33 Nederigheid in het leven van Jezus op aarde

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 33 Humility In Jesus Earthly Life

Wij hebben gekeken naar de manier waarop God wil dat de mens leeft, zoals wij dat kunnen zien in het leven van Jezus Christus en dat is het voorbeeld dat wij moeten navolgen. Wij zullen in dit deel iets dieper ingaan op Zijn nederigheid. Wij hebben kunnen zien hoe Jezus Zichzelf volledig vereenzelvigde met de mens. Hij schaamde zich niet om mens te zijn. De Bijbel zegt dat Hij zich niet schaamde om ons Zijn broeders te noemen. Wij voelen ons weleens superieur ten opzichte van andere mensen; wij vinden dat wij beter opgeleid zijn of dat wij tot een betere klasse behoren. Dit komt allemaal doordat wij geïnfecteerd zijn met perverse trots sinds Adam voor het eerst zondigde. Jezus kwam om te laten zien dat in essentie alle mensen gelijk zijn, onafhankelijk van ras, familie, intelligentie, cultuur, positie in het dagelijks leven of wat dan ook. Hij kwam en werd tot één van de laagste in de sociale maatschappij in Zijn tijd, hier op aarde, in Israël. Hij werd lager dan iedereen, omdat dat de enige weg was om een ondergeschikte voor iedereen te kunnen zijn. U kunt geen ondergeschikte zijn van iemand anders wanneer u niet bereid bent om de andere als uw meerdere te erkennen. Wanneer u iemand op een hogere positie wilt plaatsen, dan moet u zich onder hen plaatsen. Dat is de wijze waarop Jezus naar de aarde kwam.

De Heilige Geest is gekomen om ons denken op dat van Christus te laten lijken. Met ander woorden: Ons denkpatroon precies als die van Christus te laten zijn. Dat is geen theorie, dat is niet iets waar wij in onze gemeente over praten of in een artikel als dit weergeven. Het is de bedoeling dat dit een realiteit wordt in ons leven, in ons denken; wij beschouwen ons niet langer superieur ten opzichte van andere mensen, wat zijn religie, weg of wat dan ook mag zijn. Alleen dan kunnen wij zeggen dat de nederigheid van Christus in ons denken begint te werken.

Wanneer wij u de vraag zouden stellen over wat uw gedachten zijn over u zelf, wanneer u helemaal alleen op uzelf bent, wat zou uw antwoord dan zijn? Misschien denkt u over uzelf dat u er goed uit ziet, dat u best slim bent, dat u het geluk hebt om in een rijke familie te zijn geboren en opgegroeid, of andere vergelijkbare gedachten. Hieruit kunt u opmaken hoeveel gedachten er van Christus in u zijn en hoeveel van de duivel. Wanneer u uzelf met anderen vergelijkt en uzelf meer en beter vindt dan een ander, dan zijn dat precies de gedachten die bij Lucifer opkwamen voor hij de duivel werd. De Bijbel zegt dat wijeen ander uitnemender moeten achten dan onszelf. ( Filippenzen 2:3), en Paulus gaat in dit gedeelte verder door te spreken over Jezus, als ons voorbeeld. Paulus zei op een keer in Efeziërs 3:8 dat hij de minste was onder alle heiligen. Paulus was zo geraakt door de nederigheid van Jezus dat, wanneer hij over zichzelf nadacht, hij zichzelf zag als de absolute minste onder alle gelovigen.

Er is geen onderscheid tussen dat wat hiervoor omschreven staat en hoe Paulus de gelovigen in Korinthe als vleselijk omschrijft. Paulus beschouwde zichzelf niet als vleselijk. De Bijbel zegt dat wij onszelf niet als betere mensen dan anderen moeten beschouwen. Dat is onmogelijk. Wie was de nederigste mens die op aarde rondgelopen heeft? U weet het antwoord op die vraag, het was Jezus Christus. Hij was de nederigste mens die op aarde heeft rondgelopen. Laten wij ons de volgende vraag stellen: Beschouwde Jezus Zichzelf beter dan andere mensen? Hoe zou Hij dat kunnen? Hij was de zuiverste, de heiligste. Hij wist dat Judas Iskariot een duivel was, toch beschouwde Hij anderen niet beter dan zichzelf. Nederig zijn betekent niet dat anderen beter zijn dan wij zelf, want dan moeten wij in een leugen geloven wij.

Toen Paulus aan de Korintiërs schreef door te zeggen: " Jullie zijn vleselijk, jullie zijn baby's", bedoelde hij hiermee dat de Korintiërs beter waren dan hijzelf? Nee. Sommige mensen hebben


die valse nederigheid, door te worstelen met het feit dat zij proberen anderen als betere mensen te beschouwen dan zichzelf. Dit is een nutteloze poging. De Bijbel vraagt niet van ons om dat te doen. Gods Woord zegt in Filippenzen 2:3 om anderen belangrijker te achten dan onszelf. Dat is het verschil.

Jezus beschouwde anderen altijd belangrijker dan Zichzelf. Daarom zien wij dat Hij een bak water neemt en de discipelen de voeten wast voor de laatste maaltijd. Het was een daad die in die tijd alleen door een slaaf werd gedaan. Wanneer men in die tijd in het huis van een rijke familie kwam dan was het gebruikelijk dat zij slaven hadden. Een slaaf was iemand die gekocht was en die geen salaris ontving. Slaven hadden zelfs een lagere rang dan dienstknechten. Wanneer een gast een huis bezocht, dan was het de plicht van de slaaf om een bak water te nemen, de sandalen van de voeten van de gast te verwijderen en het vuil van de voeten te wassen. Bij iedere maaltijd stond er altijd een bak water bij de ingang.

Toen Jezus en Zijn discipelen aankwamen in de zaal voor het laatste avondmaal, was er geen gastheer. Zij beschikten alleen over een lege zaal om te gebruiken. Er stond echter, zoals gebruikelijk, wel een bak met water bij de ingang. De vraag was nu wie de voeten van de aanwezigen zou gaan wassen? Ieder van de discipelen moet vast wel gedacht hebben: "Ik ga dat echt niet doen". Misschien heeft Petrus wel gedacht: "Ik word de leider wanneer Jezus er niet meer is, hoe kan ik dan zoiets doen?" Mattheus kan gedacht hebben: "Ik ben een geschoolde accountant, ik kan de voeten van die discipelen toch niet wassen". Ieder van de discipelen moet wel eens gedacht hebben dat hij op een bepaald terrein beter was dan een ander, en konden daarom onmogelijk het werk doen van een slaaf. Dan is het beter dat het helemaal niet gedaan wordt.

Toen pakte Jezus de bak met water en begon Hij hun voeten te wassen. Waarom? Omdat Hij zei, "Jullie zijn belangrijker dan ik". Zij waren zeer zeker niet beter of geestelijker dan Hij, en dat is ook niet wat Hij dacht. Toch behandelde Hij hen als belangrijker. Hij zag zichzelf werkelijk als minder belangrijk. Het was geen daad om te laten zien dat Hij nederig was. Er kunnen mensen zijn die laten zien dat zij nederig zijn, die dingen doen om te laten zien dat zij nederige dienaren zijn. Dat is hypocriet gedrag, en dat is iets wat God haat. Jezus was werkelijk zo. Hij nam voor Zijn hemelse Vader werkelijk de plaats in van een zogenaamde no-body.

Dit nu is wat nederigheid ten diepste is: Een plek innemen waarbij u werkelijk niets bent voor God. "Heere, uit mijzelf ben ik niets, alles wat ik ben heeft U gemaakt". Wanneer u intelligent bent, wie heeft u zo gemaakt? God heeft dat gedaan. Er worden in de wereld zo veel kinderen geboren die zwakbegaafd zijn. U had zo geboren kunnen zijn. U had geboren kunnen zijn met een hersenbeschadiging, of een lichaam dat niet goed functioneert, met een genetische ziekte, of polio zoals zo veel kinderen die in de wereld geboren worden. Wat zou u dan zijn? Het is echt passend voor ons om ten diepste nederig te zijn wanneer wij over onszelf nadenken: "Heer wat heb ik niet van U gekregen wat ik heb"? Alleen een dwaas is trots.

Jezus nam niet alleen de plaats in van een dienaar, maar wij kunnen ook lezen dat Hij verder ging dan dat. Wat is er minder dan een slaaf te zijn? Wij zullen zeggen dat er niets is dat lager is dan het niveau van een slaaf; dat is de laagste plaats. Nee, een crimineel, een moordenaar zullen wij op een lager plan plaatsten dan een slaaf. Wij kunnen lezen dat Jezus gekruisigd was als een crimineel. Weet u, deze kruisiging - mensen ter dood brengen aan een kruis - was iets wat de Romeinen voorbehouden hadden voor de ergste criminelen in Israël. Gewone criminelen werden niet gekruisigd. Maar de ergste, niet te veranderen, slechtste criminelen, die werden door hen gedood door gebruik te maken van het verschrikkelijke proces van kruisiging,


waarin zij uren vreselijk te lijden hadden. Jezus vernederde Zichzelf om te sterven aan het kruis als een crimineel. De Bijbel zegt in Jesaja dat Hij geteld was onder de overtreders. Hij werd gerekend onder criminelen. Waarom? Omdat dat de wil van Zijn Vader was en Hij accepteerde dat. Hij gehoorzaamde.

Het is wonderbaarlijk om te zien hoe nederig Jezus was, al vanaf het moment dat Hij een klein kind was. Wij kunnen namelijk in de Bijbel lezen, in het Lukas evangelie, dat Jezus uit Nazareth kwam en hoe Hij Josef en Maria ( Lukas 2:51) onderdanig was en dit 30 jaar lang deed. Waren Josef en Maria volmaakt? Verre van dat. Zij waren niet beter dan welk echtpaar dan ook vandaag de dag. Denk hierbij aan een hedendaags christelijk gezin, waar man en vrouw zo af en toe met elkaar "kibbelen". Zo was het ook in het leven van Jozef en Maria. Het waren geen perfecte mensen die nooit zondigden. Zo iemand zullen wij ook niet vinden. Zij waren zondaren. Zij waren imperfect. Zij wisten niet alles. En in hun huis leefde Jezus die zonder zonde was, die volmaakt was en die nooit iets verkeerd deed. Dus wie moet eigenlijk ondergeschikt zijn aan wie? Men zou kunnen aannemen dat Jozef en Maria ondergeschikt zouden zijn aan Jezus, of niet soms? Wie kan bedenken dat iemand (Jezus) die volmaakt is, ondergeschikt moet zijn aan iemand (Jozef en Maria) die dat niet is?

Zo was het echter niet. Jezus was ondergeschikt aan een onvolmaakte pleegvader en moeder. Wij weten dat het niet gemakkelijk is om ons onderdanig op te stellen tegenover iemand die ondergeschikt aan ons is. Kunt u onderdanig zijn aan een "mindere"? Wanneer u echter nederig van karakter bent dan kost u dat geen moeite. U kunt zich dan aan iedereen ondergeschikt maken omdat u weet dat u zelf niets bent. Nederigheid is het geheim. Wij hebben met niemand een probleem wanneer wij nederig zijn.

Jezus was gelukkig als timmerman. Toen Hij op weg ging om te het evangelie te verkondigen eigende Hij zich geen titel toe. Hij heeft Zichzelf nooit dominee of evangelist Jezus of iets dergelijks genoemd. Hij wilde nooit een titel of iets wat Hem op een "hoger" niveau zou kunnen plaatsen dan de mensen om Hem heen, waarvoor Hij kwam om hen te dienen. Het werd in alles aan Zijn broeders gelijk. Toen men Hem Koning wilde maken, rende Hij weg. Hij heeft nooit iets gedaan om de eer van mensen te krijgen. Wanneer Hij een zieke genas, dan zei Hij tegen de persoon die genezen was om er met niemand over te spreken. Ziet u hoe nederig Hij was? Hij wilde dat alle eer en glorie aan de Vader gegeven werd. Hij wilde nooit dat de aandacht, van wie dan ook, naar Zichzelf uitging. Zijn genezingen waren geen publiciteitsstunt om de aandacht op Zichzelf te vestigen.

Wat een prachtig beeld wordt hier gegeven van hoe een mens eigenlijk moet zijn. Sta er eens bij stil hoe de wereld eruit zou zien met alleen zulke mensen. U kunt in ieder geval hier een begin mee maken.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)