28 Een nieuw lied van lofprijzing

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 28 The New Song Of Praise

In het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, worden aan ons meer beelden van de hemel gegeven dan in enig ander boek in de hele Bijbel. Het is erg triest dat veel gelovigen het boek Openbaring niet lezen. De duivel wil dan ook niet graag dat wij dit boek lezen omdat daarin duidelijk over zijn uiteindelijke bestemming geschreven wordt en hij in de poel van vuur geworpen wordt. De duivel zal zeker niet willen dat u over zijn nederlaag leest en dat hij wordt uitgeworpen. Maar ik roep u op, wanneer dit tot nu toe nog nooit is gedaan, om het boek Openbaring echt serieus te lezen en er over te mediteren.

In dat boek vinden wij heel vaak het getal zeven. Er wordt gesproken over zeven lampen, zeven donderslagen, zeven trompetten en veel vergelijkbare gebeurtenissen met het getal zeven. Eén van de zevens die niet als zeven genoemd wordt, maar verborgen is in het hele boek Openbaring zijn de zeven beeltenissen van de hemel. Wanneer u het geduld kunt opbrengen om over deze zeven beeltenissen te mediteren, dan zult u zien dat in elk van deze plaatsen God aanbeden wordt. Ik wil u graag deze plaatsen beknopt laten zien.

In de eerste plaats kunt u in de laatste vier verzen van Openbaring 4 zien dat God aanbeden wordt en dat men zingt "U bent het waard" en dat zij (de 24 oudsten) hun kronen voor Hem voor de troon wierpen. In de tweede plaats ziet u in hoofdstuk 5:8-14 dat de oudsten, dieren en engelen - tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen - met een luide stem zongen. Vers 12 zegt: "Zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging". In de derde plaats zien wij een voorbeeld in hoofdstuk 7:9-12. Hier wordt gesproken over een menigte mensen die wederom geboren zijn, gereinigd door het bloed van Christus, die opstaan en in vers 10 opnieuw met een luide stem uitspreken tegen Hem die op de troon zit: "Onze redding komt van onze God, Die op de troon zit en van het Lam" en lieten zich voor de troon op de knieën vallen, met hun hoofd voorover en aanbaden God door uit te spreken: "Amen", alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen". Hierna zien wij in hoofdstuk 11:15-18 het vierde beeld van de hemel. Daar vinden wij luide stemmen in de hemel die opnieuw zeggen, "Nu hebben onze Heere en Zijn Christus de heerschappij over de hele wereld. Hij zal er voor altijd en eeuwig over heersen". Het volgende beeld vinden wij in hoofdstuk 14:1-4, waar wij 144.000 samen met het Lam zien staan op de berg Sion waar zij ook dit nieuwe lied zingen. De zesde glimp van de hemel zien wij in hoofdstuk 15:1-4, waar wordt gesproken over een glazen zee, waar zij die daar aanwezig zijn staan met de citers van God. Zij zingen het lied van Mozes en van het Lam: "Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God". Tot slot kunnen wij de laatste beeltenis van de hemel vinden inhoofdstuk 19:1-6, waar opnieuw met luide stem door een grote menigte gezongen wordt: " Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God, omdat Hij de grote hoer [Babylon] geoordeeld heeft". "En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid". In vers 6 lezen wij nogmaals over "een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden".

Krijgt u nu langzaam een beeld van de hemel? Hoe ziet deze hemel en de lofprijzing eruit? Net als een dreigend onweer? Er is daar geen engel die depressief en somber is, over iets loopt te klagen, angstig is of zich afvraagt waar de wereld naar toe gaat. Nee, niemand is angstig; Zij loven en prijzen God met hun hele hart, omdat zij weten dat God op de troon zit. Zij loven God om Zijn soevereiniteit, Zijn heiligheid en Zijn oordeel. Er is in de hemel geen enkele engel die


rondloopt met een lang en somber gezicht dat op onweer duidt. U kunt ze vinden in de hel maar niet in de hemel. Hoe langer uw sombere gezichten worden, des te meer brengt u de geest van de hel in uw levens. En hoe blijder en gelukkiger u bent, erkennende dat God op de troon zit, zowel in uw hart als in uw huis, in uw gemeente en in de hemel, hoe meer u de geest van de hemel in uw levens brengt. Wij zien hier dus, in de beelden van de hemel, keer op keer dat de mensen uitroepen "Halleluja" en "Amen". Het is een betekenisvolle lofprijs omdat zij Halleluja zeggen, omdat God dit gedaan heeft en omdat God oppermachtig is. Zij aanbidden God in de schoonheid van heiligheid. De Heilige Geest nu is vanuit de hemel in ons hart gekomen om in ons hart de atmosfeer van de hemel voort te brengen. Hij is vanuit de hemel in onze gezinnen gekomen om de hemelse atmosfeer in ons gezin voort te brengen. Hij is in onze gemeentes gekomen om de hemelse atmosfeer van de hemel in onze gemeente voort te brengen. Wat is die atmosfeer dan? Het behoort een atmosfeer van lofprijs en lofprijzing te zijn.

Nu zult u misschien zeggen, "wanneer ik naar de hemel ga dan zal ik beginnen om de Heer te loven en te prijzen". Maar waarvoor is de Heilige Geest dan gekomen? Hij is gekomen om ons op de hemel voor te bereiden. Hij is gekomen om ons de taal van de hemel te leren voordat wij daar aankomen. Neem nu als voorbeeld dat u wanneer u, bij wijze van spreken, besloten hebt om naar Frankrijk te emigreren en de rest van uw leven in Frankrijk wilt blijven, wat gaat u dan doen voordat u naar Frankrijk gaat? Eén ding wat u zeker zult doen is de Franse taal leren. U zult hoogstwaarschijnlijk niet wachten tot u daar al woont. U zult de taal machtig willen zijn voordat u daar naar toe gaat. U weet nu wat de taal van de hemel is, dat is de taal van lofprijs. Het is daarom goed om die taal nu al te leren, voordat u naar de hemel gaat.

Het is een taal zonder mopperen, klagen, morren over wat dan ook. Het is een taal van constante lofprijs. Laten wij die taal nu al leren, voordat wij vertrekken. Ons wordt in Openbaring 14, een van de passage die wij gelezen hebben, verteld dat er 144.000 mensen waren die een nieuw lied zongen voor de troon. "En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren" (Openbaring 14:3). Wat is nu dat nieuwe leid wat deze 144.000 zongen? Wij lazen al in Openbaring 4 en 5 dat dit nieuwe lied, een lied is van lofprijzing en een lied ter ere van God en de Heere Jezus Christus. Wat is dan het oude lied, wanneer dit een nieuw lied is?

Het oude lied is het lied wat iedereen op aarde zingt. Het lied van morren, klagen tegen mensen en omstandigheden; vers 1, vers 2, vers 3 en alle andere verzen van het oude lied zijn hetzelfde; iets of iemand heeft u wel iets aangedaan, of iets of iemand heeft bij u wel iets verkeerds gedaan. Iedere dag zingen zij hetzelfde lied, vers na vers. De inhoud bestaat uit maar één ding; iedereen gaat de verkeerde kant op; die persoon is slecht en die persoon en die en die, en die heeft mij slecht behandeld en iemand anders heeft mij bedrogen, en mijn leefomstandigheden zijn zo slecht, en het is een tijd van grote financiële problemen; elk vers heeft steeds dezelfde inhoud.

Weet u wat God van u vraagt wanneer u uw leven aan Christus gegeven hebt en wanneer u in het midden zit van een wereld waar iedereen dit oude lied zingt? God wil dat u dit nieuwe lied leert, het lied van Hem loven en prijzen. Wacht hiermee niet tot u in de hemel bent. Leer nu de taal waarbij u kunt zeggen: "Heere, ik weet dat u op de troon zit", en wanneer u - zoals wij in een eerder deel zagen - er toe bereid bent om met Jezus te sterven.

Wij klagen omdat dingen niet gaan zoals wij het willen. Niet alles werkt uit volgens onze plannen, maar gebeuren volgens Gods plan. God zit op de troon, en niet u en dat is goed.


Wanneer wij op de troon zouden zitten dan zouden wij een puinhoop van onze levens maken. Omdat God op de troon zit zorgt Hij dat alles ten goede werkt. Dus wanneer mensen God in de hemel loven en prijzen, dan doen zij dat omdat zij in Gods heerschappij geloven. Wanneer wij in de heerschappij van God geloven, dat God Almachtig en Diegene is die over het universum regeert, dan zullen wij Hem ook in alles dank kunnen zeggen.

Ik zal u nu drie tekstgedeeltes in het Nieuwe Testament laten zien die gaan over waarvoor wij kunnen danken. Dit wordt in het Oude Testament niet gevonden omdat men daar niet over de Heilige Geest beschikte. In het Oude Testament kwam men misschien op zaterdag samen in de tempel om God te aanbidden, waarna zij naar huis gingen om de overige zes dagen te morren en te klagen, om op de volgende zaterdagmorgen in de tempel weer bij elkaar te komen om God te aanbidden. Dit nu is hoe veel christenen vandaag de dag ook leven. Op zondagmorgen komen zij samen in de kerk, bidden en danken God, gaan terug naar huis om zes dagen lang te lopen morren en klagen, om de volgende zondagmorgen God weer te loven en te prijzen. Dit is een oud testamentische manier van leven. Het is dan misschien beter dan niets, maar het is hypocriet. Het spreekt van iets wat geen waarheid is in de rest van ons leven

In het Nieuwe Testament wordt ons echter gezegd dat wij altijd moeten danken en niet af en toe. Laat mij u in de eerste plaats de tekst in 1 Thessalonicenzen 5:18 laten zien waar staat: "Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u" . Vertel mij, nadat u dit vers gelezen hebt, voor hoeveel dingen moet u God dank zeggen? Voor alles. Hoe kunt u voor alles danken wanneer het schijnt dat niet alles goed voor u is? Omdat u gelooft in Romeinen 8:28 dat, zelfs wanneer bepaalde dingen en omstandigheden niet goed lijken te zijn, God dit doet meewerken tot iets goeds. Romein 8 vers 28 is als een filter. Misschien zijn sommigen van u bekend met Aqua Guard Filter. Dit systeem filtert het vuile water wat van de ene zijde via een leiding binnenkomt en er aan de andere kant als drinkwater weer uit komt. Dit systeem werkt met ultraviolette stralen en licht die de bacteriën en onzuiverheden verwijderen. U kunt elke hoeveelheid aan onzuiver water door het systeem laten lopen en wat er aan de andere kant uitkomt is helder water. Romeinen 8:28 is als filter voor schoon water - alles werkt ten goede (vers 31-32). Dat is de reden waarom wij voor alles dank zeggen. De tweede Bijbeltekst staat inEfeziërs 5 vers 20, waar gezegd wordt: " Dank God, onze Vader, altijd voor alles". Dat houdt in dat wij altijd, voor alles dank moeten zeggen. Het laatste vers is 1 Timotheüs 2:1 waar geschreven staat: "Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden endankzeggingen gedaan worden voor alle mensen". Begrijpt u het nu? In elke situatie, voor alles op elk moment en voor iedereen.

Wanneer u dat leert om te doen, dan leert u een nieuw lied; een lied wat alleen op aarde te leren is. Waarom? Omdat in de hemel geen moeilijke omstandigheden zijn, omdat daar geen "moeilijke" mensen zijn, omdat u daar geen problemen tegenkomt, omdat u daar geen vervolging mee maakt. Dus kunnen wij alleen hier op aarde dit prachtige nieuwe lied leren om God in ieder omstandigheid te loven en te prijzen, samen met ieder type persoon en zeggen: " Heere u zit op de troon. Dingen kunnen voor mij misschien moeilijk zijn, maar U zit op de troon. Laat mij u aanmoedigen beste vriend en vriendin om dit lied van lofprijs en lofprijzing te leren" .

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)