geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   de gemeente leider
WFTW Body: 

(Dit is een uittreksel van het boek “Het volledige evangelie” – gepubliceerd in 1996)

Daniel was een man die door God gebruikt kon worden in zijn generatie. Toen hij nog een jonge man was, “nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten (met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk)” (Daniel 1:8). Toen Hananja, Misaël en Azarja de jonge Daniel zagen, die het opnam voor zijn Heer, kregen zij ook de moed om hun Heer te verdedigen (Daniel 1:11). Op zichzelf hadden ze die moed niet, maar toen ze zagen dat Daniel die moed wel had, gaf hen dat de moed om ook pal te staan voor hun Heer. Er zijn vandaag de dag veel mensen, zoals die drie, die niet de moed hebben om op zichzelf de Heer te verdedigen. Ze wachten tot ze een Daniel gevonden hebben die een duidelijk standpunt in neemt. Dan zullen zij zich bij hem voegen.

Zal jij zo’n Daniel zijn? Zal jij zeggen, “Ik zal mezelf niet verontreinigen. Ik zal er niet naar zoeken om een koning te behagen, of een leidinggevende, een teruggevallen oudste, een familielid of wie dan ook. Ik zal een standpunt innemen wat 100% volgens het Woord van God is.”

Er is vandaag de dag een grote behoefte aan zulke Daniels – mannen en vrouwen die “er velen rechtvaardigen*1” (Daniel 12:3). Dat vers refereert niet aan diegenen die rechtvaardigheid prediken, maar het refereert aan hen die anderen naar rechtvaardigheid leiden – door woord en voorbeeld. Dit is de bediening van Daniel.

We lezen in het Woord ook over een andere bediening, die het exacte tegenovergestelde is van deze “Daniel-bediening”. Dat is de “Lucifer-bediening”.

In Openbaringen 12:4 lezen we dat Lucifer er in geslaagd was om een derde van alle engelen (sterren) van de hemel aan zijn kant te krijgen in zijn rebellie tegen God. Deze miljoenen engelen werden demonen. Waarom liet God het toe dat Lucifer zoveel engelen kon misleiden? Zodat de hemel gezuiverd kon worden van alle ontevreden en opstandige engelen. Hun opstandige harten zouden niet blootgelegd zijn, als Lucifer niet in hun midden was opgestaan om hen te leiden in hun rebellie tegenover God.

En daarom zal God het toestaan dat broeders en zusters, ook vandaag, een Lucifer-bediening hebben in onze kerken en gemeenten. God staat het toe dat ze huis-aan-huis gaan met hun roddelen, beschuldigen, liegen, boosaardig spreken, e-mails sturen, zodat alle ontevreden, rebellerende en wereldgelijkvormige gelovigen in de gemeente ontmaskerd kunnen worden, om ze te verzamelen en ze buiten de gemeente te plaatsen – zo dat het Lichaam van Christus gezuiverd kan worden.

God zal diegenen die verwikkeld zijn in zo’n Lucifer-bediening niet stoppen in het omgaan met de gelovigen in de gemeente, net zoals Hij vele jaren geleden ook Lucifer niet stopte in zijn rondgang door de hemel. Dat is Goddelijke wijsheid.

We kunnen gelovigen waarschuwen over zulke Lucifers, net zoals we hen ook waarschuwen voor Satan (Romeinen 16:17). Maar we zijn niet bang voor wat die Lucifers zullen doen. Ze kunnen de gemeente niet corrumperen. Ze zullen enkel het onkruid weghalen uit de tuin van God. God Zelf zal de gemeente bewaren. En op het juiste moment zal Hij degenen, die de gemeente vervuilen, vernietigen (zoals hij heeft gezegd in 1 Corinthiërs 3:17). Maar God lijdt lange tijd en Hij wacht vele jaren voordat Hij oordeelt. Maar als Hij dan oordeelt, dan zal Zijn oordeel hevig zijn.

Het is dom als een gemeente opschept dat het nooit een splitsing heeft meegemaakt. Er was zelfs een splitsing in de hemel, onder de engelen, vanaf het begin. Zo’n splitsing is noodzakelijk. De Heilige Geest zegt: “Want er moeten ook afwijkingen*2 in de leer onder u (in de gemeente) zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.” (1 Corinthiërs 11:19).

In de allereerste paragraaf van de Bijbel, lezen we over een andere splitsing. God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis (Genesis 1:4). Die scheiding was ook noodzakelijk. Zonder die scheidingen van mensen in de gemeente van vandaag, zou het getuigenis van God op aarde corrupt geworden zijn.

Ieder van ons heeft óf een Daniel-bediening – het bouwen aan eenheid en broederschap in de gemeente – óf een Lucifer-bediening – waarin twist*3 gezaaid wordt. God haat diegenen die twist zaaien (Spreuken 6:16-19). We kunnen ten opzichte van deze zaken niet neutraal zijn, want Jezus zei dat wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen, weg van Hem. Er zijn maar twee bedieningen in de gemeente – verbroederen en verloederen*4. (Mattheus 12:30)

In onze gemeenten in India heeft de Heer wonderlijk en met handigheid omstandigheden gecreëerd, waardoor zij die positie en eer zochten, uit ons midden ontmaskerd en uit ons midden verwijderd werden. Ook zij die een twijfelachtige geest hadden, of zij die jaloers waren op jongere broeders die heen voorbij streefden, enzovoort, werden ontmaskerd en verwijderd. God heeft de “slimme” en de “grote” mensen in ons midden gevangen “in hun sluwheid” (1 Corinthiërs 3:19), waardoor hun geheime plannen om de gemeente “te kapen” verijdeld werden! Dit is een teken van zorg van God voor ons en een teken van Zijn intense verlangen om een puur getuigenis van Zijn Naam te hebben in ons land.

We prijzen de Heer dat Hij continue over ons waakt om ons te beschermen tegen zulke Satanische aanvallen. “Als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter” (Psalm 127:1). Alleen daar waar broeders eensgezind samen zijn gebiedt de Heer Zijn zegen (Psalm 133:1,3). Enkel een eensgezinde gemeente kan triomferen over de poorten van de Hel. Daarom dus werkt de Heilige Geest machtig in ons midden, om iedereen die deze eenheid verhinderd te verwijderen en zodoende ons te verenigen in een Lichaam in onze CFC kerken.

We moeten bidden dat de Heer ook in de toekomst door zal blijven gaan met dit werk in ons midden – want er is altijd en op elk moment een mogelijkheid dat er mensen in ons midden trots worden. De belofte van God aan ons is echter: “want dan zal Ik de trotse mensen, de opscheppers uit uw midden wegdoen ... en Ik zal in uw midden doen overblijven een nederig en arm volk, die schuilen in de Naam van de HEERE (Sefanja 3:11-12)*5. De gemeente kan alleen gebouwd worden in eenheid met nederige, eenvoudige mensen.

De Heer is bezorgd om Zijn gemeente rein te bewaren en dus zal Hij Zelf de mensen die zichzelf zoeken ontmaskeren en verwijderen op Zijn Eigen manier en op Zijn Eigen tijd, net zoals hij de geldwisselaars de tempel uitgejaagd heeft op het juiste moment. Alle glorie en lofprijs is aan Hem.

*1 Letterlijke vertaling: velen zullen leiden naar rechtvaardiging

*2 Vertaling uit de Engelse tekst zou “verdeeldheid” of “splitsing” zijn

*3 Onenigheid of ruzie

*4 vergaderen en uiteendrijven

*5 De meeste Nederlandse Bijbelvertalingen vertalen het Engelse humble met ellendig