57 Bidden voor onze materiële behoeften

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 57 Praying For Our Material Needs

Wij gaan opnieuw kijken naar het geheim hoe wij ertoe kunnen bijdragen dat onze gebeden door God worden verhoord. Wanneer u goed oplet en wilt leren van de wijze waarop Jezus ons geleerd heeft om te bidden, dan kan dit uw leven veranderen.

Wij hebben in onze laatste lessen gekeken hoe wij God de eerste plaats in ons leven en in ons gebed moeten geven. In Mattheüs 6:9-11 sprak Jezus als eerste over bidden met de woorden: "Onze Vader die in de hemel is". De grootste last, het eerste verzoek en mijn grootste hartsverlangen is dat " Uw naam geheiligd wordt". Het tweede verzoek, tweede last en tweede verlangen in mijn hart is dat "Uw koninkrijk zal komen ". En mijn derde last in mijn hart, derde verzoek en hartsverlangen is dat " Uw wil wordt gedaan op aarde, zoals dat ook in de hemel gebeurt ". Bent u van mening dat veel gelovigen dit ook werkelijk menen? Wat ik bedoel is dat veel gelovigen, vanaf hun kindertijd dit gebed bidden als een papegaai, maar nooit een moment stoppen om eens goed na te denken over wat zij uitspreken. Zij maken dezelfde fout waar Jezus in het begin over sprak namelijk: "Bidt niet als huichelaars" en "Bidt niet met betekenisloze herhalingen".

Wanneer u echter op de juiste wijze begrijpt wat Jezus hier probeerde uit te leggen, dan zult u ontdekken dat, wanneer u echt op die manier begint te bidden, u een geestelijk mens aan het worden bent. U zult echt geestelijk zijn wanneer uw eerste verlangens in uw leven zijn dat Gods naam verheerlijkt wordt, Zijn koninkrijk op aarde gevestigd wordt en dat Zijn wil gedaan zal worden. Dat is het allerbelangrijkste in ons leven en niet dat u veel geld verdient of dat u genezen bent van uw pijn in de rug of iets dergelijks. Die dingen kunnen ook gebeuren, maar komen op de tweede plaats. Kunt u zich voorstellen wat het met uw leven zal doen wanneer u iedere keer op deze manier gaat bidden, door Gods belangen altijd voorop te zetten. Het zal uw leven totaal veranderen. U zult een andere man, een andere vrouw worden in plaats van, in de eerste plaats, dagelijks bezig te zijn met allerlei andere aardse problemen.

De reden waarom Jezus zei dat wij God op de eerste plaats moeten zetten is dat heel veel van de overige problemen nooit zullen worden opgelost wanneer wij God niet de eerste plaats geven. U zult uzelf misschien kunnen ontdoen van één deel van de problemen, maar eindigen met het opgezadeld zitten met een nieuwe hoeveelheid problemen, omdat God niet de eerste plaats inneemt in uw leven. Ik zeg hierbij niet dat, wanneer u God eenmaal op de eerste plaats gezet hebt, u dan geen problemen meer zult tegenkomen, maar zeg ik u dat God tussenbeide zal komen en ervoor zal zorgen dat u in het midden van die problemen zult overwinnen. De Bijbel zegt in Psalm 34:19: " Iemand die leeft zoals Hij het wil, maakt heel veel moeilijkheden mee. Maar de Heer redt hem elke keer (BB) ". Dat is het verschil. Wereldse mensen ondervinden ook problemen, maar zij hebben niemand die voor uitredding zorgt. Wij hebben een Vader in de hemel. Neem dit ter harte en maak er een gewoonte van om God altijd en in alles op de eerste plaats te zetten. Zet dus niet uw bedrijf, uw studie, uw kinderen, uw vrouw of man, uw huis, of wat dan ook op de eerste plaats. Zet God op de eerste plaats en zie wat voor een verschil het in uw leven maakt. Dan wordt u een ware discipel.

Wanneer u dat gedaan heeft, leert Jezus ons te bidden: "Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, zoals wij anderen hun zonden vergeven. Laat ons niet in verleiding komen, maar verlos ons van de kwade machten" (Het Boek). Heeft u gemerkt dat er één of, laten wij zeggen twee woorden niet in dit gebed gevonden worden: "Ik" en "Mij(n)". Deze woorden zijn zo gebruikelijk in onze taal. "Ik" is een erg belangrijk woord en wereldwijd één van de belangrijkste woorden, in welke taal dan ook. Toch wordt "Ik" "Mij" en "Mijn" niet één keer in dit gebed genoemd. Nadat wij Gods naam, Gods koninkrijk en Gods wil gezocht hebben, met andere woorden, wanneer wij God op de eerste plaats gezet hebben in ons leven, dan is het volgende wat de Heer ons wil leren, dat wij niet egoïstisch moeten zijn, of alleen aan onszelf moeten denken, maar aan onze medegelovigen. De Vader heeft veel kinderen.

Heeft u weleens honger? Heeft u voedsel nodig? Jazeker bidden wij tot God of Hij ons het dagelijkse voedsel wil geven, maar vergeet daarbij niet dat er ook andere kinderen van God zijn die hongerig zijn. U bent niet de enige. Bidt daarom ook voor hen. Wanneer u een overvloed aan voedsel heeft, vergeet dan de andere kinderen van God niet die geen overvloed hebben. Dus zei Jezus: "geef ons vandaag het voedsel dat wij nodig hebben". Wanneer u om vergeving bidt zeg dan: "Vergeef ons onze zonden" en wanneer u bidt om verlossing zeg dan: "Verlos ons van de kwade machten". Dus zien wij dat de Heere de mensen niet alleen wilde bevrijden van ik-gerichtheid, in de zin dat God niet het middelpunt van hun leven is, maar ook van de ik-gerichtheid daar waar het gaat om het denken aan mensen in onze omgeving. Jezus leerde ons bidden: "Geefons, vergeef ons en verlos ons".

In dit gebed voor dagelijks brood (voedsel) vroeg Jezus niet aan ons dat wij om brood voor een heel jaar of iets dergelijks moeten bidden, maar wanneer U mij voldoende wilt geven voor vandaag dan is het goed. Ik zeg niet dat wij geen voedsel, of geld of spaartegoed of zoiets voor de dag van morgen mogen hebben. Dat is niet waar het hier om gaat. U kunt rustig wat geld opzij leggen voor wat u in de toekomst nodig denkt te hebben. Daar is niets verkeerd mee, maar waar het om gaat is dat u tevreden bent wanneer Hij u voldoende voor een dag gegeven heeft. Dat is het punt. Dat houdt in: Prijs de Heere omdat Hij u één dag in uw behoefte heeft voorzien. Dank U voor vandaag Heere en U zult voor de dag van morgen zorgen. Wanneer u de mogelijkheid hebt om voor morgen in te plannen, doe dat gewoon. Daar is niets verkeerd aan, maar wees dankbaar voor dat waar God in voorzien heeft en vraag God om te voorzien in onze directe dagelijkse noden. Heere geef ons deze dag ons dagelijks "brood" (brood in grondtekst: voedsel in de ruimste zin).

Jezus heeft ons niet geleerd om voor luxegoederen te bidden. Hij zei niet geef ons, ons dagelijks ijs of dagelijkse cake of zoiets. Hij spreekt specifiek over dagelijks voedsel; een eenvoudige maaltijd om mijn lichaam en ziel bij elkaar te houden en ons in goede gezondheid te houden. Dat is genoeg Heere, geef mij voldoende voor vandaag. Hierbij is geen sprake van hebzucht. Wanneer Jezus ons leert bidden voor materiële dingen, dan moeten wij bidden voor het noodzakelijke en niet voor de luxe. In het Nieuwe Testament vinden wij nergens een aanmoediging dat wij God moeten vragen om luxegoederen. Maar wat wij hier in het gebed, dat de Heere ons zelf geleerd heeft, wel zien is dat Hij ons aanmoedigt om te bidden voor noodzakelijke dingen. Ja, het is zeer zeker waar dat onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben, zelfs voordat wij Hem iets vragen. Weet de Vader niet dat wij dagelijks voedsel nodig hebben? Jazeker weet Hij dat. Waarom geeft Hij het dan niet zonder dat wij erom vragen? De reden is dat Hij met ons wil communiceren en Hij wil dat wij blij zijn en het voorrecht hebben van een verhoord gebed wanneer wij onze dagelijkse maaltijd krijgen. Dat houdt in dat voordat als christen ons eten opeten, wij ons hoofd buigen en God bidden en danken voor het voedsel. Ik hoop dat u dat met zijn allen doet. Ik hoop dat u thuis niet zomaar aanvalt, maar dat u voor de maaltijd uw hoofd buigt en tot God bidt en Hem dankt voor het voedsel. Dit is niet om het eten beter te laten smaken of zoiets, maar wij doen dit uit dankbaarheid, waarbij wij erkennen dat God ons erin voorzien heeft. Er zijn atheïsten en goddelozen in de wereld die in hun maaltijd graven zonder wie dan ook te danken. Laat hen hun gang gaan, maar wij willen erkennen dat wij het van God ontvangen hebben. God heeft onze ogen hiervoor geopend zodat wij dat kunnen zien, maar deze atheïsten zijn blind; zij weten niet wie hen in het voedsel voorzien heeft. Wij bidden dus niet tot God om Hem te informeren over dat wat wij nodig hebben, want dat weet Hij al, maar wij dat doen om onze afhankelijkheid van Hem kenbaar te maken, zelfs met betrekking tot materiële behoeften.

Dit leert ons ook dat er niets verkeerd is om te bidden voor materiële dingen die wij nodig hebben . Het kan kleding zijn; wanneer u kleding nodig heeft dan kunt u daarvoor bidden. Het kan een huis zijn dat u nodig hebt om in te wonen, dan kunt u daarvoor bidden. U kunt bidden voor onderwijs voor uw kinderen, dat u een passende school voor hen vindt. U kunt daarvoor bidden omdat u wilt dat zij later door te werken ook, in Gods afhankelijkheid, hun dagelijks brood kunnen verdienen. Zij kunnen namelijk in veel landen hun dagelijks brood niet verdienen tenzij zij goed onderwijs genoten hebben, wat echter lang niet overal voorhanden is. Er is dus niets mis mee om ook voor goed onderwijs voor onze kinderen te bidden. Dit valt allemaal onder het gebedskopje: "Geef ons vandaag het voedsel dat wij nodig hebben". " Heere, voorzie ons in alles wat nodig is om op deze aarde te kunnen leven ".

Het is erg interessant om te zien dat het gebed om het dagelijks voedsel direct komt na: " Laat Uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel". Wanneer wij dus deze twee teksten naast elkaar plaatsen, dan zien wij iets als volgt: "Het is mijn verlangen dat Uw wil op aarde gedaan wordt net als in de hemel en om Uw wil op aarde te kunnen doen, wilt U mij dan alstublieft mijn dagelijks voedsel geven om de kracht te hebben om Uw wil op aarde te kunnen doen"? Ziet u wat de reden is waarom wij God om materiële dingen kunnen vragen? Zodat wij Zijn wil kunnen doen en niet onze eigen wil. Daarom is het zo belangrijk om eerst te bidden: " Laat Uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel", om daarna te bidden voor onze materiële behoeften.

Het probleem met veel christen is - uiteraard - dat zij alleen bidden voor de materiële dingen die zij nodig hebben en dat er hierbij geen verbinding wordt gemaakt met het doen van Gods wil in hun leven hier op aarde. En er zijn ook gelovigen die denken dat zij niet moeten bidden voor materiële dingen en dat het zelfs verkeerd is om voor materiële dingen te bidden, waarbij zij ervan uitgaan dat zij alleen voor geestelijke dingen moeten bidden. Dit is echter niet juist. Het klinkt erg vroom, maar het is tegengesteld aan het onderwijs van Jezus, die ons zelfs vooraf aan het bidden om vergeving van zonden en verlossing van de kwade machten, leert om te bidden voor onze dagelijkse lichamelijke behoeften. Laten wij dus nooit op de gedachte komen dat ons lichaam geschapen is door satan. Het is geschapen door God en wanneer wij God op de eerste plaats in ons leven zetten, dan is het zeer zeker passend om God te vragen om ons in onze dagelijkse materiële behoeften te voorzien. Geen luxueuze dingen, maar noodzakelijke. Gods woord zegt:

" Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus " (Filippenzen 4:19).

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)