60 Hoogmoed – trots

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 60 Pride

Wij willen ons iets meer verdiepen in wat zonde werkelijk is. Zonde is iets wat ons meer schade toebrengt dan welke ziekte ook . Zonde is wat chaos en verwarring in de wereld bracht. Het antwoord op al onze problemen ligt in de eerste plaats in het gered zijn van zonde, zelfs meer dan genezen te worden van onze ziektes.

Realiseert u zich wel dat zonde een ernstiger probleem is dan ziekte? Stelt u zich eens voor dat u een boodschap hoorde dat Jezus u kan genezen van al uw ziektes en dat Jezus u kan redden van al uw zonden. Wat zou u doen wanneer u voor de keus gesteld wordt om voor één van de twee te mogen kiezen? Stel dat Jezus aan u verschijnt en tegen u zegt: "Of Ik kan u redden van al uw zonden of u genezen van al uw ziektes". Wat zou u dan kiezen? Ik denk dat de meeste mensen in de wereld, zelfs vele gelovigen, zullen kiezen om genezen te worden van hun ziektes. De reden hiervan is dat zij nooit begrepen hebben hoe serieus en ernstig zonde is.

De vernietiging die zonde in ons leven aanricht is niet direct zichtbaar en daarom realiseren wij ons niet hoe slecht het is. Het is te vergelijken met iemand die sigaretten rookt wiens longen daardoor beschadigd raken, hij ziet dit niet gebeuren. Wanneer hij zou kunnen zien welke schade het roken aanricht, dan zou hij hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk stoppen met roken. Hetzelfde geldt voor zonde. Wij zien het niet totdat het ons compleet vernietigd heeft; wij zien niet de ernst ervan in en de schade die het aanricht. Dat is de reden dat de boodschap van het Nieuwe Testament in eerste instantie er niet over gaat dat Jezus u kan genezen van alle ziektes, maar dat Jezus u kan redden van uw zonden. In feite betekent het woord 'Jezus', in Mattheüs 1:21, niet genezer maar redder/bevrijder. Hij is gekomen om ons te redden van al onze zonden. Natuurlijk geneest Hij de zieken, maar dat komt op de tweede plaats. Hij is in eerste instantie gekomen om ons te redden en te bevrijden van onze zonden.

Wanneer wij gered willen worden van onze zonden, dan moeten wij weten wat zonde is waar wij van bevrijd moeten worden. Wat ziekte is begrijpen wij. In onze laatste studie zagen wij dat er zonden zijn, de zonden in ons innerlijke, die door Jezus werden veroordeeld en die veel ernstiger zijn dan de zonden die genoemd worden in de Tien Geboden. In het laatste deel hebben wij gekeken naar één van de innerlijke zonden, namelijk huichelarij.

In deze studie willen wij een andere zonde bespreken waar Jezus over gesproken heeft en die ook veel ernstiger is dan vele die in de tien geboden omschreven staan en dat is de zonde van hoogmoed/trots. In Lukas 18 vertelt Jezus een gelijkenis over twee mensen die naar de tempel gaan om te bidden. De één was een farizeeër en de ander een tollenaar. In die dagen waren tollenaars in de meeste gevallen bedriegers die geld verdienden aan andere mensen. Iedereen wist dat het zondaren waren. Aan de andere kant waren de farizeeërs mensen die de indruk wekten dat zij, aan de buitenkant, heel vroom waren. Deze farizeeër stond daar in de tempel en bad: " O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. " (Lukas 18:11), waarna hij alle goede werken opnoemde die hij gedaan had: " Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit ". Maar de tollenaar, die iets verder weg stond, sloeg op zijn borst en zei: "O God, wees mij, de zondaar, genadig". Jezus reageerde hierop met de woorden: " Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere ". Wat was er verkeerd aan het gedrag van de farizeeër? Wat was de zonde die hij hier beging en wat ervoor zorgde dat God hem veroordeelde? Hoogmoed!

Hoogmoed is waardoor de duivel, de duivel werd. Daarvoor was hij een engel, een volmaakte engel. Zodra hoogmoed in zijn hart kwam, werd hij de duivel. Het duurde niet eens een seconde, het gebeurde direct. Zodra de gedachte in zijn hart kwam, werd hij door God uit de hemel geworpen. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5:5: " God keert Zich tegen de hoogmoedigen". Waar Hij trots vindt, waar Hij hoogmoed ziet, daar keert Hij zich tegen, bevecht hen, werkt hen tegen, omdat dat tegen Gods natuur ingaat. Vergelijk dit maar met uzelf als een schoon en hygiënisch persoon. U heeft dan een afkeer van vuil, rommel en afval, terwijl een varken geen afkeer heeft van afval en smerig en vuil water. Waarom haat u dat? Waarom heeft u onmiddellijk een afkeer van vuil en afval, terwijl een varken deze afkeer niet heeft? Het heeft te maken met karakter,met uw natuur.

Wij hebben geen afkeer van hoogmoed en trots, omdat dit een deel van ons karakter is . Wij zien het niet als iets dat smerig is. Wij lijken wat dat betreft op een varken die zich rondwentelt in de modder en denkt, 'dit is fijn zo'. Gods karakter is echter tegenovergesteld hieraan. Hij haat trots en hoogmoed. De Bijbel zegt dat Jezus zich vernederde. Hij kwam van de hemel naar de aarde, werd een dienstknecht en liet hierdoor zien wat Gods karakter is een karakter van nederigheid en onderdanigheid. Hij liet hiermee zien hoe de mens zou moeten zijn. God schiep de mens om nederig te zijn. Wanneer een mens trots is dan heeft hij het karakter van satan, dat is wat God haat, dat is waar God Zich tegen keert, het is zonde.

Wanneer u trots op iets bent, wanneer u bijvoorbeeld trots bent op uw knappe uiterlijk, dan is dat zonde. Jezus is gekomen om u daarvan te bevrijden, zodat u nooit meer trots zult zijn op uw uiterlijk. Er is niets verkeerd aan wanneer u er goed uit ziet, maar er trots op zijn daar is alles verkeerd aan. Hoe zit het met intelligentie? Er is ook niets mis met intelligent zijn. U kunt de meest intelligente persoon in de wereld zijn met het hoogste IQ, dat is geen zonde. Maar wanneer u er trots op bent, zelfs maar een klein beetje, dan is het zonde. Wanneer u trots bent op het huis waar u in woont, trots op wat u in het leven bereikt hebt, trots op uw sociale positie, misschien trots op de familie waar u van afstamt, dat is allemaal zonde. Wanneer Jezus u niet gered heeft van deze zonde, wanneer u zegt dat Jezus niet voor die zonden uw redder is geworden, waar heeft Hij u dan wel van gered?

Heel veel mensen willen gered worden van de hel, maar weet u dat de Bijbel bijna nergens iets zegt over gered worden van de hel ? Het spreekt veel meer over gered worden van zonde en Gods oordeel over de zonden, maar waar vindt u in de Bijbel een vers over gered worden van de hel? Bijna nergens! De meeste verzen spreken over redding, spreken over gered worden van zonde. De eerste belofte in het Nieuwe Testament is dat u Hem de naam Jezus geeft, omdat hij u wil redden (bevrijden) van de zonde en niet van de hel of bevrijden van ziekte . Redding van de hel is het eindresultaat van gered/bevrijd zijn van zonde . Wanneer u gered bent van de zonde dan bent u automatisch gered van de hel. Het is te vergelijken met: Wanneer u verlost bent van ziekte, dan bent u gered van de dood. U zult bevrijd moeten zijn van ziekte, wanneer u gered wilt zijn van de dood. Dat is een automatisch gebeuren. Zo kunt u ook zeggen dat wanneer u gered bent van uw zonden, u gered bent van de hel. Het ene is een automatisch gevolg van het andere.

Dat is waarom, zoals ik in het begin gezegd heb, wij moeten begrijpen wat werkelijk zonde is. Trots, het zoeken van eer van mensen, roemen over wat God ons als een vrije gift gegeven heeft is zonde. De Bijbel zegt in 1 Corinthiërs 4:7: " U heeft toch niets van uzelf? Alles wat u hebt, hebt u gekregen " (HB). Denk daar eens een ogenblik over na. Denk eens na over alles wat u in uw leven heeft: Gezondheid, goed uiterlijk, intelligentie, een huis, een baan, een positie, u heeft niet eén van deze dingen zelf uitgezocht. U had nooit één van deze mogelijkheden gekregen wanneer God u die niet gegeven had. Misschien bent u geboren met een hoge mate van intelligentie, misschien bent u geboren in een bepaald gezin, maar u heeft dat niet uitgekozen. Waarom bent u er dan trots op? Wat heeft u ontvangen wat uw eigen verdienste is? U zou kunnen zeggen dat u zo veel verdiend hebt en dat u zo veel bereikt hebt. Dat is omdat God u zo veel jaren gezondheid gegeven heeft. Denk eens aan iemand die bedlegerig is, verlamt, blind of doof. Wanneer u zo zou zijn geweest dan had u nooit datgene bereikt wat u bereikt heeft. Dus wat heeft u gedaan om het te ontvangen?

Hoe zit het met geestelijke gaven, uw Bijbelkennis bijvoorbeeld. Mensen kunnen trots zijn op hun Bijbelkennis. Dat is een zonde. Bijbelkennis op zich is geen zonde, maar er trots op zijn is het wel. Een prediker die op de voorgrond treedt en trots is dat hij zo'n fantastische spreker is, die daardoor breed geaccepteerd en overal uitgenodigd wordt, is de grootste zondaar van allemaal. Niet omdat hij een goede prediker is, maar omdat hij er trots op is. Want na zijn prediking gaat hij terug en feliciteert - bij wijze van spreken - zichzelf in zijn binnenste dat zo veel mensen hem zo waarderen. Het is mogelijk dat u een grote gemeente heeft. Dat uw gemeente de grootste is in de stad en dat uw gemeente harder groeit dan andere gemeentes. Daar is op zich niets mis mee, maar wanneer u er trots op bent, dan bent u verkeerd bezig, dat is zonde. Trots wordt ook niet omschreven in de tien geboden net zoals huichelarij niet genoemd wordt, maar het zijn wel zonden waar Jezus voor gekomen is om ons van te bevrijden. Jezus sprak over hen die de eer van mensen zoeken, op een bepaalde manier geld geven, hoe zij bidden, hoe zij vasten en wat bedoelde Hij daarmee? Dat dit alles hoogmoed is. Jezus sprak tot Zijn discipelen en zei: "Wees niet als hen".

Wanneer wij neerkijken op een ander, dan zijn wij hoogmoedig. Denk maar aan het verhaal van de verloren zoon. Wat was het probleem van de oudste zoon in de gelijkenis? Hij keer neer op zijn jongere broer. Hij zei: "Kijk naar wat hij is en kijk hoe ik ben". Wanneer u uzelf ooit vergelijkt met iemand anders en u van uzelf denkt dat u een beter persoon bent dan de ander, hoeveel beter u bent, misschien zuiverder, of heiliger, dan is dat hoogmoed. U kunt trots zijn op uw vroomheid. Misschien bent u vromer dan iemand anders, u bent daar trots op en u zou kunnen zeggen: "Dank u Heere dat ik niet zo ben als de mensen in de andere denominatie". Wanneer u trots bent op de denominatie waar u toe behoort, dan is dat zonde. Er is niets verkeerd aan om tot een goede gemeente te behoren, maar wanneer u daar trots op bent dan is dat zonde.

Ziet u dat er veel zonden schuilgaan in de vele, vele goede dingen die wij doen en in wat wij bezitten. En dat is de zonde van trots; van hoogmoed, een zonde die gevonden wordt in het midden van onze zogenaamde geestelijke activiteiten, een zonde die aan de buitenkant niet zichtbaar is. Jezus haat dat. Stel je voor dat er zich in uw leven iets afspeelt wat Jezus haat. Wilt u daar dan niet van gered, van bevrijd worden? Vraag God of Hij u op dit moment wil laten zien waar er sprake is van trots, van hoogmoed, van eigendunk, omdat het u anders kapot maakt. Vraag Jezus of Hij u er nu direct van wil bevrijden.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)