geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   jeugd leider discipels man
WFTW Body: 

Ik heb zonder resultaat gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen. …Maar Ik heb niemand gevonden ” (Ezechiël 22:30). Wij kunnen uit de historie van de wereld, Israël en de gemeente, een aantal voorbeelden zien waarbij God heel vaak afhankelijk is geweest van ÉÉN man, om in bepaalde situaties Zijn doelen te bereiken. Maar één man is samen met God altijd in de meerderheid.

Noach : Toen in de tijd van Noach de hele wereld vol was van slechtheid en rebellie tegen God, waren er nog steeds acht godvrezende mensen op aarde. Toch was de vervulling van Gods doel afhankelijk van slechts één persoon, namelijk Noach. Noach was de een enige man die genade vond in Gods ogen ( Genesis 6:8). Wanneer deze ene persoon ontrouw was geweest aan God, dan zou het hele menselijke ras zijn uitgeroeid en zou vandaag niemand van ons leven! Wij kunnen zonder meer erg dankbaar zijn dat Noach trouw is gebleven aan God. Jezus zei dat de laatste dagen zullen zijn als in de dagen van Noach. Seksuele perversie en geweld als in de dagen van Noach zijn ook karakteristiek voor de laatste dagen. Dit is vergelijkbaar met de tijd waarin wij leven. Daarom heeft God vandaag de dag mannen als Noach nodig die geen compromissen sluiten.

Elia : Laten wij eens kijken naar een ander moment uit de historie van Israël, toen Baäl in opdracht van koning Achab door iedereen aanbeden moest worden. In die periode waren er 7000 mannen in Israël die weigerden om Baäl te aanbidden (1 Koningen 19:18). Dat was zonder twijfel een ferm en eervol standpunt. Hoewel zei geen afgoden aanbaden, kon God deze 7000 mannen, net als veel gelovigen vandaag de dag die niet roken en niet drinken, niet gebruiken om in die tijd Zijn doel voor Israël te bereiken. Want God had iemand als Elia nodig. Achab was niet bang voor deze 7000 “gelovigen”, maar hij was wel bang voor Elia. Deze 7000 mannen baden zonder twijfel tot God, maar hun gebeden konden geen vuur uit de hemel laten neerdalen. Het was het gebed van Elia waardoor dat wel gebeurde. Het gebed van gelovigen hebben in Gods aanwezigheid niet hetzelfde effect. De Bijbel zegt hier m.b.t Elia het volgende over: “ Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet ” (Jakobus 5:16-18). Eén man was in staat om een hele natie terug te doen keren naar God, de routes van duistere machten te verleggen en alle profeten van Baäl te vernietigen. Ook vandaag de dag gebeurt dit door één trouwe dienaar en niet door een menigte dat Gods doelen bereikt worden.

Elisa : Er waren in de tijd van Elia vijftig “zonen van profeten” (bijbelschool studenten), die er allemaal op hoopten om op een dag profeten te worden in Israël. Maar de Geest van God passeerde hen allemaal en kwam op Elisa, die geen “zoon van een profeet” was (2 Koningen 2:7-15). Elia stond in Israël bekend als een dienaar “die water op de handen van Elia goot” (2 Koningen 3:11). Toen de koning van Aram Israël aanviel, kon niemand van de vijftig bijbelschool studenten Israël beschermen omdat, hoewel zij de wetten van Mozes bestudeerd hadden in hun bijbelschool, zij God niet kenden. Alleen Elisa, de enige in Israël die in contact stond met God, was in staat om het land te informeren waar de vijand zou aanvallen. Ook tegenwoordig is het zo dat het primaire werk van een profeet vergelijkbaar is, namelijk Gods volk waarschuwen waar satan hen zal aanvallen. Eén profeet als Elisa kan in de gemeente van vandaag het volk van God redden van geestelijk onheil. Beter dan dat vijftig predikers (“zonen van profeten”) dat kunnen. Bijbelkennis is van geen belang wanneer een persoon de stem van de Geest niet hoort. Alleen hij die de stem van God kan verstaan kan een gemeente redden van satans werkwijze en aanvallen. De profeten uit vroegere tijden werden ook wel “ZIENERS” genoemd (“zij die door een goddelijk visioen in de toekomst kunnen kijken” 1 Samuel 9:9). Zij wisten waar de vijand zou aanvallen en konden de gevaren van het ondernemen van een bepaalde actie voorspellen. De gemeente van vandaag heeft zulke profeten hard nodig.

Daniël : Toen God de Israëlieten uit Egypte in het land Kanaän wilde brengen, had Hij een man nodig om dat te doen en Hij vond Mozes. Toen Hij de joden uit Babylon naar Jeruzalem wilde brengen had God iemand anders nodig en Hij vond Daniël. Daniël was vanaf zijn jeugd trouw geweest aan God en doorstond iedere test met vlag en wimpel. Hij was als een jonge man standvastig in de HEERE. “Hij nam zich in zijn hart voor zich niet te verontreinigen ” (Daniël 1:8). Dit is voor jongeren een bijbeltekst om goed te onthouden. Waar alle andere jonge joden, uit angst voor de koning, grif het voedsel aten wat op de tafel van de koning geserveerd werd (voedsel dat God had verboden in Leviticus), weigerde alleen Daniël om dit te eten. Er waren nog drie andere jonge mannen die op die dag aan de tafel zaten en zagen wat voor standpunt Daniël had ingenomen en hem hierin volgden. Daniël en de drie andere mannen hadden in Babylon een grote betekenis voor het werk van God. 70 jaar later, toen Daniël bijna 90 jaar was, zette zijn gebeden aan tot de opmars van joden van Babylon terug naar Jeruzalem. Tegenwoordig is er ook een opmars van Gods volk van het geestelijke Babylon (de valse kerk) naar het geestelijke Jeruzalem (het Lichaam van Christus). Ook voor deze opmars heeft God mensen nodig. Vandaag de dag zijn er velen als Daniëls drie vrienden: Hananja, Misaël en Azarja ( Daniël 1:11). Zij zijn gretig om op de bres te staan voor de Here, maar zij missen de moed om dit op zichzelf te doen. Zij wachten op een Daniël die hen leidt. Dus is God opnieuw op zoek naar Daniëls.

God heeft in IEDERE generatie een zuiver en oprecht getuigenis nodig. En Hij zal ook onze generatie niet laten voorbij gaan zonder dat getuigenis. Bent u bereid om de prijs te betalen om in deze generatie volledig beschikbaar te zijn voor God?