geschreven door :   categorieën :   vrouw Spirit Filled Life
WFTW Body: 

In Lukas 1:34-35, lezen wij dat toen Gabriel bij Maria kwam, zij de heel natuurlijke vraag stelde, “Maar hoe is dat mogelijk, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Hoe kan een maagd een kind krijgen?” De engel antwoorde hierop met de woorden, “De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.” De heilige Geest brengt ons altijd de kracht van God (zie Handelingen 1:8 en 10:38).

Zoals de Geest van God op Maria kwam om Jezus voort te brengen, zo komt de Geest over ons om, in de eerste plaats, Jezus in ons te manifesteren.

Dit is de meest duidelijke leidraad om te begrijpen hoe de Heilige Geest in ons leven werkt en in onze dienen van de Heer. Zoals er tijd voor nodig was om dat leven te laten groeien in de baarmoeder van Maria, zo hebben wij als christen tijd nodig om Christus zichtbaar te laten worden in ons leven.

Maria gaf zich over aan de woorden van God en zei, “laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.” (Lukas 1:38) Ik ben een grote bewonderaar van Maria (hoewel ik niet rooms katholiek ben), omdat het zo’n vrome jonge vrouw was. God keek in heel Israël rond om een oprechte vrome jonge vrouw te vinden; en Hij vond Maria die waarschijnlijk nog maar ongeveer 18 jaar oud was. Lees Lukas 1:46-55 maar en zie hoe volwassen zij was en hoe diepgaand volgens de Schrift haar lofzang is. Het is verbazingwekkend hoe volwassen iemand van 18 jaar kan zijn wanneer hij of zij godvrezend is. God maakt geen fouten in de personen die Hij uitkiest.

Maria wist dat iedereen in Nazareth er schande van zou spreken wanneer zij zouden horen dat zij zwanger was. Niemand zou geloven dat dit het werk was van de Heilige Geest. Zij was echter bereid om deze afwijzingen onder ogen te zien – om het lichaam van Jezus vanuit haar lichaam voort te brengen. Laten wij dit nu eens toepassen in ons eigen leven. Bent u breid om het lichaam van Christus bij u in de omgeving voort te brengen - te laten groeien? Wilt u hiervoor eer ontvangen of bent u bereid om te lijden vanwege uw dienen van Christus? God geeft geen steun aan hen die eer zoeken voor Zijn werk. Zulke mensen bouwen een “kerk” en geen lichaam van Christus. Het bouwen van het lichaam van Christus brengt altijd weerstand, onbegrip, roddel en achterklap met zich mee, zoals Maria dat ervaren heeft in Nazareth. Dit maakte voor haar echter geen verschil. Zij bracht ondanks dit alles het lichaam van Christus voort. Zo is het vandaag de dag ook nog. Het lichaam van Christus komt daar voort waar mensen “bereid zijn om uit het religieuze systeem van het denominale christendom” te stappen en omwille van Hem afkeuring te verdragen.

Ik ben er zeker van dat Maria niet haar beklag gedaan heeft door de moeilijke omstandigheden waarin zij in de stal terecht kwam. Stelt u zich eens voor wanneer wij Maria zouden vergelijken met een verwende tiener van tegenwoordig. Zij zou het waarschijnlijk uitgeschreeuwd hebben tegen Jozef en gezegd hebben, “Ik zei nog zo tegen jouw dat wij twee dagen eerder aan onze reis hadden moeten beginnen. Hier zitten wij nu, zonder een kamer. Totaal geen privacy – en moet ik ook nog mijn kind in een stal, met alle viezigheid om mij heen, ter wereld brengen. Wat ben jij toch een onverantwoordelijke echtgenoot.” Enz. Kunt u zich de omstandigheid voorstellen dat Jezus geboren zou zijn in een dergelijke atmosfeer van morren en klagen? God zou dat nooit toegestaan hebben, dus had Hij een jonge vrouw nodig die niet zou klagen. Dat is de reden waarom Hij Maria koos om de moeder van Jezus te worden – iemand die in haar leven geleerd had om content te zijn met armoedige en moeilijke omstandigheden. Daarom kon God geen andere jonge vrouw in Israël uitkiezen.