geschreven door :   categorieën :   discipels
WFTW Body: 

In Mattheüs hoofdstuk 8 kunnen wij lezen over een aantal van de wonderen die Jezus deed. Hij predikte niet alleen, maar Hij gaf ook om de mensen. Hij raakte mensen met melaatsheid aan die door niemand aangeraakt durfden te worden. Hij genas hen niet alleen, maar gaf hen hun waardigheid terug. Wij kunnen ook lezen over de Romeinse centurion die zo nederig was en zo vol van geloof dat, toen Jezus tegen hem zei dat Hij naar zijn huis wilde komen om zijn dienstknecht te genezen, hij zei, “Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.” Geloof en nederigheid gaan altijd samen. Hierna zei Jezus onmiddellijk: “Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden” (Mattheus 8:10).

Jezus was groots in het waarderen en bemoedigen van mensen. Hij bemoedigde Petrus eens door te zeggen, “Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens” (Mattheüs 16:17). Hij prees Nathaniel door tegen hem te zeggen: “Kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet!” (Johannes1:47). Jezus was ruimhartig in het uiten van Zijn waardering voor mensen ondanks dat niemand van hen perfect en volmaakt was. De Romeinse centurion, Petrus en Nathaniel waren allemaal onvolmaakte mensen, maar Jezus zag in hen allen iets om hen te waarderen. Hij schroomde niet om het goede in hen te prijzen, zelfs in een onbekeerde, afgod dienende militair die niets van de Bijbel wist en de ware God niet kende.

Denkt u dat de Romeinse centurion de woorden die Jezus tegen hem gesproken heeft ooit in zijn leven zal hebben vergeten? Nee. Hij moet door deze woorden zo bemoedigd zijn geweest dat het logischer is dat hij met hart en ziel een volgeling van Jezus is geworden. Wij zijn terughoudend in het publiekelijk uitspreken van onze waardering tegenover anderen; bang dat wij zijn dat zij zich opgeblazen gaan gedragen. Wij zijn zelfs vaak niet in staat om onze waardering uit te spreken tegen oprecht godvruchtige mensen. De meesten onder ons hebben dit niet van Christus geleerd. Wij moeten beslist niemand met vleiende woorden benaderen. Vleien is afkomstig van satan. Oprecht kunnen waarderen is echter een goddelijk karakter. Wanneer een godvruchtig persoon een bemoedigend woord spreekt tegen een andere broeder of zuster, dan kan dit ene woord hem zo bemoedigen dat hij of zij met hart en ziel Jezus gaat volgen.