16 Het tiende gebod houden

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 16 Keeping The Tenth Commandment

[

Wij willen nog een keer kijken naar het verschil tussen religieus en geestelijk zijn, zoals wij dat in de drie vorige delen gedaan hebben. Wij zullen er iets dieper op in gaan, zodat dit belangrijke onderwerp ons duidelijk voor ogen staat.

De meesten van ons zijn bekent met de Tien Geboden zoals God die aan Mozes gegeven heeft. Het is goed om ze allemaal te kennen. Ik wil u iets uit de tien geboden laten zien wat u waarschijnlijk nog nooit is opgevallen. Wanneer wij dat zien dan kunnen wij een beetje begrijpen waarom God De Wet gegeven heeft, ondanks dat God wist dat De Wet er nooit voor kon zorgen dat iemand geestelijk werd of hierdoor een godvruchtig leven zou leiden. U kunt inHebreeën 8 vers 7 duidelijk lezen dat het oude Verbond niet onberispelijk of volmaakt was. Dat is het woord dat daar gebruikt wordt: De Wet was onvolmaakt.

Gaf God iets onvolmaakts? Heeft Hij een fout gemaakt? - God heeft dat zeer zeker niet gedaan. Hij weet het einde vanaf het begin. Hij gaf de Wet met een doel, als hulp voor ons zodat wij onze behoeften zouden zien. De Wet is gegeven om de zonde bloot te leggen. Wij kunnen het ook omschrijven dat God ons De Wet gegeven heeft om de mens te testen, om te zien hoeveel mensen tevreden zouden zijn met gerechtigheid aan de buitenkant, die de eer geeft aan mensen, en hoeveel mensen God zouden zoeken voor innerlijke zuiverheid die alleen tot eer van God is.

U herinnerd zich misschien dat Jezus tegen de Farizeeërs zei: "jullie zijn mensen die alleen de buitenkant van de kom reinigen, maar God kent jullie harten en Hij wil dat de binnenkant ook schoon is. Jullie willen alles goed doen aan de buitenkant, zodat de mensen een hoge dunk van jullie hebben, maar God ziet diep in jullie binnenste ; Hij kijkt naar jullie innerlijke zuivere motieven". Wij kunnen de Farizeeërs vergelijken met Adam die bedekt was met vijgenbladeren om de buitenkant te bedekken, en u weet uit de vorige studie dat daar een vloek op rust. Dit is het waarom Jezus constant in conflict was met de Farizeeërs.

De Farizeeërs, die zich tot in het kleinste detail aan de wet hielden, van wie de leer zo juist was dat Jezus zelfs Zijn discipelen aanraadde om de leer van de Farizeeërs na te volgen (Mattheüs 23:2-3). Is u dat wel eens opgevallen? Dit zei Jezus omdat, wat zij spraken, juist was. Wat Jezus daar aan toevoegde was dat zij zelf echter niet deden wat zij onderwezen. Volg hun voorbeeld van hun levenswijze niet op want zij leren dingen die zij zelf niet doen. Dus er was niets fout aan de leer van de Farizeeërs.

Er was in de tijd van Jezus een ander groep die de Sadduceeën genoemd werden en die een verkeerde leer verkondigden. Jezus heeft nooit tegen Zijn discipelen gezegd om hun onderwijs na te volgen, omdat zij niet geloofden in engelen, niet in de Geest en niet in de wederopstanding. In feite waren zij erg werelds ingesteld. Zij dachten weinig of niet na over de toekomst. Hun leer was verkeerd, maar de Farizeeërs waren mensen van wie de leer goed was. Iemand kan al zijn leerstellingen goed hebben - zijn leer kan door en door evangelisch zijn en toch kan hij religieus zijn; hij kan een zuivere leer hebben, die echter alleen aan de buitenkant zichtbaar is.

Denk even terug aan de Tien Geboden; God zei: "U zult geen andere goden dienen, u mag

geen afgoden maken, u mag Mijn Naam niet verkeerd gebruiken, u moet u aan de sabbat


houden, u moet respect hebben voor uw vader en moeder, u mag geen moord plegen, u mag geen overspel plegen, u mag niet stelen, u mag geen vals getuigenis afleggen." Dit zijn negen van de Tien Geboden. Het is voor iedereen mogelijk om deze geboden, zonder hulp van de Heilige Geest te houden. Het bewijs hiervoor is dat veel personen in het Oude Testament zich aan deze negen geboden konden houden, zonder hulp van de Heilige Geest.

In de oud testamentische tijd had men de Heilige Geest nog niet en toch kon Paulus zeggen: "Ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag" (Handelingen 23:1). De man, die wij ook wel kennen als "de rijke jongeling", antwoordde Jezus, toen Hij wees op het onderhouden van de deze geboden: "Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af" (Markus 10:20). Het was voor een Godvrezend persoon mogelijk om deze geboden vanuit zijn eigen kracht te houden, zonder hulp van de Heilige Geest. Het is voor ieder mens, met welke religie dan ook, mogelijk om deze negen geboden te houden zonder hulp van God, omdat de mens een bepaalde kracht en moraal in zich heeft om, aan de buitenkant, een moreel leven te leiden. Wanneer u geen moreel leven leidt aan de buitenkant, dan zal niemand uw religie accepteren en zal hij of zij waarschijnlijk een groot probleem met u hebben. De mens verwacht van religieuze mensen dat zij op zijn minst aan de buitenkant moreel zijn.

Hiervoor wordt alleen maar gesproken over negen geboden, maar hoe zit het met het tiende gebod? Het tiende gebod heeft geen betrekking op het uiterlijke; hier gaat het om het innerlijke. Het gebod is: "U zult niet begeren; lust hebben naar, of een sterk verlangen hebben in of naar…". Deze drie woorden betekenen allemaal hetzelfde. Jammer genoeg heeft "begeren of lust" een hele slechte bijbetekenis in de gedachte van de mens. Wat het werkelijk betekent is een sterk verlangen hebben naar iets wat niet van u is, zoals het omschreven wordt in Galaten 5:17: "Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in;" Wat betekent dat? Het betekent dat de Heilige Geest geen kwade dingen doet. Hij heeft een sterk verlangen - sterke begeerte of lust - dat in gaat tegen het vlees, en het vlees heeft een sterk verlangen dat ingaat tegen de Heilige Geest. (Galaten 5:18-24)

Begeren is hetzelfde woord dat in het tiende gebod gebruikt wordt in Exodus 20 vers 17: "U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste,….". Het betekent hetzelfde als, "u zult geen verlangens hebben naar het huis van uw naaste of naar zijn vrouw". Het betekent hetzelfde als dat u niet zult wensen dat het huis van uw naaste van u is, of dat zijn vrouw van u is, of dat de secretaresse van uw naaste voor u zou werken, omdat zij zo accuraat is". U zult niet verlangen of wensen dat het bedrijf, of de auto of wat dan ook, dat van uw naaste is, om wat voor excuus dan ook van u zou zijn. Het tiende gebod had te maken met het innerlijke, de binnenkant van de mens. Het punt is dat hoe dan ook niemand in staat is om teweten of men zich wel of niet aan dit gebod houd. Totaal onmogelijk.

Paulus was een erg eerlijk en oprecht persoon. Hij zegt inFilippenzen 3:6,"wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, [was ik] onberispelijk". Hij hield zich aan de wet zonder dat er iets op hem aan te merken was. Wat betekent dat? Betekent dit dat hij zich aan alle tien geboden onberispelijk hield? Dat was zeker niet het geval, hij hield zich aan negen van de tien! Maar de negen was alles wat nodig was, waar hij zich aan moest houden. Niemand kon zich aan het tiende gebod houden. Er was niemand die kon zeggen: "Ik heb nog nooit naar iets verlangd wat van een ander is; ik heb nog nooit verlangd naar de vrouw


van een ander, of de dochter van een ander gekeken". Houdt er rekening mee dat elke vrouw in de wereld - die niet uw eigen vrouw is - of de vrouw van uw naaste is, of de dochter van uw naaste. U zult vrij zeker nooit kunnen zeggen dat u nog nooit een verlangen hebt gehad naar iets wat van iemand anders is.

Er is niemand in de wereld die dat kan zeggen, zelfs Paulus kon dat niet. Hij zegt dan ook in alle eerlijkheid: "Is de wet dan de oorzaak van de zonde? Geen sprake van! Hierna gaat hij verder met:"Zonder de wet zou ik nooit geweten hebben wat zonde is". (Romeinen 7 vers 7) Daarna heeft hij het over het tiende gebod, niet over de eerste negen, want de eerste negen daar heeft hij zich aan kunnen houden. Hij zegt, dat toen het aan kwam op het tiende gebod, dat zegt: "U zult niet begeren naar, u zult niet iets verlangen van…, u zult geen lust hebben in iets dat van uw naaste is, toen ontdekte ik dat,"er allerlei soorten van lust in mijn hart aanwezig was". (parafrase Romeinen 7 vers 8) Hij was eerlijk. Hij zei: "Ik dacht God te behagen, totdat Hij de zonde in mijn leven liet zien. Ik zag dat ik geestelijk dood was in Gods ogen, omdat ik elke soort aan verlangens en lust in mij ontdekte". Hij zegt letterlijk: "allerlei begeerte".

Waarom heeft God een dergelijk gebod gegeven terwijl Hij wist dat niemand zich, zonder de hulp van de Heilige Geest er aan kon houden? Hier is het antwoord: God gaf dit gebod om te kunnen zien hoeveel mensen er eerlijk zouden zijn om toe te geven dat zij op dit terrein te kort schoten. Weet u beste vrienden, de eerste stap op de weg naar geestelijkheid is eerlijkheid . God vraagt niet van u om eerst heilig te zijn. Niemand van ons kan uit zichzelf heilig zijn. Er is één ding dat uvandaag wel kunt doen: De eerste stap zetten op weg naar werkelijk geestelijk zijn en dat is eerlijkheid. Paulus was eerlijk. Hij gaf toe dat elke vorm van begeerte in zijn hart te vinden was. Hij gaf toe dat hij een zondaar was. Zo een zondaar dat, toen hij dacht dat hij leefde, hij feitelijk dood was, geestelijk dood door de zonde, zegt hij. Wat Paulus hier eigenlijk zegt is: "Ik ben iemand die elk uitwendige gebod gehouden heeft, maar erken dat ik inwerkelijkheid dood ben door de zonde, omdat ik elke vorm van begeerte in mijn leven, in mijn hart ontdekt heb".

Hoe ontdekt u dat dit in uw hart leeft? Door eerlijk en oprecht te zijn. Wanneer u eerlijk bent zal God u hier verder in leiden. Maar wanneer u niet eerlijk bent en de indruk wekt dat u een dergelijk verlangen niet hebt, maar zich in plaats daarvan, net als de Farizeeërs voordoet dat u oprecht bent, dan zal Jezus tegen u zeggen,: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars", precies zoals Hij sarcastisch tegen de Farizeeërs sprak, en Hij zal u aan u voorbijgaan. U zult hierdoor de Heere volledig mislopen, net zoals de Farizeeërs hem volledig misliepen.

Waardoor liepen zij de Heere mis? Waarom liet de Heere hen alleen? Hij zegt : "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben niet gekomen om de goede mensen te redden, maar juist de slechte." Denkt u dat zij werkelijk gezond waren? - Verre van dat. De Farizeeërs waren de ziekste mensen in Israël. Maar waarom wekte Jezus dan de indruk dat zij gezond waren? Hij was sarcastisch. Hij wilde laten zien hoe hypocriet zij waren. Hij wilde laten zien dat Hij hen, die niet eerlijk zijn, niet zal helpen.

Ziet u hoe gemakkelijk het is om tot de Heere te komen. U hoeft alleen maar eerlijk te zijn over de zonden in uw hart en zeggen: "Heere er is ieder soort van begeerte en verlangen in mij". Weet u wat er met Paulus gebeurde doordat hij eerlijk was? Hij ontdekte hoe de Heilige


Geest hem kon helpen om zelfs het tiende Gebod te houden. Hoe de kracht van de Heilige Geest hem kon bevrijden van de begeertes en verlangens in zijn hart.

Het bloed van Jezus reinigde hem van de fouten in het verleden en de kracht van de Heilige Geest bevrijdde hem. Paulus zegt: "De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood." (Romeinen 8:2) Wilt u dit ook ervaren? Wilt u ook een leven leiden waar de wet van de Geest u bevrijdt van de begeerten, verlangens en lust in uw hart? Weest dan eerlijk. Vertel de Heere dat u dat uit uzelf niet kunt; dat u uit uzelf hierin tekort schiet; dat u hierin gefaald hebt; dat u in uw hart gezondigd hebt en vraag hem om vergeving en dat Hij u reinigt met Zijn bloed en zegt: "Heere ik wil nooit meer oneerlijk zijn". Vraag hem om u te vullen met Zijn Heilige Geest en Zijn kracht binnen in u en u kunt de weg gaan van zuiverheid en reinheid. Niet alleen aan de buitenkant, maar juist in uw hart; de plek die alleen God kan zien.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)