25 Geloof en lofprijzing

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 25 Faith And Praise

Wij willen onze blik eens werpen op een sleutel die God ons heeft gegeven in Zijn Woord, waarmee wij veel gevangenisdeuren kunnen openen. Het is de sleutel van lofprijzing en aanbidding van God.

In deze studie willen wij naar een erg belangrijk deel van het christen-leven kijken, wat vaak verkeerd uitgelegd en in veel gevallen totaal niet begrepen word. Ik wil beginnen met een vers uit Psalm 106. Hier wordt gesproken over de Israëlieten die zagen hoe de Egyptenaren in de Rode Zee verdronken: " Toen pas geloofden zij Hem op Zijn woord; zij zongen lofliederen voor Hem "(Psalm 106:12 HB). Let hierbij eens op het verband tussen geloof en lofprijzing van God. Wij kunnen zeggen dat wanneer iemand geloof heeft, dan zal hij God loven.

Wanneer hij of zij echter geen geloof heeft, wanneer hij of zij Gods Woord of Gods belofte niet geloofd, dan zal hij mopperen, klagen, murmelen, kritiseren, fouten vinden, ontevreden zijn en uiteindelijk ontmoedigd en depressief worden. Wanneer één van deze dingen herkenbaar zijn in uw leven, dan geeft dat aan dat, ondanks dat u denkt dat u in God en Jezus Christus geloofd, u niet werkelijk geloofd, omdat wanneer u Zijn Woord geloofd, u Hem zult loven en prijzen. U zult in uw leven nooit een klacht laten horen, wanneer u in God en Zijn beloftes geloofd.

De Israëlieten die hier in Psalm 106 genoemd worden konden God alleen loven en prijzen nadat God hun vijanden, de Egyptenaren, voor hun ogen vernietigd had. Tegenwoordig leven wij door geloof, maar de mensen in het Oude Testament, zoals de Israëlieten, leefden door te zien. Leven door te zien betekent dat zij iets zien gebeuren, een wonder wat God voor hen deed en alleen pas dan konden gaan geloven. In het vers ervoor kunnen wij lezen: " Even later kwam de Schelfzee over hen heen: Er bleef bij de vijand geen mens in leven " (Psalm 106:11); Water bedolf hun tegenstanders, niet één van hen bleef over, pas toen geloofden zij. Dat is wat het betekent om te geloven door te zien. Of met andere woorden; nadat al uw problemen zijn opgelost, nadat de storm is gaan liggen, nadat uw vijanden verdronken zijn en de laatste dood is, pas dan aanbidden wij God. Dat is leven door te zien en dat is alles wat men in het Oude Testament kon doen. Iets wat iedereen kan. Zelfs een onbekeerde heiden zal dankbaar zijn wanneer al zijn problemen zijn opgelost.

Maar nu, in het Nieuwe Verbond, nu Jezus gekomen is, leven wij niet meer door te zien, wij leven door geloof . Wij kunnen Gods Woord geloven zelfs voordat wij zien dat onze vijanden in de zee verdronken zijn. Wij kunnen God loven en prijzen terwijl onze vijanden nog voor ons staan. Zoals David zei inPsalm 23:5, " U bereidt heerlijk eten voor mij, waar mijn vijanden bij zijn ". Dat betekent dat ondanks dat mijn problemen nog niet opgelost, vertrouw ik op God en kan ik Hem loven en prijzen. Wanneer wij God loven en prijzen, dan zullen onze problemen worden opgelost, maar niet wanneer wij altijd lopen te mopperen en te klagen.

Weet u beste vriend of vriendin dat hoe meer u moppert en klaagt, u uw probleem nog groter maakt. Het wordt helemaal niet opgelost. Misschien heeft iemand u kwaad gedaan. Wat gebeurt er met u wanneer u als maar bitterder tegen deze persoon wordt? U maakt uzelf daarmee kapot. U meer bitterheid er in uw hart komt, hoe meer en meer u uw lichaam, uw


ziel, uw geest en uw relatie God kapot maakt. U bent dan helemaal niet meer in staat zijn om van het leven te genieten, u krijgt last van maagpijn en misschien maagzweren en allerlei andere ziekteverschijnselen. Ziet u, de regels en wetten die God aan ons geeft zijn goed voor ons. Zij zijn goed voor ons lichaam, goed voor onze ziel en goed voor onze geest.

Er is een zeer sterke band tussen geloof een aanbidding van God. Wij kunnen dat ook in het Nieuwe Testament zien. In Hebreeën 2:12-13 (HSV) kunnen wij enkele verbazingwekkende woorden lezen over wat jezus zelf in de gemeente doet. Wij kunnen hier in de bewoording van Jezus zelf het volgende lezen: "Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen". Uit het voorgaande vers kunt u duidelijk opmaken dat het Jezus is die hier spreekt en met mijn broeders worden u en ik bedoeld. Het bijbelgedeelte gaat verder met: " Te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen" en verder: " Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft ". Hier zien wij ook weer duidelijk het verband tussenlofzingen in vers 12 en vertrouwen in vers 13. Omdat wij ons vertrouwen in Hem stellen, daarom lofprijzen wij Hem; precies op de manier zoals omschreven wordt in Psalm 22. In Hebreeën 2 vers 11 en 12 wordt tegen ons gezegd dat wij de jongere broeders zijn van Jezus en dat Hij onze oudere broeder is die de Vader lof zingt temidden van de gemeente. Wij zijn geroepen om Hem en Zijn voorbeeld te volgen in het groot maken van onze hemelse Vader.

God is een zeer grote Koning. Hij is de machtigste Koning van alle koningen. De Koning van het universum. Daarom zit Hij niet op een goedkope troon van zilver of goud; een dergelijke troon zou te goedkoop voor Hem zijn. In Psalm 22:3 kunnen wij lezen op wat voor een troon God zit (en het is goed om ons dat te realiseren), " U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël" (HSV), Tegenwoordig lofprijzen wij Hem in de gemeente. Hoe kunnen wij dan een troon maken voor God? Door onze lofprijzing. Lofprijs is de troon waar God, als Koning, op zit. Dat is waarom de hemel een plaats is van altijd durende lofprijzing, zoals wij dat in Openbaring kunnen lezen en de engelen de hele tijd God loven en prijzen. Dat is de troon waar God op zit.

Wanneer de Heilige Geest in ons hart komt, dan brengt Hij de hemel in ons hart. Nu kunnen wij een troon van lofzang voor God bereiden waar God op zit, in ons hart, in ons huis en in onze gemeente. Dus wanneer wij God loven en prijzen zegen wij eigenlijk: "God, U bent Koning en hier is de troon die wij voor U bereid hebben en waar U op mag zitten". Wilt u dat God in uw hart woont? Dat is heel eenvoudig, bereid een troon voor Hem. Wilt u dat God in uw huis woont? Maak een troon voor Hem. Wilt u dat God in uw gemeente woont? Bereid daar voor Hem een troon.

Wat is de troon, een troon van lofprijs? Met andere woorden Laat uw leven gevuld zijn met de geest van lofprijs en aanbidding, niet noodzakelijkerwijs met woorden. Wij kunnen God niet 24 uur per dag lofprijzen! Wij moeten werken, slapen en zoveel nadere dingen doen. Het is de geest van lofprijs. Laat uw huis gevuld zijn met de geest van lofprijs. Met andere woorden, elimineer ieder vorm van morren, klagen en mopperen in uw leven, omdat het de troon, waarop God zou moeten zitten, kapot maakt. Aan de andere kant is het zo dat


wanneer u mort en klaagt, boos wordt of uw geduld verliest en geïrriteerd raakt, bereidt u in wezen een troon voor satan!

Ziet u dat u in twee tronen kunt maken in uw leven, in uw huis: Eén is de troon van lofprijzing. God onder alle omstandigheden danken voor alles in de naam van Jezus Christus , een troon waar God op zal zitten. Of een troon van klagen, morren, murmelen, misnoegen en ontevredenheid, waarvoor u de duivel uitnodigt om op te gaan zitten, of dat nu in uw eigen leven is, bij u thuis of in de gemeente. Daarom zegt de Bijbel inFilippenzen 2:12-14 dat wanneer de Heilige Geest in ons hart werkt, Hij zorgt ervoor dat u Hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat Hij van u vraagt. Zo bereikt Hij Zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, omdat Hij een troon wil bereiden in onze harten voor onze hemelse Vader. Dat is waar de Heilige Geest werkelijk voor is gekomen.

Weet u, ons hele leven zitten wij op onze eigen troon in onze harten. Dat houdt in dat wij naar onszelf luisteren, wij alles doen wat wij zelf willen en wat wij zelf wensen. Wij houden van onszelf, wij leven voor onszelf en wij willen zelf plezier hebben. Tot op een dag wanneer wij zeggen: "Here Jezus, kom in ons hart". Welke plaats geven wij Hem dan in ons hart? Hij komt niet als een bezoeker of een gast. Maar weet u, veel christenen behandelen Hem wel als zodanig.

Hoe kunnen wij dan een troon voor Christus; voor God in ons hart bereiden? Dit is de manier waarop u dat doet: Door hem te loven en te prijzen onder iedere omstandigheid. Wij kunnen dat in het Nieuwe Verbond doen. Weet u, in het Oude Verbond kon men niet voortdurend loven en prijzen, in de eerste plaats omdat in die tijd de Heilige Geest niet in de harten van de mensen woonde. En in tweede plaats was er niet de garantie dat God voor hen alles deed 'meewerken ten goede'. Hoe zou u God kunnen prijzen voor iets waarvan u niet zeker bent dat het voor u niet meewerkt tot iets wat goed is?

Tegenwoordig is dat totaal anders. Vandaag de dag is de Heilige Geest komen wonen in ons hart. Hij heeft er een vaste verblijfplaats en daar bereidt Hij een troon voor de Vader. Hij woont in ons om ons te bevrijden van onze zondige natuur en Hij werkt ook nog aan de buitenkant van ons. In Romeinen 8:28 wordt ons verteld dat: " Voor wie Hem liefhebben God alles laat meewerken voor hun bestwil ". Wanneer nu alles meewerkt voor onze bestwil, zowel aan onze binnenkant als aan onze buitenkant, is er dan nog een reden om ook nog maar over iets te klagen? Zeker niet. Waarom geeft u dan niet al het morren en klagen op en gaat u niet in plaats daarvan God prijzen?

Hier is het antwoord op deze vraag: U gelooft niet werkelijk. U gelooft niet 100% wat God in Romeinen 8:28 dat God ervoor zorgt dat alles meewerkt tot iets goeds. Weet u, alleen wanneer wij geloven dat het Woord, dat God Almachtig is; dat Hij soeverein is, dat wij Hem kunnen prijzen. Kijk af en toe eens naar de sterren en zie voor uzelf hoe groot God is. Denkt u dat het te moeilijk voor Hem is om die kleine, nietige situatie waar u in verkeerd maken tot iets goeds? Natuurlijk kan God dat hanteren.


Hij kan dat echter niet doen voordat u begint om Hem te loven en te prijzen, niet voordat u zegt: "Here hier is het bewijs van mijn geloof; Ik prijs U. Ik wil U danken. Ik wil U verhogen. Ik wil erkennen dat U in de hemel op de troon zit, ik wil niet meer klagen over de manier waarop anderen mij behandeld hebben, niet meer klagen over mijn omstandigheden, of over wat dan ook in mijn leven. Ik geloof dat U de volledige controle hebt". Is het voldoende wanneer u deze woorden uitspreekt? Nee, wij moeten Hem loven en prijzen vanuit ons hart, in de Geest. Wanneer wij Hem loven en prijzen dan erkennen wij dat God geheel en al de controle heeft. Dat is hoe wij Hem eren. Wanneer u dat doet dan zult u ontdekken dat God een weg bereidt in een voor u bepaalde situatie of situaties.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)