geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   de gemeente discipels Spirit Filled Life
WFTW Body: 

Heiligheid was de emotionele last bij alle profeten. Alle afgoden (idolen) opgeven en God op de eerste plaats zetten in het leven. Oprecht heilig zijn houdt in dat er geen afgoden in onze levens zijn. Heiligheid houdt in dat God ons hele hart vult. Het is onze roeping om dat te proclameren, zodat de gemeente een plaats wordt waar God met grote blijdschap woont.

Ware heiligheid krijgt iemand alleen wanneer men er met heel zijn hart naar zoekt en niet wanneer men alleen maar over de juiste theologische kennis (onderwijs) beschikt. Het geheim heiligheid wordt niet ontdekt door een studie van Griekse woorden en uitdrukkingen in het Nieuwe Testament, maar door een hartgrondig en oprecht verlangen om God te behagen. God kijkt naar ons hart, niet naar ons verstand!

Groeien in heiligheid gaat altijd samen met een toename van de bewustwording van iemands zondigheid in de ogen van God. Heiligheid is Gods natuur. De Geest die God ons geeft is de Heilige Geest. Toen Jesaja een visioen kreeg van God, zag hij Hem in Zijn heiligheid en zag hij zichzelf als een man met onreine lippen (Jesaja 6:1-7 HSV). Het Geest-vervulde leven is een leven van groeien in heiligheid. Wanneer een mens groeit in heiligheid, dan groeit ook zijn bewustwording van de volkomen heiligheid van God. Deze twee gaan samen op. In feite is de laatstgenoemde de test of iemand groeit in heiligheid. Paulus zegt 25 jaar na zijn bekering: “Ik immers ben de minste van de apostelen” (1 Korintiërs 15:9 HSV). Vijf jaar later zegt hij: “Ik, de minste van alle gelovigen” ( Efeziërs 3:8 HB). En een jaar later zegt hij: “Van wie (zondaars) ik de voornaamste ben” (let hierbij op dat hij zegt “ben” en niet “was”) (1 Timotheüs 1:15 HSV, en volgens de grondtekst). Ziet u de progressie in heiligheid in deze verklaringen? Hoe dichter Paulus met God wandelde, hoe meer hij zich bewust werd de slechtheid en boosaardigheid in zijn hart. Hij zag in dat er in zijn vlees niets goeds te vinden was (Romeinen 7:18 HSV).

Wij moeten op een punt komen waar wij meer verlangen naar totale heiligheid dan dat wij algehele gezondheid verlangen. Net als wij er naar verlangen om geheel vrij te zijn van lichamelijke ziektes, moeten wij er naar verlangen om vrij te zijn van zonden die ons leven besmetten. Wij moeten zonden net zo min tolereren als ziekte. Onreine gedachte tolereren is hetzelfde als het toestaan van tbc of lepra in ons lichaam. Boosheid accepteren onder het mom van: “Dat is mijn zwakte of geaardheid” en het daardoor in ons leven toestaan is net als het toestaan van aids of syfilis in ons lichaam. Zonde en ziekte zijn met elkaar te vergelijken.

En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging… ” (1 Thess. 3:12-13 HSV). Deze verzen leren ons dat, wanneer wij onberispelijk willen zijn in heiliging, wij moeten groeien en toenemen in liefde voor alle mensen. Heiligheid zonder liefde is onecht en dat soort heiligheid is in wezen zelfrechtvaardiging en wettisch, die als smoezige vodden zijn in Gods ogen (Jesaja 64:6 HB).

Heiligheid en Gods onveranderlijke liefde was de emotionele last bij alle profeten De last van het verkondigen van heiligheid bij Gods volk en Zijn onveranderlijke liefde voor Zijn volk, zelfs toen zij geestelijk overspel pleegden en afdwaalden. Het was Gods verlangen om Zijn volk bij Hem terug te doen keren. Hij disciplineerde hen; maar daarna wilde Hij hen weer bij Zichzelf terug brengen nadat de disciplinerende maatregelen voorbij waren.

Dit is hoe een oprechte profetische bediening ook in de gemeente behoort te functioneren. Een ware profeet in de gemeente van vandaag de dag, moet dezelfde emotionele last ervaren die de oudtestamentische profeten hadden onder Gods volk met betrekking tot heiligheid en heiliging. Hij zal net als zij geraakt worden door Gods onveranderlijke liefde, lankmoedigheid, compassie die er voortdurend naar verlangt om Zijn afdwalende volk terug te doen keren naar ware heiliging. In iedere gemeente hoort een profetische bediening te zijn, wanneer de gemeente levend wil blijven en voor God wil functioneren zoals het hoort te zijn.