30 Lofprijzing opent gesloten deuren

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 30 Praise Opens Closed Doors

In onze laatste studie hebben wij gekeken naar 2 Kronieken 20. Het geeft één van de mooiste illustraties in de Bijbel weer over hoe de geest van lofprijzing de vijand kan verslaan en u kan uitredden uit iedere situatie, wanneer u omgeven bent door problemen, waarvan u niet weet hoe u er mee om moet gaan. Geloof brengt altijd lofprijzing voort.

Jezus sprak de woorden: "Niets is onmogelijk, wanneer u gelooft". Wanneer u op God vertrouwt, dan wordt u nooit teleurgesteld. Mensen kunnen u teleurstellen, maar God zal dat nooit doen. Hij zal de tijd nemen om uw gebed te beantwoorden; Hij zal de tijd nemen die Hij nodig vindt om uw problemen op te lossen en om gevangenisdeuren te openen en Hij zal dat op een dag zeker doen. God wil niet dat Zijn kinderen gebonden zijn. Zijn kinderen kunnen soms met hun lichamen opgesloten zitten, maar Hij wil dat Zijn kinderen geestelijk vrij zijn. Paulus is opgesloten geweest, net als Petrus, zij zijn zelfs gedood. God wil echter dat u in uw geest bent als vogels in de lucht, vrij, als adelaars vliegend in de lucht, met hun vleugels gedragen door de wind en dat gebeurt door de geest van lofprijzing. Weet u, een adelaar die door het klapperen met zijn vleugels opstijgt is een beeld van een christen die God looft en prijst met heel zijn hart.

Ik wil u graag wijzen op een paar dingen uit 2 Kronieken 20 waar Josafat door zo veel vijanden was omringd dat het voor hem veel te veel was om mee om te kunnen gaan. God staat soms toe dat wij met omstandigheden worden geconfronteerd waarbij wij beseffen dat wij hulpeloos zijn, dat wij zwak zijn. Toen Jezus eens sprak over bidden, gaf Hij een voorstelling van de gemeente als een arme, hulpeloze, oude weduwe die lastiggevallen werd door een bepaalde vijand (Lucas 18). Kunt u zich hier een beeld van vormen? - Een arme, hulpeloze en oude weduwe die wordt aangevallen door een sterke man of mannen, die geen man in haar huis heeft, geen echtgenoot of zoons en niet weet wat zij moet doen. Deze mannen vallen haar misschien lastig om de huur van haar huis, of haar uit haar huis willen zetten, of die haar haar eigendom niet terug willen geven, of iets dergelijks. Zij gaat naar een rechter en vraagt aan hem om haar te helpen.

Welk beeld wordt hier gegeven van de gemeente (kerk). De gemeente van Christus is geen sterke, gespierde persoonlijkheid. Nee, Jezus geeft hier het beeld van Zijn gemeente als een hulpeloze weduwe. Kunnen wij ons daar ook mee vergelijken? Ja, dat kunnen wij. God heeft ervoor gezorgd dat Zijn gemeente hier op aarde zwak is, zodat zij op de Heere zal vertrouwen. Weet u in het begin van hun bestaan werden de eerste christenen voor de leeuwen gegooid. Fysiek konden zij zich niet verdedigen tegen de macht van het Romeinse keizerrijk, maar in hun geest waren zij vrij. God staat toe dat wij zwak zijn omdat alleen in zwakte wij geloof in Hem kunnen oefenen, omdat wij anders de neiging hebben om op onze eigen "bronnen" te gaan vertrouwen. God stond dus toe dat zo veel vijanden Josafat omringden en lezen in 2 Kronieken 20:2, waar hij uitspreekt " Heere wij weten niet wat wij moeten doen". Wanneer er 1 of 2 vijanden geweest zouden zijn, dan zij hij dat niet geroepen hebben, maar God stond deze overmacht toe. Hij sprak tot de Heere en zei dan ook " Wij hebben niet de kracht om het tegen dit grote leger op te nemen ".

Wanneer u wordt verslagen door zonden, overwonnen wordt door satan, dan zegt u dat dit komt omdat u zwak bent! NEE, mijn vriend, het komt niet omdat u zwak bent, maar omdat u sterk bent. U bent sterk; dat is de reden waarom u verslagen wordt. Wanneer u zwak zou zijn dan zou u zich naar God toekeren en zou u Gods hulp ervaren en een overwinnaar zijn. Alleen mensen die zwak zijn kunnen God loven, prijzen en danken. Sterke mensen prijzen zichzelf, slaan zichzelf op de schouder. Wij zien dus dat alleen een sterk persoon iemand is die stevige eigen meningen heeft, iemand is die beschuldigende en stekende woorden tegen andere


mensen spreekt en snel een oordeel over anderen heeft. Bent u ook zo? Dan bent u niet zwak, een zwak iemand is niet zo.

Stel u gaat naar een ziekenhuis en u ziet een man in bed liggen met slangen in zijn neus en mond, hij is hulpeloos, nauwelijks in staat om te praten. Dat is een zwak iemand. U ziet hem in die positie niet anderen bekritiseren. Nee, wanneer hij gezonder en sterker wordt dan begint hij anderen de schuld te geven, dan geeft hij de verpleegsters, artsen, vijanden en bekenden de schuld. Hij begint hatelijke woorden te spreken en anderen te oordelen wanneer hij weer sterk geworden is, maar toen hij zwak was sprak hij geen woord. Dan ligt hij daar, hulpeloos.

Wat voor iemand bent u, bent u sterk? Sterke mensen worden verslagen. In 2 Korintiërs 12:9 lezen wij dat God zegt: "Wanneer u zelf zwak bent, kan mijn kracht zich ten volle ontplooien" (HB) . Dat is de reden waarom God toestaat dat wij zwak worden. Wanneer u argumenteerde en twistgesprekken voert bent u dan sterk of zwak? U bent dan sterk en sterke mensen zijn gemakkelijke doelen voor satan. Hij wint altijd de strijd wanneer het gaat om mensen die redetwisten. Dat is de manier waarop hij de strijd won van Eva. God staat dus toe dat wij zwak worden.

Dat is wat wij kunnen leren van het verhaal van Lazarus. Wij lezen in de Bijbel dat Jezus het bericht kreeg dat Lazarus stervende was. Hij reageerde daar als volgt op: " Hoewel Jezus veel van Martha, Maria en Lazarus hield, maakte Hij geen aanstalten naar hen toe te gaan ". Waarom deed Jezus dat? Omdat zo lang Lazarus ziek was, was hij nog steeds een beetje sterk. Langzaam maar zeker werd zijn sterkte minder tot hij op een dag stierf. Toen hij werkelijk zwak was deed God hem opstaan uit de dood en was hij een getuigenis van Gods macht. Wat is de les die wij hieruit kunnen leren? God zorgt dat wij zwak worden voordat Hij Zijn werk in ons kan doen. Toen voor Josafat dat moment aanbrak en zei, " Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht. (2 Kronieken 20:12) Wij verwachten het van U ". En God deed dat!

Er zijn drie categorieën gelovigen in de wereld. Let op wat ik nu ga omschrijven en zie voor uzelf tot welke categorie u hoort! De eerste categorie zijn zij die enorm op zichzelf vertrouwen. Zij zijn erg sterk, zij kennen de Bijbel, zij bidden en vasten, zij zijn bekwaam en zij hebben erg veel zelfvertrouwen en vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Het kan zelfs zo zijn dat zij niet bidden, niet vasten, maar vanuit zichzelf sterk zijn, zij hebben een sterke persoonlijkheid. Zulke gelovigen kunnen nooit werk voor God doen van eeuwigheidswaarde. De tweede categorie van gelovigen zijn zij die geen zelfvertrouwen hebben en geen vertrouwen hebben in God. Zij kunnen van zichzelf zeggen dat ze krachteloos zijn, zwak, hulpeloos, zondaren, voor niets goed, maar tegelijkertijd geloven zij ook niet dat God alles voor hen wil en door hen wil doen, omdat zij denken dat God niet zo veel voor hen kan doen. Zulke gelovigen zijn ook nutteloos voor God. Wij komen nu bij de derde categorie, zij die echt door God gebruikt kunnen worden - zij die niet op zichzelf vertrouwen, maar geheel op God vertrouwen . Zij die net zoals Josafat zeggen, " Wij hebben geen kracht, wij hebben geen wijsheid, maar wij vertrouwen op U Heere. Wij weten niet hoe wij in de situatie moeten handelen, hoe wij hiermee om moeten gaan, maar wij vertrouwen erop dat U voor ons zult handelen ".

Onthoud dit: Alleen maar zeggen "ik ben zwak", lost het probleem niet op. U moet ook op God vertrouwen. Zonder geloof is het onmogelijk om Hem te behagen. Alleen maar belijden dat wij slecht, voor niets goed en dwaas zijn is geen nederigheid, dat is alleen maar ongeloof. Jezus beleed of getuigde nooit iets van dien aard. Jezus was de nederigste mens die op aarde rondgelopen heeft.

Het is dat zij uiteindelijk uitriepen: " Heere wij vertrouwen op U", dat wij kunnen lezen dat God een profeet stuurde om Zijn boodschap door te geven door te zeggen: " Wees niet bang! Want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God. U zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaatsen in,


blijf staan en kijk toe hoe God u allen op een wonderlijke manier gaat redden" (2 Kronieken 20:15 en 17). Tegen wie zegt God deze woorden vandaag de dag: " Blijf staan en kijk toe hoe God u op een wonderlijke manier gaat redden "? Tegen hen die kunnen zeggen " Heere wij zijn zwak, maar wij vertrouwen op U". Zij zullen nooit teleurgesteld of tot schande gemaakt worden. Weet u er staat een prachtige belofte in Romeinen 9:33, "…wie op Hem zijn vertrouwen vestigt, zal nooit teleurgesteld worden ". Wat een prachtig vers is dat! Zij gingen vervolgens op weg en wij lezen in 2 Kronieken 20:18 dat zij de Heere begonnen te aanbidden en de vijand in zijn geheel werd verslagen.

Wij kunnen een ander voorbeeld vinden in het boek Jona. U kent het verhaal van Jona neem ik aan. Hij was God ongehoorzaam en ging voor God op de vlucht. Hij ging op een schip in de tegenovergestelde richting waar God wilde dat hij ging. God stopte hem doordat de bemanning van het schip hem over boord gooide. Zodra hij overboord gegooid was kwam er een grote vis en die slokte Jona op. Wij kunnen dat lezen in Jona 1:17, "De Heere had echter gezorgd voor een grote vis, die Jona inslikte. Jona bleef drie dagen en drie nachten in die vis ". Wat Jona deze 3 dagen en nachten deed wordt ons niet verteld, maar uit hoofdstuk 2 vers 1 kunnen wij opmaken wat hij daarna deed: " Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis ".

Heel vaak is dat het punt waartoe wij ook komen. Wanneer wij in een problemen verzeild raken, misschien in een type van de buik van een vis, dat wij onszelf daarin opsluiten. In het begin bidden wij niet en proberen wij op de een of andere manier eruit te komen, soms dagen of wekenlang. En dan, wanneer niets werkt, beginnen wij net als Jona te bidden. Drie dagen en nachten deed hij niets. Misschien probeerde hij iedere keer om uit de muil van de walvis te ontsnappen, maar gleed hij elke keer weer terug. En toen begon hij te bidden. Zoals ik al eerder zei: God wacht tot wij aan het eind van ons latijn komen. Het verhaal van Jona bevestigt dat.

Toen begon Jona te bidden en te bidden en hij bleef maar bidden, maar nog steeds gebeurde er niets. Dat is het volgende wat wij kunnen constateren. Uiteindelijk zien wij in vers 9 dat Jona de Heere begon te danken. Hij zei, "Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen". En daarna lezen wij in vers 10 dat de Heere de vis opdracht gaf om Jona op het droge uit te spugen. Wanneer gaf de Heere opdracht aan de vis om dat te doen? Toen Jona de Heere begon te loven en te prijzen! Dit is de vervulling van Psalm 50:23, " Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien ". Dit is vergelijkbaar met wat omschreven staat in Jona 2:9.

Laten wij naar nog een voorbeeld kijken in Handelingen 16. Hier kunnen wij lezen over de apostelen Paulus en Silas die opgesloten zijn in een gevangenis. Wat deden zij in die gevangenis? In plaats van slapen en in plaats van klagen en morren begonnen zij de Heere te loven en te prijzen. In Handelingen 16:25-26 lezen wij: " Zij zongen lofliederen voor God…Op hetzelfde moment sprongen alle deuren open en gingen de boeien van de gevangenen los" . Opnieuw een vervulling van de belofte van Psalm 50:23!

Mijn beste vrienden, de sleutel van de muil van iedere vis ligt in Gods hand, van iedere gevangenis en van iedere situatie waarin u zich bevindt. Wanneer u God looft, prijst en dankt en stopt met klagen, dan kan Hij iedere deur voor u openen. Er is geen deur die door God niet geopend kan worden. Wonderen gebeuren wanneer u in geloof begint met lofprijzing van God.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)