geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God discipels Spirit Filled Life
WFTW Body: 

In Genesis 28:11 staat geschreven: “ De zon was onder gegaan” (HSV). Hoewel het hier gaat om een geografisch gegeven, was de zon in Jakobs leven ook geestelijk gesproken onder gegaan. Hij had voor het wereldse geleefd en had gegraaid en bedrogen. Toch ontmoette God Jakob in barmhartigheid en vertelde hem dat Hij een groots doel met zijn leven voor ogen had. God zei tegen hem: “ Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham”. Dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden ” (Genesis 28:13-14 HSV). Dit wordt “de zegen van Abraham genoemd” (Galaten 3:14). Toen God Abraham riep, toen zei Hij tegen hem: “ Ik zal u tot een groot volk maken… en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden ” (Genesis 12:2-3). In Genesis 28 herhaalt God dit tegenover Jakob. In Galaten 3:14 wordt tegen ons gezegd dat die zegen voor ons van toepassing wordt, wanneer wij vervuld worden met de Heilige Geest.

Wat is dan eigenlijk het doel om vervuld te worden met de Heilige Geest? In ieder geval niet dat wij in tongen kunnen spreken! Dat is slechts één gave die God aan enkele van Zijn kinderen geeft. Helaas hebben veel christenen daar teveel van, maar dat is niet het primaire doel. Het hoofddoel is zelfs geen fysieke genezing. Paulus werd nooit genezen van een “doorn in zijn vlees”. Het primaire doel van vervuld zijn met de Heilige Geest is dat God ons kan zegenen, zodat wij tot een zegen kunnen zijn voor iedereen die wij op aarde tegenkomen (Galaten 3:14). Wanneer God ons vervuld met de Heilige Geest, dan zullen wij tot een zegen voor iedereen zijn.

Niemand kan met ons omgaan zonder op een bepaalde manier gezegend te zijn! Het is net als zwaar geparfumeerde dames. Men kan hun geur al ruiken zelfs wanneer men een meter bij hen vandaan is! Overal waar zij gaan kunnen anderen hen ruiken. Zo zal het ook met ons zijn. Wanneer wij bij iemand zijn huis binnen gaan, dan zegenen wij hen, of dat nu voor een bezoek is van een paar minuten of vijf dagen. Dat is de “zegen van Abraham” – overal zullen stromen van levend water stromen voor mensen die dorst hebben.

In Genesis 32 zien wij dat toen Jakob hoorde dat Ezau hem wilde ontmoeten, hij een manier plande hoe hij dit kon voorkomen. Hij stelde drie vrouwen, waar hij niet gecharmeerd van was, op aan het front. Hij ging samen met Rachel helemaal aan het eind staan, zodat zelfs wanneer de anderen gedood zouden worden, hij en Rachel zouden kunnen ontsnappen. Jakob was nog steeds dezelfde egoïst die hij altijd was. Het is voor ons een enorme bemoediging om te zien dat God zo’n egoïstische man uitkoos en hem veranderde in ‘Israël’.

Daarna kunnen wij lezen hoe God een ontmoeting had met Jakob, met hem worstelde en zijn heup vervormde. God neemt drastische maatregelen om ons op de plek te brengen waar Hij wil. Hij brak Jakob en zei: “Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël (prins van God)” ( Genesis 32:28). Wanneer kon God hem ‘Israël’ noemen? Pas na 60 – 70 jaar van strijd met Jakob en ten slotte met een vervormde heup en hem door en door te breken. Daarna sprak God en zei: “Laat mij gaan”. En Jakob antwoordde met: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent”. Deze man die zijn leven gespendeerd had aan het verkrijgen van geld, het zich toe-eigenen van het eerstgeboorterecht, het zich toe-eigenen van allerlei bezittingen, van nemen van vrouwen en schapen, laat nu alles los en houdt zich vast aan God. Hij zegt hiermee bij wijze van spreken: “God ik heb voor geld, vrouwen, bezittingen en heel veel andere wereldse dingen geleefd, maar nu wil alleen nog U. God wacht dat ook bij ons die dag in ons leven komt. Dan zal Hij tegen ons, net als tegen Jakob, zeggen: “U zult niet langer een graaier of misleider genoemd worden (Jakob). U zult een prins van God genoemd worden (Israël) omdat u gestreden hebt met God en hebt overwonnen.

Wanneer werd Jakob een overwinnaar? Toen zijn heup gebroken werd. Dit is een grote waarheid die wij zien vanaf het begin van de Schriften, namelijk: “God moet ons breken voordat Hij ons kan gebruiken”. Het is de gebroken mens en niet de grote “mister Universe”, die net als Jakob op zijn staf leunt en een prins van God wordt. God moet u breken, lieve broeders en zusters, voordat Hij u kan vormen tot wat Hij wil die u moet zijn. En dan lezen wij de prachtige woorden in Genesis 32:31 : “Toen kwam de zon op”. Ook hier is sprake van een geografisch gegeven, maar ook ware geestelijkheid in Jakobs leven. Twintig jaar daarvoor was de zon voor hem onder gegaan en nu kwam de zon weer op.