geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   Knowing God discipels
WFTW Body: 

Soms is ons verlangen groot om Gods leiding en wil te kennen op een bepaald gebied in ons leven, maar minder op veel andere terreinen in ons leven. Neem bijvoorbeeld op het gebied van het huwelijk, waarin wij graag Gods wil willen weten, maar niet wat betreft het zoeken van een baan. Het kan ook andersom zo zijn. Of misschien het zoeken van Gods leiding in het kiezen waar wij met vakantie naar toe gaan, maar Hem nooit vragen hoe wij ons geld het beste kunnen besteden.

Dit komt omdat wij geneigd zijn om alleen Gods leiding te zoeken in dingen die in ons belang zijn. Zelfzuchtige motieven liggen vaak in onze harten op de loer. Vaak zoeken wij Gods wil in bepaalde aangelegenheden om te voorkomen dat wij fouten maken die ons leed of verlies kunnen bezorgen. Het motief is dus niet dat wij God behagen, maar dat wij een comfortabel en voorspoedig leven hebben. Dat heeft tot gevolg dat wij er niet in slagen om Gods leiding te ervaren, omdat Hij beloofd heeft om alleen hen te leiden die alles met Hem delen in wat hij of zij doet, zij die met een blij hart God op ieder gebied in hun leven betrekken.

Er zijn veel terreinen in ons leven waarin God Zijn wil in de Schriften geopenbaard heeft. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat God wil dat wij heilig en dankbaar zijn: “ God wil namelijk dat u Hem helemaal toebehoort en dat u zich ver houdt van elke vorm van ontucht…. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft ” ( 1 Thessalonicenzen 4:3; 5:18 ).

Tegelijkertijd wordt tegen ons gezegd dat God van ons verwacht dat wij onze naaste liefhebben als onszelf ( Romeinen 13:9 ). Wanneer wij Gods vergeving en redding ontvangen hebben, dan moeten wij voor onze naaste hetzelfde verlangen. Gods wil wordt in het Nieuwe Testament heel duidelijk weergegeven, namelijk: “ Dat wij Zijn getuigen zijn” ( Handelingen 1:8 ). Het liefhebben van uw naasten heeft in de eerste plaats betrekking op hun geestelijke noden en behoeften, maar sluit hun overige noden niet uit. God zegt in Jesaja 58:7-11 : “ Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben. Dan zult u stralen als de morgenzon. U zult snel genezen, uw vroomheid zal u voorthelpen, goedheid zal als een schild voor u zijn en de glorie van de Here zal u van achteren beschermen. Dan zal de Here antwoorden als u roept. “Ja, hier ben Ik,” zal Hij direct zeggen. Alles wat u moet doen, is de boosheid uit uw midden wegdoen, ophouden de zwakken te onderdrukken, ophouden valse beschuldigingen te uiten en niet langer slechte geruchten verspreiden! Geef de hongerigen te eten! Help mensen die in moeilijkheden zitten! Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag. En de Here zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron ” (HB). God wil graag Zijn gedachten bekend maken aan hen die onzelfzuchtig betrokken zijn bij de behoeften van anderen.

Wanneer wij de Here op dié terreinen waar Hij Zijn wil al aan ons kenbaar heeft gemaakt niet gehoorzaam zijn, dan kunnen wij niet verwachten dat Hij ons de weg wijst op andere terreinen. Het is een goddelijk principe dat God nooit inzicht geeft aan iemand die de inzichten negeert die hij al gekregen heeft. God zal ons niet de tweede stap laten zien wanneer wij de eerste stap niet gezet hebben. Zijn belofte is: “ Wanneer u stap voor stap op weg gaat, dan zal ik voor u de weg bereiden ” ( Spreuken 4:11-12 parafrase BB). God is geïnteresseerd in iedere stap die wij zetten. “ Als de Here instemt met iemands wijze van leven, zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet ” ( Psalm 37:23 ).

Hier volgt nog een belofte van leiding voor iemand die gehoorzaam is: “ Ik, de Here, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht. Gedraag u dus niet als een paard of een muildier, dat met bit en teugels in bedwang moet worden gehouden ” ( Psalm 32:8-9 ). (Als uitbeelding van een paard wordt iemand voorgesteld die ongeduldig is en altijd vooruit wil rennen, waarbij een muildier de uitbeelding is van iemand die koppig weigert om verder te gaan. Wij moeten beide houdingen vermijden).

God spreekt door ons geweten tot ons wanneer wij ongehoorzaam zijn. Wij moeten daarom erg oplettend zijn door altijd naar de stem van ons geweten te luisteren. Jezus zei: “ Het oog is de lamp van het lichaam. Als uw oog zuiver is en alleen op het goede gericht, leeft uw hele lichaam in het licht ”( Lukas 11:34 ). Wat bedoelde Jezus hier met het oog? In Mattheüs 5:8 legde Hij een verband tussen geestelijk inzicht en de zuiverheid van het hart. Dus moet het oog verwijzen naar het geweten wat, wanneer wij daar constant aan gehoorzamen, ons de weg baant naar een zuiver en puur hart.

Van zichzelf is ons geweten niet de stem van God, want het is onderhavig aan iemands manier van leven. Wanneer wij echter constant naar ons geweten luisteren en wanneer onze manier van leven in overeenstemming is met het onderwijs uit de Bijbel, dan geeft ons geweten meer en meer Gods normen en Zijn wil voor ons leven weer. De belofte die weergegeven wordt in Lukas 11:34 is dan ook dat, wanneer wij ons geweten zuiver houden, Gods licht in ons leven zal schijnen en wij daardoor Zijn wil voor ons dagelijkse leven kunnen weten. Wanneer wij niet dagelijks naar de stem van ons geweten luisteren, dan zullen wij ook niet de stem van de Heilige Geest kunnen verstaan, wanneer wij op zoek zijn naar Gods leiding. Ogenblikkelijke gehoorzaamheid aan God, wanneer Hij tegen ons spreekt, is één van de geheimen van Zijn leiding.

Recentelijk las ik over een 15-jarige jongen, die vanaf zijn geboorte blind was en die een vliegtuig bestuurde en veilig op de landingsbaan aan de grond zette. Deze opmerkelijke prestatie kwam tot stand omdat hij onmiddellijk luisterde naar de aanwijzingen van de vlieginstructeur. Wanneer wij veelvuldig te maken hebben met problemen in ons leven, dan kunnen wij ons voelen als blinden die een vliegtuig proberen te laten landen op een onbekende en onzichtbare landingsbaan. Wanneer wij echter de gewoonte ontwikkelen om onmiddellijk te luisteren naar Gods stem, dan zullen wij ervaren dat wij veilig landen.