35 Jezus overwon de zonde

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 35 Jesus Overcame Sin

Het leven van Jezus op aarde was een volmaakt voorbeeld wat God ons gaf, in hoe Hij wil dat de mens leeft. In dit deel willen wij kijken naar Zijn heiligheid en reinheid.

God is heilig en Hij zegt tegen ons: " Wees heilig, want Ik ben heilig". Voor ons echter, als mens die geschapen is met een vrije wil, kan heiligheid alleen uitwerking hebben door verleidingen te overwinnen ; door nee te zeggen tegen verzoekingen.Wij zijn van nature niet heilig. Wij worden van nature in zonde geboren. In feite was Adam, zelfs toen hij geschapen is, van nature niet heilig, hij was van nature onschuldig. Hij had voor God gekozen en moest nee zeggen tegen verleidingen om heilig te kunnen zijn. Op dezelfde wijze moeten wij vandaag de dag verleid worden om heilig te kunnen zijn. In feite is dat één van de bedoelingen van verleidingen. Verleiding is niet bedoeld om ons tot zonde te verleiden , maar regelrecht het tegenovergestelde, het is bedoeld om ons tot heiligheid te brengen .

Heiligheid is geestelijk gezond en sterk zijn. Waarom gaan er tegenwoordig zo veel mensen naar een sportschool om oefeningen te doen op verschillende apparaten, gewichten enz. en onderwerpen zij hun spieren aan weerstand? Het is helemaal niet zo gemakkelijk om al die gewichten op te heffen of omhoog te duwen en oefeningen te doen met al die apparaten. In feite kost het heel veel inspanning. Waarom trotseren al die mensen niet alleen de inspanningen, maar zijn zij ook nog bereid om ervoor te betalen? Weet u waarom? Omdat zij fysiek een gezond lichaam willen hebben. Zij weten dat men een fysiek gezond lichaam alleen kan krijgen door iedere spier te onderwerpen aan inspanning en weerstand. Dus al die apparaten in sportscholen zijn bedoeld om verschillende spieren in het lichaam te onderwerpen aan weerstand. Iemand die zijn spieren niet onderwerpt aan wat voor weerstand dan ook, zal uiteindelijk een kwabbig, vet en slap lichaam overhouden. Wanneer een arts iemand wijst op zijn overgewicht, kwabbige en slappe conditie, dan zal hij het advies geven om oefeningen te gaan doen om in een betere conditie te komen, of met andere woorden, onderwerp uw spieren aan een beetje weerstand. Dit principe is hetzelfde op geestelijk vlak.

Wij moeten onderworpen worden aan weerstand. Er moet iemand zijn die ons weerstand biedt. Als antwoord hierop moeten wij ons inspannen, weerstand bieden en overwinnen om geestelijk fit, gespierd en sterk te kunnen zijn. Met andere woorden heilig worden. Dat is waarom de Bijbel zegt: " Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt " (Jakobus 1:2). Nu is het in het algemeen niet bekend hoe wij met verzoekingen of verleidingen moeten omgaan. De meeste mensen denken: ''Tsjonge, tsjonge, verzoekingen? Ik hoop dat ik daar nooit mee te maken krijg". Het is net iemand met overgewicht die zegt: "Oh nee, ik wil geen oefeningen doen, dat is zulk zwaar werk, zo ploeteren, zo'n probleem". Wat is hiervan het gevolg. Hij zal niet afvallen, gespierd en fysiek sterk worden. Wanneer een christen zou zeggen: "Ik wil niet geconfronteerd worden met lijden en verzoekingen", dan zal hij nooit een geestelijk gespierd en gezond christen worden. Dat is onmogelijk.

Heiliging vindt alleen plaats wanneer u bereid bent om nee te zeggen tegen verzoekingen en verleidingen. Dus wat zegt Jakobus wat u moet doen? Het als vreugde zien! Net zoals een man met veel overgewicht die naar een sportschool gaat en veel plezier beleeft aan alle apparaten om hem heen en er mee begint te oefenen. Langzaam maar zeker verdwijnt het overtollige vet uit zijn lichaam en komt hij na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een jaar of zo, gezond, gespierd en sterk uit de sportschool. Is dat goed of niet? Kan hij dit nu zien als vreugde of niet dat hij zijn spieren onderworpen heeft aan weerstand? Dit is vergelijkbaar met wat Jakobus hier zegt.


Omdat de mens dit niet begrepen heeft denkt men dat het uit de weg gaan van verzoekingen en strijd de beste manier is. Het is echter niet de beste weg.

Het meest verbazingwekkende is nu dat, zelfs iemand als Jezus, die zonder zonde was, verzocht moest worden. Dat is voor velen nogal een mysterie. Waarom moest Hij verzocht worden? In Mattheus 4 kunnen wij lezen dat de duivel bij Hem kwam en Hem verzocht in de woestijn. Er worden hier drie verzoekingen genoemd. En in Hebreeën 4:15 wordt ons verteld dat: " Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd". Het is verbazingwekkend dat Jezus Christus, de volmaakte Zoon van God, ook het Onderwerp was van verzoekingen op elk terrein. De Bijbel zegt in Hebreeën 6:20 dat Jezus onze Voorloper is. Voorloper betekent iemand die in een wedstrijd vooraan loopt en ons de weg laat zien die wij moeten gaan. Dus, als Iemand die voor ons uit gaat en zegt: " Volg Mij".

In de Bijbel staat in Hebreeën 12:1-4 geschreven: " Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren ". Verder lezen wij: " Denk aan Hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt". Jezus weerstond iedere verzoeking en verleiding die een mens kan tegenkomen. Hij werd op elk terrein verzocht als wij en Hij overwon, als een mens, door de kracht van de Heilige Geest. Wanneer Hij als God geconfronteerd zou zijn geweest dan was daar niets bijzonders aan geweest. De Bijbel zegt in feite hierover, inJakobus 1 vers 13, dat God niet verzocht kan worden.

Jezus moest dus, toen Hij op deze aarde als een mens rondliep, het voorrecht van God-zijn opgeven om verzocht te kunnen worden en voor ons tot voorbeeld te kunnen zijn. Hij overwon deze verzoekingen in de kracht van God en dat Hij, als God, tegen ons mensen kan zeggen hoe wij op de een of andere wijze ook kunnen overwinnen. Omdat wij niet als God zijn, lijkt dat op een vader die met 120 km per uur in zijn auto rijdt en tegen zijn jonge, achter hem aan rennende zoon zegt: "Volg mij". Is dat nu belachelijk of niet? Een vader die in zijn auto 120 km per uur rijdt en tegen zijn zoon zegt om hem al rennend te volgen? Hoe kan Jezus dan zeggen: "Volg Mij" wanneer Hij als God verzocht had kunnen worden? Zoals ik al eerder opmerkte: " God kan niet verzocht worden".

Het is een feit dat Jezus als mens met verzoekingen te maken kreeg en deze overwon door de kracht van de Heilige Geest. En dat is dezelfde kracht die Hij ons aanbiedt. Dat is wat ons hoop geeft wanneer wij geconfronteerd worden met verzoekingen. De duivel wil u graag van die hoop beroven door te zeggen: "Nee, u kunt die verzoekingen niet overwinnen". U zult dan iedere keer verslagen worden. U moet echter tegen de duivel zeggen: "Hoe overwon Jezus dan"? Hij zal dan misschien zeggen: "Oh, Hij overwon omdat Hij God was". Is dat dan wat de Bijbel zegt? Nee, Hij overwon satan door het Woord van God te citeren! U kunt op dezelfde wijze satan overwinnen! De Bijbel vraagt van u om het zwaard van de geest, dat is Gods Woord, te nemen en u kunt de duivel ook wegsturen in de kracht van de Heilige Geest. Jezus bad, vroeg om hulp en overwon.

Stel dat wij vandaag te maken krijgen met enkele verzoeningen (verleidingen) waar Jezus nooit mee te maken zou hebben gehad, dan zouden wij tegen Hem kunnen zeggen: "Heere U hebt geen idee waar ik mee geconfronteerd word". Wij kunnen dat echter nooit zeggen omdat Hij het wél begrijpt. De Bijbel zegt: "Hij begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij". ( Hebreeën 4:15). Het grootste wat Jezus, in Zijn leven hier op aarde als


mens, heeft laten zien is dat door de kracht van de Heilige Geest, wij elk gebod van God kunnen gehoorzamen. Wanneer wij dat niet doen dan is dat omdat wij niet zo hartgrondig zijn als Hij was. Dat is waarom de Bijbel zegt, " Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft " (1 Johannes 2:6). Is dat dan mogelijk? Wanneer dat niet mogelijk zou zijn dan stond er niet een dergelijke opdracht in Gods Woord! Het Boek zegt het als volgt: " Ieder die zegt één te zijn met Hem, moet leven zoals Jezus leefde ". Is dat echt waar? Ja, het leven van Jezus Christus op aarde is een voorbeeld voor ons om na te volgen. Is het wel mogelijk dat wij kunnen zeggen dat wij wandelen zoals Jezus deed? Ik heb in feite nog nooit iemand op deze aarde ontmoet die wandelt als Jezus Christus deed, u ook niet. Maar dat is wel het doel wat wij moeten nastreven, en wanneer wij geloof hebben, dan zullen wij streven naar volmaaktheid, waarbij wij uitspreken: "Heere ik wil wandelen zoals U gewandeld hebt. Dan zal de Heilige Geest ons van heerlijkheid tot heerlijkheid leiden naar de gelijkenis van Christus" ( 1 Korintiërs 3:18).

Paulus zegt: " Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, maar strek ik mij uit naar wat voor mij ligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft ". Hij wilde leven zoals Jezus geleefd heeft. Hij maakte dat tot zijn doelstelling en beetje bij beetje naderde hij dat punt. Iemand echter die geen doel heeft komt daar niet eens in de buurt. Het is net het beklimmen van een berg. Wanneer u de top van de berg niet tot doel heeft, wat gebeurt er dan? Dan komt u niet veel hoger en blijft u zo ongeveer op grondniveau, zelfs na 25 jaar. Wanneer u echter de top in het vizier houdt als uw doelstelling, dan zult u zien dat u ieder jaar een stukje verder de berg op klimt, hoger, hoger en hoger en een beetje meer, een beetje meer en een beetje meer op Christus gaat lijken. Dat is christelijke groei. Wat was dan de manier waarop Jezus overwon? Toen Hij geconfronteerd werd met verzoekingen en het gevoel had dat Hij naar beneden getrokken werd, toenweerstond Hij de verzoekingen door de kracht van de Heilige Geest;Hij stierf aan Zichzelf; Hij deed niet Zijn Eigen wil, enoverwon. Dat is waarom de Bijbel zegt in1 Petrus 4:1-2 dat, " moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als Hij ".

Nu is het mogelijk dat hier iets van onbegrip kan zijn omdat sommigen onder u niet begrijpen wat de kern van zonde is. De kern van alle zonde is het doen van uw eigen wil. Wanneer dit nu de kern van alle zonde is, wat is dande kern van heiligheid? Dat is: Niet meer onze eigen wil doen, maar de wil van God. Dat is heiligheid. Wij weten toch wat Jezus zei in Johannes 6:38: " Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen , maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft". Dat is heiligheid, dat is heiliging. In de tuin van Gethsémané zei Hij, " Vader, niet Mijn, maar Uw wil geschiede". Jezus offerde Zijn menselijke wil op als een eeuwigdurend offer. Hij zei, "Ik wil nooit Mijn Eigen wil doen". Dat is wat er bedoeld wordt met dat Jezus nooit gezondigd heeft. Hij heeft nooit Zijn Eigen wil gedaan. De menselijke natuur is juist het tegenovergestelde. Wij kunnen dat zien aan een klein kind; een kind wil zijn eigen wil doen. Die halsstarrigheid, dat is zonde.

Jezus waarschuwde Zijn discipelen in de hof van Gethsémané en zei: "Bid want uw vlees is zwak. Uw geest mag dan sterk zijn om een heilig leven te willen leven, maar uw vlees is zwak". Dat is waarom wij de kracht van de Heilige Geest nodig hebben om onze eigen wil opzij te zetten en Gods wil te doen. Beste vrienden, maak dat tot uw doel. Geloof vandaag nog dat het in uw leven mogelijk is om heilig te leven om hoger en hoger te klimmen op de berg en om meer en meer op Jezus te gaan lijken.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)