37 Voor Jezus was ieder mens waardevol

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 37 Jesus Valued All People

Wij willen eens nadenken over een woord dat zo veel mensen gebruiken, maar waarvan de meeste mensen de inhoud niet begrijpen, namelijk 'liefde'. Ware liefde is niet egoïstisch. De liefde waar veel mensen over denken is eigenlijk een egoïstisch verlangen (lust, maar hoeft niet seksueel getint te zijn). Wij willen in dit deel overwegen wat het betekent om oprecht lief te hebben zoals wij dat kunnen zien in het leven van Jezus Christus, onze Heer.

Wanneer wij spreken over heiligheid, dan denken de meesten onder u aan een droge, stijve vorm van religie of als iets afstotends, hard, of strikt, maar dat is niet de heiligheid die Jezus liet zien. God is heilig*, volkomen heilig*. De Bijbel zegt ook dat God liefde is. Daarom is ware heiligheid**, volmaakte liefde. Ik wil dat nogmaals uitspreken: 'Ware heiligheid is volmaakte liefde'. Wanneer u heilig bent zonder liefde dan is dat niet de heiligheid van Jezus Christus. Het is dan zo genoemde farizeïsche liefde. Het is eigengerechtigheid. Het mag dan een gedisciplineerd leven zijn; misschien betaalt u gewoon belasting, u bidt, leest de Bijbel, geeft tienden, en doet vele andere "goede" werken, maar u bent net een skelet.

U bent niet aantrekkelijk wanneer u een skelet bent; de mens voelt zich niet tot een skelet aangetrokken. Stel u loopt 's avonds in een donkere straat en u ziet een skelet op u afkomen, alleen maar een skelet - schedel en botten - die vanuit tegengestelde richting op u af komt lopen, wat zou u dan doen? Zou u het verlangen hebben eropaf rennen, om het skelet te omarmen? Of draait u zich liever snel om en gaat u er rennend van door? Dit was de houding van de farizeeërs. De mensen wilden liever bij hen vandaan rennen. Jammer genoeg is dit hoe veel zelfgerechtigde christenen er zijn. Zelfs veel christenen die zeggen: 'Wij zijn een afgescheiden gemeenschap, wij zijn niet als die dode denominaties, wij hebben ons overal van gedistantieerd, wij zijn heilig, maar in werkelijkheid zijn het net skeletten. Mensen vluchten bij hen vandaan. Zij zijn als de farizeeërs. Jezus was echter niet zo!

Ja, het is nodig dat wij heilig zijn, wij moeten ons de waarheid eigen maken. De Bijbel zegt in Johannes 1:14: " Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader" (HB) . Daar is de balans. Kijk eens naar ons lichaam, hebben wij botten nodig ja of nee? Wanneer u geen botten zou hebben dan zou u niet kunnen staan, u zou niet eens kunnen zitten. U zult dan in elkaar zakken als een kwal want die heeft geen botten. Geestelijk gezien zijn er zulke mensen. U zult misschien beseffen dat er ook negatieve dingen zijn aan het hebben van botten. U kunt zich daardoor niet door een zeer nauwe doorgang wringen. Kwallen kunnen zich echter overal doorheen persen. Het wordt gewoon heel dun omdat het geen botten heeft. Het is te vergelijken met een spons. Men kan een spons ook door vrijwel elke opening persen, door iedere vorm en afmeting. Wij kunnen dat niet omdat wij botten hebben.

Er zijn sommige mensen die, geestelijk gesproken, net kwallen zijn, zij sluiten compromissen. Zij hebben geen overtuiging. Zij staan niet voor de Waarheid. Zij staan niet voor heiligheid. Het zijn net mensen zonder botten. Dat is zeer zeker niet Gods bedoeling. Aan de andere kant is het zo dat wanneer wij, zoals ik eerdere al opmerkte, alleen botten zouden hebben, dan bent u net een skelet; dan stoot u mensen af; u jaagt mensen weg. God heeft ons lichaam echter zo mooi gemaakt. Wat is het dat ons lichaam mooi maakt. De botten zijn bedekt met vlees. Wanneer u zegt dat iemand er goed uit ziet, of dat een jonge dame knap is, wat bedoeld u dan? U bedoel dan niet hun skelet wat er goed uit ziet. Wat ik bedoel is dat u het vlees er niet af scheurt, het skelet ziet er dan net zo vreselijk uit als de lelijkste mens op aarde. Het is het mooi gevormde vlees op het skelet wat iemand aantrekkelijk maakt.


Pas dit nu eens toe op het leven van een christen. Het is niet alleen waarheid. Het is genade boven op de waarheid waardoor woorden aantrekkelijk worden. Het is liefde en heiligheid. God is licht en God is liefde. Deze twee zijn niet van elkaar te scheiden. Ware heiligheid is vol van liefde, en ware liefde is volkomen zuiver . Dus zijn zij in deze vorm hetzelfde. Wat ik bedoel is dat wanneer men zegt dat men een grote liefde heeft voor iedereen, maar zij niet leven in zuiverheid en gerechtigheid, dan is dat geen goddelijke liefde. Dan is het alleen wat heen-en- weer sentiment. Zij die beweren dat zij heilig zijn, maar niet de compassie en liefde voor anderen hebben, zijn alleen maar farizeïsch.

Hoe zit het dan wat Jezus betreft? Hij was geen skelet en hij was ook geen (met alle respect) kwal (zeeorganisme met gelatineachtig structuur) Had bezat de hele waarheid. Hij stond pal voor waar de wet van God voor stond, meer dan waar de farizeeërs voor stonden. Hij bestond niet alleen uit botten; de botten waren bedekt met vlees, zoals God bedoeld heeft dat de mens zal zijn. Dit is de balans van de goddelijke glorie waarmee de Heilige Geest gekomen is om met u en mij te communiceren. Niet om van u een skelet te maken, een christen die anderen weg jaagt. God wil ook niet dat wij een heen en weer drijvende kwal zijn, alleen maar compromitterend en passend in iedere opening die voorhanden is. Nee, dat wil God niet van ons.

Wij kunnen lezen dat Jezus de waarheid sprak, en Hij sprak dit in liefde. Zijn woorden hadden gezag, maar waren altijd liefdevol. Wanneer er staat dat God liefde is, dan betekent dat niet dat Hij slechts liefdevol handelt. Nee, iemand kan liefdevol handelen zonder oprechte liefde in zijn hart. Het kan alleen een daad aan de buitenkant zijn om indruk op anderen te maken. Jezus ging niet rond in liefdevol handelen. Wij kunnen iemand imiteren door liefdevolle handelingen te verrichten, zoals het helpen van armen en goed te doen. Maar de liefde van Jezus kwam diep uit Zijn hart. Liefde kan, net zoals heiligheid en nederigheid, aan de buitenkant aanwezig zijn. Dan is het net een jas die men kan aantrekken en weer uit doen.

Jezus zei: " Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien ." De geest-vervulde mens is iemand waar vanuit zijn binnenste nederigheid, heiligheid en liefde stroomt. Onze gedachten en onze houdingen worden heilig en liefdevol en niet alleen onze woorden en onze gedragingen en acties. Dat kan alleen voor de vorm zijn (diplomatiek). Weet u wanneer wij iets doen of zeggen, dan zijn het onze gedachten en houdingen naar iemand anders of andere personen, die een zekere geur of reuk van ons leven verspreiden. Het is voor een ander niet moeilijk om dat te ontdekken. Woorden en daden van liefde tellen niet wanneer onze houding en gedachten over de ander nog steeds kritisch en egoïstisch zijn. De Bijbel zegt in Psalm 51:8 (HB) (David zegt dit nadat hij gezondigd had), "En U wilt dat uw waarheid wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart". Hij wil dat liefde uit ons hart voortkomt en stroomt. Dat is hoe Jezus was.

Dus wanneer wij naar het leven van Jezus kijken, dan kunnen wij zien wat de Heilige Geest van ons leven wil maken. Laat ik ten eerste opmerken dat wanneer u iemand liefhebt, dan is hij waardevol voor u. Weet u, Jezus plaatste ieder mens op een zeer hoog niveau. Het maakte niet uit van welke komaf zij waren, hoe intelligent, slim, knap of rijk zij waren. Het is gemakkelijk om welgestelde, intelligente, slimme, knappe en rijke mensen op een hoog niveau te plaatsen, maar een godvruchtig persoon acht iedereen hoog; of hij nu in een kostuum met stropdas gekleed is of als een bedelaar rondloopt. Wanneer u een bedelaar niet ziet als een schepsel van God, als iemand die geschapen is naar Gods beeld, dan zult u hem niet kunnen liefhebben.


Weet u wat de Bijbel zegt in Jakobus 3:9? " Dat alle mensen zijn geschapen naar de gelijkenis van God". Ja, Jakobus zegt dit in de context van het gebruik van de tong in vers 8. De mens is gemaakt naar Gods beeld.

Hoe zit het dan met de bedelaar die gekleed is in lompen, zonder status en analfabeet? Is hij geschapen naar Gods beeld? Wanneer dat zo is dan respecteert u hem. Jezus had respect voor iedereen. Hij maakte geen verschil tussen rijk en arm; beleerd of ongeletterd; de maatschappelijk hoogstaande en de minder sociale; en zelfs de rechtvaardige en de zondaar. Hij waardeerde ieder mens omdat iedereen geschapen is door God. Omdat iedereen geliefd is door God. Hij kwam om voor iedereen te sterven.

Wij kunnen wel denken dat wanneer wij beginnen met het liefhebben van onze medebroeders en zusters in de gemeente, dat dit op zichzelf goed is. Dat is zeker waar. Maar Jezus had ieder mens lief. Gelooft u dat Hij alleen hen genas die in Hem geloofden tot redding van hun zonden? Nee, Hij genas heel veel zieke mensen die niet geïnteresseerd waren om verder ook maar iets van Hem te ontvangen. Dat getuigt van Zijn goedheid. Jezus verwierp niemand, niet omdat zij arm, onwetend of 'lelijk' waren. Nee, Jezus zei eens dat de hele aarde niet zo waardevol is als één menselijke ziel. Dat is hoe hoog Hij de mens achtte.

Weet u, denk eens na over de waardevolle dingen die u bezit zoals, aandelen, obligaties, bedrijf, uw huis, land, bankrekening, goudstaven, auto of wat alzo niet meer en voeg ze allemaal samen. Voor Jezus is één ziel meer waard dan alles wat u bezit of zou kunnen bezitten en nog meer dan dat. Hij zei: Het is meer waard dan alles op deze aarde. Dat is waarom Hij blijdschap vindt in de mens; Hij vindt hen waardevol. Hij zag al die mensen die gebonden en misleid waren door satan. Hij verlangde ernaar om hen in het licht te brengen en hen te bevrijden van deze machten.

Zijn liefde voor de mens was zo groot dat Hij hiervoor de ultieme prijs wilde betalen, de prijs van de dood zodat de mens bevrijd kon worden uit de greep van de zonden in hun leven. Omdat Hij bereid was om voor de mens te sterven om hen te redden van de zonde, had Hij het recht om zo krachtig tegen de zonde te prediken. Weet u dat Jezus zich omkeerde en tegen de farizeeërs zei: 'Jullie adderengebroed'. Denkt u dat u en ik dat kunnen zeggen tegen religieuze mensen, zelfs wanneer zij net zo slecht zijn als de farizeeërs? U kunt dat zeggen wanneer u genoeg van hen houdt om voor hen te willen sterven; anders kunt u dat niet zeggen. Het is niet zo moeilijk om op te staan en dit te zeggen. Iedere dwaas kan opstaan en dit zeggen, maar om dit uit te spreken in de Geest van Christus is een totaal ander verhaal. Onthoudt één ding: Hij was bereid om voor hen te sterven om hen te redden van de zonden, dat is waarom Hij het recht had om deze krachtige woorden uit te spreken. Wij hebben geen recht om te prediken tegen de zonde, wanneer wij niet bereid zijn om iets te doen om hun te vertellen over de wijze van redding van hun zonden.

Dit is het wat het betekent om de waarheid in liefde te verkondigen. De waarheid spreken is niet moeilijk. Iedereen kan dat. Sommigen denken: "Ik ben een groot profeet; ik zal hun de waarheid vertellen". Maar om op Jezus te lijken moeten wij dit in liefde doen. Laten wij daarom voorzichter kijken naar het leven van Jezus en zien hoe deze liefde vanuit Zijn leven tot ons komt en de Heilige Geest vragen om onze harten te vullen met dezelfde liefde.


Opmerking vertaler : Heilig of heiliging is een impopulair woord dat vaker spottend dan positief wordt gebruikt.

*Definitie van heilig zijn: door (toe)wijding aan God (het goddelijke) bijzonder gemaakt.

** toegewijd zijn: De HEERE is volledig toegewijd aan Zijn Goddelijke eigenschappen, zoals gerechtigheid, barmhartigheid etc. Hij is ook ons volkomen toegewijd in Zijn liefde en trouw.

Als we groeien in liefdevolle toewijding aan God, waarin we echt in alles voor Hem willen leven en in alles Jezus willen navolgen, dan zijn we op de goede weg. Dat is een heilig leven.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)