geschreven door :   categorieën :   de gemeente leider Religious or Spiritual
WFTW Body: 

In Sefanja 1:4-5 zegt de Heere, "Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan. Ook zij, die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. Zij, die zogenaamd de HERE volgen, maar tegelijkertijd Moloch vereren!" (HB).

De Kanaänieten waren erin geslaagd om het volk Israël mee de afgrond in te sleuren naar hun eigen niveau. Israël ging naar Kanaän om hen de ware God te tonen, maar de Kanaänieten waren in staat om Israël te laten afdalen naar hun niveau.

Wanneer u op een tafel staat en iemand die op de grond staat op de tafel probeert te trekken, terwijl hij u er vanaf wil trekken, dan zal het gemakkelijker zijn u van de tafel te trekken dan omgekeerd. Dit was dat wat er met Juda gebeurde. De Heere waarschuwde Juda om geen zaken te doen met de Kanaänieten; maar zij luisterden niet. Wat was hiervan het gevolg? Juda was niet in staat om de Kanaänieten ervan te overtuigen om de God van Israël te dienen, maar trokken daarentegen de Israëlieten mee naar hun eigen niveau. Zij begonnen Baäl, de zon, de maan en de sterren te aanbidden.

Dit gebeurd ook wanneer een christelijke kerk probeert om “wereldse” praktijken als werkwijze toe te passen. Heel vaak eindigt dit in “overspelige” onchristelijke praktijken. Ik zag eens een boek wat geschreven was door een “christelijke” priester. Op het voorblad stond een afbeelding waar Jezus onder een zeven koppige slang zat waarbij de slang de zevenvoudige bediening van de Heilige Geest moest voorstellen. Dit is het resultaat van “verwereldlijking” (in India “Indianisation” genoemd) en wat de christelijke kerk in de afgrond stort.

Dit gebeurt ook wanneer een gelovige met een ongelovige trouwt. De ongelovige trekt de gelovige mee tot zijn/haar niveau. Christenen worden meegezogen naar het niveau van de wereld! Zij nemen de naam van Jezus en gebruiken deze om te leven net als de wereld om hen heen!

"Op die dag van de grote slachting," zegt de HERE, "zal Ik de leiders en … Ja, Ik zal iedereen straffen, die heidense gewoonten volgt en die door geweld en bedrog probeert de koning rijk te maken." (Sefanja 1:8-9 HB). De leiders waren degenen die zich de heidense gewoonten eigen maakten, van geld hielden en hun huizen er mee vulden. De Oud Testamentische profeten vermaanden altijd de leiders van Gods volk tegen hun liefde voor geld, omdat zij degenen waren die in eerste instantie daar de fout mee in gingen. Dus daardoor werden deze profeten verketterd en vervolgt. Wanneer God vandaag de dag een profeet naar een gemeente stuurt dan zal hij ook de voorgangers en leiders aanspreken over het sluiten van compromissen en hun liefde voor geld. De voorgangers op hun beurt zullen deze profeten vals noemen, hun mogelijkheid om te spreken beletten hen dwars zitten en vervolgen. Iedere profeet in het Oude Testament is vervolgd. Niet één uitgezonderd. Stephanus vroeg aan de joodse leiders, “Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?” (Handelingen 7:52). Zij waren niet in staat om er één te noemen. Waarom werden alle profeten vervolgd? Omdat zij de zonden van de leiders bloot legden.

Wanneer Jezus preekt zien wij dan dat hij spreekt tegen dronkaards, overspelers en moordenaars of zelfs tegen, in Zijn tijd, bedriegende belastingambtenaren? Nee, Hij “preekte” nooit een woord tegen hen. Hij zei: “Ik ben gekomen voor de zondaren om hen te redden”. Hij haalde echter uit naar de religieuze leiders die hun bijbels omhoog hielden, in zalen preekten, van geld hielden en een hypocriet leven leidden. Dus doden zij Hem. Bent u een volgeling van deze ware Jezus en de ware profeten of volgt u een “andere Jezus” en valse profeten die op vriendschappelijke voet leven met wereldse christelijke leiders om met hen feest te vieren? Deze leiders zijn degene die als eerste geoordeeld zullen worden.

De Heere zei, “Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken om alle mannen op te sporen, die tevreden temidden van hun zonden leven en bij zichzelf denken: “De HERE doet geen goed, maar ook geen kwaad” (Sefanja 1:12 HB). Ook tegenwoordig zijn er in de kerk leiders die in luxe leven, die zich hebben verrijkt door hun prediking en onverschillig zijn ten aanzien van Gods geboden. Zij houden van hun titels zoals “directeur”, “pastor”, “bisschop”, enz. De Heere zal hen allemaal openbaar maken.

Wanneer een gemeente geestelijk in verval raakt, dan gaat dat altijd gepaard met een luxe levensstijl, gemakzuchtigheid, comfortabel leven, ongevoeligheid voor de nood van de medemens en zonder gebed. Veel jongeren begonnen de Heere te dienen met volle overgave, met het brengen van persoonlijke offers, gebed en oprechte studie van Gods Woord, maar na 30 jaar zijn velen bekoeld, “verstikt door de bedrieglijkheid van rijkdom”. Wanneer men niet trouw is in het vechten tegen de verlangens van het vlees en zich niet weert tegen de corruptie binnen het christendom, dan wordt u net zo corrupt als de leiders om u heen. Dan wordt u een professionele prediker die voor de zondagmorgen een goede preek tevoorschijn haalt en op die wijze meer en meer geld vergaard, luxe leeft, maar zonder enige zalving, ondanks dat u ooit heel oprecht begonnen bent. Dit was wat er in de tijd van Sefanja gebeurde en het gebeurd ook vandaag de dag.

De Heer omschrijft hen die op die wijze zondigden als “blinden die ronddwalen” (Sefanja 1:17 HB). Wanneer de leiders zelf blind zijn, dan kunnen de volgelingen alleen maar in een put vallen.

Daarna zegt Sefanja: “Laten de nederigen die de HERE gehoorzamen, Hem om redding smeken. Wees nederig en rechtvaardig.” (Sefanja 2:3 HB). Wat een zin – “Wees nederig en rechtvaardig”. Sefanja begreep dat God de nederigen zal zegenen. Aan de ene kant was er de trots van Babylon en aan de ander kant de nederigheid van het restant van Gods volk in Jeruzalem.

Vanaf de tijd van Kain en Abel kunnen wij zien dat er twee stromingen zijn binnen de mensheid – Babylon en Jeruzalem. Babylon is een corrupt religieus systeem. Jeruzalem is de ware kerk van God. Deze kerk kenmerkt zich niet door tekenen en wonderen, maar door nederigheid. Zij geven nooit op om te zoeken naar meer en meer nederigheid.

Wat is dan het gevaar voor hen die tot het restant behoren? Het gevaar zit hem in het zich vergelijken met andere kerken of denominaties om de eer de beste te zijn. Dat is precies wat de duivel u wil doen geloven, want hij weet precies dat wanneer u die richting op gaat, God uw vijand zal worden en u net zo wordt als hen waar u nu op neer kijkt. Zo ziet u hoe snel iemand, die tot het restant van Jeruzalem behoorde, deel van Babylon kan gaan uitmaken. Blijf dus naar nederigheid streven. Houdt uw gezicht in het stof. Vergelijk u nooit met andere mensen. Vergelijk uzelf alleen met Jezus. Dat is mijn advies aan allen die vandaag het overgebleven restant van Gods volk zijn.