geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   de gemeente
WFTW Body: 

Als God in ons midden is, dan zullen we Hem krachtig in ons midden horen spreken tijdens onze bijeenkomsten. Dat is de betekenis van profetie.

In de tijden van het oude verbond, werd met profetie het voorzeggen van de toekomst bedoeld of het geven van richtlijnen aan mensen over wat ze zouden moeten doen. Nu, in de tijd van het nieuwe verbond, is profetie voor aansporing (het uitdagen*1, berispen en corrigeren van mensen) en stichting*2 (het opbouwen van de gemeente) (1Corinthiërs 14:3).

Profetie is de belangrijkste gave van de Geest waardoor de gemeente gebouwd wordt. Het profetische woord is ‘een lamp die schijnt in een duistere plaats’ (2Petrus 1:19). Zonder dit constant brandende licht in de gemeente, zal het onmogelijk zijn om de sluwe streken van de prins van de duisternis te ontlopen. De gemeente zal zelf weg zinken in de duisternis. Het geleidelijk verdwijnen van de gave van profetie uit hun midden, is de belangrijkste reden waardoor Christelijke groepen over een periode van tijd gedegenereerd zijn, ondanks dat ze goed begonnen waren.

Elke keer dat Gods aanwezigheid uit Israël verdween, in de tijd van het eerste testament werd feit dat Hij hen verlaten had gekenmerkt doordat ‘er geen profeet meer was’ (Psalm 74:1, 9). Israël degenereerde altijd als er geen profeet meer was, zoals in de tijd van Eli (Zie 1Samuel 3:1). Maar Israël rees tot grote hoogte als ze wel een profeet hadden, zoals in de dagen van Samuel (1Samuel 3:20). Het was Samuel door wie David tot koning van Israël werd gezalfd. Daardoor begon er een nieuwe glorieuze periode in de geschiedenis van Israël. Als Samuel profeteerde, ‘was de HEERE met hem en liet Hij niet een van al Zijn woorden onvervuld’. (1Samuel 3:19).

Wij moeten ook ernstig bidden voor zo een krachtige bediening in onze gemeente, zodat elk woord dat we spreken rechtstreeks de harten van mensen raakt, zoals een pijl doel treft. Door de gave van profetie ‘worden de geheimen van mensenharten bekend gemaakt’. (1Corinthiërs 14:25). Zodoende krijgt iedereen in de gemeente licht op de oneerlijkheid van de zonde.

Ons wordt opgedragen om ‘elkaar elke dag te vermanen, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van ons verhard zal worden door de verleiding van de zonde’. (Hebreeën 3:13). Er zijn zonden die overduidelijk zijn en er zijn zonden die subtiel en verborgen zijn. Maar de geest van de profetie zal zowel de misleiding van de zonde als de plannen van Satan aan het licht brengen, zodat we beschermd zijn.

We zien hier een voorbeeld van in het eerste testament. De koning van Aram oorlog voerde tegen Israël en elke keer als hij een geheim plan maakte met zijn generaals om Israël op een bepaalde plaats aan te vallen, werden zijn plannen door Elisa aan de koning van Israël bekend gemaakt door profetie (2Koningen 6:8-12). Zodoende wist de koning van Israël dus precies waar hij zijn leger moest verzamelen om het land te verdedigen en het land keer op keer te redden.

Dat is de manier waarop de Heer ons, door profetie in de bijeenkomsten, vooraf zal waarschuwen voor de gebieden waarop Satan ons zal gaan aanvallen in de komende dagen. Zodoende kunnen we dus alert zijn op die gebieden.

Paulus spoorde Timotheüs aan om de goede strijd te strijden (tegen Satan) door aandacht te schenken aan de profetieën die over hem uitgesproken waren. (1Timotheüs 1:18).

Keer op keer hebben we in onze gemeente in Bangalore ontdekt, dat de geest van de profetie tijdens onze bijeenkomsten vele broeders en zusters vooraf waarschuwde over de punten waarop ze met de aanvallen van de vijand te maken zouden krijgen in de dagen die daarop volgden. Door het profetische woord heeft God wijsheid gegeven aan ieder van ons in de gemeente – wijsheid in ons persoonlijke leven, in ons familieleven en in ons gemeenteleven. Spreuken 24:3,4 zegt: ’Door WIJSHEID wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest. Door KENNIS worden binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen’. Er is een plaats voor kennis in de gemeente – Gods Woord gepredikt door gezalfde sprekers. Maar kennis is als de meubels waarmee een huis gemeubileerd is, nadat het huis gebouwd is door WIJSHEID.

Dus als we enkel en alleen Bijbelkennis in onze gemeentes hebben, dan zijn we als een familie die op een leeg stuk grond woont met een heleboel dure meubels om ons heen, maar zonder huis – geen muren, geen dak en zelfs geen vloer! Dat is waarom we in het tweede testament aangespoord worden om in de eerste plaats de WIJSHEID na te jagen. ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’(Jakobus 1:5). Het is wijsheid waardoor de gemeente gebouwd wordt. En de wijsheid van God komt de gemeente binnen door de gave van profetie.

Dat is de reden waarom we ‘vooral moeten najagen dat u mag profeteren’ (1Corinthiers 14:1, 5) tijdens elke bijeenkomst in de gemeente. Bijeenkomsten voor Bijbelstudie en evangelisatie zijn goed. Maar als we de gemeente moeten bouwen als een pure getuigenis voor Christus, dan moeten we de gave van profetie op de EERSTE plaats zetten.

*1 het uitdagen van mensen om het goede te doen

*2 het stichtelijk prediken

1 Corinthiërs 14:3 - Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.

Psalm 74:1, 9 - Een onderwijzing van Asaf. O God, waarom hebt U ons voor altijd verstoten? Waarom ontbrandt Uw toorn tegen de schapen van Uw weide? Denk aan Uw gemeente, die U vanouds verworven hebt, de stam die Uw eigendom is, die U verlost hebt, de berg Sion, waarop U gewoond hebt. Richt Uw voeten naar wat voor altijd verwoest is, want de vijand heeft alles in het heiligdom vernield. Uw tegenstanders tierden midden in Uw ontmoetingsplaatsen; daar stelden zij hun zege tekens als ere tekens op. Zij raakten bekend als lieden die hun bijlen opheffen in dicht geboomte. Zo sloegen zij al de graveringen ervan met houwelen en mokers in stukken. Zij staken Uw heiligdom in brand; tot de grond toe ontheiligden zij de woning van Uw Naam. Zij zeiden in hun hart: Laten wij die gezamenlijk plunderen! Zij verbrandden al Gods ontmoetingsplaatsen in het land. Onze tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer; er is niemand onder ons die weet hoelang nog.

1Samuel 3:1 - En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was schaars in die dagen; er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam.

1Samuel 3:20 - En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE.

1Corinthiers 14:1, 5 - Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.