en dat is dat Hij gehoorzaamde aan de wil van Zijn Vader, Hij deed de wil van Zijn Vader. Dat waren de werken die Hij deed. Wanneer Zijn Vader wilde dat Hij op het water liep, dan wandelde Hij op het water. Wanneer Zijn Vader wilde dat Hij een arm om de man met lepra sloeg, dan deed Hij dat. Wanneer Zijn Vader van Hem vroeg om de vrouw, die betrapt was op overspel te vergeven, dan gehoorzaamde Hij. Wanneer Zijn Vader wilde dat Hij de voeten van Zijn discipelen waste, dan deed Hij dat. Zijn werken waren werken van gehoorzaamheid aan de Vader. Niet alleen wat wij verstaan onder "wonderwerken".

Dus, toen Hij zei dat wij dezelfde werken kunnen doen die Hij deed, bedoelde Hij dat ook wij de Vader kunnen gehoorzamen, wat Zijn wil voor ons ook is. Wanneer het nu niet de wil van de Vader voor u is om doden op te wekken, dan kunt u geen doden opwekken. Dat is het. De mens is op de maan geweest. Maar toen Jezus op aarde was, ging Hij niet naar de maan omdat het niet de wil van Zijn Vader voor Hem was om naar de maan te gaan. Hij ging zelfs niet eens naar Rome, laat staan naar de maan. Dus, het is niet de vraag van verwezenlijking of het verwerkelijken van iets. Wanneer het voor u de wil van de Vader is dat u 5000 mensen te eten geeft met 5 broden en 2 vissen, dan kunt u dat doen. Waar het om gaat is, wat is de wil van de Vader. Wat ook de wil van de Vader was voor Jezus, heeft Hij gedaan. Jezus heeft bijvoorbeeld 30 jaar lang niet 5000 mensen gevoed, op water gelopen of iemand uit de dood opgewekt, of


een zieke genezen, omdat dat (nog) niet de wil van de Vader was. Toch deed Hij deze 30 jaar Zijn Vaders wil.

Wij kunnen in een notendop zeggen dat de werken die Jezus deed, werken waren in gehoorzaamheid aan de wil van Zijn hemelse Vader . Wanneer Hij zegt: "De werken die Ik doe, zult u ook doen", dan betekent dit álles (niet voorzichtig, maar vol overtuiging), ieder ding dat naar Gods wil is in uw leven kan gedaan worden, absoluut. Hoe kon Jezus dit allemaal doen? Hij kon dit doen door de kracht van de Heilige Geest. Waarvoor ontvingen de discipelen kracht, toen zij op de pinksterdag vervuld werden met de Heilige Geest? Zoals wij kunnen lezen in Handelingen 2 ontvingen zij de kracht om dezelfde werken van gehoorzaamheid te doen zoals Jezus deed . En dat is de wil van de Vader doen. Wanneer de Vader wilde dat zij zieken zouden genezen, dan konden zij dat doen. Toen de Heilige Geest kwam en hen vervulde, ontvingen zij de kracht om de werken te doen die Jezus deed.

Wat betekent het wanneer er in Johannes 14:12 gezegd wordt dat 'zij grotere werken zullen doen dan deze'? Dat refereert naar het leiden van anderen in dit leven. Let op wat Jezus zei: Omdat "ik naar de Vader ga". Wat gebeurde er toen Jezus naar de Vader ging? Dan zou Hij de Heilige Geest sturen, en de Heilige Geest zou dan in staat zijn om in de harten van mensen te wonen en zou het voor de mensen mogelijk maken om aan dit leven deel te nemen.

Laat ik u een voorbeeld geven. Na drie en een half jaar onderwijs aan Zijn discipelen kon Jezus van geen twee niet één maken. Hij bad in Johannes 17: "Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik". Zij waren echter niet één. Ieders doel van hen was het krijgen van de plaats. Zij vroegen zich allemaal af wie de eerste was. Wanneer 12 mensen allemaal denken 'wie is de eerste', alle 12, dan zijn zij in ieder geval geen eenheid, dan zijn zij verdeeld. Vandaag de dag zijn wij echter, door de kracht van de Heilige Geest, in staat om op een dusdanige wijze het evangelie te verkondigen dat verschillende mensen één worden. Zelfs wanneer op een dag twee mensen één worden dan is dat een groter werk dan Jezus in Zijn hele leven gedaan heeft. Niet omdat wij meer zijn dan Jezus, verre van dat.

Omdat Hij naar de Vader ging, heeft Hij de Heilige Geest gestuurd. Toen Jezus nog op aarde was, kon de Heilige Geest niet in de harten van de discipelen komen. Wanneer dat wel gebeurd zou zijn dan waren zij één geweest. Maar na de pinksterdag, toen de Heilige Geest gekomen was, is er de mogelijkheid om meer te kunnen doen door de Heilige Geest die nu beschikbaar is gekomen om in de harten van mensen te wonen. Wat kunnen wij nu zien als doel van God om ons te vervullen met de Geest, dat wij de werken kunnen doen die Jezus deed, of in andere bewoording, de wil van God doen. Dit is het leven dat God ons biedt, in de nieuwe overeenkomst (Nieuwe Verbond) die God heeft gemaakt met de mens dat God, door de kracht van de Heilige Geest.

Ga met mij eens naar Romeinen 8:3-4, waar wij de prachtige woorden kunnen vinden die ons vertellen wat God voor ons kan doen. Dit is intens praktisch. Ik geloof dat de hele Bijbel aan ons gegeven is voor een praktisch christelijk leven. Het is niet in eerste instantie bedoeld voor een theologische studie. In Romeinen 8:3-4 lezen wij: "Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan". Wat was het dat door de wet onmogelijk was? De wet kon ons vanbinnen niet reinigen; de wet kon de zonde in ons hart niet overwinnen. Hij kon alleen helpen om de zonde aan de buitenkant de baas te zijn. Hoe deed God dat dan?


" Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees ". Dat betekent, net zoals wij, maar zonder zonde. Hij leek op ons toen Hij kwam, echter niet in ons zondige vlees, maar lijkend op (Hij zag eruit als) het zondige vlees. Hij gaf Zijn lichaam als een offer voor de zonde, en daar oordeelde God onze zonden, in het vlees van Jezus. Wij lezen in Romeinen 8:3 waarom God dat deed. " Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen ", omdat: " Het voor de wet niet mogelijk was ons te bevrijden van de zonde" (Het Boek) - de wet die zegt "U zult niet begeren…" kan nu volbracht worden. Het tegenovergestelde van, u zult begeren is, u zult liefhebben. Het tegenovergestelde van, u mag niet begeren wat van uw naaste is, is u moet liefhebben. Die rechtvaardige noodzaak van de wet kan nu in ons tot zijn recht komen. De eis van de wet van reinheid, van heiliging kan nu in ons vervuld worden wanneer wij wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Dat is waarvoor Jezus gekomen is om voor ons te doen. Dit is het doel van Jezus komst naar de aarde, Zijn sterven en het aan ons geven van de Heilige Geest.

God heeft ons niet beloofd om ons op deze aarde volmaakt zonder zonde te maken. Er is niemand op aarde die een volmaakt zondeloos leven leeft of geleefd heeft zoals Jezus Christus; Paulus niet, nee niemand. Maar de Bijbel zegt wel dat wij moeten streven naar volmaaktheid. Jezus kwam zonder zonde, Hij leefde een zondeloos en volmaakt leven. Er is in ons echter veel onbewuste zonde; lelijke ergerlijke zonden vanuit ons vlees. Dit komt omdat wij zo lang in zonde geleefd hebben. Tijdens ons leven op aarde zullen wij nooit volmaakt zonder zonde zijn.

In feite is het zoals Johannes zegt in 1 Joh. 1:8: " Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons ". Maar wij kunnen wel "doorgaan (in het streven naar) de volmaaktheid", zoals gezegd wordt in Hebreeën 6:1, om meer en meer volmaakt te worden in heiligheid. Neem als voorbeeld onze manier van spreken. Het spreken van Jezus was volmaakt. Geen vuil woord kwam over Zijn lippen; geen loze woorden; geen woord dat niet waar was. Hij sprak altijd de waarheid. Er kwam geen woord van misleiding uit Zijn mond. Er was bij Jezus geen sprake van nutteloze conversaties. Er was bij Jezus geen sprake van discussie over de slechtheid van andere mensen. Nee, Zijn denken en spreken was zuiver.

Hij maakte gebruik van materiële dingen maar had deze dingen niet lief. Zijn heiligheid zat van binnen. Het was geen heiligheid aan de buitenkant dat zich toonde in eten en een bijzondere vorm van kleding dat Hij droeg, of hoe Hij zichzelf vergeleek met godvruchtige mensen. Ook was Zijn heiligheid niet die van een kluizenaar of een sannyasin (hindoe monnik), of iemand die leeft in de uithoeken van de wildernis. Nee, Hij leefde onder de mensen, aan het werk net als anderen, dezelfde kleding dragend die anderen droegen en eten en drinken net als anderen; genietend van de goede dingen die God gegeven heeft om van te genieten en toch in alle zuiverheid. Hij was niet genotzuchtig met betrekking tot voedsel. Hij was niet modebewust met betrekking tot de kleding die Hij droeg. Hij zocht niet alleen contact met religieuze mensen, Hij zocht contact met de zondaren.

Dit is de heiligheid van Jezus. Het was een leven van zuiverheid en reinheid. Niet alleen het uit de weg gaan van zonde, maar alles uit de weg gaan wat onnodig en zonder waarde was. Daarmee heeft Hij ons een voorbeeld gegeven van wat ware heiligheid is. Ik geloof dat wanneer wij meer en meer naar het leven van Jezus kijken, wij van stap tot stap, van overwinning naar overwinning omgevormd worden naar Zijn gelijkenis, door de Heilige Geest, als een prachtige belofte zoals omschreven staat in 2 Korintiërs 3:18.

Neem deze belofte ter harte en spreek dit uit: "Heere, vervul mij met Uw Heilige Geest en vorm mij meer en meer naar de gelijkenis van Christus".

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)