51 Kinderen opvoeden die God liefhebben

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 51 Bringing Up Godly Children

In de laatste twee delen hebben wij gekeken naar het christelijke gezin, de plaats waar satan de meeste aanvallen heeft uitgevoerd vanaf de dagen van Adam en Eva, en wat ook vandaag de dag enorme aanvallen te verduren heeft. In de laatste twee lessen hebben wij de man-vrouw relatie dieper bestudeerd en in dit deel willen wij verder gaan in het bestuderen van het gezin en Gods plan met de opvoeding van onze kinderen.

Kinderen waren een deel van Gods volmaakte plan, vanaf het moment dat Hij man en vrouw geschapen heeft. Toen God Adam en Eva geschapen had waren de eerste woorden die Hij tot hen sprak: " Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar " (Genesis 1:28). Zij moesten hiervoor lichamelijk contact met elkaar hebben en daardoor kinderen produceren. Dat was Gods bedoeling. Wij zien in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, in Maleachi op de laatste bladzijde, dat hier nog een keer de nadruk op gelegd wordt.

Waarom zei God tegen Adam en Eva om vruchtbaar te zijn? Omdat hun kinderen Gods gelijkenis moesten weergeven net zoals Adam en Eva het beeld van God moesten weergeven. God schiep Adam en Eva zodat zij Zijn beelddrager zouden zijn; op Hem zouden lijken. Dat kon Adam niet alleen en Eva kon dat niet alleen. Samen moesten zij Gods karakter en persoonlijkheid weerspiegelen. Er zijn dingen in Gods karakter die de man kan laten zien en er zijn dingen waarin de vrouw Gods karakter kan weerspiegelen. Zo vormt een echtpaar samen een evenwicht, en hun kinderen moeten in de volgende generatie de vervulling zijn van die opdracht.

In Maleachi 2:14-15 noemt de HEERE twee belangrijke dingen. In het midden van vers 14 kunnen wij lezen dat: " De HEERE er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden ". Het eerste waar Hij hier tegen u over spreekt, in dit laatste gedeelte van het Oude Testament, is de relatie met uw vrouw - de vrouw van uw jeugd! Waarom legt de Heere daar de nadruk op? Misschien zijn jullie vandaag al 50 of 60 jaar oud. Maar toen u jong was heeft u haar gekozen; zij was jong en attractief in uw ogen. En aan de vrouw, wat u betreft, was uw man jong en attractief in uw ogen. Maar u bent trouweloos ( misschien alleen maar in uw gedachten, zie Mattheüs 5:27) met elkaar omgegaan. U bent niet trouw gebleven ondanks dat zij uw metgezellin en verbondsvrouw is.

Weet u dat het huwelijk een verbond is? U beloofde haar trouw te zijn. Het is de bedoeling dat zij uw gezellin, uw maatje, uw vriend is. Hoeveel van u, mannen, kunnen eerlijk zeggen dat uw vrouw uw beste vriend is. Zij zou dat wel moeten zijn. Hoeveel van u kunnen zeggen: Ik ben haar niet ontrouw geweest. En wanneer dat wel het geval mocht zijn, heeft u dan berouw gehad en zich bekeerd, en bent u haar nu volledig trouw? Dat is de wil van God. Daarna gaat de HEERE verder in Maleachi 2:15 en zegt: " Waarom heeft Hij jullie dan als man en vrouw met elkaar verbonden" ? (Geparafraseerd) Hij zocht naar een godvruchtig nageslacht. Hij zocht kinderen die God willen dienen en die in het volgende geslacht het beeld van God kunnen weergeven. Niet slechts een nageslacht, maar een goddelijk zaad om het beeld van God te kunnen weerspiegelen in de volgende generatie.

Het is niet zo moeilijk om kinderen te krijgen, maar hen op een goddelijke manier opvoeden, dat is een taak voor het leven. Het kost opoffering. Het vraagt oprechtheid en volledige overgave aan God in ons leven. Het is Gods verbindende kracht die man en vrouw samen blijft binden, het is alleen Gods kracht die u in staat stelt om uw kinderen op een goddelijke manier op te blijven voeden in deze boosaardige generatie. De wijze waarop uw kinderen zich presenteren is een indicatie of u al of niet een godvrezend leven geleid heeft in uw gezin. Weet u wat de Bijbel zegt over hoe uw kinderen zullen zijn op latere leeftijd? In Spreuken 22:6 staat: " Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven ". Dit is of een domme opmerking van een mens of een door God geïnspireerd woord. Wat denkt u dat het is? Wanneer u dit aanneemt als een door God geïnspireerd woord, geïnspireerd door de Heilige Geest, luister dan naar die woorden. Wanneer u het eerste deel van het vers opvolgt, dan volgt het tweede deel automatisch. Wat houdt dat in?

Wanneer u uw kinderen dat leert op de manier zoals u dat wilt. Er wordt niet gesproken over een geestelijke weg. Nee, er staat niet: Leert hen een godvrezende weg te bewandelen. Misschien wilt u wel dat uw kinderen veel geld gaan verdienen. Mooi, leer hen om de weg te gaan die u wilt dat zij gaan, wanneer hij ouder wordt zal hij niet van die weg afwijken. Waarom jagen uw kinderen vandaag naar geld? Omdat u hen dat geleerd hebt! U mag dan geestelijk hoogdravend spreken, een oudste zijn in de gemeente, en veel van dit soort dingen, maar wanneer uw kinderen werelds, eigenzinnig en onbekeerd zijn, beste ouders, dan veroordeel ik u niet, maar wil ik u aanmoedigen om de schuld bij uzelf te zoeken in plaats van omstandigheden of andere mensen de schuld te geven. Wees nederig en zeg: "Heere het is mijn fout dat mijn kinderen niet bekeerd en afgedwaald zijn. Het is mijn schuld dat mijn kinderen u niet volgen Heere".

God kan u helpen wanneer u de schuld op u neemt, zelfs wanneer u gefaald hebt. Zijn zij niet meer thuis en geeft u vandaag toe dat u vreselijk gefaald hebt in de manier dat u ze hebt opgevoed, met als gevolg dat zij vandaag onbekeerd door het leven gaan, weet dat God u kan helpen, zelfs wanneer uw kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten.

Wanneer ik tegen u zeg dat zij voor God moeten leven, dan bedoel ik niet dat zij fulltime christelijke werkers, predikers of evangelisten moeten worden, Nee, dat hangt af van de roeping die zij kunnen krijgen. God roept niet iedereen tot fulltime christelijk werk, maar zij zouden in ieder geval wedergeboren moeten zijn; zij zouden discipelen van Jezus moeten zijn! 99,9% van de mensen wordt geroepen om voor de Heere een normale seculiere baan te hebben, maar zij moeten allemaal discipelen van Jezus zijn, ieder van hen. Dus wij moeten onze kinderen niet opvoeden om fulltime christelijke werkers te worden, of voorgangers, predikers, evangelisten of zendelingen. Dat is niet een eerste doelstelling. Wij moeten hen opvoeden om gehoorzaam te zijn aan de wil van God; om discipelen van Jezus te worden, in welke omstandigheid God hen ook plaatst. Wanneer God hen roept om evangelist te zijn, dan is dat goed, maar zij moeten discipelen van Jezus zijn, ongeacht of zij verpleegster, onderwijzer, machinebankwerker, timmerman, zendeling, evangelist, prediker of wat dan ook zijn. Zij moeten met hart en ziel discipelen van Jezus zijn. Wat voor dagelijks werk zij ook doen of welke functie zij ook bekleden, zij moeten met hart en ziel volgelingen van Jezus Christus zijn.

Dat is waar wij onze kinderen vanaf hun kind zijn in moeten opvoeden; hen in moeten onderwijzen, om hen te leren dat het enige wat in deze wereld waarde heeft om voor te leven, het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid is. Dit is wat de kinderen moeten herkennen in hun ouders. Dit is wat zij moeten zien in hun manier van leven. Dit is wat zij moeten zien in waar hun ouders voor leven. Wanneer kinderen zien dat u als ouders leeft voor geld, zelfs wanneer u naar een kerk gaat en u daar hoogdravende geestelijke uitspraken doet, geef uw kinderen dan niet de schuld dat zij afdwalen doordat zij tijdens het opgroeien dingen zagen die u thuis deed. Wanneer zij dat gezien hebben, ondanks dat u prachtige dingen op zondag in de gemeente verkondigde en deed, en thuis als een hypocriet leefde met andere normen en waarden, geef uw kinderen dan niet de schuld dat zij afgedwaald zijn. Leer uw kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven. Ik geloof dat dit het Woord van God is. De manier waarop u uw kinderen opvoedt kan in hun voordeel of in hun nadeel werken.

Waarom denkt u dat Judas Iskariot afdwaalde? Kwam het omdat hij als klein kind niet toegewijd was aan de Heere? Hij werd waarschijnlijk, net als Jezus, meegenomen naar de tempel om toegewijd te zijn aan de HEERE. Maar het is heel goed mogelijk dat, nadat hij toegewijd was aan de HEERE, zijn ouders hem opvoeden voor de wereld. Misschien deed Judas Iskariot als kind kleine verkeerde dingen, zoals het meenemen van een ander zijn potlood of gummetje of zoiets, en dat zijn ouders dit negeerden. Wanneer u de kleine diefstalletjes en leugentjes van uw kinderen negeert; dus niet wilt zien, dan voedt u hen op om later dieven en leugenaars te worden wanneer zij opgroeien. Zelfs wanneer het om het kleinste detail gaat!

Stelt u zich eens voor dat u uw kind ziet thuiskomen van de kleuterschool met een pen die u het kind nooit gegeven heeft. U vraagt hem of haar: "Hoe kom je aan die pen?" Stel dat het antwoord: "Nou, iemand heeft mijn pen gestolen, ik weet niet wie, dus vond ik iemand anders zijn pen en heb ik die meegenomen". Wanneer u dan aan hem de indruk geeft dat hij een handige jongen is, dan heeft u hem geleerd om een Judas Iskariot te worden wanneer hij opgroeit. Het begint met een balpen en eindigt met een bankoverval. Wat had u, toen u zijn verkeerde daad opmerkte, tegen uw kind moeten zeggen? U had tegen het kind moeten zeggen: "Wanneer iemand anders jouw pen steelt, dan betekent dat niet dat jij de pen van iemand anders kunt stelen. Morgen ga jij naar de onderwijzer, of de persoon van wie jij het gestolen hebt en geef jij de pen terug, en zeg jij dat het je spijt dat jij dat gedaan hebt".

Mijn beste vrienden, heel vaak zijn ouders verantwoordelijk voor de goddeloze wijze waarin hun kinderen opgroeien. Realiseert u zich dat God van u vraagt om voor een godvruchtig nageslacht te zorgen? Deze verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vaders. In Efeziërs 6:4 lezen wij: "Vaders, voedt ze zo op dat ze de Heere leren volgen en liefhebben". Er zijn twee dingen die wij aan onze kinderen moeten overbrengen: Dat is discipline en onderwijs in de Heere. Onderwijs in de Heere betekent niet alleen de verhalen zoals over Josef, David en Mozes vertellen. Dat is goed, maar leer hen tegelijkertijd over de grondbeginselen van gerechtigheid, het eren van hun ouders en respectvol om te gaan met en te spreken tegen ouderen . Wie moeten de kinderen dit alles leren? Wie leert een meisje hoe zij bescheiden kleren moet dragen en haar gedrag respectvol moet zijn? Ouders, wanneer u uw jonge dochters niet onderwijst in bescheidenheid en respectvol gedrag, dan zullen zij ervaringen die zij zien op tv, media, van filmsterren en hun omgeving, zich snel willen eigen maken.

Ouders, neem vanaf vandaag uw verantwoordelijken serieus. Wanneer u gefaald hebt en uw kinderen al aan het opgroeien zijn, bekeerdt u dan. Neem de schuld op u en vraag aan de Heere of Hij vanaf vandaag aan hun verandering wil werken. Wanneer uw kinderen gelukkigerwijs nog bij u thuis wonen, zeg dan: "Heere, geef mij genade om hen met liefde voor God en Zijn opdrachten op te voeden".

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)