geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   jeugd
WFTW Body: 

Volgens de Bijbel geeft de Heilige Geest ons de gave van “de zegen van Abraham” (Galaten 3:14 *). Toen God Abraham zegende, zei Hij tegen hem; “Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:2-3 NBG)

Er zijn in deze zegen twee delen te onderscheiden: “Ik zal u zegenen” en “u zult tot een zegen zijn”. Dat is wat er gebeurd als we vervuld worden met de Heilige Geest.

De meeste gelovigen zoeken het vervuld worden met de Heilige Geest om zelf gezegend te worden en niet om daardoor een zegen voor anderen te zijn. Dit is dan ook de reden dat er zoveel valse ervaringen van de Heilige Geest welig tierend zijn in het Christendom van vandaag.

Jezus zei dat de kracht van de Heilige Geest ons tot Zijn getuigen zou maken (“een zegen voor anderen”, zoals Hijzelf was) tot het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8). Dit is “de zegen van Abraham” tot wie gezegd werd dat “de gehele aarde vanwege hem gezegend zal worden”. (Genesis 12:3 NBG). Families, die aan de uiteinden van de wereld leven zouden door Abraham worden gezegend. En families, die aan de uiteinden van de wereld leven zouden door ons worden gezegend, indien we vervuld zijn met de Heilige Geest.

Toen Jezus aan de Joden in de synagoge van Nazareth vertelde over zijn zalving met de Geest en de stroom van zegeningen, als gevolg daarvan, zei Hij “om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren” (Lukas 4:18-19). Hier kun je zien dat elk resultaat van die zalving een zegen voor anderen was. De woorden van Petrus in het huis van Cornelius waren: “Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem” (Handelingen 10:38). Ook hier vinden we weer de zegen voor anderen benadrukt.

Toen Jezus Zijn discipelen leerde om hun hemelse Vader te vragen om de Heilige Geest, gaf Hij daar het volgende voorbeeld bij in Lukas 11:5-13. Hij sprak over een man, die naar het huis van zijn buren ging en daar zo lang aan de deur bleef kloppen totdat hij uiteindelijk de broden kreeg, die hij nodig had om aan zijn bezoek voor te zetten. Het belangrijkste punt in dit voorbeeld is het doorzettingsvermogen om te blijven vragen om de Heilige Geest (wat verder in vers 13 duidelijk wordt). Kijk echter ook goed naar het feit dat deze man dit brood niet voor hemzelf, maar voor een ander vroeg. Het was de behoefte van een ander, wat hem naar het huis van zijn buurman deed gaan. Nadat hij het brood ontvangen had en daarmee zijn bezoek te eten had gegeven, ga ik er van uit dat hij naar bed is gegaan en niet rondgegaan is om iedereen te vertellen van de goede daad die hij voor anderen verricht had. Ik kan me niet voorstellen dat deze man zich op de foto zou laten zetten om het moment vast te leggen waarop hij rond middernacht dit brood aan zijn bezoek geeft en vervolgens kopieën van de foto naar al zijn buren zou sturen.

Toch doen veel christenen juist dit: ze adverteren het goede dat ze doen, om daardoor anderen een goede indruk te geven dat zij God dienen. Jezus vertelde ons dat zelfs onze linkerhand niet zou mogen weten wat onze rechterhand doet.

God wil ons zegenen – onmetelijk. Hij wil echter niet dat we als een reservoir of een meer worden. Hij wil dat we kanalen worden waar de stromen van Levend water door kunnen stromen naar anderen (Johannes 7:37-39). Ook wil Hij dat deze rivieren rustig en onopvallend stromen, tot eer en glorie van God alleen.

Iedere, in het Nieuwe Testament genoemde, gave van de Geest is bedoeld om anderen te zegenen (1 Corinthiërs 12, Romeinen 12 en Efeziërs 4). Zelfs de gave van het spreken in tongen voor persoonlijke verbetering is primair gegeven om ons ‘geestelijk fris’ en in contact met God te houden, zodat we daardoor anderen beter kunnen dienen.

Zij die primair naar persoonlijke zegen zoeken – of dit nu om lichamelijke gezondheid, materiele voorspoed of emotionele extase gaat – hebben Gods doel helemaal niet begrepen. Dat zijn slechts de kruimels die van de tafel zijn gevallen.

Onze roeping als gelovigen is om in de voetsporen van Jezus te wandelen – en Hij kwam niet naar de aarde om Zichzelf te zegenen, maar om een zegen voor anderen te zijn.

* Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

Vertaling: Michel de Ruijter