geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Religious or Spiritual
WFTW Body: 

“En de Schriftgeleerden en Farizeeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen, en stelden haar in het midden, en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen in overspel. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dezulken te stenigen. Wat zegt Gij? Maar dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij een beschuldiging tegen Hem zouden hebben.” (Johannes 8:3-6).

De Farizeeën hadden niet begrepen wat de hart gesteldheid van God achter de wet is, waarin staat dat overspelige vrouwen gestenigd moeten worden. God hield er niet van om een vrouw gestenigd te zien worden, maar Hij wilde het als afschrikking tegen overspel gebruiken. De Farizeeën waren hier niet echt geïnteresseerd in het houden van de wet. Ze wilden alleen maar een grond hebben om Jezus te beschuldigen. Ze hadden de zondige vrouw al beschuldigd en nu wilden ze ook de zondeloze Zoon van God beschuldigen. Dat is hoe Farizeeën zijn. Ze hebben geen ontzag voor God en zullen de meest vrome mensen beschuldigen zoals zij ieder ander zouden beschuldigen.

De Farizeeën dachten dat ze hier een “Catch-22*1” situatie hadden gecreëerd, waarin ze ongeacht wat Jezus zeggen zou ze een grond zouden hebben om Hem te beschuldigen. Als Hij zou zeggen “stenig haar ter dood”, dan konden ze Hem beschuldigen dat Hij geen compassie had en als Hij zou zeggen “stenig haar niet”, dan konden ze Hem ervan beschuldigen dat Hij zich niet houd aan de wetten van Mozes. Het lijkt op het gooien van een munt en zeggen; Kop: wij winnen en Munt: jullie verliezen. Wij winnen hoe dan ook. Maar ze wonnen niet. Ze verloren! Jezus antwoordde niet meteen, maar ging zitten en wachtte op een Woord van Zijn Vader. Zodra Hij het antwoord van de Vader hoorde, vertelde Hij hen; “Laat hij die zonder zonde is, de eerste steen gooien” (Johannes 8:7). Eén zin van de Vader was voldoende om dit probleem op te lossen. Als je naar de Heilige Geest luistert, dan hoef je geen lange preek te houden in zo’n situatie. Eén zin kan de monden snoeren van onze vijanden. God geeft ook vandaag nog zulke woorden van wijsheid aan mensen, die geen Farizeeër zijn en die anderen niet beschuldigen. Gods belofte aan zulke mensen is “Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.” (Lucas 21:15 NBV).

Was Jezus tegen overspel? Ja, dat was Hij zeker. Hij was echter veel meer tegen wettisisme dan tegen overspel. We zien dat hier duidelijk: De overspelige vrouw stond aan de ene kant van Jezus en de wettische Farizeeën aan de andere. Aan het einde zien we enkel nog de overspelige vrouw aan de voeten van Jezus. De anderen waren weg gestuurd door het woord dat Jezus gesproken had. Overspel was slechts een splinter in het oog van de vrouw in vergelijking met de grote balken van wettisisme en haat in de ogen van de Farizeeërs.

Vraag jezelf nu eens af hoe vaak jij goede broers en zusters hebt beschuldigd van dingen, die zelfs voor een miljoenste deel niet zo erg zijn als overspel. Denk eens aan de dingen die je over hen gezegd hebt achter hun rug om, thuis of ergens anders. Elke keer dat je toegegeven hebt aan zulke beschuldigingen, is de balk in jouw oog – jouw harde, veroordelende, beschuldigende houding naar anderen toe – groter en groter geworden, waardoor je meer en meer verblind geraakt bent voor geestelijke zaken. Wie heb je dan uiteindelijk geschaad? Jezelf meer dan wie dan ook.

Denk je dat een man met een balk in zijn oog een ‘oogdokter’ kan zijn en splinters uit andermans ogen kan verwijderen? Je moet luisteren naar wat de Heer tegen je te zeggen heeft; “Laat al je broers en zussen met rust”. Zij hebben slechts enkele splinters in hun ogen. De balk in jouw ogen is veel ernstiger dan al die splinters bij elkaar”.

Waarom was Jezus zo fel gekant tegen deze geest van beschuldiging? Omdat , toen Hij nog in de hemel was, Hij Satan had gehoord (de “aanklager van onze broeders”) die mensen dag en nacht beschuldigde (Openbaring 12:10). Toen Jezus op aarde kwam en zag dat de mensen diezelfde geest hadden, herinnerden ze Hem aan Satan. Jezus haatte die geest van beschuldiging toen en Hij haat het tot op de dag van vandaag. Realiseer jij jezelf wel dat je de Here Jezus herinnerd aan Satan als je anderen beschuldigd? De meeste gelovigen zien dit niet, omdat de balk in hun ogen hen verblind heeft.

Als er een boodschap is die ik de afgelopen 30 jaar gepredikt heb dan is het wel deze: Indien je geestelijk wil groeien, stop dan met het beschuldigen van anderen en begin met het beschuldigen van jezelf. Gebruik je microscoop op jezelf en niet op anderen. En nadat je jezelf beoordeeld hebt, dan moet je het volgende doen. Beoordeel jezelf nog meer. Wanneer je dan moet stoppen? Als je volledig geworden bent zoals Jezus Christus. De apostel Johannes vertelde gelovigen aan het einde van zijn leven, “Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.”(1Johannes 3:2-3).

Hoe moet een leider in de gemeente dan iemand corrigeren die fout zit? Met genade – met enorme genade, met zoveel genade als de Heer aan hem heeft laten zien. Jezus negeerde de zonde van het overspel van de vrouw niet. Nee. Hij vertelde haar eerst met grote barmhartigheid, “Ik veroordeel je niet”. Daarna waarschuwde Hij haar heel duidelijk, “Doe deze zonde niet meer”(Johannes 8:11). De genade van God is geen compensatie voor onze zonden*2 ! De genade vergeeft onze zonden eerst en waarschuwt ons niet weer te zondigen en helpt ons niet meer te zondigen.

Waarom gingen alle Farizeeën weg? Ze hadden allemaal naar de Heer moeten gaan in gebrokenheid en zeggen ; “Heer, vergeef mij. Ik zie mijn eigen verborgen fouten en mijn harde wettische houding nu. Ik zie nu dat ik veel erger ben dan deze vrouw. Wees mij alstublieft genadig.” Geen enkele van hen kwam echter zo naar Jezus.

En hoe zit het met jou die fouten bij zoveel anderen heeft gevonden voor de een of andere fout die je in hen zag? Laat jij je door de Heer verbreken vandaag?

*1 Een Catch-22-situatie laat zich ook omschrijven als in een vicieuze cirkel terechtkomen, waarin een algemene situatie wordt beschreven waarin een individu twee (re-)acties dient te verwezenlijken die wederzijds afhankelijk zijn van de andere actie.

*2 God doet geen oogje dicht als wij zondigen

Vertaling: Michel de Ruijter