32 Nederigheid in de komst van Jezus naar de aarde

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 32 Humility In Jesus Coming To Earth

Het eerste wat wij kunnen vaststellen, wanneer wij kijken naar het leven van Jezus Christus toen Hij op aarde leefde, was zijn diepe nederigheid.

De mens is normaal gesproken van zichzelf uit trots. Trots op veel dingen. Wij zijn trots op onze afkomst, ons ras, onze opvoeding, misschien op onze familiestamboom. Wij kunnen trots zijn op onze opleiding, ons uiterlijk, onze intelligentie, onze mogelijkheden. Wij kunnen trots zijn op onze gaven en talenten, onze maatschappelijke positie, misschien op ons huis of auto, invloedrijke vrienden, ja het kan van alles zijn waar wij mensen trots op kunnen zijn. Maar toen Jezus naar de aarde kwam nam Hij de laagste plaats in die een mens kan invullen . Hij kwam als een dienaar voor iedereen, ondanks dat Hij God was. Hij was God in een menselijke gedaante. Dat is waarin wij Gods grootheid kunnen zien.

U weet dat wij Gods grootheid kunnen zien in de schepping. In de sterren, planeten, en zo veel prachtige dingen als sneeuwvlokken die lijken op kristallen en kleine atomen die men met het blote oog niet kan zien. Al deze dingen getuigen van Gods wonderen en grootheid. Maar voor hen die de Schriften lezen, die de ware discipelen van Jezus Christus zijn, wordt de grootheid niet gezien in de wonderen van het universum, maar in de nederigheid waarin God, in menselijke gedaante, naar de aarde kwam , Zichzelf ontledigde van alle voorrechten en machten die Hij als God had en daarmee Zichzelf gelijkstelde met ons als gevallen ras.

De Bijbel zegt in Johannes 1:14 dat het Woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond, en wij Zijn heerlijkheid hebben gezien . Die heerlijkheid die wij kunnen zien is veel groter dan de heerlijkheid die wij kunnen zien in de schepping van de zon, de maan en de sterren. God kwam en heeft als één van ons onder ons geleefd. Hij kwam niet in een samengestelde, neerbuigende manier als onze weldoener, om te laten zien hoe goed Hij was. Nee, in plaats daarvan vernederde Hij Zichzelf om bij ons te zijn. Hij kwam in oprechte nederigheid om op elk terrein één met ons te zijn. Hij werd in alles aan Zijn broeders gelijk. Wanneer wij eenmaal de grootheid van Zijn nederigheid gaan zien, dan zien wij daar zelfs een veel grotere heerlijkheid in dan in alle prachtige wonderen die Jezus gedaan heeft toen Hij op aarde was. Dit is het eerste gebied waarin wij kunnen zien hoe God wil dat de mens leeft.

Het leven van Jezus is ons tot voorbeeld. God heeft ons een voorbeeld gegeven hoe Hij wil dat wij leven. Er is geen atoompje aan trots in onze Heere Jezus Christus. Hij drong Zichzelf nooit aan de mensen op. Hij liet de mens nooit tegen Zich opkijken alsof Hij verreweg superieur was aan hen. Hij wás verreweg superieur aan een iedereen. Hij was hun Schepper, de Almachtige God, maar Hij hield al Zijn heerlijkheid verborgen. Het was verzegeld in het lichaam waarin Hij, net als ieder ander gewoon mens, kwam en leefde net als ieder ander mens. Hij noemde Zichzelf de Zoon der mensen, waarmee bedoeld wordt: "Ik ben net als een gewoon mens". Hierin zien wij Gods heerlijkheid. Hij vernederde Zichzelf. God wil dat de mens nederigheid is.

In een van onze eerdere studies hebben wij kunnen zien hoe het kwaad in de wereld kwam door Lucifer, het hoofd van de engelen, door zich over te geven aan hoogmoed. Omdat hij perfect was in wijsheid en uitstraling begon Lucifer trots op zichzelf te zijn. Hij zocht het nog steeds hogerop en begon hij zichzelf zelfs te verhogen boven de Almachtige God. Zodra deze gedachte in het hart van satan binnen kwam, heeft God hem direct verworpen. God is altijd tegen hoogmoed, waar Hij dat ook tegenkomt. De Bijbel zegt: " God keert zich tegen de hoogmoedigen". Wanneer u een hoogmoedig iemand bent, het maakt niet uit waar u over uzelf trots over bent, dan zult u merken dat God zich uiteindelijk altijd tegen u keert.

Het woord "weerstaan" is tegengesteld aan "ondersteunen". God ondersteund de hoogmoedigen niet, Hij weerstaat hen niet slechts, nee, Hij bestrijdt hen zelfs. Dat is de reden


waarom satan uit de hemel geworpen werd. Er was geen plaats voor hoogmoed in de hemel. Toen satan uit de hemel geworpen werd en de mens geschapen werd, toen besloot satan om de mens met dezelfde hoogmoed en trots te infecteren waar hij zelf mee geïnfecteerd was. Daardoor is het menselijk ras geïnfecteerd met zijn hoogmoed en trots.

Ieder kind dat in deze wereld wordt geboren is met deze hoogmoed geïnfecteerd. Dat is de reden dat het vanaf dat moment alles in zich heeft, het begint te vechten, voor zichzelf op te komen en op zoek is naar zijn eigen ik. Om de mens te redden van deze verdorven hoogmoed en trots, om de mens te reinigen van dit gif, kwam Jezus en vernederde Zichzelf. Dus, zoals de zonde zijn oorsprong heeft in Lucifer, ligt de oorsprong van alle zonde in Lucifer. Op dezelfde wijze ligt de oorsprong van de redding in de zelfvernedering van Jezus Christus. Ziet u dat dit totaal verschillende geesten zijn die werkzaam zijn in de wereld. Wij moeten dit goed begrijpen. Er is een geest van hoogmoed, die altijd op zoek is om zichzelf te verhogen en andere mensen naar beneden te halen en laten merken dat wij meer en beter zijn dan een ander, en er is de geest van de nederigheid van Jezus Christus die altijd zoekt naar nederigheid ten opzichte van anderen.

Het is daarom voor u niet moeilijk om te weten of de geest van Christus werkzaam is in uw leven. Hier volgt het antwoord: "U heeft net zoveel van de geest van Christus als u Zijn nederigheid in u heeft". Dit is de onfeilbare indicator van geestelijke groei. U groeit geestelijk wanneer u groeit in nederigheid, niets meer dan dat en niet wanneer u groeit in Bijbelkennis. Er zijn velen die menen dat geestelijke groei betekent: "Ik groei in Bijbelkennis, ik groei in bruikbaarheid, Ik groei in hierin, daarin en om overal gebruikt te worden door God". Dat is echter geen zekere aanwijzing. U kunt het niet juist hebben in dit opzicht. Er zijn velen die heel dienstbaar zijn, maar geestelijk niet groeien. Zij zijn erg actief, maar groeien geestelijk niet. De persoon die geestelijk groeit wordt nederiger en nederiger.

Wanneer wij onze blik op Jezus richten, op het feit dat Hij uit de hemel naar de aarde kwam, dat God mens werd, dat op zich is al een grootse manifestatie van nederigheid. Maar daar stopte Hij niet. Toen Hij mens werd weigerde Hij om een Koning te zijn. Zelfs wanneer Jezus als de grootste Koning uit de hemelen op aarde gekomen zou zijn dan zou dat nog steeds een nederige daad zijn geweest door van God, een Koning te worden. Maar het prachtige is dat Hij verder ging. Hij weigerde zelfs om Koning te zijn. Wij kunnen in de Bijbel lezen dat, toen op een bepaald ogenblik de mensen hem tot koning wilden kronen, Hij wegrende. Toen Hij mens werd, vernederde Hij Zichzelf en werd een dienstknecht voor iedereen. Hij werd als een slaaf.

Jezus heeft meerdere malen tegen Zijn discipelen gezegd: "Ik ben niet gekomen zodat de mensen mij kunnen dienen: Ik ben gekomen om jullie te dienen". Weet u, dit is hoe God is. Het is Gods karakter om te dienen, te helpen en andere mensen te zegenen. Wat gaat u doen wanneer u meer van Gods karakter hebt? Des te meer gaat u ernaar op zoek om anderen te dienen, te helpen en tot zegen te zijn. U zult niet meer op zoek gaan naar uw eigen belangen, niet meer laten zien hoe goed u wel bent. Helaas is het zo dat onder hen die zichzelf christen noemen en onder christelijke leiders, er mensen zijn die de geest van zelfverering in zich hebben. Dit is zo tegengesteld aan de geest van Christus. Jezus heeft Zichzelf nooit verhoogd. Hij vertelde Zijn discipelen om geen titels te gebruiken. Hij zei: "Jullie moeten met elkaar omgaan als broeders, aan iedereen gelijk. Wij zijn hier om anderen te dienen.

Jezus liet in Zijn leven zien dat de sociale positie, rijkdom, dat wat u bereikt hebt en familiare status geen waarde hebben. Het is in de eerste plaats nederigheid wat voor u van waarde is in Gods ogen .

Overweeg even het volgende feit: U en ik hebben geen keus gehad in welk gezin in de wereld wij geboren zouden worden. U heeft toch ook niet de keus gemaakt in welk gezin u geboren


zou worden, of wel soms? U zou kunnen zeggen dat het per ongeluk gebeurd is, totaal buiten uw keus. Ik ben geboren in een gezin wat ik niet gekozen heb. U bent geboren in een gezin dat u niet gekozen hebt. Wij werden er gewoon in geboren. Ik ben geboren in een land dat ik niet uitgezocht heb, onder omstandigheden waar ik niet voor gekozen heb. Er is in deze wereld één Persoon die wel kon kiezen en op voorhand kon bepalen waar Hij geboren zou worden, in welke stad, in welk gebouw in de betreffende stad, in welk gezin, ja in alles. Dat was Jezus Christus. Van uit de hemel had Hij Zijn geboorte perfect kunnen plannen, de exacte datum, tijd, locatie en gezin. Waar koos Jezus echter voor? Hij koos voor een arm onbetekenend timmermansgezin, in een plaats die Nazareth heet, die een slechte reputatie had in Israël. Het was een arm gezin. Jozef was een timmerman. Jezus was de enige persoon die precies kon bepalen waar Hij geboren zou worden. En welke plek koos Hij uit? Een stal, een bescheiden, nederige stal waar ezels, schapen en andere dieren hun onderkomen hadden, een smerige plaats. Dit was de plek waar Hij voor heeft gekozen.

Wanneer u Mattheüs 1 leest, dan ziet u daar de stamboom van Jezus. De mens is normaal gesproken trots op zijn afkomst. Jezus koos voor een afkomst, waar een vrouw met de naam Tamar in voor kwam, die overspel bedreef met haar schoonvader. Iemand anders in Zijn afkomst was Ragab, een hoer uit Jericho. Een ander persoon in de stamboom van Jezus was Ruth, een afstammeling van Moab, die geboren was uit incest (u kunt hierover lezen in Genesis 19 vanaf vers 34). En dan nog Bathseba die mede de aanleiding was voor het overspel van David. Dit is de lijn waar Jezus voor koos. Waarom koos Jezus voor een dergelijke vernederende afkomst en laag sociaal niveau om in geboren te worden? Omdat Hij op een lager niveau naar de aarde wilde komen dan wij, om ons allemaal te kunnen dienen. Onthoudt dit goede vriend of vriendin, dit is het karakter dat God wil dat wij ons toe-eigenen, om op een lager plan te zijn als anderen, om hen de dienen en hen tot zegen te zijn.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)