geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Religious or Spiritual
WFTW Body: 

Judas spreekt in zijn epistel over drie mensen die religieus waren, maar niet geestelijk – Kaïn, Bileam en Korach (Judas 1:11). Laten we eens een voor een bij hen stil staan.

1. Kaïn

Kaïn Was geen goddeloze man. Hij was een diep gelovige man die geloofde in het brengen van offers aan de Here God (Genesis 4:3). Abel offerde ook aan God. Het verschil echter tussen de twee offers en tussen Kaïn en Abel was het verschil tussen de hemel en de hel, het verschil tussen religiositeit en geestelijkheid. Kaïn en Abel symboliseren de twee wegen waarop de mensen lopen – de weg van de religiositeit en de weg van de geestelijkheid. Kaïn is het type mens die de uiterlijke zaken aan God offert – geld, dienstbaarheid, tijd, enzovoort. Abel, aan de andere kant, legde zichzelf symbolisch neer voor het altaar toen hij het lam doodde en het op het altaar neer legde.

Religieuze mensen kunnen giften geven, bidden en vele goede werken doen – maar ze begrijpen niet wat het inhoud om zichzelf te offeren. Ze mogen hun tienden precies betalen, maar ze zullen niet aan zichzelf sterven op de momenten van verleiding. Dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Je kon deelnemen aan het oude verbond zonder te hoeven sterven aan jezelf. Maar het is onmogelijk om aan het nieuwe verbond deel te hebben zonder te sterven aan jezelf. Jezus kwam niet om tienden te offeren, maar om Zichzelf te geven als een acceptabel en aangenaam offer voor God. Kaïn en Abel symboliseren de brede en de smalle weg om de Heer te naderen – de weg van de religiositeit en de weg van de ware geestelijkheid. Je kunt een dienstknecht zijn zonder te sterven aan je zelf, maar je kunt geen zoon zijn zonder te sterven aan je zelf*1.

God beantwoordde het offer van Abel met vuur vanuit de hemel. Maar er viel niets op het offer van Kaïn. Als een mens voortdurend sterft aan zichzelf, dag na dag, dan zal er een vuur uit de hemel komen op dit leven en bediening. Dat is de echte doop in de Geest en in vuur waarover Johannes de Doper sprak, toen hij zei dat Jezus dat zou geven aan hen wiens wortels door Hem omgehakt waren. Aan de andere kant kan een mens die in het algemeen gesproken de juiste dingen doet aan de buitenkant een goed leven leiden, maar het vuur en de zalving vanuit de hemel zal afwezig zijn in zijn leven. De valse ‘doop’ van Satan die de emoties prikkelt (en dat is het gene waar de meesten vandaag de dag van genieten) is waardeloze troep vergeleken met de echte doop in Geest en in vuur die Jezus op het leven Zijn discipelen zal geven die de weg van het kruis kiezen.

2.Bileam

Bileam was een andere religieuze man. Hij was een prediker die de Here God wilde dienen, maar hij was ook geïnteresseerd in het verdienen van geld en in het ontmoeten van de grote mannen in de wereld (Numeri 22). Hij zocht naar eer en financieel gewin voor zichzelf in de Naam van de Heer. Er zijn veel valse profeten, zoals Bileam, aan de dag van vandaag. Hun doctrines zijn allemaal fundamenteel waar, volgens de letter van het woord. Maar niet onderscheidende gelovigen kunnen niet herkennen dat ze gemotiveerd worden door de geest van Bileam (door geld en eer lief te hebben). Dit zijn diegenen waarover Paulus schrijft in Filippenzen 2:21 door te zeggen dat zij allemaal hun eigen belangen najagen. Er waren mensen in de gemeente van Pergamum, die leefden volgens de doctrines van Bileam (Openbaringen 2:14). Er is geen verschil tussen het zoeken van eer of het zoeken van geld in de gemeente of kerk. Beide zijn slechts verschillende variaties van dezelfde geest als die van Bileam.

3.Korach

Korach was een andere religieuze man. Hij kwam uit de priesterlijke stam van Levi (Numeri 16). Maar hij was niet tevreden met de bediening die hem door de Heer was toegewezen. Hij verlangde er naar om meer prominent te zijn, zoals Mozes was. Dit begeren (aangekleed met religieuze kleding) werd uiteindelijk zijn ondergang. En zij, die met hem rebelleerden, Dathan en Abiram en hun families, staan als enigen te boek als diegenen die levend naar de hel gingen (Numeri 16:32-33). Zo serieus nam de Here God de zonde van rebellie tegenover de autoriteit die Hijzelf had aangewezen over Zijn volk.

De meeste oudsten, sprekers en voorgangers zijn zelfbenoemd. Om tegen hen te rebelleren zal wellicht niet zo serieus zijn. Soms kan het zelfs noodzakelijk zijn! Maar rebelleren tegen iemand die door God is aangewezen kan een van de zwaarste oordelen van God over iemand afroepen. Een geestelijk mens zou er zelfs nooit over dromen om zoiets te doen. Maar religieuzen mensen wel. Dat is de geestelijke dwaasheid die gepaard gaat met religiositeit.

Korach symboliseert mensen die in een ongezonde competitie zitten met anderen in de kerk of gemeente. Als je ontdekt dat je het moeilijk vind om een Godvrezende broeder te eren en te waarderen, dan is dat een indicatie dat er iets van de geest van Korach in jouw leven is. Als je hem bekritiseerd, dan ben je vol van de geest van Korach. Als je kunt luisteren naar anderen, die hem aan het bekritiseren zijn, dan ben je als een van de 250 rebellen die zich bij Korach voegden en die ook door God geoordeeld werden.

We kunnen nooit geestelijk worden als we geen onderscheid maken tussen religiositeit en geestelijkheid. Het is dat wat we elk uur nodig hebben.

*1 ‘Zelf’ of ‘je ik’ duiden op een leven gecentreerd rondom het eigen individu. Niet God op de eerste plaats, maar jij zelf in jouw leven.