geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   jeugd leider discipels man
WFTW Body: 

In het bijbelboek Daniël zien wij het begin van de terugreis uit ballingschap, van Babylon naar Jeruzalem - wat symbool staat voor corrupt en compromitterend christendom naar Gods nieuw testamentische gemeente. Het begon met één onbuigzame man, die zich betrokken wist met Gods doelstellingen en die vastte en bad om de vervulling daarvan.


Daniël heeft, toen hij nog een jonge man was, nooit geweten dat hij trouw zou zijn en welke enorme bediening hij zou krijgen. Hij bleef gewoon trouw aan God in kleine en grote dingen en God volbracht een geweldige bediening door hem. Hij was waarschijnlijk ongeveer 17 jaar oud aan het begin van het boek en ongeveer 90 jaar aan het eind van het bijbelboek. Hij leefde gedurende 70 jaar in ballingschap en was de hele periode trouw aan God. Dat was de reden waarom God hem kon gebruiken om een begin te maken met de terugtocht van Babylon naar Jeruzalem.


Het bouwen van een zuivere gemeente voor God begint, waar dan ook, met een man die een gebedslast hierover in zijn hart met zich meedraagt. Iemand die regelmatig deze last voor Gods aangezicht brengt en zegt: “Here ik wil op deze plek voor U aan een zuivere gemeente bouwen en ik ben bereid om iedere prijs hiervoor te betalen”. U moet bereid zijn om die last keer op keer in gebed bij God te brengen. Het kan zijn dat u dit voor een lange periode moet doen. Ik droeg die last ongeveer 10 jaar met mij mee voordat ik het begin zag van een nieuwtestamentische gemeente. God wil hierin uw trouw aan Hem op de proef stellen. Net als een moeder die haar baby in haar baarmoeder met zich meedraagt zo moeten wij onze last in ons hart met ons meedragen. Op deze manier droeg Daniël zijn last met zich mee in zijn hart. Dit had tot gevolg dat jaren later anderen ook deze last gingen delen zoals Haggai, Zerubbabel, Jozua, Zacharia, Nehemia en anderen. God zal zelf anderen op uw pad brengen om die last met u te delen en samen met hen zult u in staat zijn om Gods nieuwtestamentische gemeente op te bouwen. Daniël was op 90-jarige leeftijd te oud om nog terug te gaan naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen, maar achter de coulissen bad hij en begon de bal te rollen.


Daniël woonde in een heidens land. Daarom is hij een bijzonder voorbeeld voor ons in hoeverre wij in een onchristelijk land voor God kunnen opkomen zonder dat wij compromissen gaan sluiten. Hij kon slechts drie trouwe mensen om zich heen verzamelen namelijk: Hananja, Misaël en Azarja (die wij beter kennen met hun Babylonische namen: Sadrach, Mesach en Abed-Nego). Deze jonge mannen waren voor God echter krachtige getuigen – een kleine gemeente van vier mensen - midden in Babel, de hoofdstad van de wereldse grootmacht in die tijd. Deze vier mensen hadden meer invloed op dat land dan al honderdduizenden joden die in Babel waren door slechts één oorzaak, namelijk terwijl alle andere joden compromissen sloten deden deze vier dat niet.


Denk niet dat u met een groot aantal christenen een stad of land kunt beïnvloeden. Vier mensen die voor God op de bres stonden konden echter wel het machtigste land ter wereld en zijn leiders beïnvloeden. De boodschap die hierdoor naar voren komt is: “Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest” (Zacharia 4:6), doet God Zijn werk. God is op zoek naar mensen die oprecht zijn en nooit compromissen zullen sluiten.


In Daniël 1:8 lezen wij een belangrijke tekst: “Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen” (nbg). Nadat Daniël besloten had om zich niet te verontreinigen, kwam de eerste test en deze had te maken met voedsel. De eerste test die Adam en Eva moesten ondergaan had te maken met voedsel en de eerste test waar Jezus in de woestijn mee werd geconfronteerd had te maken met voedsel. Wat is uw houding wanneer het gaat om eten, wanneer u hiervoor ten opzichte van Gods principes en compromissen moet sluiten. Ezau raakte zijn eerstgeboorte recht kwijt om voedsel. Izaäk verloor zijn geestelijk inzicht vanwege zijn liefde voor het heerlijke eten dat Ezau hem kon brengen. Daniël houding was daarentegen: “God heeft in Zijn Woord gezegd dat ik dat soort voedsel niet mag eten dus doe ik dat niet”. Daniël had als jonge man de Schriften bestudeerd en wist dat de wet van Mozes verbood om bepaalde soorten vlees te eten en dat het boek Spreuken het drinken van alcohol verbood. Hij besloot om God te gehoorzamen, wat hem dat ook zou kosten.


In het begin stond hij er alleen voor, terwijl de andere joden zich schikten naar de omstandigheden en compromitteerden. Maar Hananja, Misaël en Azarja zagen een jonge man die op de bres stond voor God en hadden de moed om hem hierin te volgen (Daniël 1:11). Wanneer Daniël niet voor de HERE gekozen had, dan hadden wij waarschijnlijk nooit van Hananja, Misaël en Azarja gehoord.


Ik geloof dat er een aantal mensen zijn als Hananja, Misaël en Azarja die voor God op de bres staan door een oprechte getuigenis voor de Here in hun eigen omgeving, maar niet de moed hebben om hiervan in hun eentje te getuigen. Zij zijn op zoek naar een Daniël om hen te leiden. En wanneer een dergelijke Daniël in hun dorp of stad komt, dan zullen deze christenen hem volgen. Maar wanneer een Daniël daar niet komt, dan zullen deze mensen verder leven zonder ooit een getuige voor God te zijn geweest.


Dus is er tegenwoordig een grote behoefte aan mensen als Daniël. God is op zoek naar mensen zoals Daniël, die met hun hart vastbesloten zijn om zichzelf nooit te verontreinigen. Wanneer deze Daniëls het opnemen voor God dan zullen zij automatisch Hananja’s, Misaël’s en Azarja’s aantrekken. Ik heb dit zelf op veel plaatsen zien gebeuren. God zoekt eerst een Daniël. Wanneer Hij die niet vindt dan gebeurt er niets. God is op zoek naar mensen die niet egoïstisch zijn, die niet hun eigen belang zoeken en die bereid zijn voor Hem hun leven te verliezen wanneer dat nodig mocht zijn. Daniël was slechts 17 jaar. Zelfs tegenwoordig kan God een 17-jarige uitkiezen, een profeet van hem maken en hem krachtig en sterk maken om voor God op de bres te staan. De andere drie mannen waren misschien ouder dan Daniël, maar zij gaven zich aan hem over, omdat zij Daniël zagen als een door God aangestelde leider.


Wij hebben tegenwoordig discipelen nodig die ook zo vrijmoedig en onkreukbaar zijn. Daniël was zelf zo en leerde Hananja, Misaël en Azarja om ook zo te zijn. Het was beter om 4 van die mensen in Babel te hebben dan 400 schipperaars. Die aten wat de koning hen voorzette, die knielden voor afgoden en ook nog beweerden dat zij in Jehova geloofden. De trieste situatie is tegenwoordig dat een grote menigte christenen net zulke schipperaars, oftewel meelopers zijn. God is op zoek naar mensen als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja, die compromisloos voor God op de bres staan in een tijd waar alles draait om het sluiten van compromissen.