68 Gods volmaakte wil voor ons leven (1)

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 68 Proving God's Perfect Will (1)

In deze en de volgende twee delen gaan wij onderzoeken hoe wij Gods volmaakte wil voor ons leven kunnen ontdekken. Dit is een zeer, zeer belangrijk onderwerp.

De Bijbel spreekt in Romeinen 12:2 over hoe wij Gods volmaakte wil kunnen begrijpen. Er staat: " Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is ". Er bestaat een wil van God voor uw leven die volmaakt is. Vanaf het moment dat u wedergeboren bent, vanaf het moment dat u uw leven aan Christus gegeven hebt tot het eind van de voor u bedoelde dagen hier op aarde, heeft God uw weg uitgestippeld, in kaart gebracht, gekenmerkt en een volmaakte blauwdruk hiervan gemaakt; een volmaakt plan voor elk detail van uw leven, waar u zult wonen, met wie u zult trouwen, wat u zult doen, welk aardse bezigheid of beroep u zult uitoefenen, welke beproevingen op uw weg zullen verschijnen, welke verleidingen u zult tegenkomen en welke bediening u zult hebben in Zijn Lichaam. Dit maakt allemaal deel uit van Gods plan voor uw leven. U zult dit plan echter nooit kennen of kunnen uitvoeren wanneer u niet het verlangen hiertoe hebt. God dwingt niemand ertoe om Zijn weg volgens Zijn plan te nemen. God dwingt zelfs niemand om naar de hemel te gaan. Hij weerhoudt mensen er niet van om naar de hel te gaan, wanneer zij hiervoor kiezen. "Hij beloont wie Hem zoeken" zegt Hebreeën 11:6.

De Heilige Geest gaat in de wereld rond om mensen zich naar God te laten omkeren, mensen ervan te overtuigen om op Zijn oproep te reageren, zich over te geven en om Gods wil te zoeken. Wanneer de Heilige Geest echter merkt dat u niet serieus bent in het zoeken naar Gods volmaakte wil in uw leven, dan laat Hij u met rust. Hij zal niet achter u gaan aanjagen. Hij zal een paar keer een oproep doen, maar wanneer Hij merkt dat u geen groot verlangen hebt om Gods wil te doen, omdat u dan misschien niet meer zo veel geld kunt verdienen of omdat u dan niet meer mee kunt komen in de wereld wanneer u Gods wil zoekt en wilt volgen, dan zal Hij u gewoon met rust laten. U zult dan in de eeuwigheid veel spijt hebben. Wanneer u zelf uw leven in kaart brengt, dan doet u dat als iemand die blind is. U bent totaal blind wat uw zicht op de toekomst betreft; u hebt er geen idee van wat er zelfs morgen gaat gebeuren. U bent totaal blind wat betreft de gevaren en valkuilen die voor u liggen, valkuilen die door mensen en satan en zijn demonen op uw pad gebracht worden.

Wij zijn, wat de toekomst betreft, volkomen blind. Net een blinde die zijn weg probeert te vinden op onbekend terrein. Zou het niet mooi zijn wanneer zo iemand een gids heeft met zijn ogen wijd open, die ver vooruit kan kijken, ver in de toekomst? Dat is nu precies wat God voor ons wil doen. God kent de hele toekomst. Hij weet precies wat goed voor ons is. Hij kent iedere valkuil, iedere valstrik die voor ons door mensen of door demonen is klaar gelegd en Hij kan u voor al deze valkuilen en valstrikken beschermen. Hij kan u in uw aardse leven op een weg leiden, die zo volmaakt is dat, wanneer u aan het eind komt van uw aardse leven en voor de Heere staat en terugkijkt op uw leven, u zich dan realiseert dat u zelf nooit een beter en volmaakter plan had kunnen bedenken. Ik bekijk het zo: Wanneer ik alle factoren die een effect op mijn leven hebben, zou kennen; wanneer ik elk ding wat er op mijn weg, op die andere weg en die alternatieve route kan gebeuren waar ik voor moet kiezen; wanneer ik ieder aspect van mijn toekomst zou weten en ik mijzelf zo goed zou kennen als God mij kent; mijn mogelijkheden, mijn persoonlijkheden, mijn karaktertrekken; wanneer ik over Gods wijsheid zou beschikken, dat dan het plan voor mijn leven exact hetzelfde zou zijn als Gods volmaakte plan voor mijn leven. Omdat wij allemaal zoeken naar wat het beste voor ons is, zoeken wij wat goed voor ons is. Weet u dat God ook zoekt naar wat het beste voor u is? In Jeremia 29:11 zegt God: " Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven ".

Gods volmaakte plan voor ons is in ons eigen belang, dat wat het beste is voor ons. Daarom wilt u, wanneer u met hart en ziel een discipel van Jezus bent, op elk terrein Zijn wil en plan voor uw leven zoeken. Dan zult u zeggen: "Heere ik wil niet in een stad leven die U niet wilt. Ik wil geen jongen of meisje trouwen die U niet voor mij uitgekozen hebt. Uw keuze zal het allerbeste zijn voor elk aspect in mijn leven. Ik wil mijn geld spenderen op de wijze zoals U dat wilt. Ik wil mijn tijd besteden op de manier zoals U wilt dat ik doe en ik wil alleen maar datgene op deze aarde doen waarvan U wilt dat ik dat doe". Wanneer u die intenties hebt, dan wil ik enkele principes met u delen, waarmee u kunt achterhalen wat Gods volmaakte wil voor uw leven is. Ik wil dit doen door middel van een vragenlijst met 12 vragen die wij onszelf kunnen stellen wanneer wij willen weten wat Gods volmaakte wil op ieder onderdeel is. Soms kunnen wij geconfronteerd worden met een onderwerp waarbij wij niet zeker zijn of het Gods wil is of niet. Dan kunnen wij ons deze 12 vragen stellen om, door onszelf een eerlijk antwoord te geven, naar het antwoord op zoek te gaan. Hoe dichter wij bij het einde van de vragenlijst komen hoe helderder het voor ons wordt wat Gods wil is.

Ik zal eerst de lijst met vragen hieronder omschrijven en daarna zal ik in de komende twee delen vraag voor vraag uitwerken.

1. Is datgene wat ik overweeg, voor zover ik weet, tegengesteld aan of in strijd met datgene wat Jezus, de apostelen, de Heilige Geest, of het Nieuwe Testament onderwijst. Met andere woorden is het iets dat verboden is in Gods Woord en in het bijzonder in het Nieuwe Testament?

2. Heeft het betrekking op iets wat ik met een zuiver geweten kan doen?

3. Is het iets wat ik doe tot Gods eer?

4. Is het iets wat ik kan doen in gemeenschap met Jezus?

5. Kan ik God vragen om mij te zegenen wanneer ik het doe?

6. Kan ik op enige wijze geestelijk afgestompt worden, wanneer ik het doe?

7. Zal ik er naar mijn beste weten geestelijk voordeel van hebben en erdoor opgebouwd worden?

8. Zal ik er blij van worden wanneer ik er mee bezig ben wanneer Jezus terugkomt op aarde?

9. Hoe denken wijzere en geestelijk meer volwassen broeders hierover?

10. Zal ik, door het te doen, Gods naam onteren of zal het mijn getuigenis schade toebrengen wanneer anderen hiervan weten?

11. Zal mijn gedrag de oorzaak kunnen zijn dat anderen, wanneer zij hiervan weten, gaan struikelen?

12. Voel ik mij geestelijk vrij om het te doen?

Wanneer wij deze 12 vragen één voor één doornemen, dan wordt het al hoe duidelijker wat Gods wil is op een bepaald gebied.

Ten eerste, wanneer er in de Schrift iets verboden is, dan hoeven wij daar geen tweede keer over na te denken. Dat is zo duidelijk als wat. Moet ik voor iets een leugen vertellen? Zegt de Bijbel iets over leugens? Dat doet het zeer zeker. Is er een excuus te bedenken waarom ik iemand niet hoef te vergeven? De Schrift is heel duidelijk over deze dingen! Wij moeten vergeven en wij moeten altijd de waarheid spreken. Er zijn meer dingen en omstandigheden waar Gods Woord kristal herder is en waarvoor wij niet hoeven te bidden of Gods raad voor hoeven te zoeken. Wanneer u iets overweegt wat tegengesteld is aan of in strijd met Gods Woord, wanneer het in strijd is met de geest van het Nieuwe Testament - het hoeft dan zelfs geen specifieke Bijbelpassage te zijn voor een specifiek geval wat ik overweeg, maar waarbij ik de principes van het Nieuwe Testament begrijp - dan kan ik mijzelf afvragen: 'Is het strijdig met de geest van het Nieuwe Testament'? Door dit te overwegen kan ik al weten wat ik moet doen. Dat is het antwoord op de eerste vraag. Dat is de reden waarom het zo belangrijk voor ons is om de Schrift te kennen.

In 2 Timotheüs 3:16-17 lezen wij: " Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust ". Hier kunnen wij zien dat de Schrift aan ons is gegeven om onze denkwijzen aan te passen, om ons op de weg van rechtvaardigheid te leiden en ons toe te rusten om, uit geloof, goede werken te doen. Wanneer u niet bekend bent met het onderwijs in het Nieuwe Testament, dan kunnen er in uw leven situaties ontstaan waarbij u niet weet wat Gods wil in die bepaalde situaties zijn. U weet het niet omdat u geen aandacht besteed hebt aan Gods Woord en omdat u de Schriften niet hebt bestudeerd. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is om heel zorgvuldig het Nieuwe Testament te bestuderen, zodat u Gods wil kunt kennen op die terreinen die in de Bijbel geopenbaard worden. Dan wordt het ook gemakkelijker om Gods wil te kennen in veel andere omstandigheden en op veel andere terreinen in ons leven die niet exact in de Bijbel omschreven zijn, omdat wij de geestelijke bedoeling van de Schrift kennen. Neem als voorbeeld het kiezen van een baan, of het trouwen met een bepaald iemand. Hierover zult u geen exacte omschrijving als handleiding in de Bijbel vinden, maar wanneer u in uw leven ernaar op zoek bent om op elk gebied Gods wil te doen, dan zal Hij ervoor zorgen dat u Zijn wil, in een zo belangrijke keuze als het huwelijk, niet mis loopt. Dat is het grote voordeel wat wij hebben wanneer wij aan Gods Woord gehoorzaam zijn.

En dan nu het antwoord op vraag 2, waarbij u zich moet afvragen of datgene wat uw wilt doen, u dat u met een zuiver geweten kunt doen. Het geweten is geen perfecte gids, maar wel een erg gezonde leidraad om ons te laten zien of iets Gods wil is. In 1 Johannes 3:21 staat: " Als ons geweten ons niet veroordeelt, kunnen we vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan " (BB). Dit is wat ons vrijmoedigheid geeft. Wanneer u deze wijze van werken opvolgt, dan zult u een bepaalde vrede in uw hart ervaren. Het is ook mogelijk dat door uw geweten er onrust in uw hart ontstaat, dan is het iets wat Jezus aanraadt om het niet te doen. Wanneer u in uw hart onrustig wordt, doe het dan niet. Dus samengevat, overweeg het volgende wanneer u iets niet zeker weet: 'Is het volgens Gods Woord dan kunt u het doen met een zuiver geweten'.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Bekering
Zac Poonen
(Now Playing)
8 Geloof
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Dode werken
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Wet en genade
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Huichelarij
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Egoïsme
Zac Poonen
(Now Playing)
62. Haat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Ongeloof
Zac Poonen
(Now Playing)
65 Liegen
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)