54 Bidt niet met betekenisloze herhalingen

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 54 Not Praying With Meaningless Repetition

Eén van de belangrijkste dingen in het leven van een christen is het spreken met God - bidden. Heeft u daar weleens aan gedacht? Eén van de grootste privileges die wij hebben is dat wij met God kunnen praten net als wij met ieder ander persoon kunnen converseren en wij kunnen horen wat God tegen ons zegt. Wij willen verder gaan om te zien wat Jezus tegen Zijn discipelen gesproken en hen geleerd heeft over het spreken met God, wat wij 'bidden' noemen; communiceren met God, met Hem praten.

In het laatste deel lazen wij dat het belangrijkste van het gebed niet de woorden zijn die wij uitspreken, maar onze hartsgesteldheid waarmee wij God benaderen. Het belangrijkste wat Jezus in verband hiermee zei was dat wij niet moeten acteren ofwel toneelspelen; wij moeten niet bidden zodat wij indruk maken op andere mensen. Wij moeten of Gods eer of de eer van mensen zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld bidt en u wilt anderen laten merken wat een grootse man of vrouw van het gebed u bent, of iedere keer zegt hoeveel tijd u besteedt aan gebed, de uren die u per dag besteedt aan gebed en vasten enzovoorts, dan is de kans heel groot dat u geen antwoord zult krijgen op uw gebeden. Wist u dat?

U kunt dagenlang bidden en vasten en geen antwoord krijgen van God voor één van deze gebeden wanneer u dat gedaan hebt om indruk te maken op mensen. U zegt bijvoorbeeld achteraf: "Weet je, ik heb 3 of 7 dagen gebeden en gevast voor God". Weet u wat Jezus hierover gezegd heeft inMattheüs 6:5? Hij zei over deze mensen dat zij hun loon al hebben ontvangen. Wat is dat loon in dit geval? Zij waren op zoek naar de eer van mensen omdat zij vrome en godvrezende mannen of vrouwen zijn, en het feit dat zij vanmensen de waardering hiervoor gekregen hebben is hun loon. Hun omgeving begon te denken wat voor vrome mensen zij zijn, en Jezus zei dat dit het was wat zij wensten en gekregen hebben. Zij zullen niets van God ontvangen; er zal voor hen geen loon zijn in de hemel. Al het bidden en vasten was weggooide tijd en inspanning.

Tegenovergesteld daaraan zien wij iemand die niemand iets laat merken over zijn gebedsleven, het is allemaal in het geheim, hij sluit de deur en bidt. Misschien dat zijn vrouw of anderen die in het huis wonen dat weten, maar hij doet zijn uiterste best om het af te schermen, het voor iedereen zo veel als maar mogelijk is te verbergen. Hij praat met niemand over zijn gebedsleven. Hij bidt in het geheim met de Vader. Hij krijgt geen enkele waardering of beloning van mensen, omdat die niets over zijn gebedsleven weten. Hij krijgt echter de volledige beloning van God, omdat God hem in het geheim wel ziet. Mijn vraag aan u, mijn beste vrienden, is wie van de twee wilt u zijn? Wilt u de beloning van mensen, waarbij u de reputatie krijgt van een vrome gebedsman of -vrouw, of wilt u dat God uw manier van leven goedkeurt, uw gebeden beantwoordt en u zegent? Hij zal u in alle openheid belonen. De mensen om u heen zullen kunnen zien dat Gods zegen op uw leven rust, dat u iemand bent die in het geheim tot God bidt en dat God u beloont.

Dit is het eerste wat Jezus zei met betrekking tot het bidden - Zo moet u dus bidden. Wanneer Jezus het voorafgaande omschrijft 'als gevaar nummer één in het gebed', dan kunnen wij er zeker van zijn dat dit hetgeen is waar wij het meest waakzaam voor moeten zijn. Weet u, de mens is in principe religieus. Wij laten graag veel religie zien om de aandacht van mensen te krijgen omdat wij religieus en vroom zijn. Een manier om die aandacht van mensen te krijgen is om de mensen om ons heen te laten weten hoeveel wij bidden, hoeveel wij vasten, hoeveel geld wij besteden aan het werk van de Heere, of hoeveel wij voor de Heere opgeofferd hebben, enz. Jezus waarschuwde hiertegen en zei: "Wees voorzichtig dat u niemand hierover iets verteld. Laat het aan God zien, dat is voldoende".

Iets anders wat Jezus zei dat wij niet moeten doen is: "Gebruik bij het bidden niet heel veel woorden door steeds hetzelfde te zeggen, zoals de andere volken doen. Want zij denken dat als ze hun woorden maar steeds herhalen , hun goden zullen doen wat ze van hen vragen" (Mattheüs 6:7 BB) [herhalen is letterlijk vanuit het Grieks: stotteren]. Dit is de tweede fout die mensen maken wanneer zij bidden. Zij denken dat God hen beter verhoort wanneer zij veel woorden gebruiken. Zij blijven dezelfde dingen keer op keer herhalen, alsof God doof zou zijn en Hij u niet verstaan heeft wanneer u het één keer tegen Hem zegt. Zij gaan ervan uit dat de reden waarom God sommige mensen wel verhoort is dat zij heel lang gebeden hebben en dat God hen die kort bidden niet verhoort. Dit is een ook heidens gedachtegoed. Men denkt dat wanneer men een uur bidt, dat God hen vast en zeker zal verhoren, maar wanneer men één minuut bidt, God hier niet naar luistert omdat het te kort is. Waar komt dat idee vandaan?

Toen Petrus op het water liep en hij zijn ogen afwendde van Jezus, begon hij in de zee te zinken. Hij keek naar de Heere en zei: "Heere, redt mij". Dit gebed duurde één, hooguit twee seconden. Dit is hoe lang het gebed was en de Heere beantwoordde het direct. Hoe lang moet uw gebed zijn voordat God antwoord geeft? Het gebed van Petrus duurde minder dan twee seconden, dus het is geen kwestie van lengte of tijd, ook geen kwestie van herhaling - in het bijzonder herhalingen zonder betekenis. Wij kunnen lezen dat Jezus in de tuin van Gethsémané drie keer om hetzelfde bad, maar dat waren geen betekenisloze herhalingen, het waren woorden die uit Zijn hart kwamen. Soms, wanneer u een last in uw hart met u meedraagt, dan legt u dat voor aan God, en doet u dat keer op keer totdat die last uit uw hart is weggenomen.

Dat is dus niet wat Jezus bedoelde met 'herhalen'. Jezus sprak Zelf in een andere Bijbelpassage over gebed, over de weduwe die naar de rechter ging. Wij kunnen dat lezen in Lukas 18:1-7. Zij bleef aan de rechter vragen: 'Spreek recht tussen mij en mijn tegenpartij'. Zij bleef bij de rechter terugkomen en vroeg keer op keer hetzelfde, tot de rechter uiteindelijk haar (ver)hoorde. Jezus zei dat dit de manier is om te bidden. Zijn reactie hierna was: " Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen ?" Jezus zei in een andere gelijkenis, toen Hij over bidden sprak, dat een man bij zijn buurman op de deur klopte en zei: "Er is een gast bij mij gekomen en ik heb niets voor hem te eten". De buurman wilde de deur echter niet opendoen omdat het al laat was. Toch bleef de buurman op de deur kloppen totdat de deur geopend werd en hij brood kreeg. Hier geldt dezelfde les, namelijk dat wij moeten volharden wanneer wij ergens keer op keer om vragen.

Wanneer er dus gesproken wordt over zich herhalende gebeden, dan wordt hiermee niet een gebed van volgharding bedoeld, wat Jezus zelf aanmoedigde in Lukas 11 en Lukas 18, in plaats daarvan bedoelt Hij betekenisloze herhalingen. Toen Jezus, direct na het advies over 'hoe wij moeten bidden', vertelde hoe zij moesten bidden zei Hij: " Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt", enzovoorts vanaf in Mattheüs 6:9. Nu kunt u dit gebed nemen en het betekenisloos herhalen, net als een papegaai. Stelt u zich eens voor dat u dit gebed 20 maal herhaalt - 'Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde' enzovoorts en dat 20 maal achter elkaar herhaald, denkt u dat God dat verhoort? Iemand anders bidt dit gebed 50 maal, denkt u dat God hem beter verhoort?

Er zijn mensen die denken dat wanneer men het 30-40 maal blijft herhalen dat, hoe vaker men dit herhaalt, hoe beter God het verhoort. Jezus was erg duidelijk in Mattheüs 6:7 dat dit een heidens gedachtegoed is. Het is het hart dat spreekt, wat God hoort. Wanneer het niet uit het hart komt en het een betekenisloze herhaling van woorden is, dan heeft het generlei betekenis en waarde. Dus nogmaals, denk niet dat God uw gebeden verhoort omdat u veel woorden gebruikt. Het zijn niet het aantal woorden dat wij gebruiken dat bepaalt of God ons hoort of niet, het is onze hartsgesteldheid. Jezus gaf ons de twee waarschuwingen met betrekking tot hoe wij niet moeten bidden. Eén is het zoeken van de eer van mensen waarbij wij net doen of wij heel vroom zijn, en ten tweede onszelf keer op keer betekenisloos blijven herhalen en denken dat wij heel lang moeten bidden, dat God ons gebed dan zal verhoren. Dit zijn de twee dingen waar Jezus herhaaldelijk tegen waarschuwde. Pas na deze introductie zegt Hij tegen Zijn discipelen hoe zij moeten bidden. In aansluiting op Zijn woorden over de heidense praktijken van zinloze herhalingen, sprak Jezus nog het volgende na: "Gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen", Hij vervolgde met: "Want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt ( Mattheüs 6:8). Dit is erg belangrijk om te onthouden.

Ziet u dat wanneer u voor iets tot God bidt, dan informeert u God over een verlangen wat Hij al weet. Wanneer u iemand opbelt via de telefoon en zegt dat er dit of dat is gebeurd of dat dit of dat nodig is, dan is het heel goed mogelijk dat de ander dit hiervoor niet wist, maar wanneer u God iets vertelt als: 'Heere er is iemand ziek', dan weet Hij dat al. 'Heere er is iemand die geld nodig heeft om te kunnen leven', dan weet God dat ook al. Er is absoluut niets dat God niet weet. Houdt er alstublieft rekening mee dat wanneer u bidt, uw gebed niet iets is om God te informeren over iets dat Hij niet weet . Toch handelen sommigen wel op die manier.

Sommigen denken dat gebed een mogelijkheid is om God te dwingen om compassie te hebben met iemand tegen wie God een beetje hardhorend is. Dat is belachelijk. God heeft meer compassie voor iedereen in de wereld dan u en ik ooit kunnen hebben. Hij weet alles lang voordat u en ik hiervan horen. Hij kent onze verlangens en behoeften voordat wij Hem erom vragen. Dit zijn dus geen van allen redenen om te bidden. Wij bidden als een uitdrukking van onze afhankelijkheid van God , van ons geloof en als ons getuigenis dat Hij Degene is die in al onze behoeften voorziet. Wanneer alle verkeerde ideeën over het bidden uit de weg geruimd zijn, dan kunnen wij precies zo bidden zoals God wil dat wij moeten doen.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)