38 Jezus hechtte meer waarde aan mensen dan aan dingen

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 38 Jesus Valued People More Than Things

Weet u wat God wil hoe wij omgaan met mensen ten opzichte van materiële dingen? Wij moeten de mens liefhebben en van materiële dingen gebruik maken . Maar weet u wat er in de tegenwoordige tijd in de wereld gebeurd? De mens houdt van materiële dingen en gebruikt de mens. Dat is het tegenovergestelde. Dat komt omdat de mens de duivel achternaloopt. Jezus is ons voorbeeld. Laten wij onze ogen op Hem richten en over dit onderwerp iets van Hem leren.

Eén van de dingen die de zonde teweeg heeft gebracht in de wereld is dat het alles ondersteboven heeft gekeerd. Ons gevoel voor waarden zijn omgekeerd. De wereld is vol met mensen die denken dat geld belangrijker is dan God. Met hun mond zeggen zij dat God belangrijker is dan geld, maar in hun levens laten zij zien wat hen motiveert waar zij voor leven, en bewijst dat geld voor hen belangrijker is dan God. Denkt u ook niet dat een dergelijke wereld omgekeerd (ondersteboven) leeft?

In het midden van deze op zijn kop staande wereld heeft God Zijn kinderen uitgezonden om hen de juiste weg van leven te wijzen. Dan is er de vraag: "Hoe leven Gods kinderen dan eigenlijk?" Hoeveel christenen heeft u in uw leven ontmoet, door te kijken naar hun levenswijze, waarvan u kunt zeggen dat voor hen God belangrijker is dan geld? Dat zijn er erg, heel erg weinig. Het overgrote deel van de christenen in ons land gelooft ook dat rijkdom belangrijker is dan God. Dit is één voorbeeld van de omgekeerde wereld. Wanneer geld belangrijker wordt dan God, dan wordt geld ook belangrijker dan de mens. Wij houden meer van geld dan van mensen. Dat is een tragisch gegeven.

Jezus is gekomen om ons de waarheid te laten zien datGod belangrijker is dan geld, dat mensen belangrijker zijn dan geld. Wanneer dat feit niet in uw denken past mijn vriend, dan wil ik de hele waarheid aan u doorgeven, namelijk dat uw denken nog steeds verdorven is; het is ondersteboven. Dingen zijn door God aan ons gegeven om te gebruiken. Alle materiële dingen zoals, geld, voedsel, fruit, groenten en al het overige in de wereld is aan ons gegeven, niet om lief te hebben maar om te gebruiken. Mensen zijn ons echter gegeven, niet om te gebruiken maar om lief te hebben. Gebruikt u weleens mensen?

Weet u dat de wereld vol is met bedrijven, fabrieken en kantoren waar zakenmensen mensen gebruiken voor hun eigen doel? Om hun eigen doelen te bereiken gebruiken zij mensen. Uiteraard moeten zij hen salaris betalen - zo weinig als maar mogelijk is - alleen met het doel van eigen belang en in het belang van de onderneming. Wij kunnen begrijpen dat het zo werkt in het bedrijfsleven, maar hetzelfde vindt plaats in veel christelijke organisaties en gemeentes, waar zogenaamde christelijke leiders mensen gebruiken om zichzelf te promoten . Wij mogen vaststellen dat zulke mensen de liefde van Jezus niet begrepen hebben. Zij hebben niet begrepen hoe groot de waarde is van mensen. Zij gebruiken mensen tot eer van zichzelf. Zij zijn nog niet bekeerd in hun manier van denken; hun denken is nog niet vernieuwd.

Wat was dan de opvatting van Jezus hierover? Jezus heeft nooit gebruik gemaakt van anderen, sowieso niet om er Zelf ook maar iets beter van te worden. Hij had de mensen lief. Hij wist dat de mens verreweg belangrijker is dan geld en goederen. Denk eens aan Judas Iskariot, daarin kunt u een duidelijk voorbeeld zien. Judas Iskariot was de penningmeester van de groep discipelen. Iedere keer wanneer mensen geld aan iemand van de groep gaf, dan ging dat in de kas van Judas Iskariot. Heeft u er ooit bij stil gestaan aan wie en waarom de mensen dit geld gaven? Gaven zij dit geld omdat zij Judas zo aardig vonden of omdat zij Jezus zo waardeerden?


Dit is duidelijk, zij gaven het geld omdat zij zoveel waardering hadden voor de bediening van Jezus; misschien voor de genezingen die Hij deed, of voor Zijn prediking. Jezus nam het aan en zei tegen Judas om het te bewaren. Het geld was niet eens van Judas. Het was geld dat voortkwam uit de bediening van Jezus.

Maar wat deed Judas met dat geld? Hij stal het en gebruikte het voor zichzelf. Toch had Jezus Judas lief. Hij was bereid om dat geld kwijt te raken wanneer hij de ziel van Judas kon redden. Hij bekommerde zich er niet zozeer om dat Judas dat geld stal. Hij was bezorgd om zijn ziel. Dat is een voorbeeld hoe Jezus omging met mensen. Hij wilde de mensen redden van de verdorvenheid van de zonde, wat hen ertoe aanzette om aan materiële dingen grotere waarde te hechten dan aan mensen. Jezus deelde mee in de last van de mens. Hij had bemoedigende woorden voor hen die verslagen waren in de strijd van hun leven, opbouwende woorden voor hen die vertrapt werden. Hij heeft nooit een enkel mens als waardeloos beschouwd. Zij mogen dan onbeschaafd, ruw, niet goed sprekend, of ongeletterd zijn, maar het waren mensen die gered moesten worden. Hij was gekomen om Zijn leven voor hen te geven.

Wanneer de Bijbel zegt dat de Heilige Geest onze harten vult met Gods liefde dan gebeurt er het volgende: Het zorgt ervoor dat wij zo worden tegenover andere mensen als Jezus. Ik wil u, als christen, een vraag stellen. Wanneer u een christen bent, "heeft de Heilige Geest u gevuld?" Weet u, er zijn velen die het hebben over gevuld zijn met de Heilige Geest. Wat is het bewijs dat uw hart gevuld is met de Heilige Geest? Het antwoord kunnen wij vinden in Romeinen 5:5 " omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft gegeven ". Een kenmerk van het gevuld zijn met de Heilige Geest is dat ons hart vol is met liefde voor andere mensen en u daar rechtopstaand van kunt getuigen. U bent niet ondersteboven. U zult de mens meer liefhebben dan materiële dingen.

Jezus hechtte geen waarde aan materiële dingen. Hij maakte er gebruik van. Hij werkte in een timmerbedrijf waarbij Hij elke keer materiële dingen gebruikte. Hij werkte er vele jaren mee om zijn brood als timmerman te verdienen. Kunt u zich voorstellen hoe het kind van een buurman op een dag Zijn werkplaats binnen gaat en iets kostbaars stuk maakt wat Jezus zojuist gemaakt heeft? Wat denkt u hoe Jezus gereageerd zal hebben? Denkt u dat Jezus van streek zou zijn geweest en tegen het kind tekeer gegaan zou zijn en hem uit de werkplaats gestuurd zou hebben? Nee, ik denk dat Jezus het kind had opgepakt, het een kus gegeven zou hebben en tegen het kind gezegd zou hebben: "Maak je geen zorgen Mijn kind, het is goed, Ik maak gewoon nieuwe".

Hij had mensen lief, Hij hield van kinderen. Materiële dingen betekenden niets voor Hem. Materiële dingen zijn er om anderen mee te kunnen helpen. Hij werd geen timmerman om er rijk mee te worden. Nee, Hij hield van mensen, niet van dingen. Weet u wat er gebeurt wanneer de Heilige Geest uw denken vernieuwd? Dan zijn wij in staat om Gods werkwijze te kunnen zien. Dan zijn wij in staat om de mens te zien zoals God die ziet. Dan zien wij materiële dingen op de manier hoe God die ziet. Ik geloof dat één van de belangrijkste gebeden die wij moeten bidden wanneer u een geestelijk man of vrouw wilt zijn, is God te vragen om u te helpen om de mens te zien zoals Hij ze ziet; om de materiële dingen ziet zoals Hij ze ziet.

De Bijbel zegt in Sefanja 3:17 dat God met gezang Zijn blijdschap over Zijn volk toont. Denk eens goed na over dit vers: God, Die opgetogen is van blijdschap over u Zijn volk, niet over de volmaakte mens. In de wereld bestaat er geen mens die volmaakt is. Er zijn, nergens ter wereld, volmaakte mensen. Hij verheugt Zich over imperfecte mensen die er van getuigen naar Hem te verlangen, en Hem met al hun onvolkomenheden liefhebben en dienen. Toen Jezus op aarde


rondliep, deelde Hij in de vreugde die Zijn Vader voor de mens heeft. Denk eens na over de discipelen die bij Jezus waren. Zij waren niet volmaakt, niet perfect. Het waren gewone, struikelende zondaren, net als u en ik. Maar Jezus keek naar hen op de manier hoe de Vader naar hen keek. Hij hield van hen. Hij bekritiseerde hen niet op hun fouten, hun zwakheden en hun onbehouwenheid, omdat Hij compassie voor hen had.

In Markus 12:37 kunnen wij lezen: " Heel veel mensen stonden geboeid naar Hem te luisteren. Wij mogen veronderstellen dat het hier gaat om gewone mensen net als u en ik, want gelijk hierna staat geschreven: "Hij waarschuwde hen voor de godsdienstleraars". De mensen ontdekten de geurige aroma die uit Zijn geest kwam; Gods liefde die uit Zijn hart stroomde. Jezus was altijd met compassie bewogen wanneer Hij zieke mensen zag, mensen die hulp nodig hadden, mensen die honger hadden of mensen die zonder een herder waren om hen te leiden. Hij verplaatste Zich in hun schoenen. Hij maakte hun misère tot die van Hemzelf, en op die manier was Hij in staat om hen te bemoedigen. Weet u, u kunt ook andere mensen in hun misère bijstaan en bemoedigen, maar alleen wanneer u zichzelf in hun omstandigheden kunt verplaatsen. Het is vrij gemakkelijk om mooie woorden tegen iemand te spreken, maar u moet zich in hun situatie kunnen verplaatsen om te kunnen begrijpen wat zij doormaken. Dat is wat Jezus deed.

Weet u, wij hebben in het verleden ons weleens verplaatst in dingen die slecht en zondig zijn. Waar of niet? U heeft zich waarschijnlijk weleens dingen voorgesteld die niet zuiver en onrein zijn, slechte dingen over andere mensen en allerlei zondige gedachten gehad. Waarin kunt u zich verplaatsen, na uw bekering? De meeste christenen kunnen zich nergens in verplaatsen. Laat mij u iets vertellen waardoor u zich in iets goeds kunt inleven. Leef uzelf in, in situaties van andere mensen om u heen die met lijden geconfronteerd worden. Wanneer u zoiets tegenkomt, ervan hoort, verplaats u zelf dan eens in hun schoenen. Gebruik uw voorstellingsvermogen en bedenk dat u daar aanwezig bent; leven in dat armzalige huis met een problematische man of moeilijke vrouw, met een kind dat veel problemen geeft en dan in de veronderstelling dat u één van de ouders bent. Verplaats uzelf in hun omstandigheden en probeer te begrijpen wat zij meemaken. Dat is het bewijs van uw liefde. Dat is wat Jezus deed.

Het maakte Hem zo verdrietig wanneer Hij mensen zag die hard van hart waren, onwillig om een man met een verschrompelde hand in de synagoge te laten genezen. Op een dag toen Hij op weg was, zag Hij in het voorbij gaan een weduwe in een begrafenisstoet van wie de enige zoon gestorven was. Hij stopte de stoet, opende de kist, wekte de jongen tot leven en gaf hem terug aan zijn moeder. Dit wonder deed Hij niet om aan de mensen Zijn kracht te laten zien, nee, Hij deed dit om aan hen Gods liefde te laten zien. Hij had compassie. Ieder wonder van Jezus kwam voort uit compassie. Wanneer u ernaar op zoek bent om wonderen voor God te doen, en wanneer u geen compassie bezit, dan zult u nooit Jezus kunnen navolgen. Dan bent u niet in staat om Zijn dienaar te zijn.

Jezus stierf aan Zijn eigen rechten. Hij liet geen tranen vloeien voor Zijn eigen verdriet en pijn, maar Hij vergoot bloed voor ons verdriet; Hij droeg onze lasten. Hij was nooit beledigd over kwetsende uitspraken van anderen of wat anderen Hem aandeden. Hij was nooit beledigd door de fouten van anderen, niet in de verwachting van wat zij voor Hem zouden moeten doen, omdat Hij nooit naar de aarde is gekomen om gediend te worden. Hij legde nooit lasten op anderen. Hij kwam om de lasten van andere mensen te dragen, om hen te dienen, niet om gediend te worden. Omdat Hij zodanig leefde, stroomde Zijn liefde uit Hem als een zoete parfum en de mensen werden door de heerlijke geur tot Hem aangetrokken. Waarom wordt


deze boodschap van Christus in ons land niet meer geaccepteerd? Dat is omdat christenen niet op zoek zijn naar deze liefde. Wanneer u een christen bent, en aanspraak wilt maken op de naam van Christus, dan wil ik u aanmoedigen om met heel uw hart te zoeken om deze liefde te bezitten als een zoet geurende parfum die voortkomt uit uw leven.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)