geschreven door :   Zac Poonen categorieën :   jeugd discipels Spirit Filled Life
WFTW Body: 

In Mattheüs 25:1-13 (nbg) spreekt Jezus over tien maagden. Bedenk dat niemand van hen een hoer was (zie Jakobus 4:4 hsv voor de definitie van geestelijke hoererij). Zij waren allemaal maagd. Met andere woorden zij hadden een goed (rein) getuigenis wat betreft de omgang met mannen. Bij ieder van hen brandde de lantaarn ( Mattheüs 5:16). Hun goede daden werden door anderen gezien. Ondanks dat waren slechts vijf van hen wijs. Dit was bij iedereen niet vanzelfsprekend. Slechts vijf van hen hadden olie meegenomen voor hun lantaarns (Mattheüs 25:4).

De olie in de lantaarn was ‘s-nachts niet zichtbaar, zoals overdag en spreekt over de levenswijze voor God in het verborgene dat de mens in het duister van deze wereld niet kan zien. Wij hebben allemaal een lantaarn. De vraag is echter of er olie in zit of niet.

Olie wordt in de Schriften gebruikt als het symbool van de Heilige Geest en verwijst hier naar het leven van God waarmee de Heilige Geest communiceert met onze geest. Het uiterlijke hiervan is een leven in het licht ( Johannes 1:4). Het innerlijke hiervan is de olie. Velen zijn alleen druk in het laten zien van de buitenkant. Dat is hun dwaasheid. Het is in tijden van beproeving en op de proef stellen dat wij het licht aan de buitenkant niet als onvoldoende ervaren. Men heeft een innerlijk hoeveelheid aan goddelijk leven in zich nodig om ons triomfantelijk door zulke beproevingen heen te helpen.

“Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt” (Spreuken 24:10). De crisissen in ons leven laten ons zien hoe sterk of zwak wij zijn. In de gelijkenis hiervoor was de crises het feit dat de bruidegom later kwam. Het is ‘tijd’ waarin het bewijs van onze ware geestelijke vrucht zichtbaar wordt.

Hij/zij die gelooft zal tot het einde stand houden en gered worden. Het is ook ‘tijd’ dat laat zien of iemand een vruchtbaar innerlijk leven leidt of niet. Velen lijken op het zaad dat gezaaid is en direct opkomt, maar die geen vrucht dragen. Er is geen goede voedingsbodem in hun harten ( Markus 4:5).

Dat is de reden waarom het moeilijk is om de geestelijke toestand of de standvastigheid van jonge gelovigen te kunnen inschatten. Wanneer wij geduld met zulke gelovigen hebben, dan zal ‘tijd’ dit alles aan het licht brengen. De manier om gereed te zijn voor de wederkomst van Christus is een zuiver innerlijk leven en trouw zijn voor Gods aangezicht, in onze gedachten, houdingen en motieven wat de mensen om ons heen niet kunnen zien. Wanneer wij dat niet in ons hebben dan misleiden wij onszelf, wanneer wij denken dat wij klaar zijn voor de wederkomst van Christus.