geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Religious or Spiritual
WFTW Body: 

Barmhartigheid is een zeer belangrijk tegengif voor Farizeïsme. Barmhartig zijn voor anderen betekent meer dan alleen mensen vergeven die ons pijn doen of kwaad doen tegen ons. Het betekent goed doen aan anderen in nood. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, heeft Jezus uitgelegd wat "genade" betekend (Lucas10:25 -37 – kijk naar het gebruik van het woord 'barmhartigheid' in vers 37.

Daar lezen we van een Bijbelleraar die Jezus ondervraagde over hoe het eeuwige leven te beërven is. Jezus antwoordde dat dit mogelijk is door God oprecht lief te hebben en door je naaste lief te hebben als jezelf. Maar de Bijbelleraar (zoals vele Bijbelleraren vandaag de dag) "wilde zijn gebrek aan liefde voor sommige soorten mensen rechtvaardigen" (vers 29) en hij vroeg Jezus wie er met het woord 'naaste' bedoeld wordt. Zijn zelfrechtvaardiging identificeerde hem duidelijk als een Farizeeër, en Jezus antwoordde op zijn vraag met een gelijkenis.

In de gelijkenis, lezen we in de eerste plaats van een priester (een oudste of ouderling in Gods huis) die de neergeslagen man op de weg negeerde. Hij zag de menselijke behoefte daar en was er onverschillig onder. Misschien dacht hij dat de man werd gekastijd*1 door God voor een geheime zonde in zijn leven. Of misschien vond hij het verkeerd van de man om zo laat in de nacht langs die weg te wandelen zonder enig gezelschap. Hij was precies zoals de drie vrienden van Job, die hem bepreekten. Hoe snel zijn we, wanneer we mensen zien lijden, om dat lijden toe te schrijven aan allerlei soorten misstanden die we ons voorstellen die ze moeten hebben gedaan, in plaats van hen te helpen. Hoe onverschillig zijn we voor de mensen in nood! "Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven", zegt de Heer tegen ons: "Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was naakt, en u hebt Mij niet gekleed; Ik was en u hebt Mij niet bezocht. Jullie zongen gewoon liedjes tot Mij en predikten tegen Mij aan, maar nooit hielpen jullie me in mijn nood."

Die priester was meer geïnteresseerd in het op tijd zijn bij de bijeenkomst in Jeruzalem dan in het helpen van een lijdende medemens. Vergeet niet dat veel van de mensen die op tijd zijn voor alle vergaderingen uiteindelijk naar de hel gaan. Daarna, liep er ook een Leviet (een broeder in Gods huis) voorbij, en ook hij werd getest door God. En hij faalde ook in de test. Ook hij wilde op tijd op de vergadering komen en was onverschillig voor de menselijke behoefte. Deze twee religieuze mannen wilden naar de bijeenkomst komen om God met hen te horen spreken. Ze hadden weinig besef dat God al tegen hen had gesproken op hun weg naar de bijeenkomst - en dat ze hun dovemans oren naar Hem hadden gekeerd. Ze hadden nooit gehoord dat God hen vertelde dat hun liedjes, hun gebeden en hun religie allemaal waardeloos waren, omdat ze onverschillig stonden tegenover het lijden van een man in nood die zij onderweg waren tegengekomen. God gebruikt het lijden van godvruchtige mensen om de harten te testen van degenen die hen zien lijden.

Niemand van ons kan een steen gooien naar deze twee religieuze mannen, want op een of ander moment, hebben we ons allemaal net zo gedragen als zij. Als we onszelf zien in de Leviet en de priester in de gelijkenis, laten we ons dan bekeren en radicaal anders te zijn in de komende dagen. We moeten erkennen dat we, net als de priester en de Leviet, ook op deze aarde geplaatst zijn door God, om Hem te vertegenwoordigen. En we moeten ons bekeren en het feit erkennen dat we Hem niet juist hebben vertegenwoordigd.

Tot slot, was het een verachte Samaritaan (een broeder die bij een andere denominatie hoorde, die niet zo'n zuivere leer had als de priester en de Leviet) die door God werd gebruikt om die geslagen man te helpen. Die Samaritaan was geen ouderling of predikant. Hij was gewoon een van die stille mensen, die overgaan op het goed doen aan anderen, op zoek naar mogelijkheden om mensen in nood te helpen, zonder dat iemand het ooit te weten komt. Hij oordeelde die geslagen man niet. Hij realiseerde zich dat die ramp hem ook kon overkomen. En dus, was hij barmhartig. Hij zocht zichzelf niet en zette zijn tijd en zijn geld in om een ​​broeder in nood te helpen.

Daar zien we wat de nieuwe en levende weg door het vlees werkelijk is: Christus geopenbaard in het vlees is LIEFDE geopenbaard in het vlees. Het is BARMHARTIGHEID geopenbaard in het vlees. Het is GOEDHEID geopenbaard in het vlees.

*1gekastijd – beproefd of gestraft