geschreven door :   categorieën :   de gemeente
WFTW Body: 

1. Wanneer wij werkelijk “gerechtvaardigd zijn door het bloed van Christus” (Romeinen 5:9) en “aangenomen” zijn in Christus (Efeziërs 1:5), dan denkt God niet meer ons verleden (Hebreeën 8:12). Dan is ons verleden in Gods ogen zonder zonde, en dat blijft zo wanneer wij snel zijn in het hebben berouw en bekering en een goed geweten vasthouden, ook – te allen tijde - in het vergeven van anderen (zie Mattheüs 18:23-35).

2. Wat wij in ons leven het meest nodig hebben is te allen tijde luisteren naar de Heere Jezus (zie Lukas 10:38 en 42). Alleen dan kan elke afgod in ons leven vernietigd worden (zie Jesaja 30:21-22).

3. Het beste bewijs van nederigheid is totale afhankelijk van de Heere (Filippenzen 2:8), iets wat gebeurd door altijd onze eigen wil aan de kant te zetten – te sterven aan ons zelf. (2 Korintiërs 4:10).

4. Door op een begripvolle manier met uw vrouw om te gaan erkent u dat zij “brozer vaatwerk” is (1 Petrus 3:7 NBG). Als echtgenoot het hoofd van de vrouw zijn betekent, dat u uw vrouw tot voorbeeld bent en u de zorg voor elk aspect van haar leven hebt – zoals ons brein voor het hele lichaam zorgt.

5. Wij behoren onze kinderen te onderwijzen zoals Mozes als kind door zijn ouders onderwezen werd; Nooit zoeken naar wereldse eer, het plezier van de zonde, of wereldse rijkdom, maar bereid te zijn om mishandeling en afkeuring te dragen om Christus wil. Mozes herinnerde zich dit, zelfs toen hij 40 jaar oud was (Hebreeën 11:24-26).

6. De Heer schrijft eerst Zijn Woord in onze gedachten om ons het verlangen te geven om Zijn wil aan ons kenbaar te maken. Dan schijft Hij het in onze harten, om zodoende ons de mogelijkheid te geven om ook Zijn wil te doen. (Hebreeën 8:10 en Filippenzen 2:12-13). Wanneer hij het eerst in ons gedaan heeft, dan moeten wij geloven dat Hij het tweede ook in ons zal bewerken.

7. Ieder van ons moet zijn deel doen in het Lichaam van Christus om samen de gemeente te bouwen als een met elkaar verbonden “gezin”, waar ieder lid voor de ander zorgt en men elkaar aanmoedigt (1 Korintiërs 12:24-27).

8. “Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is” (Filippenzen 3:13) betekent dat wij elke dag moeten leven of wij tot dat moment niets voor de Heere gedaan hebben, maar verlangend willen weten wat Hij wil dat wij vandaag zullen doen.

9. De overwinnaars zullen op een “zee als van glas” staan (een zee zonder rimpels – Openbaring 15:2 is een beeld van een leven in perfecte rust dat de Heere ons wil geven – een leven van constante vreugde wat door niets wat er om ons heen gebeurd, of niet gebeurd, verstoord kan worden. (Hebreeën 4:9-11)).

10. “Bid zonder ophouden” (1 Thessalonicenzen 5:17) houdt in dat wij bidden net zoals wij ademhalen – op ieder moment. Het betekent om in alles in een onophoudelijk afhankelijke houding van de Heere te leven – net als een tak aan een boom die altijd hulpeloos afhankelijk is van de stam om vruchten voort te brengen. (Johannes 15:5).

(Hoofdpunten van verkondigingen die geven zijn tijdens de Tuticorin Conference, Tamilnadu, India - Januari 2016. Deze verkondigingen kunnen, wanneer u dat wenst, bekeken worden via de volgend link: https://www.cfcindia.org/series/the-new-covenant-life-and-church)