9 De Heilige Geest als geschenk

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 09 The Gift Of The Holy Spirit

Wat zegt de Bijbel over hoe God zorg draagt voor onze toekomst? Weet u, wij, als menselijke wezens, hebben twee basis problemen. Alle mensen hebben het zelfde probleem, wat ook onze religie, cultuur, taal, opleiding, temperament of wat dan ook is. Wij kunnen deze problemen samenvatten in twee categorieën namelijk: Het ene is het probleem wat te maken heeft met ons verleden - onze schuld, onze mislukkingen en onze zonden. Het andere probleem hangt samen met onze toekomst namelijk: Hoe gaan wij in de toekomst om met datgene wat voort komt uit onze oude natuur, ons verleden? Wordt het een toekomst wat een herhaling is van ons verleden, met dezelfde mislukkingen als in het verleden? Moeten wij keer op keer naar God toegaan om Hem te vragen om, keer op keer, dezelfde zonden te vergeven waarvoor wij in het verleden zo vaak vergeving gevraagd hebben? Of heeft God een voorziening getroffen zodat wij daar kunnen overwinnen, waar wij in het verleden gefaald hebben?

Het goede nieuws in de Bijbel is dat God inderdaad een voorziening getroffen heeft. Hij heeft niet alleen een voorziening getroffen ten aanzien van onze fouten in het verleden, door de dood van Christus aan het kruis van Golgotha (dit was een totale vereffening voor al onze fouten in ons verleden). Hij heeft ook een voorziening getroffen voor onze toekomst, tegen de mogelijk herhaaldelijke terugval, door ons het geschenk van Zijn Heilige Geest aan te beiden. Jezus sprak tot Zijn discipelen vlak voordat Hij naar de hemel ging: 'Toch is het voor u beter dat Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger (de Heilige Geest) niet bij u komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar u toe' (Johannes 16). De Heilige Geest is de Persoon van God, de Geest van God en wordt als geschenk gratis, door God aan ons gegeven, net zoals de vergeving van onze zonden gratis is.

De eerste keer dat de christelijke boodschap in deze wereld verkondigd werd is 2000 jaar geleden en wordt beschreven in Handelingen 2. Het was op de dag van het joodse pinksterfeest, de Shavuót (het feest waarbij de joden herdenken dat zij de wet gekregen hebben op de berg Sinaï), waarbij veel mensen samenkwamen in Jeruzalem. De apostel Petrus stond op die dag op en verkondigde het Evangelie dat Christus gestorven was, dat Hij was opgestaan uit de dood en opgestegen was naar de hemel. Ook vertelde Petrus dat Christus Zijn Heilige Geest had uitgestort in de harten van 120 gelovigen, die in Jeruzalem samengekomen waren om te bidden en werden vervuld met de Heilige Geest. Toen sprak Petrus tegen de duizenden mensen die gekomen waren om naar hem te luisteren (Handelingen 2 vers 38) de volgende woorden: 'Bekeer u (wij hebben laten zien wat dit betekent) en laat ieder van u gedoopt worden', ondergedompeld in water, om de breuk met het verleden, het begraven van de oude mens, en het opstaan van de nieuwe mens te symboliseren. Dat is het beeld van de doop, het in het water gaan en er weer uit komen - mijn oude mens is dood en begraven en nu ben ik een nieuw persoon in Christus. Petrus ging verder door te zeggen: 'Wanneer u dat doet dan krijgt u twee geschenken: De eerste is de vergeving van uw zonden - dat rekent af met uw verleden - en het tweede geschenk is dat u de Heilige Geest zult ontvangen.' Dat is Gods voorziening voor uw toekomst. Dus God heeft voor beide problemen voor een oplossing gezorgd; voor de problemen uit ons verleden en de mogelijke problemen in de toekomst. Er is voor gezorgd dat de schuld uit ons verleden is verrekend en dat de voorziening aanwezig is om de verleidingen en problemen, die wij in de toekomst tegenkomen, te weerstaan en te overwinnen.

Nu zijn er veel christenen die denken dat God alleen afrekent met de problemen uit ons verleden. Zoals wij in een eerder deel al aangaven, kunt u alleen datgene van God ontvangen waar u in gelooft. U kunt niet ontvangen waar u niet in geloofd. Wanneer u, bijvoorbeeld, niet gelooft dat God u de kracht wil geven om in de toekomst problemen het hoofd te kunnen bieden, dan zult u die kracht ook niet krijgen. U kunt er naar verlangen en God kan ook het verlangen hebben om het aan u te geven, maar u krijgt het niet wanneer u het niet echt gelooft. Elke gift van God wordt door simpel geloof gekregen. Wij krijgen het niet omdat wij het verdienen. Niemand van ons verdient zelfs het kleinste geschenk van God. Wij verdienen niets anders dan de hel (eeuwig van God verlaten zijn). Ieder van ons


verdient het oordeel. Ieder van ons verdient het om voor eeuwig van God verlaten te zijn, vanwege onze zonden. Wij hebben opzettelijk gezondigd, wij hebben God onteerd. God plaatst de mensheid, het hele menselijke ras onder de zonde, waardoor wij allemaal onder dezelfde categorie vallen en Hij barmhartig kan zijn voor iedereen. Dit is Gods werkwijze, om iedereen onder de zonde te plaatsen, zodat wij allemaal tot dezelfde groep behoren, waardoor niemand kan pochen en zeggen: 'Ik ben beter dan jij.' Weet u hoeveel mensen er in de wereld zijn die denken dat zij beter zijn dan anderen?

Dit komt omdat zij zichzelf nog nooit bekeken hebben vanuit Gods ogen. Het is als in een vorige studie, waar een kind die 20% krijgt beter is dan het kind dat 5% krijgt. Erger nog, een kind dat 20% krijgt denkt zelfs dat het beter is dan het kind dat 19,5% krijgt. Hoeveel beter is het werkelijk. Dit is de grootste dwaasheid van een mens die denkt beter te zijn dan een ander. Het is allemaal relatief. In Gods ogen zijn wij allemaal mislukkelingen en Hij geeft ons gratis promotie - vergeving - naar de volgende klas. Daarna geeft Hij ons kracht om het probleem van onze zondige natuur onder ogen te zien, het probleem dat wij tegenkomen in een wereld die nog steeds onder een vloek is. Een kracht die voor ons als geschenk beschikbaar is, de kracht van Zijn Heilige Geest. Het is Zijn Eigen aanwezigheid, die in ons komt en in ons hart woont, ons hart vult en ons van binnen uit kracht geeft.

Toen Jezus op aarde was kon Hij de mensen alleen maar van buiten bemoedigen en kracht geven. Hij wandelde met Zijn discipelen, Hij praatte met hen, maar Hij kon alleen maar op één plaats tegelijk zijn. Wanneer Hij in Galilea was kon Hij niet in Jeruzalem zijn. Wanneer Hij in Jeruzalem was kon Hij niet in Galilea zijn. Wanneer Hij in Israel was kon Hij niet in Nederland zijn. Het zou verschrikkelijk zijn geweest, wanneer dit altijd zo doorgegaan zou zijn. Het zou verschrikkelijk zijn geweest omdat iedereen dan daar zou moeten zijn waar Jezus is. Dat zou niet gewerkt hebben, want hoeveel mensen kunnen er dan maximaal elke keer bij Jezus zijn. Dus sprak Jezus tot Zijn discipelen en zei: 'Toch is het voor u beter dat Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger niet bij u komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem (de Heilige Geest) naar u toe.' Al Zijn discipelen, in de hele wereld, kunnen nu de Heilige Geest ontvangen en Jezus bij zich hebben, waar zij zich ook bevinden.

Beter nog, niet alleen daar waar men is, maar in plaats dat Jezus buiten is, kan Jezus in u wonen. Dat is nog veel beter.

Ondanks dat Jezus drie en een half jaar bij hen was, zien wij dat de discipelen aan het einde van die drie en een half jaar nog steeds met elkaar aan het wedijveren waren over het leiderschap, wanneer Jezus er na Zijn dood niet meer zou zijn. Zij waren nog steeds met elkaar aan het strijden om eer en positie. Dat inwendige probleem kon niet door de fysieke aanwezigheid van Jezus verholpen worden. De fysieke dus lichamelijke aanwezigheid van Jezus kon alleen zorgen voor de externe problemen waar zij mee te maken hadden. Toen er een storm op het meer was kon Hij die stoppen. Toen er niet genoeg voedsel was om iedereen eten te geven, zorgde Hij er voor. Of toen er niet genoeg wijn was tijdens de bruiloft, veranderde Hij water in wijn. Problemen aan de buitenkant konden verholpen worden, maar niet de problemen binnen in de mens - die veel ernstiger zijn - namelijk die van de zonde, zolang Jezus nog aan de buitenkant was.

Dat is de andere reden waarom het goed was dat Jezus naar de hemel ging. Omdat Hij de Heilige Geest stuurde, als de derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, om in ons hart te komen wonen, zodat de tegenwoordigheid en de kracht van Jezus door de Heilige Geest in ons is. Hoe kunnen wij dit geschenk ontvangen? Op precies dezelfde wijze als het ontvangen van vergeving voor onze zonden. Petrus zei in Handelingen 2 vers 38: 'U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de Heilige Geest in u wonen.' Een andere extra voorwaarde is er niet. Het is niet één of andere afstudeer titel van de universiteit die men moet hebben. Niets anders. Dit is het begin van het Christenleven. Vele mensen dachten dat, om de Heilige Geest te ontvangen of gevuld te worden met de Heilige Geest, dit pas vele jaren na het begin van ons christenleven gebeuren zou. Dat is niet zo. Op het moment dat uw christenleven begint, moet


u vergeving krijgen voor uw zonden en krijgt u het geschenk van de Heilige Geest. Open uw hart en u zult het ontvangen. Het is net of u naar een winkel gaat, waar iemand een tweedelig boek al voor u heeft betaald. Wanneer u thuis komt met één deel en ontdekt dat er twee delen voor u klaar liggen, wat doet u dan? Wanneer u ontdekt dat er voor twee delen is betaald, dan gaat u terug en zegt: 'Sorry, maar ik heb het tweede deel waar ook voor was betaald vergeten om mee te nemen.' Dus neemt u het mee, omdat het gratis is.

God biedt, via de woorden van Petrus, vergeving van zonden en het geschenk van de Heilige Geest aan, aan hen die zich bekeren. Dat is wat God ons ook aanbiedt. In Hebreeën 4 vers 16 kunnen wij lezen: 'Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.' Hier staan twee dingen die wij kunnen ontvangen, namelijk genade en barmhartigheid. Genade en barmhartigheid zijn niet hetzelfde. Barmhartigheid verwijst naar de vergeving van onze zonden, het heeft te maken met ons verleden. Wij hebben allemaal gezondigd en hebben allemaal barmhartigheid nodig. Genade heeft betrekking op Gods kracht, die Hij ons kan geven, om ons te helpen, om in de komende tijd overwinnaars te zijn - het verwijst naar onze toekomst. Er wordt dan ook gezegd in Hebreeën 4:16: ' Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen, - om te kunnen omgaan met ons verleden - en genade - om door de Heilige Geest geholpen te worden bij alles wat wij in de toekomst tegenkomen zoals: verleidingen, problemen, strijd en wat zoal niet meer.

Is het geen fantastisch nieuws dat God voorzieningen heeft getroffen voor ons verleden als ook voor onze toekomst. Het enige wat wij hoeven te doen is GELOOF hebben, er in vertrouwen. Ik wil u nu dan ook uitnodigen om vrijmoedig naar God toe te gaan, aarzel niet. Hij nodigt u uit. Zeg, 'Ja Here ik geloof dat U met mijn verleden hebt afgerekend en dat U mij kracht wilt geven om de toekomst onder ogen te zien. Ik wil dat U mij vult met Uw Heilige Geest. Ik wil dat u mijn hart vult met Uw kracht, Uw genade, zodat ik de komende tijd onder ogen kan zien.' GELOOF dit en het is van u.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)